Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 17

17:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 17:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם ח֥וּדחוּדחוד חִידָ֖החִידָהחידה וּמְשֹׁ֣לוּמְשֹׁלומשל מָשָׁ֑למָשָׁלמשל אֶלאֶלאל־־־בֵּ֖יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 17:3 וְאָמַרְתָּ֞וְאָמַרְתָּואמרת כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הַנֶּ֤שֶׁרהַנֶּשֶׁרהנשר הַגָּדוֹל֙הַגָּדוֹלהגדול גְּד֤וֹלגְּדוֹלגדול הַכְּנָפַ֙יִם֙הַכְּנָפַיִםהכנפים אֶ֣רֶךְאֶרֶךְארך הָאֵ֔בֶרהָאֵבֶרהאבר מָלֵא֙מָלֵאמלא הַנּוֹצָ֔ההַנּוֹצָההנוצה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֖וֹלוֹלו הָֽרִקְמָ֑ההָרִקְמָההרקמה בָּ֚אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־הַלְּבָנ֔וֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון וַיִּקַּ֖חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־צַמֶּ֥רֶתצַמֶּרֶתצמרת הָאָֽרֶזהָאָרֶזהארז׃׃׃ 17:4 אֵ֛תאֵתאת רֹ֥אשׁרֹאשׁראש יְנִֽיקוֹתָ֖יויְנִיקוֹתָיויניקותיו קָטָ֑ףקָטָףקטף וַיְבִיאֵ֙הוּ֙וַיְבִיאֵהוּויביאהו אֶלאֶלאל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען בְּעִ֥ירבְּעִירבעיר רֹכְלִ֖יםרֹכְלִיםרכלים שָׂמֽוֹשָׂמוֹשמו׃׃׃ 17:5 וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח מִזֶּ֣רַעמִזֶּרַעמזרע הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וַֽיִּתְּנֵ֖הוּוַיִּתְּנֵהוּויתנהו בִּשְׂדֵהבִּשְׂדֵהבשדה־־־זָ֑רַעזָרַעזרע קָ֚חקָחקח עַלעַלעל־־־מַ֣יִםמַיִםמים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים צַפְצָפָ֖הצַפְצָפָהצפצפה שָׂמֽוֹשָׂמוֹשמו׃׃׃ 17:6 וַיִּצְמַ֡חוַיִּצְמַחויצמח וַיְהִי֩וַיְהִיויהי לְגֶ֨פֶןלְגֶפֶןלגפן סֹרַ֜חַתסֹרַחַתסרחת שִׁפְלַ֣תשִׁפְלַתשפלת קוֹמָ֗הקוֹמָהקומה לִפְנ֤וֹתלִפְנוֹתלפנות דָּלִיּוֹתָיו֙דָּלִיּוֹתָיודליותיו אֵלָ֔יואֵלָיואליו וְשָׁרָשָׁ֖יווְשָׁרָשָׁיוושרשיו תַּחְתָּ֣יותַּחְתָּיותחתיו יִֽהְי֑וּיִהְיוּיהיו וַתְּהִ֣יוַתְּהִיותהי לְגֶ֔פֶןלְגֶפֶןלגפן וַתַּ֣עַשׂוַתַּעַשׂותעש בַּדִּ֔יםבַּדִּיםבדים וַתְּשַׁלַּ֖חוַתְּשַׁלַּחותשלח פֹּארֽוֹתפֹּארוֹתפארות׃׃׃ 17:7 וַיְהִ֤יוַיְהִיויהי נֶֽשֶׁרנֶשֶׁרנשר־־־אֶחָד֙אֶחָדאחד גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול גְּד֥וֹלגְּדוֹלגדול כְּנָפַ֖יִםכְּנָפַיִםכנפים וְרַבוְרַבורב־־־נוֹצָ֑הנוֹצָהנוצה וְהִנֵּה֩וְהִנֵּהוהנה הַגֶּ֨פֶןהַגֶּפֶןהגפן הַזֹּ֜אתהַזֹּאתהזאת כָּֽפְנָ֧הכָּפְנָהכפנה שָׁרֳשֶׁ֣יהָשָׁרֳשֶׁיהָשרשיה עָלָ֗יועָלָיועליו וְדָֽלִיּוֹתָיו֙וְדָלִיּוֹתָיוודליותיו שִׁלְחָהשִׁלְחָהשלחה־־־לּ֔וֹלּוֹלו לְהַשְׁק֣וֹתלְהַשְׁקוֹתלהשקות אוֹתָ֔הּאוֹתָהּאותה מֵעֲרֻג֖וֹתמֵעֲרֻגוֹתמערגות מַטָּעָֽהּמַטָּעָהּמטעה׃׃׃ 17:8 אֶלאֶלאל־־־שָׂ֥דֶהשָׂדֶהשדה טּ֛וֹבטּוֹבטוב אֶלאֶלאל־־־מַ֥יִםמַיִםמים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים הִ֣יאהִיאהיא שְׁתוּלָ֑השְׁתוּלָהשתולה לַעֲשׂ֤וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות עָנָף֙עָנָףענף וְלָשֵׂ֣אתוְלָשֵׂאתולשאת פֶּ֔רִיפֶּרִיפרי לִהְי֖וֹתלִהְיוֹתלהיות לְגֶ֥פֶןלְגֶפֶןלגפן אַדָּֽרֶתאַדָּרֶתאדרת׃׃׃ ססס 17:9 אֱמֹ֗ראֱמֹראמר כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֖היְהֹוִהיהוה תִּצְלָ֑חתִּצְלָחתצלח הֲלוֹא֩הֲלוֹאהלוא אֶתאֶתאת־־־שָׁרָשֶׁ֨יהָשָׁרָשֶׁיהָשרשיה יְנַתֵּ֜קיְנַתֵּקינתק וְאֶתוְאֶתואת־־־פִּרְיָ֣הּפִּרְיָהּפריה ׀׀׀ יְקוֹסֵ֣סיְקוֹסֵסיקוסס וְיָבֵ֗שׁוְיָבֵשׁויבש כָּלכָּלכל־־־טַרְפֵּ֤יטַרְפֵּיטרפי צִמְחָהּ֙צִמְחָהּצמחה תִּיבָ֔שׁתִּיבָשׁתיבש וְלֹֽאוְלֹאולא־־־בִזְרֹ֤עַבִזְרֹעַבזרע גְּדוֹלָה֙גְּדוֹלָהגדולה וּבְעַםוּבְעַםובעם־־־רָ֔ברָברב לְמַשְׂא֥וֹתלְמַשְׂאוֹתלמשאות אוֹתָ֖הּאוֹתָהּאותה מִשָּׁרָשֶֽׁיהָמִשָּׁרָשֶׁיהָמשרשיה׃׃׃ 17:10 וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה שְׁתוּלָ֖השְׁתוּלָהשתולה הֲתִצְלָ֑חהֲתִצְלָחהתצלח הֲלוֹא֩הֲלוֹאהלוא כְגַ֨עַתכְגַעַתכגעת בָּ֜הּבָּהּבה ר֤וּחַרוּחַרוח הַקָּדִים֙הַקָּדִיםהקדים תִּיבַ֣שׁתִּיבַשׁתיבש יָבֹ֔שׁיָבֹשׁיבש עַלעַלעל־־־עֲרֻגֹ֥תעֲרֻגֹתערגת צִמְחָ֖הּצִמְחָהּצמחה תִּיבָֽשׁתִּיבָשׁתיבש׃׃׃ פפפ
17:11 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 17:12 אֱמָראֱמָראמר־־־נָא֙נָאנא לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית הַמֶּ֔רִיהַמֶּרִיהמרי הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא יְדַעְתֶּ֖םיְדַעְתֶּםידעתם מָהמָהמה־־־אֵ֑לֶּהאֵלֶּהאלה אֱמֹ֗ראֱמֹראמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־בָ֨אבָאבא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶ֤לבָּבֶלבבל יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם וַיִּקַּ֤חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־מַלְכָּהּ֙מַלְכָּהּמלכה וְאֶתוְאֶתואת־־־שָׂרֶ֔יהָשָׂרֶיהָשריה וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אוֹתָ֛םאוֹתָםאותם אֵלָ֖יואֵלָיואליו בָּבֶֽלָהבָּבֶלָהבבלה׃׃׃ 17:13 וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח מִזֶּ֣רַעמִזֶּרַעמזרע הַמְּלוּכָ֔ההַמְּלוּכָההמלוכה וַיִּכְרֹ֥תוַיִּכְרֹתויכרת אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו בְּרִ֑יתבְּרִיתברית וַיָּבֵ֤אוַיָּבֵאויבא אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו בְּאָלָ֔הבְּאָלָהבאלה וְאֶתוְאֶתואת־־־אֵילֵ֥יאֵילֵיאילי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לָקָֽחלָקָחלקח׃׃׃ 17:14 לִֽהְיוֹת֙לִהְיוֹתלהיות מַמְלָכָ֣המַמְלָכָהממלכה שְׁפָלָ֔השְׁפָלָהשפלה לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי הִתְנַשֵּׂ֑אהִתְנַשֵּׂאהתנשא לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר אֶתאֶתאת־־־בְּרִית֖וֹבְּרִיתוֹבריתו לְעָמְדָֽהּלְעָמְדָהּלעמדה׃׃׃ 17:15 וַיִּמְרָדוַיִּמְרָדוימרד־־־בּ֗וֹבּוֹבו לִשְׁלֹ֤חַלִשְׁלֹחַלשלח מַלְאָכָיו֙מַלְאָכָיומלאכיו מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים לָֽתֶתלָתֶתלתת־־־ל֥וֹלוֹלו סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים וְעַםוְעַםועם־־־רָ֑ברָברב הֲיִצְלָ֤חהֲיִצְלָחהיצלח הֲיִמָּלֵט֙הֲיִמָּלֵטהימלט הָעֹשֵׂ֣ההָעֹשֵׂההעשה אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה וְהֵפֵ֥רוְהֵפֵרוהפר בְּרִ֖יתבְּרִיתברית וְנִמְלָֽטוְנִמְלָטונמלט׃׃׃ 17:16 חַיחַיחי־־־אָ֗נִיאָנִיאני נְאֻם֮נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה אִםאִםאם־־־לֹ֗אלֹאלא בִּמְקוֹם֙בִּמְקוֹםבמקום הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך הַמַּמְלִ֣יךְהַמַּמְלִיךְהממליך אֹת֔וֹאֹתוֹאתו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בָּזָה֙בָּזָהבזה אֶתאֶתאת־־־אָ֣לָת֔וֹאָלָתוֹאלתו וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר הֵפֵ֖רהֵפֵרהפר אֶתאֶתאת־־־בְּרִית֑וֹבְּרִיתוֹבריתו אִתּ֥וֹאִתּוֹאתו בְתוֹךְבְתוֹךְבתוך־־־בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל יָמֽוּתיָמוּתימות׃׃׃ 17:17 וְלֹא֩וְלֹאולא בְחַ֨יִלבְחַיִלבחיל גָּד֜וֹלגָּדוֹלגדול וּבְקָהָ֣לוּבְקָהָלובקהל רָ֗ברָברב יַעֲשֶׂ֨היַעֲשֶׂהיעשה אוֹת֤וֹאוֹתוֹאותו פַרְעֹה֙פַרְעֹהפרעה בַּמִּלְחָמָ֔הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה בִּשְׁפֹּ֥ךְבִּשְׁפֹּךְבשפך סֹלְלָ֖הסֹלְלָהסללה וּבִבְנ֣וֹתוּבִבְנוֹתובבנות דָּיֵ֑קדָּיֵקדיק לְהַכְרִ֖יתלְהַכְרִיתלהכרית נְפָשׁ֥וֹתנְפָשׁוֹתנפשות רַבּֽוֹתרַבּוֹתרבות׃׃׃ 17:18 וּבָזָ֥הוּבָזָהובזה אָלָ֖האָלָהאלה לְהָפֵ֣רלְהָפֵרלהפר בְּרִ֑יתבְּרִיתברית וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה נָתַ֥ןנָתַןנתן יָד֛וֹיָדוֹידו וְכָלוְכָלוכל־־־אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה עָשָׂ֖העָשָׂהעשה לֹ֥אלֹאלא יִמָּלֵֽטיִמָּלֵטימלט׃׃׃ ססס 17:19 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֨ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֮יְהוִהיהוה חַיחַיחי־־־אָנִי֒אָנִיאני אִםאִםאם־־־לֹ֗אלֹאלא אָֽלָתִי֙אָלָתִיאלתי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּזָ֔הבָּזָהבזה וּבְרִיתִ֖יוּבְרִיתִיובריתי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הֵפִ֑ירהֵפִירהפיר וּנְתַתִּ֖יווּנְתַתִּיוונתתיו בְּרֹאשֽׁוֹבְּרֹאשׁוֹבראשו׃׃׃ 17:20 וּפָרַשְׂתִּ֤יוּפָרַשְׂתִּיופרשתי עָלָיו֙עָלָיועליו רִשְׁתִּ֔ירִשְׁתִּירשתי וְנִתְפַּ֖שׂוְנִתְפַּשׂונתפש בִּמְצֽוּדָתִ֑יבִּמְצוּדָתִיבמצודתי וַהֲבִיאוֹתִ֣יהוּוַהֲבִיאוֹתִיהוּוהביאותיהו בָבֶ֗לָהבָבֶלָהבבלה וְנִשְׁפַּטְתִּ֤יוְנִשְׁפַּטְתִּיונשפטתי אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו שָׁ֔םשָׁםשם מַעֲל֖וֹמַעֲלוֹמעלו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר מָֽעַלמָעַלמעל־־־בִּֽיבִּיבי׃׃׃ 17:21 וְאֵ֨תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־[מִבְרָחֹו כ][מִבְרָחֹו כ][מברחו כ] (מִבְרָחָ֤יו ק)(מִבְרָחָיו ק)(מברחיו ק) בְּכָלבְּכָלבכל־־־אֲגַפָּיו֙אֲגַפָּיואגפיו בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפֹּ֔לוּיִפֹּלוּיפלו וְהַנִּשְׁאָרִ֖יםוְהַנִּשְׁאָרִיםוהנשארים לְכָללְכָללכל־־־ר֣וּחַרוּחַרוח יִפָּרֵ֑שׂוּיִפָּרֵשׂוּיפרשו וִידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּֽרְתִּידִּבַּרְתִּידברתי׃׃׃ ססס 17:22 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה וְלָקַ֣חְתִּיוְלָקַחְתִּיולקחתי אָ֗נִיאָנִיאני מִצַּמֶּ֧רֶתמִצַּמֶּרֶתמצמרת הָאֶ֛רֶזהָאֶרֶזהארז הָרָמָ֖ההָרָמָההרמה וְנָתָ֑תִּיוְנָתָתִּיונתתי מֵרֹ֤אשׁמֵרֹאשׁמראש יֹֽנְקוֹתָיו֙יֹנְקוֹתָיוינקותיו רַ֣ךְרַךְרך אֶקְטֹ֔ףאֶקְטֹףאקטף וְשָׁתַ֣לְתִּיוְשָׁתַלְתִּיושתלתי אָ֔נִיאָנִיאני עַ֥לעַלעל הַרהַרהר־־־גָּבֹ֖הַגָּבֹהַגבה וְתָלֽוּלוְתָלוּלותלול׃׃׃ 17:23 בְּהַ֨רבְּהַרבהר מְר֤וֹםמְרוֹםמרום יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל אֶשְׁתֳּלֶ֔נּוּאֶשְׁתֳּלֶנּוּאשתלנו וְנָשָׂ֤אוְנָשָׂאונשא עָנָף֙עָנָףענף וְעָ֣שָׂהוְעָשָׂהועשה פֶ֔רִיפֶרִיפרי וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה לְאֶ֣רֶזלְאֶרֶזלארז אַדִּ֑יראַדִּיראדיר וְשָׁכְנ֣וּוְשָׁכְנוּושכנו תַחְתָּ֗יותַחְתָּיותחתיו כֹּ֚לכֹּלכל צִפּ֣וֹרצִפּוֹרצפור כָּלכָּלכל־־־כָּנָ֔ףכָּנָףכנף בְּצֵ֥לבְּצֵלבצל דָּלִיּוֹתָ֖יודָּלִיּוֹתָיודליותיו תִּשְׁכֹּֽנָּהתִּשְׁכֹּנָּהתשכנה׃׃׃ 17:24 וְֽיָדְע֞וּוְיָדְעוּוידעו כָּלכָּלכל־־־עֲצֵ֣יעֲצֵיעצי הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה הִשְׁפַּ֣לְתִּיהִשְׁפַּלְתִּיהשפלתי ׀׀׀ עֵ֣ץעֵץעץ גָּבֹ֗הַגָּבֹהַגבה הִגְבַּ֙הְתִּי֙הִגְבַּהְתִּיהגבהתי עֵ֣ץעֵץעץ שָׁפָ֔לשָׁפָלשפל הוֹבַ֙שְׁתִּי֙הוֹבַשְׁתִּיהובשתי עֵ֣ץעֵץעץ לָ֔חלָחלח וְהִפְרַ֖חְתִּיוְהִפְרַחְתִּיוהפרחתי עֵ֣ץעֵץעץ יָבֵ֑שׁיָבֵשׁיבש אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּ֥רְתִּידִּבַּרְתִּידברתי וְעָשִֽׂיתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain