Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 16

16:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 16:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הוֹדַ֥עהוֹדַעהודע אֶתאֶתאת־־־יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם אֶתאֶתאת־־־תּוֹעֲבֹתֶֽיהָתּוֹעֲבֹתֶיהָתועבתיה׃׃׃ 16:3 וְאָמַרְתָּ֞וְאָמַרְתָּואמרת כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה לִיר֣וּשָׁלִַ֔םלִירוּשָׁלִַםלירושלם מְכֹרֹתַ֙יִךְ֙מְכֹרֹתַיִךְמכרתיך וּמֹ֣לְדֹתַ֔יִךְוּמֹלְדֹתַיִךְומלדתיך מֵאֶ֖רֶץמֵאֶרֶץמארץ הַֽכְּנַעֲנִ֑יהַכְּנַעֲנִיהכנעני אָבִ֥יךְאָבִיךְאביך הָאֱמֹרִ֖יהָאֱמֹרִיהאמרי וְאִמֵּ֥ךְוְאִמֵּךְואמך חִתִּֽיתחִתִּיתחתית׃׃׃ 16:4 וּמוֹלְדוֹתַ֗יִךְוּמוֹלְדוֹתַיִךְומולדותיך בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום הוּלֶּ֤דֶתהוּלֶּדֶתהולדת אֹתָךְ֙אֹתָךְאתך לֹֽאלֹאלא־־־כָרַּ֣תכָרַּתכרת שָׁרֵּ֔ךְשָׁרֵּךְשרך וּבְמַ֥יִםוּבְמַיִםובמים לֹֽאלֹאלא־־־רֻחַ֖צְתְּרֻחַצְתְּרחצת לְמִשְׁעִ֑ילְמִשְׁעִילמשעי וְהָמְלֵ֙חַ֙וְהָמְלֵחַוהמלח לֹ֣אלֹאלא הֻמְלַ֔חַתְּהֻמְלַחַתְּהמלחת וְהָחְתֵּ֖לוְהָחְתֵּלוהחתל לֹ֥אלֹאלא חֻתָּֽלְתְּחֻתָּלְתְּחתלת׃׃׃ 16:5 לֹאלֹאלא־־־חָ֨סָהחָסָהחסה עָלַ֜יִךְעָלַיִךְעליך עַ֗יִןעַיִןעין לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לָ֛ךְלָךְלך אַחַ֥תאַחַתאחת מֵאֵ֖לֶּהמֵאֵלֶּהמאלה לְחֻמְלָ֣הלְחֻמְלָהלחמלה עָלָ֑יִךְעָלָיִךְעליך וַֽתֻּשְׁלְכִ֞יוַתֻּשְׁלְכִיותשלכי אֶלאֶלאל־־־פְּנֵ֤יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה בְּגֹ֣עַלבְּגֹעַלבגעל נַפְשֵׁ֔ךְנַפְשֵׁךְנפשך בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום הֻלֶּ֥דֶתהֻלֶּדֶתהלדת אֹתָֽךְאֹתָךְאתך׃׃׃ 16:6 וָאֶעֱבֹ֤רוָאֶעֱבֹרואעבר עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך וָֽאֶרְאֵ֔ךְוָאֶרְאֵךְואראך מִתְבּוֹסֶ֖סֶתמִתְבּוֹסֶסֶתמתבוססת בְּדָמָ֑יִךְבְּדָמָיִךְבדמיך וָאֹ֤מַרוָאֹמַרואמר לָךְ֙לָךְלך בְּדָמַ֣יִךְבְּדָמַיִךְבדמיך חֲיִ֔יחֲיִיחיי וָאֹ֥מַרוָאֹמַרואמר לָ֖ךְלָךְלך בְּדָמַ֥יִךְבְּדָמַיִךְבדמיך חֲיִֽיחֲיִיחיי׃׃׃ 16:7 רְבָבָ֗הרְבָבָהרבבה כְּצֶ֤מַחכְּצֶמַחכצמח הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה נְתַתִּ֔יךְנְתַתִּיךְנתתיך וַתִּרְבִּי֙וַתִּרְבִּיותרבי וַֽתִּגְדְּלִ֔יוַתִּגְדְּלִיותגדלי וַתָּבֹ֖אִיוַתָּבֹאִיותבאי בַּעֲדִ֣יבַּעֲדִיבעדי עֲדָיִ֑יםעֲדָיִיםעדיים שָׁדַ֤יִםשָׁדַיִםשדים נָכֹ֙נוּ֙נָכֹנוּנכנו וּשְׂעָרֵ֣ךְוּשְׂעָרֵךְושערך צִמֵּ֔חַצִמֵּחַצמח וְאַ֖תְּוְאַתְּואת עֵרֹ֥םעֵרֹםערם וְעֶרְיָֽהוְעֶרְיָהועריה׃׃׃ 16:8 וָאֶעֱבֹ֨רוָאֶעֱבֹרואעבר עָלַ֜יִךְעָלַיִךְעליך וָאֶרְאֵ֗ךְוָאֶרְאֵךְואראך וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה עִתֵּךְ֙עִתֵּךְעתך עֵ֣תעֵתעת דֹּדִ֔יםדֹּדִיםדדים וָאֶפְרֹ֤שׂוָאֶפְרֹשׂואפרש כְּנָפִי֙כְּנָפִיכנפי עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך וָאֲכַסֶּ֖הוָאֲכַסֶּהואכסה עֶרְוָתֵ֑ךְעֶרְוָתֵךְערותך וָאֶשָּׁ֣בַֽעוָאֶשָּׁבַעואשבע לָ֠ךְלָךְלך וָאָב֨וֹאוָאָבוֹאואבוא בִבְרִ֜יתבִבְרִיתבברית אֹתָ֗ךְאֹתָךְאתך נְאֻ֛םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה וַתִּ֥הְיִיוַתִּהְיִיותהיי לִֽילִילי׃׃׃ 16:9 וָאֶרְחָצֵ֣ךְוָאֶרְחָצֵךְוארחצך בַּמַּ֔יִםבַּמַּיִםבמים וָאֶשְׁטֹ֥ףוָאֶשְׁטֹףואשטף דָּמַ֖יִךְדָּמַיִךְדמיך מֵֽעָלָ֑יִךְמֵעָלָיִךְמעליך וָאֲסֻכֵ֖ךְוָאֲסֻכֵךְואסכך בַּשָּֽׁמֶןבַּשָּׁמֶןבשמן׃׃׃ 16:10 וָאַלְבִּישֵׁ֣ךְוָאַלְבִּישֵׁךְואלבישך רִקְמָ֔הרִקְמָהרקמה וָאֶנְעֲלֵ֖ךְוָאֶנְעֲלֵךְואנעלך תָּ֑חַשׁתָּחַשׁתחש וָאֶחְבְּשֵׁ֣ךְוָאֶחְבְּשֵׁךְואחבשך בַּשֵּׁ֔שׁבַּשֵּׁשׁבשש וַאֲכַסֵּ֖ךְוַאֲכַסֵּךְואכסך מֶֽשִׁימֶשִׁימשי׃׃׃ 16:11 וָאֶעְדֵּ֖ךְוָאֶעְדֵּךְואעדך עֶ֑דִיעֶדִיעדי וָאֶתְּנָ֤הוָאֶתְּנָהואתנה צְמִידִים֙צְמִידִיםצמידים עַלעַלעל־־־יָדַ֔יִךְיָדַיִךְידיך וְרָבִ֖ידוְרָבִידורביד עַלעַלעל־־־גְּרוֹנֵֽךְגְּרוֹנֵךְגרונך׃׃׃ 16:12 וָאֶתֵּ֥ןוָאֶתֵּןואתן נֶ֙זֶם֙נֶזֶםנזם עַלעַלעל־־־אַפֵּ֔ךְאַפֵּךְאפך וַעֲגִילִ֖יםוַעֲגִילִיםועגילים עַלעַלעל־־־אָזְנָ֑יִךְאָזְנָיִךְאזניך וַעֲטֶ֥רֶתוַעֲטֶרֶתועטרת תִּפְאֶ֖רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת בְּרֹאשֵֽׁךְבְּרֹאשֵׁךְבראשך׃׃׃ 16:13 וַתַּעְדִּ֞יוַתַּעְדִּיותעדי זָהָ֣בזָהָבזהב וָכֶ֗סֶףוָכֶסֶףוכסף וּמַלְבּוּשֵׁךְ֙וּמַלְבּוּשֵׁךְומלבושך [שֵׁשִׁי כ][שֵׁשִׁי כ][ששי כ] (שֵׁ֤שׁ ק)(שֵׁשׁ ק)(שש ק) וָמֶ֙שִׁי֙וָמֶשִׁיומשי וְרִקְמָ֔הוְרִקְמָהורקמה סֹ֧לֶתסֹלֶתסלת וּדְבַ֛שׁוּדְבַשׁודבש וָשֶׁ֖מֶןוָשֶׁמֶןושמן [אָכָלְתִּי כ][אָכָלְתִּי כ][אכלתי כ] (אָכָ֑לְתְּ ק)(אָכָלְתְּ ק)(אכלת ק) וַתִּ֙יפִי֙וַתִּיפִיותיפי בִּמְאֹ֣דבִּמְאֹדבמאד מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַֽתִּצְלְחִ֖יוַתִּצְלְחִיותצלחי לִמְלוּכָֽהלִמְלוּכָהלמלוכה׃׃׃ 16:14 וַיֵּ֨צֵאוַיֵּצֵאויצא לָ֥ךְלָךְלך שֵׁ֛םשֵׁםשם בַּגּוֹיִ֖םבַּגּוֹיִםבגוים בְּיָפְיֵ֑ךְבְּיָפְיֵךְביפיך כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ כָּלִ֣ילכָּלִילכליל ה֗וּאהוּאהוא בַּֽהֲדָרִי֙בַּהֲדָרִיבהדרי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֣מְתִּישַׂמְתִּישמתי עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 16:15 וַתִּבְטְחִ֣יוַתִּבְטְחִיותבטחי בְיָפְיֵ֔ךְבְיָפְיֵךְביפיך וַתִּזְנִ֖יוַתִּזְנִיותזני עַלעַלעל־־־שְׁמֵ֑ךְשְׁמֵךְשמך וַתִּשְׁפְּכִ֧יוַתִּשְׁפְּכִיותשפכי אֶתאֶתאת־־־תַּזְנוּתַ֛יִךְתַּזְנוּתַיִךְתזנותיך עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־עוֹבֵ֖רעוֹבֵרעובר לוֹלוֹלו־־־יֶֽהִייֶהִייהי׃׃׃ 16:16 וַתִּקְחִ֣יוַתִּקְחִיותקחי מִבְּגָדַ֗יִךְמִבְּגָדַיִךְמבגדיך וַתַּֽעֲשִׂיוַתַּעֲשִׂיותעשי־־־לָךְ֙לָךְלך בָּמ֣וֹתבָּמוֹתבמות טְלֻא֔וֹתטְלֻאוֹתטלאות וַתִּזְנִ֖יוַתִּזְנִיותזני עֲלֵיהֶ֑םעֲלֵיהֶםעליהם לֹ֥אלֹאלא בָא֖וֹתבָאוֹתבאות וְלֹ֥אוְלֹאולא יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 16:17 וַתִּקְחִ֞יוַתִּקְחִיותקחי כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי תִפְאַרְתֵּ֗ךְתִפְאַרְתֵּךְתפארתך מִזְּהָבִ֤ימִזְּהָבִימזהבי וּמִכַּסְפִּי֙וּמִכַּסְפִּיומכספי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָתַ֣תִּינָתַתִּינתתי לָ֔ךְלָךְלך וַתַּעֲשִׂיוַתַּעֲשִׂיותעשי־־־לָ֖ךְלָךְלך צַלְמֵ֣יצַלְמֵיצלמי זָכָ֑רזָכָרזכר וַתִּזְנִיוַתִּזְנִיותזני־־־בָֽםבָםבם׃׃׃ 16:18 וַתִּקְחִ֛יוַתִּקְחִיותקחי אֶתאֶתאת־־־בִּגְדֵ֥יבִּגְדֵיבגדי רִקְמָתֵ֖ךְרִקְמָתֵךְרקמתך וַתְּכַסִּ֑יםוַתְּכַסִּיםותכסים וְשַׁמְנִי֙וְשַׁמְנִיושמני וּקְטָרְתִּ֔יוּקְטָרְתִּיוקטרתי [נָתַתִּי כ][נָתַתִּי כ][נתתי כ] (נָתַ֖תְּ ק)(נָתַתְּ ק)(נתת ק) לִפְנֵיהֶֽםלִפְנֵיהֶםלפניהם׃׃׃ 16:19 וְלַחְמִי֩וְלַחְמִיולחמי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֨תִּינָתַתִּינתתי לָ֜ךְלָךְלך סֹ֣לֶתסֹלֶתסלת וָשֶׁ֤מֶןוָשֶׁמֶןושמן וּדְבַשׁ֙וּדְבַשׁודבש הֶֽאֱכַלְתִּ֔יךְהֶאֱכַלְתִּיךְהאכלתיך וּנְתַתִּ֧יהוּוּנְתַתִּיהוּונתתיהו לִפְנֵיהֶ֛םלִפְנֵיהֶםלפניהם לְרֵ֥יחַלְרֵיחַלריח נִיחֹ֖חַנִיחֹחַניחח וַיֶּ֑הִיוַיֶּהִיויהי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 16:20 וַתִּקְחִ֞יוַתִּקְחִיותקחי אֶתאֶתאת־־־בָּנַ֤יִךְבָּנַיִךְבניך וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנוֹתַ֙יִךְ֙בְּנוֹתַיִךְבנותיך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָלַ֣דְתְּיָלַדְתְּילדת לִ֔ילִילי וַתִּזְבָּחִ֥יםוַתִּזְבָּחִיםותזבחים לָהֶ֖םלָהֶםלהם לֶאֱכ֑וֹללֶאֱכוֹללאכול הַמְעַ֖טהַמְעַטהמעט [מִתַּזְנֻתֵךְ כ][מִתַּזְנֻתֵךְ כ][מתזנתך כ] (מִתַּזְנוּתָֽיִךְ ק)(מִתַּזְנוּתָיִךְ ק)(מתזנותיך ק)׃׃׃ 16:21 וַֽתִּשְׁחֲטִ֖יוַתִּשְׁחֲטִיותשחטי אֶתאֶתאת־־־בָּנָ֑יבָּנָיבני וַֽתִּתְּנִ֔יםוַתִּתְּנִיםותתנים בְּהַעֲבִ֥ירבְּהַעֲבִירבהעביר אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 16:22 וְאֵ֤תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבֹתַ֙יִךְ֙תּוֹעֲבֹתַיִךְתועבתיך וְתַזְנֻתַ֔יִךְוְתַזְנֻתַיִךְותזנתיך לֹ֥אלֹאלא [זָכַרְתִּי כ][זָכַרְתִּי כ][זכרתי כ] (זָכַ֖רְתְּ ק)(זָכַרְתְּ ק)(זכרת ק) אֶתאֶתאת־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי נְעוּרָ֑יִךְנְעוּרָיִךְנעוריך בִּֽהְיוֹתֵךְ֙בִּהְיוֹתֵךְבהיותך עֵרֹ֣םעֵרֹםערם וְעֶרְיָ֔הוְעֶרְיָהועריה מִתְבּוֹסֶ֥סֶתמִתְבּוֹסֶסֶתמתבוססת בְּדָמֵ֖ךְבְּדָמֵךְבדמך הָיִֽיתהָיִיתהיית׃׃׃ 16:23 וַיְהִ֕יוַיְהִיויהי אַחֲרֵ֖יאַחֲרֵיאחרי כָּלכָּלכל־־־רָעָתֵ֑ךְרָעָתֵךְרעתך א֣וֹיאוֹיאוי א֣וֹיאוֹיאוי לָ֔ךְלָךְלך נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 16:24 וַתִּבְנִיוַתִּבְנִיותבני־־־לָ֖ךְלָךְלך גֶּ֑בגֶּבגב וַתַּעֲשִׂיוַתַּעֲשִׂיותעשי־־־לָ֥ךְלָךְלך רָמָ֖הרָמָהרמה בְּכָלבְּכָלבכל־־־רְחֽוֹברְחוֹברחוב׃׃׃ 16:25 אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש דֶּ֗רֶךְדֶּרֶךְדרך בָּנִית֙בָּנִיתבנית רָֽמָתֵ֔ךְרָמָתֵךְרמתך וַתְּתַֽעֲבִי֙וַתְּתַעֲבִיותתעבי אֶתאֶתאת־־־יָפְיֵ֔ךְיָפְיֵךְיפיך וַתְּפַשְּׂקִ֥יוַתְּפַשְּׂקִיותפשקי אֶתאֶתאת־־־רַגְלַ֖יִךְרַגְלַיִךְרגליך לְכָללְכָללכל־־־עוֹבֵ֑רעוֹבֵרעובר וַתַּרְבִּ֖יוַתַּרְבִּיותרבי אֶתאֶתאת־־־[תַּזְנֻתֵךְ כ][תַּזְנֻתֵךְ כ][תזנתך כ] (תַּזְנוּתָֽיִךְ ק)(תַּזְנוּתָיִךְ ק)(תזנותיך ק)׃׃׃ 16:26 וַתִּזְנִ֧יוַתִּזְנִיותזני אֶלאֶלאל־־־בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים שְׁכֵנַ֖יִךְשְׁכֵנַיִךְשכניך גִּדְלֵ֣יגִּדְלֵיגדלי בָשָׂ֑רבָשָׂרבשר וַתַּרְבִּ֥יוַתַּרְבִּיותרבי אֶתאֶתאת־־־תַּזְנֻתֵ֖ךְתַּזְנֻתֵךְתזנתך לְהַכְעִיסֵֽנִילְהַכְעִיסֵנִילהכעיסני׃׃׃ 16:27 וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה נָטִ֤יתִינָטִיתִינטיתי יָדִי֙יָדִיידי עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך וָאֶגְרַ֖עוָאֶגְרַעואגרע חֻקֵּ֑ךְחֻקֵּךְחקך וָאֶתְּנֵ֞ךְוָאֶתְּנֵךְואתנך בְּנֶ֤פֶשׁבְּנֶפֶשׁבנפש שֹׂנְאוֹתַ֙יִךְ֙שֹׂנְאוֹתַיִךְשנאותיך בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות פְּלִשְׁתִּ֔יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים הַנִּכְלָמ֖וֹתהַנִּכְלָמוֹתהנכלמות מִדַּרְכֵּ֥ךְמִדַּרְכֵּךְמדרכך זִמָּֽהזִמָּהזמה׃׃׃ 16:28 וַתִּזְנִי֙וַתִּזְנִיותזני אֶלאֶלאל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור מִבִּלְתִּ֖ימִבִּלְתִּימבלתי שָׂבְעָתֵ֑ךְשָׂבְעָתֵךְשבעתך וַתִּזְנִ֕יםוַתִּזְנִיםותזנים וְגַ֖םוְגַםוגם לֹ֥אלֹאלא שָׂבָֽעַתְּשָׂבָעַתְּשבעת׃׃׃ 16:29 וַתַּרְבִּ֧יוַתַּרְבִּיותרבי אֶתאֶתאת־־־תַּזְנוּתֵ֛ךְתַּזְנוּתֵךְתזנותך אֶלאֶלאל־־־אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֖עַןכְּנַעַןכנען כַּשְׂדִּ֑ימָהכַּשְׂדִּימָהכשדימה וְגַםוְגַםוגם־־־בְּזֹ֖אתבְּזֹאתבזאת לֹ֥אלֹאלא שָׂבָֽעַתְּשָׂבָעַתְּשבעת׃׃׃ 16:30 מָ֤המָהמה אֲמֻלָה֙אֲמֻלָהאמלה לִבָּתֵ֔ךְלִבָּתֵךְלבתך נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה בַּעֲשׂוֹתֵךְ֙בַּעֲשׂוֹתֵךְבעשותך אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה אִשָּֽׁהאִשָּׁהאשה־־־זוֹנָ֖הזוֹנָהזונה שַׁלָּֽטֶתשַׁלָּטֶתשלטת׃׃׃ 16:31 בִּבְנוֹתַ֤יִךְבִּבְנוֹתַיִךְבבנותיך גַּבֵּךְ֙גַּבֵּךְגבך בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש כָּלכָּלכל־־־דֶּ֔רֶךְדֶּרֶךְדרך וְרָמָתֵ֥ךְוְרָמָתֵךְורמתך [עָשִׂיתִי כ][עָשִׂיתִי כ][עשיתי כ] (עָשִׂ֖ית ק)(עָשִׂית ק)(עשית ק) בְּכָלבְּכָלבכל־־־רְח֑וֹברְחוֹברחוב וְלֹאוְלֹאולא־־־[הָיִיתי כ][הָיִיתי כ][הייתי כ] (הָיִ֥ית ק)(הָיִית ק)(היית ק) כַּזּוֹנָ֖הכַּזּוֹנָהכזונה לְקַלֵּ֥סלְקַלֵּסלקלס אֶתְנָֽןאֶתְנָןאתנן׃׃׃ 16:32 הָאִשָּׁ֖ההָאִשָּׁההאשה הַמְּנָאָ֑פֶתהַמְּנָאָפֶתהמנאפת תַּ֣חַתתַּחַתתחת אִישָׁ֔הּאִישָׁהּאישה תִּקַּ֖חתִּקַּחתקח אֶתאֶתאת־־־זָרִֽיםזָרִיםזרים׃׃׃ 16:33 לְכָללְכָללכל־־־זֹנ֖וֹתזֹנוֹתזנות יִתְּנוּיִתְּנוּיתנו־־־נֵ֑דֶהנֵדֶהנדה וְאַ֨תְּוְאַתְּואת נָתַ֤תְּנָתַתְּנתת אֶתאֶתאת־־־נְדָנַ֙יִךְ֙נְדָנַיִךְנדניך לְכָללְכָללכל־־־מְאַֽהֲבַ֔יִךְמְאַהֲבַיִךְמאהביך וַתִּשְׁחֳדִ֣יוַתִּשְׁחֳדִיותשחדי אוֹתָ֗םאוֹתָםאותם לָב֥וֹאלָבוֹאלבוא אֵלַ֛יִךְאֵלַיִךְאליך מִסָּבִ֖יבמִסָּבִיבמסביב בְּתַזְנוּתָֽיִךְבְּתַזְנוּתָיִךְבתזנותיך׃׃׃ 16:34 וַיְהִיוַיְהִיויהי־־־בָ֨ךְבָךְבך הֵ֤פֶךְהֵפֶךְהפך מִןמִןמן־־־הַנָּשִׁים֙הַנָּשִׁיםהנשים בְּתַזְנוּתַ֔יִךְבְּתַזְנוּתַיִךְבתזנותיך וְאַחֲרַ֖יִךְוְאַחֲרַיִךְואחריך לֹ֣אלֹאלא זוּנָּ֑הזוּנָּהזונה וּבְתִתֵּ֣ךְוּבְתִתֵּךְובתתך אֶתְנָ֗ןאֶתְנָןאתנן וְאֶתְנַ֛ןוְאֶתְנַןואתנן לֹ֥אלֹאלא נִתַּןנִתַּןנתן־־־לָ֖ךְלָךְלך וַתְּהִ֥יוַתְּהִיותהי לְהֶֽפֶךְלְהֶפֶךְלהפך׃׃׃ 16:35 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן זוֹנָ֔הזוֹנָהזונה שִׁמְעִ֖ישִׁמְעִישמעי דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
16:36 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה יַ֣עַןיַעַןיען הִשָּׁפֵ֤ךְהִשָּׁפֵךְהשפך נְחֻשְׁתֵּךְ֙נְחֻשְׁתֵּךְנחשתך וַתִּגָּלֶ֣הוַתִּגָּלֶהותגלה עֶרְוָתֵ֔ךְעֶרְוָתֵךְערותך בְּתַזְנוּתַ֖יִךְבְּתַזְנוּתַיִךְבתזנותיך עַלעַלעל־־־מְאַהֲבָ֑יִךְמְאַהֲבָיִךְמאהביך וְעַל֙וְעַלועל כָּלכָּלכל־־־גִּלּוּלֵ֣יגִּלּוּלֵיגלולי תוֹעֲבוֹתַ֔יִךְתוֹעֲבוֹתַיִךְתועבותיך וְכִדְמֵ֣יוְכִדְמֵיוכדמי בָנַ֔יִךְבָנַיִךְבניך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תְּנָתַתְּנתת לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 16:37 לָ֠כֵןלָכֵןלכן הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מְקַבֵּ֤ץמְקַבֵּץמקבץ אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מְאַהֲבַ֙יִךְ֙מְאַהֲבַיִךְמאהביך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָרַ֣בְתְּעָרַבְתְּערבת עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָהַ֔בְתְּאָהַבְתְּאהבת עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׂנֵ֑אתשָׂנֵאתשנאת וְקִבַּצְתִּי֩וְקִבַּצְתִּיוקבצתי אֹתָ֨םאֹתָםאתם עָלַ֜יִךְעָלַיִךְעליך מִסָּבִ֗יבמִסָּבִיבמסביב וְגִלֵּיתִ֤יוְגִלֵּיתִיוגליתי עֶרְוָתֵךְ֙עֶרְוָתֵךְערותך אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם וְרָא֖וּוְרָאוּוראו אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־עֶרְוָתֵֽךְעֶרְוָתֵךְערותך׃׃׃ 16:38 וּשְׁפַטְתִּיךְ֙וּשְׁפַטְתִּיךְושפטתיך מִשְׁפְּטֵ֣ימִשְׁפְּטֵימשפטי נֹאֲפ֔וֹתנֹאֲפוֹתנאפות וְשֹׁפְכֹ֖תוְשֹׁפְכֹתושפכת דָּ֑םדָּםדם וּנְתַתִּ֕יךְוּנְתַתִּיךְונתתיך דַּ֥םדַּםדם חֵמָ֖החֵמָהחמה וְקִנְאָֽהוְקִנְאָהוקנאה׃׃׃ 16:39 וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי אוֹתָ֜ךְאוֹתָךְאותך בְּיָדָ֗םבְּיָדָםבידם וְהָרְס֤וּוְהָרְסוּוהרסו גַבֵּךְ֙גַבֵּךְגבך וְנִתְּצ֣וּוְנִתְּצוּונתצו רָמֹתַ֔יִךְרָמֹתַיִךְרמתיך וְהִפְשִׁ֤יטוּוְהִפְשִׁיטוּוהפשיטו אוֹתָךְ֙אוֹתָךְאותך בְּגָדַ֔יִךְבְּגָדַיִךְבגדיך וְלָקְח֖וּוְלָקְחוּולקחו כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי תִפְאַרְתֵּ֑ךְתִפְאַרְתֵּךְתפארתך וְהִנִּיח֖וּךְוְהִנִּיחוּךְוהניחוך עֵירֹ֥םעֵירֹםעירם וְעֶרְיָֽהוְעֶרְיָהועריה׃׃׃ 16:40 וְהֶעֱל֤וּוְהֶעֱלוּוהעלו עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך קָהָ֔לקָהָלקהל וְרָגְמ֥וּוְרָגְמוּורגמו אוֹתָ֖ךְאוֹתָךְאותך בָּאָ֑בֶןבָּאָבֶןבאבן וּבִתְּק֖וּךְוּבִתְּקוּךְובתקוך בְּחַרְבוֹתָֽםבְּחַרְבוֹתָםבחרבותם׃׃׃ 16:41 וְשָׂרְפ֤וּוְשָׂרְפוּושרפו בָתַּ֙יִךְ֙בָתַּיִךְבתיך בָּאֵ֔שׁבָּאֵשׁבאש וְעָשׂוּוְעָשׂוּועשו־־־בָ֣ךְבָךְבך שְׁפָטִ֔יםשְׁפָטִיםשפטים לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני נָשִׁ֣יםנָשִׁיםנשים רַבּ֑וֹתרַבּוֹתרבות וְהִשְׁבַּתִּיךְ֙וְהִשְׁבַּתִּיךְוהשבתיך מִזּוֹנָ֔המִזּוֹנָהמזונה וְגַםוְגַםוגם־־־אֶתְנַ֖ןאֶתְנַןאתנן לֹ֥אלֹאלא תִתְּנִיתִתְּנִיתתני־־־עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 16:42 וַהֲנִחֹתִ֤יוַהֲנִחֹתִיוהנחתי חֲמָתִי֙חֲמָתִיחמתי בָּ֔ךְבָּךְבך וְסָ֥רָהוְסָרָהוסרה קִנְאָתִ֖יקִנְאָתִיקנאתי מִמֵּ֑ךְמִמֵּךְממך וְשָׁ֣קַטְתִּ֔יוְשָׁקַטְתִּיושקטתי וְלֹ֥אוְלֹאולא אֶכְעַ֖סאֶכְעַסאכעס עֽוֹדעוֹדעוד׃׃׃ 16:43 יַ֗עַןיַעַןיען אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־[זָכַרְתִּי כ][זָכַרְתִּי כ][זכרתי כ] (זָכַרְתְּ֙ ק)(זָכַרְתְּ ק)(זכרת ק) אֶתאֶתאת־־־יְמֵ֣ייְמֵיימי נְעוּרַ֔יִךְנְעוּרַיִךְנעוריך וַתִּרְגְּזִיוַתִּרְגְּזִיותרגזי־־־לִ֖ילִילי בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֨יאֲנִיאני הֵ֜אהֵאהא דַּרְכֵּ֣ךְדַּרְכֵּךְדרכך ׀׀׀ בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש נָתַ֗תִּינָתַתִּינתתי נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וְלֹ֤אוְלֹאולא [עָשִׂיתִי כ][עָשִׂיתִי כ][עשיתי כ] (עָשִׂית֙ ק)(עָשִׂית ק)(עשית ק) אֶתאֶתאת־־־הַזִּמָּ֔ההַזִּמָּההזמה עַ֖לעַלעל כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבֹתָֽיִךְתּוֹעֲבֹתָיִךְתועבתיך׃׃׃ 16:44 הִנֵּה֙הִנֵּההנה כָּלכָּלכל־־־הַמֹּשֵׁ֔להַמֹּשֵׁלהמשל עָלַ֥יִךְעָלַיִךְעליך יִמְשֹׁ֖ליִמְשֹׁלימשל לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כְּאִמָּ֖הכְּאִמָּהכאמה בִּתָּֽהּבִּתָּהּבתה׃׃׃ 16:45 בַּתבַּתבת־־־אִמֵּ֣ךְאִמֵּךְאמך אַ֔תְּאַתְּאת גֹּעֶ֥לֶתגֹּעֶלֶתגעלת אִישָׁ֖הּאִישָׁהּאישה וּבָנֶ֑יהָוּבָנֶיהָובניה וַאֲח֨וֹתוַאֲחוֹתואחות אֲחוֹתֵ֜ךְאֲחוֹתֵךְאחותך אַ֗תְּאַתְּאת אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר גָּֽעֲ֙לוּ֙גָּעֲלוּגעלו אַנְשֵׁיהֶ֣ןאַנְשֵׁיהֶןאנשיהן וּבְנֵיהֶ֔ןוּבְנֵיהֶןובניהן אִמְּכֶ֣ןאִמְּכֶןאמכן חִתִּ֔יתחִתִּיתחתית וַאֲבִיכֶ֖ןוַאֲבִיכֶןואביכן אֱמֹרִֽיאֱמֹרִיאמרי׃׃׃ 16:46 וַאֲחוֹתֵ֨ךְוַאֲחוֹתֵךְואחותך הַגְּדוֹלָ֤ההַגְּדוֹלָההגדולה שֹֽׁמְרוֹן֙שֹׁמְרוֹןשמרון הִ֣יאהִיאהיא וּבְנוֹתֶ֔יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה הַיּוֹשֶׁ֖בֶתהַיּוֹשֶׁבֶתהיושבת עַלעַלעל־־־שְׂמֹאולֵ֑ךְשְׂמֹאולֵךְשמאולך וַאֲחוֹתֵ֞ךְוַאֲחוֹתֵךְואחותך הַקְּטַנָּ֣ההַקְּטַנָּההקטנה מִמֵּ֗ךְמִמֵּךְממך הַיּוֹשֶׁ֙בֶת֙הַיּוֹשֶׁבֶתהיושבת מִֽימִינֵ֔ךְמִימִינֵךְמימינך סְדֹ֖םסְדֹםסדם וּבְנוֹתֶֽיהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה׃׃׃ 16:47 וְלֹ֤אוְלֹאולא בְדַרְכֵיהֶן֙בְדַרְכֵיהֶןבדרכיהן הָלַ֔כְתְּהָלַכְתְּהלכת וּבְתוֹעֲבֽוֹתֵיהֶ֖ןוּבְתוֹעֲבוֹתֵיהֶןובתועבותיהן [עָשִׂיתִי כ][עָשִׂיתִי כ][עשיתי כ] (עָשִׂ֑ית ק)(עָשִׂית ק)(עשית ק) כִּמְעַ֣טכִּמְעַטכמעט קָ֔טקָטקט וַתַּשְׁחִ֥תִיוַתַּשְׁחִתִיותשחתי מֵהֵ֖ןמֵהֵןמהן בְּכָלבְּכָלבכל־־־דְּרָכָֽיִךְדְּרָכָיִךְדרכיך׃׃׃ 16:48 חַיחַיחי־־־אָ֗נִיאָנִיאני נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה אִםאִםאם־־־עָֽשְׂתָה֙עָשְׂתָהעשתה סְדֹ֣םסְדֹםסדם אֲחוֹתֵ֔ךְאֲחוֹתֵךְאחותך הִ֖יאהִיאהיא וּבְנוֹתֶ֑יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֔יתעָשִׂיתעשית אַ֖תְּאַתְּאת וּבְנוֹתָֽיִךְוּבְנוֹתָיִךְובנותיך׃׃׃ 16:49 הִנֵּההִנֵּההנה־־־זֶ֣הזֶהזה הָיָ֔ההָיָההיה עֲוֺ֖ןעֲוֺןעון סְדֹ֣םסְדֹםסדם אֲחוֹתֵ֑ךְאֲחוֹתֵךְאחותך גָּא֨וֹןגָּאוֹןגאון שִׂבְעַתשִׂבְעַתשבעת־־־לֶ֜חֶםלֶחֶםלחם וְשַׁלְוַ֣תוְשַׁלְוַתושלות הַשְׁקֵ֗טהַשְׁקֵטהשקט הָ֤יָההָיָההיה לָהּ֙לָהּלה וְלִבְנוֹתֶ֔יהָוְלִבְנוֹתֶיהָולבנותיה וְיַדוְיַדויד־־־עָנִ֥יעָנִיעני וְאֶבְי֖וֹןוְאֶבְיוֹןואביון לֹ֥אלֹאלא הֶחֱזִֽיקָההֶחֱזִיקָההחזיקה׃׃׃ 16:50 וַֽתִּגְבְּהֶ֔ינָהוַתִּגְבְּהֶינָהותגבהינה וַתַּעֲשֶׂ֥ינָהוַתַּעֲשֶׂינָהותעשינה תוֹעֵבָ֖התוֹעֵבָהתועבה לְפָנָ֑ילְפָנָילפני וָאָסִ֥ירוָאָסִירואסיר אֶתְהֶ֖ןאֶתְהֶןאתהן כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר רָאִֽיתִירָאִיתִיראיתי׃׃׃ ססס 16:51 וְשֹׁ֣מְר֔וֹןוְשֹׁמְרוֹןושמרון כַּחֲצִ֥יכַּחֲצִיכחצי חַטֹּאתַ֖יִךְחַטֹּאתַיִךְחטאתיך לֹ֣אלֹאלא חָטָ֑אָהחָטָאָהחטאה וַתַּרְבִּ֤יוַתַּרְבִּיותרבי אֶתאֶתאת־־־תּוֹעֲבוֹתַ֙יִךְ֙תּוֹעֲבוֹתַיִךְתועבותיך מֵהֵ֔נָּהמֵהֵנָּהמהנה וַתְּצַדְּקִי֙וַתְּצַדְּקִיותצדקי אֶתאֶתאת־־־[אֲחֹותֵךְ כ][אֲחֹותֵךְ כ][אחותך כ] (אֲחוֹתַ֔יִךְ ק)(אֲחוֹתַיִךְ ק)(אחותיך ק) בְּכָלבְּכָלבכל־־־תּוֹעֲבוֹתַ֖יִךְתּוֹעֲבוֹתַיִךְתועבותיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר [עָשִׂיתי כ][עָשִׂיתי כ][עשיתי כ] (עָשִֽׂית ק)(עָשִׂית ק)(עשית ק)׃׃׃ 16:52 גַּםגַּםגם־־־אַ֣תְּאַתְּאת ׀׀׀ שְׂאִ֣ישְׂאִישאי כְלִמָּתֵ֗ךְכְלִמָּתֵךְכלמתך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר פִּלַּלְתְּ֙פִּלַּלְתְּפללת לַֽאֲחוֹתֵ֔ךְלַאֲחוֹתֵךְלאחותך בְּחַטֹּאתַ֛יִךְבְּחַטֹּאתַיִךְבחטאתיך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הִתְעַ֥בְתְּהִתְעַבְתְּהתעבת מֵהֵ֖ןמֵהֵןמהן תִּצְדַּ֣קְנָהתִּצְדַּקְנָהתצדקנה מִמֵּ֑ךְמִמֵּךְממך וְגַםוְגַםוגם־־־אַ֥תְּאַתְּאת בּ֙וֹשִׁי֙בּוֹשִׁיבושי וּשְׂאִ֣יוּשְׂאִיושאי כְלִמָּתֵ֔ךְכְלִמָּתֵךְכלמתך בְּצַדֶּקְתֵּ֖ךְבְּצַדֶּקְתֵּךְבצדקתך אַחְיוֹתֵֽךְאַחְיוֹתֵךְאחיותך׃׃׃ 16:53 וְשַׁבְתִּי֙וְשַׁבְתִּיושבתי אֶתאֶתאת־־־שְׁבִ֣יתְהֶ֔ןשְׁבִיתְהֶןשביתהן אֶתאֶתאת־־־[שְׁבִית כ][שְׁבִית כ][שבית כ] (שְׁב֤וּת ק)(שְׁבוּת ק)(שבות ק) סְדֹם֙סְדֹםסדם וּבְנוֹתֶ֔יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה וְאֶתוְאֶתואת־־־[שְׁבִית כ][שְׁבִית כ][שבית כ] (שְׁב֥וּת ק)(שְׁבוּת ק)(שבות ק) שֹׁמְר֖וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון וּבְנוֹתֶ֑יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה [וּשְׁבִית כ][וּשְׁבִית כ][ושבית כ] (וּשְׁב֥וּת ק)(וּשְׁבוּת ק)(ושבות ק) שְׁבִיתַ֖יִךְשְׁבִיתַיִךְשביתיך בְּתוֹכָֽהְנָהבְּתוֹכָהְנָהבתוכהנה׃׃׃ 16:54 לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען תִּשְׂאִ֣יתִּשְׂאִיתשאי כְלִמָּתֵ֔ךְכְלִמָּתֵךְכלמתך וְנִכְלַ֕מְתְּוְנִכְלַמְתְּונכלמת מִכֹּ֖למִכֹּלמכל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֑יתעָשִׂיתעשית בְּנַחֲמֵ֖ךְבְּנַחֲמֵךְבנחמך אֹתָֽןאֹתָןאתן׃׃׃ 16:55 וַאֲחוֹתַ֗יִךְוַאֲחוֹתַיִךְואחותיך סְדֹ֤םסְדֹםסדם וּבְנוֹתֶ֙יהָ֙וּבְנוֹתֶיהָובנותיה תָּשֹׁ֣בְןָתָּשֹׁבְןָתשבן לְקַדְמָתָ֔ןלְקַדְמָתָןלקדמתן וְשֹֽׁמְרוֹן֙וְשֹׁמְרוֹןושמרון וּבְנוֹתֶ֔יהָוּבְנוֹתֶיהָובנותיה תָּשֹׁ֖בְןָתָּשֹׁבְןָתשבן לְקַדְמָתָ֑ןלְקַדְמָתָןלקדמתן וְאַתְּ֙וְאַתְּואת וּבְנוֹתַ֔יִךְוּבְנוֹתַיִךְובנותיך תְּשֻׁבֶ֖ינָהתְּשֻׁבֶינָהתשבינה לְקַדְמַתְכֶֽןלְקַדְמַתְכֶןלקדמתכן׃׃׃ 16:56 וְל֤וֹאוְלוֹאולוא הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה סְדֹ֣םסְדֹםסדם אֲחוֹתֵ֔ךְאֲחוֹתֵךְאחותך לִשְׁמוּעָ֖הלִשְׁמוּעָהלשמועה בְּפִ֑יךְבְּפִיךְבפיך בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום גְּאוֹנָֽיִךְגְּאוֹנָיִךְגאוניך׃׃׃ 16:57 בְּטֶרֶם֮בְּטֶרֶםבטרם תִּגָּלֶ֣התִּגָּלֶהתגלה רָעָתֵךְ֒רָעָתֵךְרעתך כְּמ֗וֹכְּמוֹכמו עֵ֚תעֵתעת חֶרְפַּ֣תחֶרְפַּתחרפת בְּנוֹתבְּנוֹתבנות־־־אֲרָ֔םאֲרָםארם וְכָלוְכָלוכל־־־סְבִיבוֹתֶ֖יהָסְבִיבוֹתֶיהָסביבותיה בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות פְּלִשְׁתִּ֑יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים הַשָּׁאט֥וֹתהַשָּׁאטוֹתהשאטות אוֹתָ֖ךְאוֹתָךְאותך מִסָּבִֽיבמִסָּבִיבמסביב׃׃׃ 16:58 אֶתאֶתאת־־־זִמָּתֵ֥ךְזִמָּתֵךְזמתך וְאֶתוְאֶתואת־־־תּוֹעֲבוֹתַ֖יִךְתּוֹעֲבוֹתַיִךְתועבותיך אַ֣תְּאַתְּאת נְשָׂאתִ֑יםנְשָׂאתִיםנשאתים נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 16:59 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה [וְעָשִׂית כ][וְעָשִׂית כ][ועשית כ] (וְעָשִׂ֥יתִי ק)(וְעָשִׂיתִי ק)(ועשיתי ק) אוֹתָ֖ךְאוֹתָךְאותך כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֑יתעָשִׂיתעשית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּזִ֥יתבָּזִיתבזית אָלָ֖האָלָהאלה לְהָפֵ֥רלְהָפֵרלהפר בְּרִֽיתבְּרִיתברית׃׃׃ 16:60 וְזָכַרְתִּ֨יוְזָכַרְתִּיוזכרתי אֲנִ֧יאֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֛יבְּרִיתִיבריתי אוֹתָ֖ךְאוֹתָךְאותך בִּימֵ֣יבִּימֵיבימי נְעוּרָ֑יִךְנְעוּרָיִךְנעוריך וַהֲקִמוֹתִ֥יוַהֲקִמוֹתִיוהקמותי לָ֖ךְלָךְלך בְּרִ֥יתבְּרִיתברית עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 16:61 וְזָכַ֣רְתְּוְזָכַרְתְּוזכרת אֶתאֶתאת־־־דְּרָכַיִךְ֮דְּרָכַיִךְדרכיך וְנִכְלַמְתְּ֒וְנִכְלַמְתְּונכלמת בְּקַחְתֵּ֗ךְבְּקַחְתֵּךְבקחתך אֶתאֶתאת־־־אֲחוֹתַ֙יִךְ֙אֲחוֹתַיִךְאחותיך הַגְּדֹל֣וֹתהַגְּדֹלוֹתהגדלות מִמֵּ֔ךְמִמֵּךְממך אֶלאֶלאל־־־הַקְּטַנּ֖וֹתהַקְּטַנּוֹתהקטנות מִמֵּ֑ךְמִמֵּךְממך וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי אֶתְהֶ֥ןאֶתְהֶןאתהן לָ֛ךְלָךְלך לְבָנ֖וֹתלְבָנוֹתלבנות וְלֹ֥אוְלֹאולא מִבְּרִיתֵֽךְמִבְּרִיתֵךְמבריתך׃׃׃ 16:62 וַהֲקִימוֹתִ֥יוַהֲקִימוֹתִיוהקימותי אֲנִ֛יאֲנִיאני אֶתאֶתאת־־־בְּרִיתִ֖יבְּרִיתִיבריתי אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וְיָדַ֖עַתְּוְיָדַעַתְּוידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 16:63 לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען תִּזְכְּרִי֙תִּזְכְּרִיתזכרי וָבֹ֔שְׁתְּוָבֹשְׁתְּובשת וְלֹ֨אוְלֹאולא יִֽהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לָּ֥ךְלָּךְלך עוֹד֙עוֹדעוד פִּתְח֣וֹןפִּתְחוֹןפתחון פֶּ֔הפֶּהפה מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני כְּלִמָּתֵ֑ךְכְּלִמָּתֵךְכלמתך בְּכַפְּרִיבְּכַפְּרִיבכפרי־־־לָךְ֙לָךְלך לְכָללְכָללכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֔יתעָשִׂיתעשית נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain