Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 28

28:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 28:2 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֡םאָדָםאדם אֱמֹר֩אֱמֹראמר לִנְגִ֨ידלִנְגִידלנגיד צֹ֜רצֹרצר כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה יַ֣עַןיַעַןיען גָּבַ֤הּגָּבַהּגבה לִבְּךָ֙לִבְּךָלבך וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֵ֣לאֵלאל אָ֔נִיאָנִיאני מוֹשַׁ֧במוֹשַׁבמושב אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים יָשַׁ֖בְתִּייָשַׁבְתִּיישבתי בְּלֵ֣בבְּלֵבבלב יַמִּ֑יםיַמִּיםימים וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה אָדָם֙אָדָםאדם וְֽלֹאוְלֹאולא־־־אֵ֔לאֵלאל וַתִּתֵּ֥ןוַתִּתֵּןותתן לִבְּךָ֖לִבְּךָלבך כְּלֵ֥בכְּלֵבכלב אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 28:3 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה חָכָ֛םחָכָםחכם אַתָּ֖האַתָּהאתה [מִדָּנִאֵל כ][מִדָּנִאֵל כ][מדנאל כ] (מִדָּֽנִיֵּ֑אל ק)(מִדָּנִיֵּאל ק)(מדניאל ק) כָּלכָּלכל־־־סָת֖וּםסָתוּםסתום לֹ֥אלֹאלא עֲמָמֽוּךָעֲמָמוּךָעממוך׃׃׃ 28:4 בְּחָכְמָֽתְךָ֙בְּחָכְמָתְךָבחכמתך וּבִתְבוּנָ֣תְךָ֔וּבִתְבוּנָתְךָובתבונתך עָשִׂ֥יתָעָשִׂיתָעשית לְּךָ֖לְּךָלך חָ֑יִלחָיִלחיל וַתַּ֛עַשׂוַתַּעַשׂותעש זָהָ֥בזָהָבזהב וָכֶ֖סֶףוָכֶסֶףוכסף בְּאוֹצְרוֹתֶֽיךָבְּאוֹצְרוֹתֶיךָבאוצרותיך׃׃׃ 28:5 בְּרֹ֧בבְּרֹבברב חָכְמָתְךָ֛חָכְמָתְךָחכמתך בִּרְכֻלָּתְךָ֖בִּרְכֻלָּתְךָברכלתך הִרְבִּ֣יתָהִרְבִּיתָהרבית חֵילֶ֑ךָחֵילֶךָחילך וַיִּגְבַּ֥הּוַיִּגְבַּהּויגבה לְבָבְךָ֖לְבָבְךָלבבך בְּחֵילֶֽךָבְּחֵילֶךָבחילך׃׃׃ ססס 28:6 לָכֵ֕ןלָכֵןלכן כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה יַ֛עַןיַעַןיען תִּתְּךָ֥תִּתְּךָתתך אֶתאֶתאת־־־לְבָבְךָ֖לְבָבְךָלבבך כְּלֵ֥בכְּלֵבכלב אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 28:7 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני מֵבִ֤יאמֵבִיאמביא עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך זָרִ֔יםזָרִיםזרים עָרִיצֵ֖יעָרִיצֵיעריצי גּוֹיִ֑םגּוֹיִםגוים וְהֵרִ֤יקוּוְהֵרִיקוּוהריקו חַרְבוֹתָם֙חַרְבוֹתָםחרבותם עַלעַלעל־־־יְפִ֣ייְפִייפי חָכְמָתֶ֔ךָחָכְמָתֶךָחכמתך וְחִלְּל֖וּוְחִלְּלוּוחללו יִפְעָתֶֽךָיִפְעָתֶךָיפעתך׃׃׃ 28:8 לַשַּׁ֖חַתלַשַּׁחַתלשחת יֽוֹרִד֑וּךָיוֹרִדוּךָיורדוך וָמַ֛תָּהוָמַתָּהומתה מְמוֹתֵ֥ימְמוֹתֵיממותי חָלָ֖לחָלָלחלל בְּלֵ֥בבְּלֵבבלב יַמִּֽיםיַמִּיםימים׃׃׃ 28:9 הֶאָמֹ֤רהֶאָמֹרהאמר תֹּאמַר֙תֹּאמַרתאמר אֱלֹהִ֣יםאֱלֹהִיםאלהים אָ֔נִיאָנִיאני לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני הֹֽרְגֶ֑ךָהֹרְגֶךָהרגך וְאַתָּ֥הוְאַתָּהואתה אָדָ֛םאָדָםאדם וְלֹאוְלֹאולא־־־אֵ֖לאֵלאל בְּיַ֥דבְּיַדביד מְחַלְלֶֽיךָמְחַלְלֶיךָמחלליך׃׃׃ 28:10 מוֹתֵ֧ימוֹתֵימותי עֲרֵלִ֛יםעֲרֵלִיםערלים תָּמ֖וּתתָּמוּתתמות בְּיַדבְּיַדביד־־־זָרִ֑יםזָרִיםזרים כִּ֚יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני דִבַּ֔רְתִּידִבַּרְתִּידברתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס 28:11 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 28:12 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם שָׂ֥אשָׂאשא קִינָ֖הקִינָהקינה עַלעַלעל־־־מֶ֣לֶךְמֶלֶךְמלך צ֑וֹרצוֹרצור וְאָמַ֣רְתָּוְאָמַרְתָּואמרת לּ֗וֹלּוֹלו כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה אַתָּה֙אַתָּהאתה חוֹתֵ֣םחוֹתֵםחותם תָּכְנִ֔יתתָּכְנִיתתכנית מָלֵ֥אמָלֵאמלא חָכְמָ֖החָכְמָהחכמה וּכְלִ֥ילוּכְלִילוכליל יֹֽפִייֹפִייפי׃׃׃ 28:13 בְּעֵ֨דֶןבְּעֵדֶןבעדן גַּןגַּןגן־־־אֱלֹהִ֜יםאֱלֹהִיםאלהים הָיִ֗יתָהָיִיתָהיית כָּלכָּלכל־־־אֶ֨בֶןאֶבֶןאבן יְקָרָ֤היְקָרָהיקרה מְסֻכָתֶ֙ךָ֙מְסֻכָתֶךָמסכתך אֹ֣דֶםאֹדֶםאדם פִּטְדָ֞הפִּטְדָהפטדה וְיָהֲלֹ֗םוְיָהֲלֹםויהלם תַּרְשִׁ֥ישׁתַּרְשִׁישׁתרשיש שֹׁ֙הַם֙שֹׁהַםשהם וְיָ֣שְׁפֵ֔הוְיָשְׁפֵהוישפה סַפִּ֣ירסַפִּירספיר נֹ֔פֶךְנֹפֶךְנפך וּבָרְקַ֖תוּבָרְקַתוברקת וְזָהָ֑בוְזָהָבוזהב מְלֶ֨אכֶתמְלֶאכֶתמלאכת תֻּפֶּ֤יךָתֻּפֶּיךָתפיך וּנְקָבֶ֙יךָ֙וּנְקָבֶיךָונקביך בָּ֔ךְבָּךְבך בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום הִבָּרַאֲךָ֖הִבָּרַאֲךָהבראך כּוֹנָֽנוּכּוֹנָנוּכוננו׃׃׃ 28:14 אַ֨תְּאַתְּאת־־־כְּר֔וּבכְּרוּבכרוב מִמְשַׁ֖חמִמְשַׁחממשח הַסּוֹכֵ֑ךְהַסּוֹכֵךְהסוכך וּנְתַתִּ֗יךָוּנְתַתִּיךָונתתיך בְּהַ֨רבְּהַרבהר קֹ֤דֶשׁקֹדֶשׁקדש אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים הָיִ֔יתָהָיִיתָהיית בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־אֵ֖שׁאֵשׁאש הִתְהַלָּֽכְתָּהִתְהַלָּכְתָּהתהלכת׃׃׃ 28:15 תָּמִ֤יםתָּמִיםתמים אַתָּה֙אַתָּהאתה בִּדְרָכֶ֔יךָבִּדְרָכֶיךָבדרכיך מִיּ֖וֹםמִיּוֹםמיום הִבָּֽרְאָ֑ךְהִבָּרְאָךְהבראך עַדעַדעד־־־נִמְצָ֥אנִמְצָאנמצא עַוְלָ֖תָהעַוְלָתָהעולתה בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 28:16 בְּרֹ֣בבְּרֹבברב רְכֻלָּתְךָ֗רְכֻלָּתְךָרכלתך מָל֧וּמָלוּמלו תוֹכְךָ֛תוֹכְךָתוכך חָמָ֖סחָמָסחמס וַֽתֶּחֱטָ֑אוַתֶּחֱטָאותחטא וָאֶחַלֶּלְךָ֩וָאֶחַלֶּלְךָואחללך מֵהַ֨רמֵהַרמהר אֱלֹהִ֤יםאֱלֹהִיםאלהים וָֽאַבֶּדְךָ֙וָאַבֶּדְךָואבדך כְּר֣וּבכְּרוּבכרוב הַסֹּכֵ֔ךְהַסֹּכֵךְהסכך מִתּ֖וֹךְמִתּוֹךְמתוך אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 28:17 גָּבַ֤הּגָּבַהּגבה לִבְּךָ֙לִבְּךָלבך בְּיָפְיֶ֔ךָבְּיָפְיֶךָביפיך שִׁחַ֥תָּשִׁחַתָּשחת חָכְמָתְךָ֖חָכְמָתְךָחכמתך עַלעַלעל־־־יִפְעָתֶ֑ךָיִפְעָתֶךָיפעתך עַלעַלעל־־־אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הִשְׁלַכְתִּ֗יךָהִשְׁלַכְתִּיךָהשלכתיך לִפְנֵ֧ילִפְנֵילפני מְלָכִ֛יםמְלָכִיםמלכים נְתַתִּ֖יךָנְתַתִּיךָנתתיך לְרַ֥אֲוָהלְרַאֲוָהלראוה בָֽךְבָךְבך׃׃׃ 28:18 מֵרֹ֣במֵרֹבמרב עֲוֺנֶ֗יךָעֲוֺנֶיךָעוניך בְּעֶ֙וֶל֙בְּעֶוֶלבעול רְכֻלָּ֣תְךָ֔רְכֻלָּתְךָרכלתך חִלַּ֖לְתָּחִלַּלְתָּחללת מִקְדָּשֶׁ֑יךָמִקְדָּשֶׁיךָמקדשיך וָֽאוֹצִאוָאוֹצִאואוצא־־־אֵ֤שׁאֵשׁאש מִתּֽוֹכְךָ֙מִתּוֹכְךָמתוכך הִ֣יאהִיאהיא אֲכָלַ֔תְךָאֲכָלַתְךָאכלתך וָאֶתֶּנְךָ֤וָאֶתֶּנְךָואתנך לְאֵ֙פֶר֙לְאֵפֶרלאפר עַלעַלעל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני כָּלכָּלכל־־־רֹאֶֽיךָרֹאֶיךָראיך׃׃׃ 28:19 כָּלכָּלכל־־־יוֹדְעֶ֙יךָ֙יוֹדְעֶיךָיודעיך בָּֽעַמִּ֔יםבָּעַמִּיםבעמים שָׁמְמ֖וּשָׁמְמוּשממו עָלֶ֑יךָעָלֶיךָעליך בַּלָּה֣וֹתבַּלָּהוֹתבלהות הָיִ֔יתָהָיִיתָהיית וְאֵינְךָ֖וְאֵינְךָואינך עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ פפפ
28:20 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 28:21 בֶּןבֶּןבן־־־אָדָ֕םאָדָםאדם שִׂ֥יםשִׂיםשים פָּנֶ֖יךָפָּנֶיךָפניך אֶלאֶלאל־־־צִיד֑וֹןצִידוֹןצידון וְהִנָּבֵ֖אוְהִנָּבֵאוהנבא עָלֶֽיהָעָלֶיהָעליה׃׃׃ 28:22 וְאָמַרְתָּ֗וְאָמַרְתָּואמרת כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני עָלַ֙יִךְ֙עָלַיִךְעליך צִיד֔וֹןצִידוֹןצידון וְנִכְבַּדְתִּ֖יוְנִכְבַּדְתִּיונכבדתי בְּתוֹכֵ֑ךְבְּתוֹכֵךְבתוכך וְֽיָדְע֞וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה בַּעֲשׂ֥וֹתִיבַּעֲשׂוֹתִיבעשותי בָ֛הּבָהּבה שְׁפָטִ֖יםשְׁפָטִיםשפטים וְנִקְדַּ֥שְׁתִּיוְנִקְדַּשְׁתִּיונקדשתי בָֽהּבָהּבה׃׃׃ 28:23 וְשִׁלַּחְתִּיוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי־־־בָ֞הּבָהּבה דֶּ֤בֶרדֶּבֶרדבר וָדָם֙וָדָםודם בְּח֣וּצוֹתֶ֔יהָבְּחוּצוֹתֶיהָבחוצותיה וְנִפְלַ֤לוְנִפְלַלונפלל חָלָל֙חָלָלחלל בְּתוֹכָ֔הּבְּתוֹכָהּבתוכה בְּחֶ֥רֶבבְּחֶרֶבבחרב עָלֶ֖יהָעָלֶיהָעליה מִסָּבִ֑יבמִסָּבִיבמסביב וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 28:24 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֨היִהְיֶהיהיה ע֜וֹדעוֹדעוד לְבֵ֣יתלְבֵיתלבית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל סִלּ֤וֹןסִלּוֹןסלון מַמְאִיר֙מַמְאִירממאיר וְק֣וֹץוְקוֹץוקוץ מַכְאִ֔במַכְאִבמכאב מִכֹּל֙מִכֹּלמכל סְבִ֣יבֹתָ֔םסְבִיבֹתָםסביבתם הַשָּׁאטִ֖יםהַשָּׁאטִיםהשאטים אוֹתָ֑םאוֹתָםאותם וְיָ֣דְע֔וּוְיָדְעוּוידעו כִּ֥יכִּיכי אֲנִ֖יאֲנִיאני אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס 28:25 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַר֮אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה בְּקַבְּצִ֣יבְּקַבְּצִיבקבצי ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל מִןמִןמן־־־הָֽעַמִּים֙הָעַמִּיםהעמים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָפֹ֣צוּנָפֹצוּנפצו בָ֔םבָםבם וְנִקְדַּ֥שְׁתִּיוְנִקְדַּשְׁתִּיונקדשתי בָ֖םבָםבם לְעֵינֵ֣ילְעֵינֵילעיני הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וְיָֽשְׁבוּ֙וְיָשְׁבוּוישבו עַלעַלעל־־־אַדְמָתָ֔םאַדְמָתָםאדמתם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר נָתַ֖תִּינָתַתִּינתתי לְעַבְדִּ֥ילְעַבְדִּילעבדי לְיַעֲקֹֽבלְיַעֲקֹבליעקב׃׃׃ 28:26 וְיָשְׁב֣וּוְיָשְׁבוּוישבו עָלֶיהָ֮עָלֶיהָעליה לָבֶטַח֒לָבֶטַחלבטח וּבָנ֤וּוּבָנוּובנו בָתִּים֙בָתִּיםבתים וְנָטְע֣וּוְנָטְעוּונטעו כְרָמִ֔יםכְרָמִיםכרמים וְיָשְׁב֖וּוְיָשְׁבוּוישבו לָבֶ֑טַחלָבֶטַחלבטח בַּעֲשׂוֹתִ֣יבַּעֲשׂוֹתִיבעשותי שְׁפָטִ֗יםשְׁפָטִיםשפטים בְּכֹ֨לבְּכֹלבכל הַשָּׁאטִ֤יםהַשָּׁאטִיםהשאטים אֹתָם֙אֹתָםאתם מִסְּבִ֣יבוֹתָ֔םמִסְּבִיבוֹתָםמסביבותם וְיָ֣דְע֔וּוְיָדְעוּוידעו כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵיהֶֽםאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain