Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 24

24:1 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֵלַ֜יאֵלַיאלי בַּשָּׁנָ֤הבַּשָּׁנָהבשנה הַתְּשִׁיעִית֙הַתְּשִׁיעִיתהתשיעית בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הָעֲשִׂירִ֔יהָעֲשִׂירִיהעשירי בֶּעָשׂ֥וֹרבֶּעָשׂוֹרבעשור לַחֹ֖דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 24:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם [כְּתֹוב כ][כְּתֹוב כ][כתוב כ] (כְּתָב ק)(כְּתָב ק)(כתב ק) לְךָ֙לְךָלך אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום אֶתאֶתאת־־־עֶ֖צֶםעֶצֶםעצם הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה סָמַ֤ךְסָמַךְסמך מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־בָּבֶל֙בָּבֶלבבל אֶלאֶלאל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם בְּעֶ֖צֶםבְּעֶצֶםבעצם הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 24:3 וּמְשֹׁ֤לוּמְשֹׁלומשל אֶלאֶלאל־־־בֵּיתבֵּיתבית־־־הַמֶּ֙רִי֙הַמֶּרִיהמרי מָשָׁ֔למָשָׁלמשל וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה שְׁפֹ֤תשְׁפֹתשפת הַסִּיר֙הַסִּירהסיר שְׁפֹ֔תשְׁפֹתשפת וְגַםוְגַםוגם־־־יְצֹ֥קיְצֹקיצק בּ֖וֹבּוֹבו מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 24:4 אֱסֹ֤ףאֱסֹףאסף נְתָחֶ֙יהָ֙נְתָחֶיהָנתחיה אֵלֶ֔יהָאֵלֶיהָאליה כָּלכָּלכל־־־נֵ֥תַחנֵתַחנתח ט֖וֹבטוֹבטוב יָרֵ֣ךְיָרֵךְירך וְכָתֵ֑ףוְכָתֵףוכתף מִבְחַ֥רמִבְחַרמבחר עֲצָמִ֖יםעֲצָמִיםעצמים מַלֵּֽאמַלֵּאמלא׃׃׃ 24:5 מִבְחַ֤רמִבְחַרמבחר הַצֹּאן֙הַצֹּאןהצאן לָק֔וֹחַלָקוֹחַלקוח וְגַ֛םוְגַםוגם דּ֥וּרדּוּרדור הָעֲצָמִ֖יםהָעֲצָמִיםהעצמים תַּחְתֶּ֑יהָתַּחְתֶּיהָתחתיה רַתַּ֣חרַתַּחרתח רְתָחֶ֔יהָרְתָחֶיהָרתחיה גַּםגַּםגם־־־בָּשְׁל֥וּבָּשְׁלוּבשלו עֲצָמֶ֖יהָעֲצָמֶיהָעצמיה בְּתוֹכָֽהּבְּתוֹכָהּבתוכה׃׃׃ ססס 24:6 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה אוֹי֮אוֹיאוי עִ֣ירעִירעיר הַדָּמִים֒הַדָּמִיםהדמים סִ֚ירסִירסיר אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חֶלְאָתָ֣החֶלְאָתָהחלאתה בָ֔הּבָהּבה וְחֶ֨לְאָתָ֔הּוְחֶלְאָתָהּוחלאתה לֹ֥אלֹאלא יָצְאָ֖היָצְאָהיצאה מִמֶּ֑נָּהמִמֶּנָּהממנה לִנְתָחֶ֤יהָלִנְתָחֶיהָלנתחיה לִנְתָחֶ֙יהָ֙לִנְתָחֶיהָלנתחיה הוֹצִיאָ֔הּהוֹצִיאָהּהוציאה לֹאלֹאלא־־־נָפַ֥לנָפַלנפל עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה גּוֹרָֽלגּוֹרָלגורל׃׃׃ 24:7 כִּ֤יכִּיכי דָמָהּ֙דָמָהּדמה בְּתוֹכָ֣הּבְּתוֹכָהּבתוכה הָיָ֔ההָיָההיה עַלעַלעל־־־צְחִ֥יחַצְחִיחַצחיח סֶ֖לַעסֶלַעסלע שָׂמָ֑תְהוּשָׂמָתְהוּשמתהו לֹ֤אלֹאלא שְׁפָכַ֙תְהוּ֙שְׁפָכַתְהוּשפכתהו עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לְכַסּ֥וֹתלְכַסּוֹתלכסות עָלָ֖יועָלָיועליו עָפָֽרעָפָרעפר׃׃׃ 24:8 לְהַעֲל֤וֹתלְהַעֲלוֹתלהעלות חֵמָה֙חֵמָהחמה לִנְקֹ֣םלִנְקֹםלנקם נָקָ֔םנָקָםנקם נָתַ֥תִּינָתַתִּינתתי אֶתאֶתאת־־־דָּמָ֖הּדָּמָהּדמה עַלעַלעל־־־צְחִ֣יחַצְחִיחַצחיח סָ֑לַעסָלַעסלע לְבִלְתִּ֖ילְבִלְתִּילבלתי הִכָּסֽוֹתהִכָּסוֹתהכסות׃׃׃ פפפ
24:9 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה א֖וֹיאוֹיאוי עִ֣ירעִירעיר הַדָּמִ֑יםהַדָּמִיםהדמים גַּםגַּםגם־־־אֲנִ֖יאֲנִיאני אַגְדִּ֥ילאַגְדִּילאגדיל הַמְּדוּרָֽההַמְּדוּרָההמדורה׃׃׃ 24:10 הַרְבֵּ֤ההַרְבֵּההרבה הָעֵצִים֙הָעֵצִיםהעצים הַדְלֵ֣קהַדְלֵקהדלק הָאֵ֔שׁהָאֵשׁהאש הָתֵ֖םהָתֵםהתם הַבָּשָׂ֑רהַבָּשָׂרהבשר וְהַרְקַח֙וְהַרְקַחוהרקח הַמֶּרְקָחָ֔ההַמֶּרְקָחָההמרקחה וְהָעֲצָמ֖וֹתוְהָעֲצָמוֹתוהעצמות יֵחָֽרוּיֵחָרוּיחרו׃׃׃ 24:11 וְהַעֲמִידֶ֥הָוְהַעֲמִידֶהָוהעמידה עַלעַלעל־־־גֶּחָלֶ֖יהָגֶּחָלֶיהָגחליה רֵקָ֑הרֵקָהרקה לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען תֵּחַ֜םתֵּחַםתחם וְחָ֣רָהוְחָרָהוחרה נְחֻשְׁתָּ֗הּנְחֻשְׁתָּהּנחשתה וְנִתְּכָ֤הוְנִתְּכָהונתכה בְתוֹכָהּ֙בְתוֹכָהּבתוכה טֻמְאָתָ֔הּטֻמְאָתָהּטמאתה תִּתֻּ֖םתִּתֻּםתתם חֶלְאָתָֽהּחֶלְאָתָהּחלאתה׃׃׃ 24:12 תְּאֻנִ֖יםתְּאֻנִיםתאנים הֶלְאָ֑תהֶלְאָתהלאת וְלֹֽאוְלֹאולא־־־תֵצֵ֤אתֵצֵאתצא מִמֶּ֙נָּה֙מִמֶּנָּהממנה רַבַּ֣תרַבַּתרבת חֶלְאָתָ֔הּחֶלְאָתָהּחלאתה בְּאֵ֖שׁבְּאֵשׁבאש חֶלְאָתָֽהּחֶלְאָתָהּחלאתה׃׃׃ 24:13 בְּטֻמְאָתֵ֖ךְבְּטֻמְאָתֵךְבטמאתך זִמָּ֑הזִמָּהזמה יַ֤עַןיַעַןיען טִֽהַרְתִּיךְ֙טִהַרְתִּיךְטהרתיך וְלֹ֣אוְלֹאולא טָהַ֔רְתְּטָהַרְתְּטהרת מִטֻּמְאָתֵךְ֙מִטֻּמְאָתֵךְמטמאתך לֹ֣אלֹאלא תִטְהֲרִיתִטְהֲרִיתטהרי־־־ע֔וֹדעוֹדעוד עַדעַדעד־־־הֲנִיחִ֥יהֲנִיחִיהניחי אֶתאֶתאת־־־חֲמָתִ֖יחֲמָתִיחמתי בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 24:14 אֲנִ֨יאֲנִיאני יְהוָ֤היְהוָהיהוה דִּבַּ֙רְתִּי֙דִּבַּרְתִּידברתי בָּאָ֣הבָּאָהבאה וְעָשִׂ֔יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי לֹֽאלֹאלא־־־אֶפְרַ֥עאֶפְרַעאפרע וְלֹאוְלֹאולא־־־אָח֖וּסאָחוּסאחוס וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶנָּחֵ֑םאֶנָּחֵםאנחם כִּדְרָכַ֤יִךְכִּדְרָכַיִךְכדרכיך וְכַעֲלִילוֹתַ֙יִךְ֙וְכַעֲלִילוֹתַיִךְוכעלילותיך שְׁפָט֔וּךְשְׁפָטוּךְשפטוך נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִֽהיְהֹוִהיהוה׃׃׃ פפפ
24:15 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 24:16 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני לֹקֵ֧חַלֹקֵחַלקח מִמְּךָ֛מִמְּךָממך אֶתאֶתאת־־־מַחְמַ֥דמַחְמַדמחמד עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך בְּמַגֵּפָ֑הבְּמַגֵּפָהבמגפה וְלֹ֤אוְלֹאולא תִסְפֹּד֙תִסְפֹּדתספד וְלֹ֣אוְלֹאולא תִבְכֶּ֔התִבְכֶּהתבכה וְל֥וֹאוְלוֹאולוא תָב֖וֹאתָבוֹאתבוא דִּמְעָתֶֽךָדִּמְעָתֶךָדמעתך׃׃׃ 24:17 הֵאָנֵ֣קהֵאָנֵקהאנק ׀׀׀ דֹּ֗םדֹּםדם מֵתִים֙מֵתִיםמתים אֵ֣בֶלאֵבֶלאבל לֹֽאלֹאלא־־־תַֽעֲשֶׂ֔התַעֲשֶׂהתעשה פְאֵֽרְךָ֙פְאֵרְךָפארך חֲב֣וֹשׁחֲבוֹשׁחבוש עָלֶ֔יךָעָלֶיךָעליך וּנְעָלֶ֖יךָוּנְעָלֶיךָונעליך תָּשִׂ֣יםתָּשִׂיםתשים בְּרַגְלֶ֑יךָבְּרַגְלֶיךָברגליך וְלֹ֤אוְלֹאולא תַעְטֶה֙תַעְטֶהתעטה עַלעַלעל־־־שָׂפָ֔םשָׂפָםשפם וְלֶ֥חֶםוְלֶחֶםולחם אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים לֹ֥אלֹאלא תֹאכֵֽלתֹאכֵלתאכל׃׃׃ 24:18 וָאֲדַבֵּ֤רוָאֲדַבֵּרואדבר אֶלאֶלאל־־־הָעָם֙הָעָםהעם בַּבֹּ֔קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַתָּ֥מָתוַתָּמָתותמת אִשְׁתִּ֖יאִשְׁתִּיאשתי בָּעָ֑רֶבבָּעָרֶבבערב וָאַ֥עַשׂוָאַעַשׂואעש בַּבֹּ֖קֶרבַּבֹּקֶרבבקר כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר צֻוֵּֽיתִיצֻוֵּיתִיצויתי׃׃׃ 24:19 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלַ֖יאֵלַיאלי הָעָ֑םהָעָםהעם הֲלֹֽאהֲלֹאהלא־־־תַגִּ֥ידתַגִּידתגיד לָ֙נוּ֙לָנוּלנו מָהמָהמה־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה לָּ֔נוּלָּנוּלנו כִּ֥יכִּיכי אַתָּ֖האַתָּהאתה עֹשֶֽׂהעֹשֶׂהעשה׃׃׃ 24:20 וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם דְּבַ֨רדְּבַרדבר־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה הָיָ֥ההָיָההיה אֵלַ֖יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 24:21 אֱמֹ֣ראֱמֹראמר ׀׀׀ לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מְחַלֵּ֤למְחַלֵּלמחלל אֶתאֶתאת־־־מִקְדָּשִׁי֙מִקְדָּשִׁימקדשי גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון עֻזְּכֶ֔םעֻזְּכֶםעזכם מַחְמַ֥דמַחְמַדמחמד עֵֽינֵיכֶ֖םעֵינֵיכֶםעיניכם וּמַחְמַ֣לוּמַחְמַלומחמל נַפְשְׁכֶ֑םנַפְשְׁכֶםנפשכם וּבְנֵיכֶ֧םוּבְנֵיכֶםובניכם וּבְנֽוֹתֵיכֶ֛םוּבְנוֹתֵיכֶםובנותיכם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עֲזַבְתֶּ֖םעֲזַבְתֶּםעזבתם בַּחֶ֥רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפֹּֽלוּיִפֹּלוּיפלו׃׃׃ 24:22 וַעֲשִׂיתֶ֖םוַעֲשִׂיתֶםועשיתם כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֑יתִיעָשִׂיתִיעשיתי עַלעַלעל־־־שָׂפָם֙שָׂפָםשפם לֹ֣אלֹאלא תַעְט֔וּתַעְטוּתעטו וְלֶ֥חֶםוְלֶחֶםולחם אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים לֹ֥אלֹאלא תֹאכֵֽלוּתֹאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 24:23 וּפְאֵרֵכֶ֣םוּפְאֵרֵכֶםופארכם עַלעַלעל־־־רָאשֵׁיכֶ֗םרָאשֵׁיכֶםראשיכם וְנַֽעֲלֵיכֶם֙וְנַעֲלֵיכֶםונעליכם בְּרַגְלֵיכֶ֔םבְּרַגְלֵיכֶםברגליכם לֹ֥אלֹאלא תִסְפְּד֖וּתִסְפְּדוּתספדו וְלֹ֣אוְלֹאולא תִבְכּ֑וּתִבְכּוּתבכו וּנְמַקֹּתֶם֙וּנְמַקֹּתֶםונמקתם בַּעֲוֺנֹ֣תֵיכֶ֔םבַּעֲוֺנֹתֵיכֶםבעונתיכם וּנְהַמְתֶּ֖םוּנְהַמְתֶּםונהמתם אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 24:24 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה יְחֶזְקֵ֤אליְחֶזְקֵאליחזקאל לָכֶם֙לָכֶםלכם לְמוֹפֵ֔תלְמוֹפֵתלמופת כְּכֹ֥לכְּכֹלככל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשָׂ֖העָשָׂהעשה תַּעֲשׂ֑וּתַּעֲשׂוּתעשו בְּבֹאָ֕הּבְּבֹאָהּבבאה וִֽידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֥יכִּיכי אֲנִ֖יאֲנִיאני אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס 24:25 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֔םאָדָםאדם הֲל֗וֹאהֲלוֹאהלוא בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום קַחְתִּ֤יקַחְתִּיקחתי מֵהֶם֙מֵהֶםמהם אֶתאֶתאת־־־מָ֣עוּזָּ֔םמָעוּזָּםמעוזם מְשׂ֖וֹשׂמְשׂוֹשׂמשוש תִּפְאַרְתָּ֑םתִּפְאַרְתָּםתפארתם אֶתאֶתאת־־־מַחְמַ֤דמַחְמַדמחמד עֵֽינֵיהֶם֙עֵינֵיהֶםעיניהם וְאֶתוְאֶתואת־־־מַשָּׂ֣אמַשָּׂאמשא נַפְשָׁ֔םנַפְשָׁםנפשם בְּנֵיהֶ֖םבְּנֵיהֶםבניהם וּבְנוֹתֵיהֶֽםוּבְנוֹתֵיהֶםובנותיהם׃׃׃ 24:26 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא הַפָּלִ֖יטהַפָּלִיטהפליט אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך לְהַשְׁמָע֖וּתלְהַשְׁמָעוּתלהשמעות אָזְנָֽיִםאָזְנָיִםאזנים׃׃׃ 24:27 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִפָּ֤תַחיִפָּתַחיפתח פִּ֙יךָ֙פִּיךָפיך אֶתאֶתאת־־־הַפָּלִ֔יטהַפָּלִיטהפליט וּתְדַבֵּ֕רוּתְדַבֵּרותדבר וְלֹ֥אוְלֹאולא תֵֽאָלֵ֖םתֵאָלֵםתאלם ע֑וֹדעוֹדעוד וְהָיִ֤יתָוְהָיִיתָוהיית לָהֶם֙לָהֶםלהם לְמוֹפֵ֔תלְמוֹפֵתלמופת וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain