Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Psalm 119

119:1 אַשְׁרֵ֥יאַשְׁרֵיאשרי תְמִֽימֵיתְמִימֵיתמימי־־־דָ֑רֶךְדָרֶךְדרך הַֽ֝הֹלְכִ֗יםהַהֹלְכִיםההלכים בְּתוֹרַ֥תבְּתוֹרַתבתורת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 119:2 אַ֭שְׁרֵיאַשְׁרֵיאשרי נֹצְרֵ֥ינֹצְרֵינצרי עֵדֹתָ֗יועֵדֹתָיועדתיו בְּכָלבְּכָלבכל־־־לֵ֥בלֵבלב יִדְרְשֽׁוּהוּיִדְרְשׁוּהוּידרשוהו׃׃׃ 119:3 אַ֭ףאַףאף לֹֽאלֹאלא־־־פָעֲל֣וּפָעֲלוּפעלו עַוְלָ֑העַוְלָהעולה בִּדְרָכָ֥יובִּדְרָכָיובדרכיו הָלָֽכוּהָלָכוּהלכו׃׃׃ 119:4 אַ֭תָּהאַתָּהאתה צִוִּ֥יתָהצִוִּיתָהצויתה פִקֻּדֶ֗יךָפִקֻּדֶיךָפקדיך לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 119:5 אַ֭חֲלַיאַחֲלַיאחלי יִכֹּ֥נוּיִכֹּנוּיכנו דְרָכָ֗ידְרָכָידרכי לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר חֻקֶּֽיךָחֻקֶּיךָחקיך׃׃׃ 119:6 אָ֥זאָזאז לֹאלֹאלא־־־אֵב֑וֹשׁאֵבוֹשׁאבוש בְּ֝הַבִּיטִ֗יבְּהַבִּיטִיבהביטי אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתֶֽיךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך׃׃׃ 119:7 א֭וֹדְךָאוֹדְךָאודך בְּיֹ֣שֶׁרבְּיֹשֶׁרבישר לֵבָ֑בלֵבָבלבב בְּ֝לָמְדִ֗יבְּלָמְדִיבלמדי מִשְׁפְּטֵ֥ימִשְׁפְּטֵימשפטי צִדְקֶֽךָצִדְקֶךָצדקך׃׃׃ 119:8 אֶתאֶתאת־־־חֻקֶּ֥יךָחֻקֶּיךָחקיך אֶשְׁמֹ֑ראֶשְׁמֹראשמר אַֽלאַלאל־־־תַּעַזְבֵ֥נִיתַּעַזְבֵנִיתעזבני עַדעַדעד־־־מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 119:9 בַּמֶּ֣הבַּמֶּהבמה יְזַכֶּהיְזַכֶּהיזכה־־־נַּ֭עַרנַּעַרנער אֶתאֶתאת־־־אָרְח֑וֹאָרְחוֹארחו לִ֝שְׁמֹ֗רלִשְׁמֹרלשמר כִּדְבָרֶֽךָכִּדְבָרֶךָכדברך׃׃׃ 119:10 בְּכָלבְּכָלבכל־־־לִבִּ֥ילִבִּילבי דְרַשְׁתִּ֑יךָדְרַשְׁתִּיךָדרשתיך אַלאַלאל־־־תַּ֝שְׁגֵּ֗נִיתַּשְׁגֵּנִיתשגני מִמִּצְוֺתֶֽיךָמִמִּצְוֺתֶיךָממצותיך׃׃׃ 119:11 בְּ֭לִבִּיבְּלִבִּיבלבי צָפַ֣נְתִּיצָפַנְתִּיצפנתי אִמְרָתֶ֑ךָאִמְרָתֶךָאמרתך לְ֝מַ֗עַןלְמַעַןלמען לֹ֣אלֹאלא אֶֽחֱטָאאֶחֱטָאאחטא־־־לָֽךְלָךְלך׃׃׃ 119:12 בָּר֖וּךְבָּרוּךְברוך אַתָּ֥האַתָּהאתה יְהוָ֗היְהוָהיהוה לַמְּדֵ֥נִילַמְּדֵנִילמדני חֻקֶּֽיךָחֻקֶּיךָחקיך׃׃׃ 119:13 בִּשְׂפָתַ֥יבִּשְׂפָתַיבשפתי סִפַּ֑רְתִּיסִפַּרְתִּיספרתי כֹּ֝֗לכֹּלכל מִשְׁפְּטֵימִשְׁפְּטֵימשפטי־־־פִֽיךָפִיךָפיך׃׃׃ 119:14 בְּדֶ֖רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך עֵדְוֺתֶ֥יךָעֵדְוֺתֶיךָעדותיך שַׂ֗שְׂתִּישַׂשְׂתִּיששתי כְּעַ֣לכְּעַלכעל כָּלכָּלכל־־־הֽוֹןהוֹןהון׃׃׃ 119:15 בְּפִקֻּדֶ֥יךָבְּפִקֻּדֶיךָבפקדיך אָשִׂ֑יחָהאָשִׂיחָהאשיחה וְ֝אַבִּ֗יטָהוְאַבִּיטָהואביטה אֹרְחֹתֶֽיךָאֹרְחֹתֶיךָארחתיך׃׃׃ 119:16 בְּחֻקֹּתֶ֥יךָבְּחֻקֹּתֶיךָבחקתיך אֶֽשְׁתַּעֲשָׁ֑עאֶשְׁתַּעֲשָׁעאשתעשע לֹ֭אלֹאלא אֶשְׁכַּ֣חאֶשְׁכַּחאשכח דְּבָרֶֽךָדְּבָרֶךָדברך׃׃׃ 119:17 גְּמֹ֖לגְּמֹלגמל עַֽלעַלעל־־־עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך אֶֽחְיֶ֗האֶחְיֶהאחיה וְאֶשְׁמְרָ֥הוְאֶשְׁמְרָהואשמרה דְבָרֶֽךָדְבָרֶךָדברך׃׃׃ 119:18 גַּלגַּלגל־־־עֵינַ֥יעֵינַיעיני וְאַבִּ֑יטָהוְאַבִּיטָהואביטה נִ֝פְלָא֗וֹתנִפְלָאוֹתנפלאות מִתּוֹרָתֶֽךָמִתּוֹרָתֶךָמתורתך׃׃׃ 119:19 גֵּ֣רגֵּרגר אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי בָאָ֑רֶץבָאָרֶץבארץ אַלאַלאל־־־תַּסְתֵּ֥רתַּסְתֵּרתסתר מִ֝מֶּ֗נִּימִמֶּנִּיממני מִצְוֺתֶֽיךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך׃׃׃ 119:20 גָּרְסָ֣הגָּרְסָהגרסה נַפְשִׁ֣ינַפְשִׁינפשי לְתַאֲבָ֑הלְתַאֲבָהלתאבה אֶֽלאֶלאל־־־מִשְׁפָּטֶ֥יךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך בְכָלבְכָלבכל־־־עֵֽתעֵתעת׃׃׃ 119:21 גָּ֭עַרְתָּגָּעַרְתָּגערת זֵדִ֣יםזֵדִיםזדים אֲרוּרִ֑יםאֲרוּרִיםארורים הַ֝שֹּׁגִיםהַשֹּׁגִיםהשגים מִמִּצְוֺתֶֽיךָמִמִּצְוֺתֶיךָממצותיך׃׃׃ 119:22 גַּ֣לגַּלגל מֵֽ֭עָלַימֵעָלַימעלי חֶרְפָּ֣החֶרְפָּהחרפה וָב֑וּזוָבוּזובוז כִּ֖יכִּיכי עֵדֹתֶ֣יךָעֵדֹתֶיךָעדתיך נָצָֽרְתִּינָצָרְתִּינצרתי׃׃׃ 119:23 גַּ֤םגַּםגם יָֽשְׁב֣וּיָשְׁבוּישבו שָׂ֭רִיםשָׂרִיםשרים בִּ֣יבִּיבי נִדְבָּ֑רוּנִדְבָּרוּנדברו עַ֝בְדְּךָ֗עַבְדְּךָעבדך יָשִׂ֥יחַיָשִׂיחַישיח בְּחֻקֶּֽיךָבְּחֻקֶּיךָבחקיך׃׃׃ 119:24 גַּֽםגַּםגם־־־עֵ֭דֹתֶיךָעֵדֹתֶיךָעדתיך שַׁעֲשֻׁעָ֗ישַׁעֲשֻׁעָישעשעי אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי עֲצָתִֽיעֲצָתִיעצתי׃׃׃ 119:25 דָּֽבְקָ֣הדָּבְקָהדבקה לֶעָפָ֣רלֶעָפָרלעפר נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי חַ֝יֵּ֗נִיחַיֵּנִיחיני כִּדְבָרֶֽךָכִּדְבָרֶךָכדברך׃׃׃ 119:26 דְּרָכַ֣ידְּרָכַידרכי סִ֭פַּרְתִּיסִפַּרְתִּיספרתי וַֽתַּעֲנֵ֗נִיוַתַּעֲנֵנִיותענני לַמְּדֵ֥נִילַמְּדֵנִילמדני חֻקֶּֽיךָחֻקֶּיךָחקיך׃׃׃ 119:27 דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־פִּקּוּדֶ֥יךָפִּקּוּדֶיךָפקודיך הֲבִינֵ֑נִיהֲבִינֵנִיהבינני וְ֝אָשִׂ֗יחָהוְאָשִׂיחָהואשיחה בְּנִפְלְאוֹתֶֽיךָבְּנִפְלְאוֹתֶיךָבנפלאותיך׃׃׃ 119:28 דָּלְפָ֣הדָּלְפָהדלפה נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי מִתּוּגָ֑המִתּוּגָהמתוגה קַ֝יְּמֵ֗נִיקַיְּמֵנִיקימני כִּדְבָרֶֽךָכִּדְבָרֶךָכדברך׃׃׃ 119:29 דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־שֶׁ֭קֶרשֶׁקֶרשקר הָסֵ֣רהָסֵרהסר מִמֶּ֑נִּימִמֶּנִּיממני וְֽתוֹרָתְךָ֥וְתוֹרָתְךָותורתך חָנֵּֽנִיחָנֵּנִיחנני׃׃׃ 119:30 דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־אֱמוּנָ֥האֱמוּנָהאמונה בָחָ֑רְתִּיבָחָרְתִּיבחרתי מִשְׁפָּטֶ֥יךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך שִׁוִּֽיתִישִׁוִּיתִישויתי׃׃׃ 119:31 דָּבַ֥קְתִּידָּבַקְתִּידבקתי בְעֵֽדְוֺתֶ֑יךָבְעֵדְוֺתֶיךָבעדותיך יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־תְּבִישֵֽׁנִיתְּבִישֵׁנִיתבישני׃׃׃ 119:32 דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־מִצְוֺתֶ֥יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך אָר֑וּץאָרוּץארוץ כִּ֖יכִּיכי תַרְחִ֣יבתַרְחִיבתרחיב לִבִּֽילִבִּילבי׃׃׃ 119:33 הוֹרֵ֣נִיהוֹרֵנִיהורני יְ֭הוָהיְהוָהיהוה דֶּ֥רֶךְדֶּרֶךְדרך חֻקֶּ֗יךָחֻקֶּיךָחקיך וְאֶצְּרֶ֥נָּהוְאֶצְּרֶנָּהואצרנה עֵֽקֶבעֵקֶבעקב׃׃׃ 119:34 הֲ֭בִינֵנִיהֲבִינֵנִיהבינני וְאֶצְּרָ֥הוְאֶצְּרָהואצרה תֽוֹרָתֶ֗ךָתוֹרָתֶךָתורתך וְאֶשְׁמְרֶ֥נָּהוְאֶשְׁמְרֶנָּהואשמרנה בְכָלבְכָלבכל־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ 119:35 הַ֭דְרִיכֵנִיהַדְרִיכֵנִיהדריכני בִּנְתִ֣יבבִּנְתִיבבנתיב מִצְוֺתֶ֑יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך כִּיכִּיכי־־־ב֥וֹבוֹבו חָפָֽצְתִּיחָפָצְתִּיחפצתי׃׃׃ 119:36 הַטהַטהט־־־לִ֭בִּילִבִּילבי אֶלאֶלאל־־־עֵדְוֺתֶ֗יךָעֵדְוֺתֶיךָעדותיך וְאַ֣לוְאַלואל אֶלאֶלאל־־־בָּֽצַעבָּצַעבצע׃׃׃ 119:37 הַעֲבֵ֣רהַעֲבֵרהעבר עֵ֭ינַיעֵינַיעיני מֵרְא֣וֹתמֵרְאוֹתמראות שָׁ֑וְאשָׁוְאשוא בִּדְרָכֶ֥ךָבִּדְרָכֶךָבדרכך חַיֵּֽנִיחַיֵּנִיחיני׃׃׃ 119:38 הָקֵ֣םהָקֵםהקם לְ֭עַבְדְּךָלְעַבְדְּךָלעבדך אִמְרָתֶ֑ךָאִמְרָתֶךָאמרתך אֲ֝שֶׁ֗ראֲשֶׁראשר לְיִרְאָתֶֽךָלְיִרְאָתֶךָליראתך׃׃׃ 119:39 הַעֲבֵ֣רהַעֲבֵרהעבר חֶ֭רְפָּתִיחֶרְפָּתִיחרפתי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יָגֹ֑רְתִּייָגֹרְתִּייגרתי כִּ֖יכִּיכי מִשְׁפָּטֶ֣יךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך טוֹבִֽיםטוֹבִיםטובים׃׃׃ 119:40 הִ֭נֵּההִנֵּההנה תָּאַ֣בְתִּיתָּאַבְתִּיתאבתי לְפִקֻּדֶ֑יךָלְפִקֻּדֶיךָלפקדיך בְּצִדְקָתְךָ֥בְּצִדְקָתְךָבצדקתך חַיֵּֽנִיחַיֵּנִיחיני׃׃׃ 119:41 וִֽיבֹאֻ֣נִיוִיבֹאֻנִיויבאני חֲסָדֶ֣ךָחֲסָדֶךָחסדך יְהוָ֑היְהוָהיהוה תְּ֝שֽׁוּעָתְךָ֗תְּשׁוּעָתְךָתשועתך כְּאִמְרָתֶֽךָכְּאִמְרָתֶךָכאמרתך׃׃׃ 119:42 וְאֶֽעֱנֶ֣הוְאֶעֱנֶהואענה חֹרְפִ֣יחֹרְפִיחרפי דָבָ֑רדָבָרדבר כִּֽיכִּיכי־־־בָ֝טַחְתִּיבָטַחְתִּיבטחתי בִּדְבָרֶֽךָבִּדְבָרֶךָבדברך׃׃׃ 119:43 וְֽאַלוְאַלואל־־־תַּצֵּ֬לתַּצֵּלתצל מִפִּ֣ימִפִּימפי דְבַרדְבַרדבר־־־אֱמֶ֣תאֱמֶתאמת עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד כִּ֖יכִּיכי לְמִשְׁפָּטֶ֣ךָלְמִשְׁפָּטֶךָלמשפטך יִחָֽלְתִּייִחָלְתִּייחלתי׃׃׃ 119:44 וְאֶשְׁמְרָ֖הוְאֶשְׁמְרָהואשמרה תוֹרָתְךָ֥תוֹרָתְךָתורתך תָמִ֗ידתָמִידתמיד לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם וָעֶֽדוָעֶדועד׃׃׃ 119:45 וְאֶתְהַלְּכָ֥הוְאֶתְהַלְּכָהואתהלכה בָרְחָבָ֑הבָרְחָבָהברחבה כִּ֖יכִּיכי פִקֻּדֶ֣יךָפִקֻּדֶיךָפקדיך דָרָֽשְׁתִּידָרָשְׁתִּידרשתי׃׃׃ 119:46 וַאֲדַבְּרָ֣הוַאֲדַבְּרָהואדברה בְ֭עֵדֹתֶיךָבְעֵדֹתֶיךָבעדתיך נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד מְלָכִ֗יםמְלָכִיםמלכים וְלֹ֣אוְלֹאולא אֵבֽוֹשׁאֵבוֹשׁאבוש׃׃׃ 119:47 וְאֶשְׁתַּֽעֲשַׁ֥עוְאֶשְׁתַּעֲשַׁעואשתעשע בְּמִצְוֺתֶ֗יךָבְּמִצְוֺתֶיךָבמצותיך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אָהָֽבְתִּיאָהָבְתִּיאהבתי׃׃׃ 119:48 וְאֶשָּֽׂאוְאֶשָּׂאואשא־־־כַפַּ֗יכַפַּיכפי אֶֽלאֶלאל־־־מִ֭צְוֺתֶיךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אָהָ֗בְתִּיאָהָבְתִּיאהבתי וְאָשִׂ֥יחָהוְאָשִׂיחָהואשיחה בְחֻקֶּֽיךָבְחֻקֶּיךָבחקיך׃׃׃ 119:49 זְכֹרזְכֹרזכר־־־דָּבָ֥רדָּבָרדבר לְעַבְדֶּ֑ךָלְעַבְדֶּךָלעבדך עַ֝֗לעַלעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִֽחַלְתָּֽנִייִחַלְתָּנִייחלתני׃׃׃ 119:50 זֹ֣אתזֹאתזאת נֶחָמָתִ֣ינֶחָמָתִינחמתי בְעָנְיִ֑יבְעָנְיִיבעניי כִּ֖יכִּיכי אִמְרָתְךָ֣אִמְרָתְךָאמרתך חִיָּֽתְנִיחִיָּתְנִיחיתני׃׃׃ 119:51 זֵ֭דִיםזֵדִיםזדים הֱלִיצֻ֣נִיהֱלִיצֻנִיהליצני עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד מִ֝תּֽוֹרָתְךָ֗מִתּוֹרָתְךָמתורתך לֹ֣אלֹאלא נָטִֽיתִינָטִיתִינטיתי׃׃׃ 119:52 זָ֘כַ֤רְתִּיזָכַרְתִּיזכרתי מִשְׁפָּטֶ֖יךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך מֵעוֹלָ֥םמֵעוֹלָםמעולם ׀׀׀ יְהוָ֗היְהוָהיהוה וָֽאֶתְנֶחָֽםוָאֶתְנֶחָםואתנחם׃׃׃ 119:53 זַלְעָפָ֣הזַלְעָפָהזלעפה אֲ֭חָזַתְנִיאֲחָזַתְנִיאחזתני מֵרְשָׁעִ֑יםמֵרְשָׁעִיםמרשעים עֹ֝זְבֵ֗יעֹזְבֵיעזבי תּוֹרָתֶֽךָתּוֹרָתֶךָתורתך׃׃׃ 119:54 זְ֭מִרוֹתזְמִרוֹתזמרות הָֽיוּהָיוּהיו־־־לִ֥ילִילי חֻקֶּ֗יךָחֻקֶּיךָחקיך בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית מְגוּרָֽימְגוּרָימגורי׃׃׃ 119:55 זָ֘כַ֤רְתִּיזָכַרְתִּיזכרתי בַלַּ֣יְלָהבַלַּיְלָהבלילה שִׁמְךָ֣שִׁמְךָשמך יְהוָ֑היְהוָהיהוה וָֽ֝אֶשְׁמְרָ֗הוָאֶשְׁמְרָהואשמרה תּוֹרָתֶֽךָתּוֹרָתֶךָתורתך׃׃׃ 119:56 זֹ֥אתזֹאתזאת הָֽיְתָההָיְתָההיתה־־־לִּ֑ילִּילי כִּ֖יכִּיכי פִקֻּדֶ֣יךָפִקֻּדֶיךָפקדיך נָצָֽרְתִּינָצָרְתִּינצרתי׃׃׃ 119:57 חֶלְקִ֖יחֶלְקִיחלקי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אָמַ֗רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי לִשְׁמֹ֥רלִשְׁמֹרלשמר דְּבָרֶֽיךָדְּבָרֶיךָדבריך׃׃׃ 119:58 חִלִּ֣יתִיחִלִּיתִיחליתי פָנֶ֣יךָפָנֶיךָפניך בְכָלבְכָלבכל־־־לֵ֑בלֵבלב חָ֝נֵּ֗נִיחָנֵּנִיחנני כְּאִמְרָתֶֽךָכְּאִמְרָתֶךָכאמרתך׃׃׃ 119:59 חִשַּׁ֥בְתִּיחִשַּׁבְתִּיחשבתי דְרָכָ֑ידְרָכָידרכי וָאָשִׁ֥יבָהוָאָשִׁיבָהואשיבה רַ֝גְלַ֗ירַגְלַירגלי אֶלאֶלאל־־־עֵדֹתֶֽיךָעֵדֹתֶיךָעדתיך׃׃׃ 119:60 חַ֭שְׁתִּיחַשְׁתִּיחשתי וְלֹ֣אוְלֹאולא הִתְמַהְמָ֑הְתִּיהִתְמַהְמָהְתִּיהתמהמהתי לִ֝שְׁמֹ֗רלִשְׁמֹרלשמר מִצְוֺתֶֽיךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך׃׃׃ 119:61 חֶבְלֵ֣יחֶבְלֵיחבלי רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים עִוְּדֻ֑נִיעִוְּדֻנִיעודני תּֽ֝וֹרָתְךָ֗תּוֹרָתְךָתורתך לֹ֣אלֹאלא שָׁכָֽחְתִּישָׁכָחְתִּישכחתי׃׃׃ 119:62 חֲצֽוֹתחֲצוֹתחצות־־־לַ֗יְלָהלַיְלָהלילה אָ֭קוּםאָקוּםאקום לְהוֹד֣וֹתלְהוֹדוֹתלהודות לָ֑ךְלָךְלך עַ֝֗לעַלעל מִשְׁפְּטֵ֥ימִשְׁפְּטֵימשפטי צִדְקֶֽךָצִדְקֶךָצדקך׃׃׃ 119:63 חָבֵ֣רחָבֵרחבר אָ֭נִיאָנִיאני לְכָללְכָללכל־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יְרֵא֑וּךָיְרֵאוּךָיראוך וּ֝לְשֹׁמְרֵ֗יוּלְשֹׁמְרֵיולשמרי פִּקּוּדֶֽיךָפִּקּוּדֶיךָפקודיך׃׃׃ 119:64 חַסְדְּךָ֣חַסְדְּךָחסדך יְ֭הוָהיְהוָהיהוה מָלְאָ֥המָלְאָהמלאה הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ חֻקֶּ֥יךָחֻקֶּיךָחקיך לַמְּדֵֽנִילַמְּדֵנִילמדני׃׃׃ 119:65 ט֭וֹבטוֹבטוב עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית עִֽםעִםעם־־־עַבְדְּךָ֑עַבְדְּךָעבדך יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה כִּדְבָרֶֽךָכִּדְבָרֶךָכדברך׃׃׃ 119:66 ט֤וּבטוּבטוב טַ֣עַםטַעַםטעם וָדַ֣עַתוָדַעַתודעת לַמְּדֵ֑נִילַמְּדֵנִילמדני כִּ֖יכִּיכי בְמִצְוֺתֶ֣יךָבְמִצְוֺתֶיךָבמצותיך הֶאֱמָֽנְתִּיהֶאֱמָנְתִּיהאמנתי׃׃׃ 119:67 טֶ֣רֶםטֶרֶםטרם אֶ֭עֱנֶהאֶעֱנֶהאענה אֲנִ֣יאֲנִיאני שֹׁגֵ֑גשֹׁגֵגשגג וְ֝עַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אִמְרָתְךָ֥אִמְרָתְךָאמרתך שָׁמָֽרְתִּישָׁמָרְתִּישמרתי׃׃׃ 119:68 טוֹבטוֹבטוב־־־אַתָּ֥האַתָּהאתה וּמֵטִ֗יבוּמֵטִיבומטיב לַמְּדֵ֥נִילַמְּדֵנִילמדני חֻקֶּֽיךָחֻקֶּיךָחקיך׃׃׃ 119:69 טָפְל֬וּטָפְלוּטפלו עָלַ֣יעָלַיעלי שֶׁ֣קֶרשֶׁקֶרשקר זֵדִ֑יםזֵדִיםזדים אֲ֝נִ֗יאֲנִיאני בְּכָלבְּכָלבכל־־־לֵ֤בלֵבלב ׀׀׀ אֱצֹּ֬ראֱצֹּראצר פִּקּוּדֶֽיךָפִּקּוּדֶיךָפקודיך׃׃׃ 119:70 טָפַ֣שׁטָפַשׁטפש כַּחֵ֣לֶבכַּחֵלֶבכחלב לִבָּ֑םלִבָּםלבם אֲ֝נִ֗יאֲנִיאני תּוֹרָתְךָ֥תּוֹרָתְךָתורתך שִֽׁעֲשָֽׁעְתִּישִׁעֲשָׁעְתִּישעשעתי׃׃׃ 119:71 טֽוֹבטוֹבטוב־־־לִ֥ילִילי כִֽיכִיכי־־־עֻנֵּ֑יתִיעֻנֵּיתִיעניתי לְ֝מַ֗עַןלְמַעַןלמען אֶלְמַ֥דאֶלְמַדאלמד חֻקֶּֽיךָחֻקֶּיךָחקיך׃׃׃ 119:72 טֽוֹבטוֹבטוב־־־לִ֥ילִילי תֽוֹרַתתוֹרַתתורת־־־פִּ֑יךָפִּיךָפיך מֵ֝אַלְפֵ֗ימֵאַלְפֵימאלפי זָהָ֥בזָהָבזהב וָכָֽסֶףוָכָסֶףוכסף׃׃׃ 119:73 יָדֶ֣יךָיָדֶיךָידיך עָ֭שׂוּנִיעָשׂוּנִיעשוני וַֽיְכוֹנְנ֑וּנִיוַיְכוֹנְנוּנִיויכוננוני הֲ֝בִינֵ֗נִיהֲבִינֵנִיהבינני וְאֶלְמְדָ֥הוְאֶלְמְדָהואלמדה מִצְוֺתֶֽיךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך׃׃׃ 119:74 יְ֭רֵאֶיךָיְרֵאֶיךָיראיך יִרְא֣וּנִייִרְאוּנִייראוני וְיִשְׂמָ֑חוּוְיִשְׂמָחוּוישמחו כִּ֖יכִּיכי לִדְבָרְךָ֣לִדְבָרְךָלדברך יִחָֽלְתִּייִחָלְתִּייחלתי׃׃׃ 119:75 יָדַ֣עְתִּייָדַעְתִּיידעתי יְ֭הוָהיְהוָהיהוה כִּיכִּיכי־־־צֶ֣דֶקצֶדֶקצדק מִשְׁפָּטֶ֑יךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך וֶ֝אֱמוּנָ֗הוֶאֱמוּנָהואמונה עִנִּיתָֽנִיעִנִּיתָנִיעניתני׃׃׃ 119:76 יְהִייְהִייהי־־־נָ֣אנָאנא חַסְדְּךָ֣חַסְדְּךָחסדך לְנַחֲמֵ֑נִילְנַחֲמֵנִילנחמני כְּאִמְרָתְךָ֥כְּאִמְרָתְךָכאמרתך לְעַבְדֶּֽךָלְעַבְדֶּךָלעבדך׃׃׃ 119:77 יְבֹא֣וּנִייְבֹאוּנִייבאוני רַחֲמֶ֣יךָרַחֲמֶיךָרחמיך וְאֶֽחְיֶ֑הוְאֶחְיֶהואחיה כִּיכִּיכי־־־תֽ֝וֹרָתְךָ֗תוֹרָתְךָתורתך שַֽׁעֲשֻׁעָֽישַׁעֲשֻׁעָישעשעי׃׃׃ 119:78 יֵבֹ֣שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו זֵ֭דִיםזֵדִיםזדים כִּיכִּיכי־־־שֶׁ֣קֶרשֶׁקֶרשקר עִוְּת֑וּנִיעִוְּתוּנִיעותוני אֲ֝נִ֗יאֲנִיאני אָשִׂ֥יחַאָשִׂיחַאשיח בְּפִקּוּדֶֽיךָבְּפִקּוּדֶיךָבפקודיך׃׃׃ 119:79 יָשׁ֣וּבוּיָשׁוּבוּישובו לִ֣ילִילי יְרֵאֶ֑יךָיְרֵאֶיךָיראיך [וְיָדְעוּ כ][וְיָדְעוּ כ][וידעו כ] (וְ֝יֹדְעֵ֗י ק)(וְיֹדְעֵי ק)(וידעי ק) עֵדֹתֶֽיךָעֵדֹתֶיךָעדתיך׃׃׃ 119:80 יְהִֽייְהִייהי־־־לִבִּ֣ילִבִּילבי תָמִ֣יםתָמִיםתמים בְּחֻקֶּ֑יךָבְּחֻקֶּיךָבחקיך לְ֝מַ֗עַןלְמַעַןלמען לֹ֣אלֹאלא אֵבֽוֹשׁאֵבוֹשׁאבוש׃׃׃ 119:81 כָּלְתָ֣הכָּלְתָהכלתה לִתְשׁוּעָתְךָ֣לִתְשׁוּעָתְךָלתשועתך נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי לִדְבָרְךָ֥לִדְבָרְךָלדברך יִחָֽלְתִּייִחָלְתִּייחלתי׃׃׃ 119:82 כָּל֣וּכָּלוּכלו עֵ֭ינַיעֵינַיעיני לְאִמְרָתֶ֑ךָלְאִמְרָתֶךָלאמרתך לֵ֝אמֹ֗רלֵאמֹרלאמר מָתַ֥ימָתַימתי תְּֽנַחֲמֵֽנִיתְּנַחֲמֵנִיתנחמני׃׃׃ 119:83 כִּֽיכִּיכי־־־הָ֭יִיתִיהָיִיתִיהייתי כְּנֹ֣אדכְּנֹאדכנאד בְּקִיט֑וֹרבְּקִיטוֹרבקיטור חֻ֝קֶּ֗יךָחֻקֶּיךָחקיך לֹ֣אלֹאלא שָׁכָֽחְתִּישָׁכָחְתִּישכחתי׃׃׃ 119:84 כַּמָּ֥הכַּמָּהכמה יְמֵֽייְמֵיימי־־־עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך מָתַ֬ימָתַימתי תַּעֲשֶׂ֖התַּעֲשֶׂהתעשה בְרֹדְפַ֣יבְרֹדְפַיברדפי מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 119:85 כָּֽרוּכָּרוּכרו־־־לִ֣ילִילי זֵדִ֣יםזֵדִיםזדים שִׁיח֑וֹתשִׁיחוֹתשיחות אֲ֝שֶׁ֗ראֲשֶׁראשר לֹ֣אלֹאלא כְתוֹרָתֶֽךָכְתוֹרָתֶךָכתורתך׃׃׃ 119:86 כָּלכָּלכל־־־מִצְוֺתֶ֥יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך אֱמוּנָ֑האֱמוּנָהאמונה שֶׁ֖קֶרשֶׁקֶרשקר רְדָפ֣וּנִירְדָפוּנִירדפוני עָזְרֵֽנִיעָזְרֵנִיעזרני׃׃׃ 119:87 כִּ֭מְעַטכִּמְעַטכמעט כִּלּ֣וּנִיכִּלּוּנִיכלוני בָאָ֑רֶץבָאָרֶץבארץ וַ֝אֲנִ֗יוַאֲנִיואני לֹאלֹאלא־־־עָזַ֥בְתִּיעָזַבְתִּיעזבתי פִקֻּודֶֽיךָפִקֻּודֶיךָפקודיך׃׃׃ 119:88 כְּחַסְדְּךָ֥כְּחַסְדְּךָכחסדך חַיֵּ֑נִיחַיֵּנִיחיני וְ֝אֶשְׁמְרָ֗הוְאֶשְׁמְרָהואשמרה עֵד֥וּתעֵדוּתעדות פִּֽיךָפִּיךָפיך׃׃׃ 119:89 לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם יְהוָ֑היְהוָהיהוה דְּ֝בָרְךָ֗דְּבָרְךָדברך נִצָּ֥בנִצָּבנצב בַּשָּׁמָֽיִםבַּשָּׁמָיִםבשמים׃׃׃ 119:90 לְדֹ֣רלְדֹרלדר וָ֭דֹרוָדֹרודר אֱמֽוּנָתֶ֑ךָאֱמוּנָתֶךָאמונתך כּוֹנַ֥נְתָּכּוֹנַנְתָּכוננת אֶ֝֗רֶץאֶרֶץארץ וַֽתַּעֲמֹֽדוַתַּעֲמֹדותעמד׃׃׃ 119:91 לְֽ֭מִשְׁפָּטֶיךָלְמִשְׁפָּטֶיךָלמשפטיך עָמְד֣וּעָמְדוּעמדו הַיּ֑וֹםהַיּוֹםהיום כִּ֖יכִּיכי הַכֹּ֣להַכֹּלהכל עֲבָדֶֽיךָעֲבָדֶיךָעבדיך׃׃׃ 119:92 לוּלֵ֣ילוּלֵילולי ת֭וֹרָתְךָתוֹרָתְךָתורתך שַׁעֲשֻׁעָ֑ישַׁעֲשֻׁעָישעשעי אָ֝֗זאָזאז אָבַ֥דְתִּיאָבַדְתִּיאבדתי בְעָנְיִֽיבְעָנְיִיבעניי׃׃׃ 119:93 לְ֭עוֹלָםלְעוֹלָםלעולם לֹאלֹאלא־־־אֶשְׁכַּ֣חאֶשְׁכַּחאשכח פִּקּוּדֶ֑יךָפִּקּוּדֶיךָפקודיך כִּ֥יכִּיכי בָ֝֗םבָםבם חִיִּיתָֽנִיחִיִּיתָנִיחייתני׃׃׃ 119:94 לְֽךָלְךָלך־־־אֲ֭נִיאֲנִיאני הוֹשִׁיעֵ֑נִיהוֹשִׁיעֵנִיהושיעני כִּ֖יכִּיכי פִקּוּדֶ֣יךָפִקּוּדֶיךָפקודיך דָרָֽשְׁתִּידָרָשְׁתִּידרשתי׃׃׃ 119:95 לִ֤ילִילי קִוּ֣וּקִוּוּקוו רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים לְאַבְּדֵ֑נִילְאַבְּדֵנִילאבדני עֵ֝דֹתֶ֗יךָעֵדֹתֶיךָעדתיך אֶתְבּוֹנָֽןאֶתְבּוֹנָןאתבונן׃׃׃ 119:96 לְֽכָללְכָללכל תִּ֭כְלָהתִּכְלָהתכלה רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי קֵ֑ץקֵץקץ רְחָבָ֖הרְחָבָהרחבה מִצְוָתְךָ֣מִצְוָתְךָמצותך מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 119:97 מָֽהמָהמה־־־אָהַ֥בְתִּיאָהַבְתִּיאהבתי תוֹרָתֶ֑ךָתוֹרָתֶךָתורתך כָּלכָּלכל־־־הַ֝יּ֗וֹםהַיּוֹםהיום הִ֣יאהִיאהיא שִׂיחָתִֽישִׂיחָתִישיחתי׃׃׃ 119:98 מֵ֭אֹ֣יְבַימֵאֹיְבַימאיבי תְּחַכְּמֵ֣נִיתְּחַכְּמֵנִיתחכמני מִצְוֺתֶ֑ךָמִצְוֺתֶךָמצותך כִּ֖יכִּיכי לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם הִיאהִיאהיא־־־לִֽילִילי׃׃׃ 119:99 מִכָּלמִכָּלמכל־־־מְלַמְּדַ֥ימְלַמְּדַימלמדי הִשְׂכַּ֑לְתִּיהִשְׂכַּלְתִּיהשכלתי כִּ֥יכִּיכי עֵ֝דְוֺתֶ֗יךָעֵדְוֺתֶיךָעדותיך שִׂ֣יחָהשִׂיחָהשיחה לִֽֿילִילי׃׃׃ 119:100 מִזְּקֵנִ֥יםמִזְּקֵנִיםמזקנים אֶתְבּוֹנָ֑ןאֶתְבּוֹנָןאתבונן כִּ֖יכִּיכי פִקּוּדֶ֣יךָפִקּוּדֶיךָפקודיך נָצָֽרְתִּינָצָרְתִּינצרתי׃׃׃ 119:101 מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֹ֣רַחאֹרַחארח רָ֭ערָערע כָּלִ֣אתִיכָּלִאתִיכלאתי רַגְלָ֑ירַגְלָירגלי לְ֝מַ֗עַןלְמַעַןלמען אֶשְׁמֹ֥ראֶשְׁמֹראשמר דְּבָרֶֽךָדְּבָרֶךָדברך׃׃׃ 119:102 מִמִּשְׁפָּטֶ֥יךָמִמִּשְׁפָּטֶיךָממשפטיך לֹאלֹאלא־־־סָ֑רְתִּיסָרְתִּיסרתי כִּֽיכִּיכי־־־אַ֝תָּ֗האַתָּהאתה הוֹרֵתָֽנִיהוֹרֵתָנִיהורתני׃׃׃ 119:103 מַהמַהמה־־־נִּמְלְצ֣וּנִּמְלְצוּנמלצו לְ֭חִכִּילְחִכִּילחכי אִמְרָתֶ֗ךָאִמְרָתֶךָאמרתך מִדְּבַ֥שׁמִדְּבַשׁמדבש לְפִֽילְפִילפי׃׃׃ 119:104 מִפִּקּוּדֶ֥יךָמִפִּקּוּדֶיךָמפקודיך אֶתְבּוֹנָ֑ןאֶתְבּוֹנָןאתבונן עַלעַלעל־־־כֵּ֝֗ןכֵּןכן שָׂנֵ֤אתִישָׂנֵאתִישנאתי ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־אֹ֬רַחאֹרַחארח שָֽׁקֶרשָׁקֶרשקר׃׃׃ 119:105 נֵרנֵרנר־־־לְרַגְלִ֥ילְרַגְלִילרגלי דְבָרֶ֑ךָדְבָרֶךָדברך וְ֝א֗וֹרוְאוֹרואור לִנְתִיבָתִֽילִנְתִיבָתִילנתיבתי׃׃׃ 119:106 נִשְׁבַּ֥עְתִּינִשְׁבַּעְתִּינשבעתי וָאֲקַיֵּ֑מָהוָאֲקַיֵּמָהואקימה לִ֝שְׁמֹ֗רלִשְׁמֹרלשמר מִשְׁפְּטֵ֥ימִשְׁפְּטֵימשפטי צִדְקֶֽךָצִדְקֶךָצדקך׃׃׃ 119:107 נַעֲנֵ֥יתִינַעֲנֵיתִינעניתי עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה חַיֵּ֥נִיחַיֵּנִיחיני כִדְבָרֶֽךָכִדְבָרֶךָכדברך׃׃׃ 119:108 נִדְב֣וֹתנִדְבוֹתנדבות פִּ֭יפִּיפי רְצֵהרְצֵהרצה־־־נָ֣אנָאנא יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּֽמִשְׁפָּטֶ֥יךָוּמִשְׁפָּטֶיךָומשפטיך לַמְּדֵֽנִילַמְּדֵנִילמדני׃׃׃ 119:109 נַפְשִׁ֣ינַפְשִׁינפשי בְכַפִּ֣יבְכַפִּיבכפי תָמִ֑ידתָמִידתמיד וְ֝תֽוֹרָתְךָ֗וְתוֹרָתְךָותורתך לֹ֣אלֹאלא שָׁכָֽחְתִּישָׁכָחְתִּישכחתי׃׃׃ 119:110 נָתְנ֬וּנָתְנוּנתנו רְשָׁעִ֣יםרְשָׁעִיםרשעים פַּ֣חפַּחפח לִ֑ילִילי וּ֝מִפִּקּוּדֶ֗יךָוּמִפִּקּוּדֶיךָומפקודיך לֹ֣אלֹאלא תָעִֽיתִיתָעִיתִיתעיתי׃׃׃ 119:111 נָחַ֣לְתִּינָחַלְתִּינחלתי עֵדְוֺתֶ֣יךָעֵדְוֺתֶיךָעדותיך לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם כִּֽיכִּיכי־־־שְׂשׂ֖וֹןשְׂשׂוֹןששון לִבִּ֣ילִבִּילבי הֵֽמָּההֵמָּההמה׃׃׃ 119:112 נָטִ֣יתִינָטִיתִינטיתי לִ֭בִּילִבִּילבי לַעֲשׂ֥וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות חֻקֶּ֗יךָחֻקֶּיךָחקיך לְעוֹלָ֥םלְעוֹלָםלעולם עֵֽקֶבעֵקֶבעקב׃׃׃ 119:113 סֵעֲפִ֥יםסֵעֲפִיםסעפים שָׂנֵ֑אתִישָׂנֵאתִישנאתי וְֽתוֹרָתְךָ֥וְתוֹרָתְךָותורתך אָהָֽבְתִּיאָהָבְתִּיאהבתי׃׃׃ 119:114 סִתְרִ֣יסִתְרִיסתרי וּמָגִנִּ֣יוּמָגִנִּיומגני אָ֑תָּהאָתָּהאתה לִדְבָרְךָ֥לִדְבָרְךָלדברך יִחָֽלְתִּייִחָלְתִּייחלתי׃׃׃ 119:115 סֽוּרוּסוּרוּסורו־־־מִמֶּ֥נִּימִמֶּנִּיממני מְרֵעִ֑יםמְרֵעִיםמרעים וְ֝אֶצְּרָ֗הוְאֶצְּרָהואצרה מִצְוֺ֥תמִצְוֺתמצות אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 119:116 סָמְכֵ֣נִיסָמְכֵנִיסמכני כְאִמְרָתְךָ֣כְאִמְרָתְךָכאמרתך וְאֶֽחְיֶ֑הוְאֶחְיֶהואחיה וְאַלוְאַלואל־־־תְּ֝בִישֵׁ֗נִיתְּבִישֵׁנִיתבישני מִשִּׂבְרִֽימִשִּׂבְרִימשברי׃׃׃ 119:117 סְעָדֵ֥נִיסְעָדֵנִיסעדני וְאִוָּשֵׁ֑עָהוְאִוָּשֵׁעָהואושעה וְאֶשְׁעָ֖הוְאֶשְׁעָהואשעה בְחֻקֶּ֣יךָבְחֻקֶּיךָבחקיך תָמִֽידתָמִידתמיד׃׃׃ 119:118 סָ֭לִיתָסָלִיתָסלית כָּלכָּלכל־־־שׁוֹגִ֣יםשׁוֹגִיםשוגים מֵחֻקֶּ֑יךָמֵחֻקֶּיךָמחקיך כִּיכִּיכי־־־שֶׁ֝֗קֶרשֶׁקֶרשקר תַּרְמִיתָֽםתַּרְמִיתָםתרמיתם׃׃׃ 119:119 סִגִ֗יםסִגִיםסגים הִשְׁבַּ֥תָּהִשְׁבַּתָּהשבת כָלכָלכל־־־רִשְׁעֵירִשְׁעֵירשעי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ לָ֝כֵ֗ןלָכֵןלכן אָהַ֥בְתִּיאָהַבְתִּיאהבתי עֵדֹתֶֽיךָעֵדֹתֶיךָעדתיך׃׃׃ 119:120 סָמַ֣רסָמַרסמר מִפַּחְדְּךָ֣מִפַּחְדְּךָמפחדך בְשָׂרִ֑יבְשָׂרִיבשרי וּֽמִמִּשְׁפָּטֶ֥יךָוּמִמִּשְׁפָּטֶיךָוממשפטיך יָרֵֽאתִייָרֵאתִייראתי׃׃׃ 119:121 עָ֭שִׂיתִיעָשִׂיתִיעשיתי מִשְׁפָּ֣טמִשְׁפָּטמשפט וָצֶ֑דֶקוָצֶדֶקוצדק בַּלבַּלבל־־־תַּ֝נִּיחֵ֗נִיתַּנִּיחֵנִיתניחני לְעֹֽשְׁקָֽילְעֹשְׁקָילעשקי׃׃׃ 119:122 עֲרֹ֣בעֲרֹבערב עַבְדְּךָ֣עַבְדְּךָעבדך לְט֑וֹבלְטוֹבלטוב אַֽלאַלאל־־־יַעַשְׁקֻ֥נִייַעַשְׁקֻנִייעשקני זֵדִֽיםזֵדִיםזדים׃׃׃ 119:123 עֵ֭ינַיעֵינַיעיני כָּל֣וּכָּלוּכלו לִֽישׁוּעָתֶ֑ךָלִישׁוּעָתֶךָלישועתך וּלְאִמְרַ֥תוּלְאִמְרַתולאמרת צִדְקֶֽךָצִדְקֶךָצדקך׃׃׃ 119:124 עֲשֵׂ֖העֲשֵׂהעשה עִםעִםעם־־־עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך כְחַסְדֶּ֗ךָכְחַסְדֶּךָכחסדך וְחֻקֶּ֥יךָוְחֻקֶּיךָוחקיך לַמְּדֵֽנִילַמְּדֵנִילמדני׃׃׃ 119:125 עַבְדְּךָעַבְדְּךָעבדך־־־אָ֥נִיאָנִיאני הֲבִינֵ֑נִיהֲבִינֵנִיהבינני וְ֝אֵדְעָ֗הוְאֵדְעָהואדעה עֵדֹתֶֽיךָעֵדֹתֶיךָעדתיך׃׃׃ 119:126 עֵ֭תעֵתעת לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות לַיהוָ֑הלַיהוָהליהוה הֵ֝פֵ֗רוּהֵפֵרוּהפרו תּוֹרָתֶֽךָתּוֹרָתֶךָתורתך׃׃׃ 119:127 עַלעַלעל־־־כֵּ֭ןכֵּןכן אָהַ֣בְתִּיאָהַבְתִּיאהבתי מִצְוֺתֶ֑יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך מִזָּהָ֥במִזָּהָבמזהב וּמִפָּֽזוּמִפָּזומפז׃׃׃ 119:128 עַלעַלעל־־־כֵּ֤ןכֵּןכן ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־פִּקּ֣וּדֵיפִּקּוּדֵיפקודי כֹ֣לכֹלכל יִשָּׁ֑רְתִּייִשָּׁרְתִּיישרתי כָּלכָּלכל־־־אֹ֖רַחאֹרַחארח שֶׁ֣קֶרשֶׁקֶרשקר שָׂנֵֽאתִישָׂנֵאתִישנאתי׃׃׃ 119:129 פְּלָא֥וֹתפְּלָאוֹתפלאות עֵדְוֺתֶ֑יךָעֵדְוֺתֶיךָעדותיך עַלעַלעל־־־כֵּ֝֗ןכֵּןכן נְצָרָ֥תַםנְצָרָתַםנצרתם נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 119:130 פֵּ֖תַחפֵּתַחפתח דְּבָרֶ֥יךָדְּבָרֶיךָדבריך יָאִ֗יריָאִיריאיר מֵבִ֥יןמֵבִיןמבין פְּתָיִֽיםפְּתָיִיםפתיים׃׃׃ 119:131 פִּֽיפִּיפי־־־פָ֭עַרְתִּיפָעַרְתִּיפערתי וָאֶשְׁאָ֑פָהוָאֶשְׁאָפָהואשאפה כִּ֖יכִּיכי לְמִצְוֺתֶ֣יךָלְמִצְוֺתֶיךָלמצותיך יָאָֽבְתִּייָאָבְתִּייאבתי׃׃׃ 119:132 פְּנֵהפְּנֵהפנה־־־אֵלַ֥יאֵלַיאלי וְחָנֵּ֑נִיוְחָנֵּנִיוחנני כְּ֝מִשְׁפָּ֗טכְּמִשְׁפָּטכמשפט לְאֹהֲבֵ֥ילְאֹהֲבֵילאהבי שְׁמֶֽךָשְׁמֶךָשמך׃׃׃ 119:133 פְּ֭עָמַיפְּעָמַיפעמי הָכֵ֣ןהָכֵןהכן בְּאִמְרָתֶ֑ךָבְּאִמְרָתֶךָבאמרתך וְֽאַלוְאַלואל־־־תַּשְׁלֶטתַּשְׁלֶטתשלט־־־בִּ֥יבִּיבי כָלכָלכל־־־אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 119:134 פְּ֭דֵנִיפְּדֵנִיפדני מֵעֹ֣שֶׁקמֵעֹשֶׁקמעשק אָדָ֑םאָדָםאדם וְ֝אֶשְׁמְרָ֗הוְאֶשְׁמְרָהואשמרה פִּקּוּדֶֽיךָפִּקּוּדֶיךָפקודיך׃׃׃ 119:135 פָּ֭נֶיךָפָּנֶיךָפניך הָאֵ֣רהָאֵרהאר בְּעַבְדֶּ֑ךָבְּעַבְדֶּךָבעבדך וְ֝לַמְּדֵ֗נִיוְלַמְּדֵנִיולמדני אֶתאֶתאת־־־חֻקֶּֽיךָחֻקֶּיךָחקיך׃׃׃ 119:136 פַּלְגֵיפַּלְגֵיפלגי־־־מַ֭יִםמַיִםמים יָרְד֣וּיָרְדוּירדו עֵינָ֑יעֵינָיעיני עַ֝֗לעַלעל לֹאלֹאלא־־־שָׁמְר֥וּשָׁמְרוּשמרו תוֹרָתֶֽךָתוֹרָתֶךָתורתך׃׃׃ 119:137 צַדִּ֣יקצַדִּיקצדיק אַתָּ֣האַתָּהאתה יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְ֝יָשָׁ֗רוְיָשָׁרוישר מִשְׁפָּטֶֽיךָמִשְׁפָּטֶיךָמשפטיך׃׃׃ 119:138 צִ֭וִּיתָצִוִּיתָצוית צֶ֣דֶקצֶדֶקצדק עֵדֹתֶ֑יךָעֵדֹתֶיךָעדתיך וֶֽאֱמוּנָ֥הוֶאֱמוּנָהואמונה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 119:139 צִמְּתַ֥תְנִיצִמְּתַתְנִיצמתתני קִנְאָתִ֑יקִנְאָתִיקנאתי כִּֽיכִּיכי־־־שָׁכְח֖וּשָׁכְחוּשכחו דְבָרֶ֣יךָדְבָרֶיךָדבריך צָרָֽיצָרָיצרי׃׃׃ 119:140 צְרוּפָ֖הצְרוּפָהצרופה אִמְרָתְךָ֥אִמְרָתְךָאמרתך מְאֹ֗דמְאֹדמאד וְֽעַבְדְּךָ֥וְעַבְדְּךָועבדך אֲהֵבָֽהּאֲהֵבָהּאהבה׃׃׃ 119:141 צָעִ֣ירצָעִירצעיר אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי וְנִבְזֶ֑הוְנִבְזֶהונבזה פִּ֝קֻּדֶ֗יךָפִּקֻּדֶיךָפקדיך לֹ֣אלֹאלא שָׁכָֽחְתִּישָׁכָחְתִּישכחתי׃׃׃ 119:142 צִדְקָתְךָ֣צִדְקָתְךָצדקתך צֶ֣דֶקצֶדֶקצדק לְעוֹלָ֑םלְעוֹלָםלעולם וְֽתוֹרָתְךָ֥וְתוֹרָתְךָותורתך אֱמֶֽתאֱמֶתאמת׃׃׃ 119:143 צַרצַרצר־־־וּמָצ֥וֹקוּמָצוֹקומצוק מְצָא֑וּנִימְצָאוּנִימצאוני מִ֝צְוֺתֶ֗יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך שַׁעֲשֻׁעָֽישַׁעֲשֻׁעָישעשעי׃׃׃ 119:144 צֶ֖דֶקצֶדֶקצדק עֵדְוֺתֶ֥יךָעֵדְוֺתֶיךָעדותיך לְעוֹלָ֗םלְעוֹלָםלעולם הֲבִינֵ֥נִיהֲבִינֵנִיהבינני וְאֶחְיֶֽהוְאֶחְיֶהואחיה׃׃׃ 119:145 קָרָ֣אתִיקָרָאתִיקראתי בְכָלבְכָלבכל־־־לֵ֭בלֵבלב עֲנֵ֥נִיעֲנֵנִיענני יְהוָ֗היְהוָהיהוה חֻקֶּ֥יךָחֻקֶּיךָחקיך אֶצֹּֽרָהאֶצֹּרָהאצרה׃׃׃ 119:146 קְרָאתִ֥יךָקְרָאתִיךָקראתיך הוֹשִׁיעֵ֑נִיהוֹשִׁיעֵנִיהושיעני וְ֝אֶשְׁמְרָ֗הוְאֶשְׁמְרָהואשמרה עֵדֹתֶֽיךָעֵדֹתֶיךָעדתיך׃׃׃ 119:147 קִדַּ֣מְתִּיקִדַּמְתִּיקדמתי בַ֭נֶּשֶׁףבַנֶּשֶׁףבנשף וָאֲשַׁוֵּ֑עָהוָאֲשַׁוֵּעָהואשועה [לִדְבָרֶיךָ כ][לִדְבָרֶיךָ כ][לדבריך כ] (לִדְבָרְךָ֥ ק)(לִדְבָרְךָ ק)(לדברך ק) יִחָֽלְתִּייִחָלְתִּייחלתי׃׃׃ 119:148 קִדְּמ֣וּקִדְּמוּקדמו עֵ֭ינַיעֵינַיעיני אַשְׁמֻר֑וֹתאַשְׁמֻרוֹתאשמרות לָ֝שִׂ֗יחַלָשִׂיחַלשיח בְּאִמְרָתֶֽךָבְּאִמְרָתֶךָבאמרתך׃׃׃ 119:149 ק֭וֹלִיקוֹלִיקולי שִׁמְעָ֣השִׁמְעָהשמעה כְחַסְדֶּ֑ךָכְחַסְדֶּךָכחסדך יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה כְּֽמִשְׁפָּטֶ֥ךָכְּמִשְׁפָּטֶךָכמשפטך חַיֵּֽנִיחַיֵּנִיחיני׃׃׃ 119:150 קָ֭רְבוּקָרְבוּקרבו רֹדְפֵ֣ירֹדְפֵירדפי זִמָּ֑הזִמָּהזמה מִתּוֹרָתְךָ֥מִתּוֹרָתְךָמתורתך רָחָֽקוּרָחָקוּרחקו׃׃׃ 119:151 קָר֣וֹבקָרוֹבקרוב אַתָּ֣האַתָּהאתה יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְֽכָלוְכָלוכל־־־מִצְוֺתֶ֥יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך אֱמֶֽתאֱמֶתאמת׃׃׃ 119:152 קֶ֣דֶםקֶדֶםקדם יָ֭דַעְתִּייָדַעְתִּיידעתי מֵעֵדֹתֶ֑יךָמֵעֵדֹתֶיךָמעדתיך כִּ֖יכִּיכי לְעוֹלָ֣םלְעוֹלָםלעולם יְסַדְתָּֽםיְסַדְתָּםיסדתם׃׃׃ 119:153 רְאֵֽהרְאֵהראה־־־עָנְיִ֥יעָנְיִיעניי וְחַלְּצֵ֑נִיוְחַלְּצֵנִיוחלצני כִּיכִּיכי־־־תֽ֝וֹרָתְךָ֗תוֹרָתְךָתורתך לֹ֣אלֹאלא שָׁכָֽחְתִּישָׁכָחְתִּישכחתי׃׃׃ 119:154 רִיבָ֣הרִיבָהריבה רִ֭יבִירִיבִיריבי וּגְאָלֵ֑נִיוּגְאָלֵנִיוגאלני לְאִמְרָתְךָ֥לְאִמְרָתְךָלאמרתך חַיֵּֽנִיחַיֵּנִיחיני׃׃׃ 119:155 רָח֣וֹקרָחוֹקרחוק מֵרְשָׁעִ֣יםמֵרְשָׁעִיםמרשעים יְשׁוּעָ֑היְשׁוּעָהישועה כִּֽיכִּיכי־־־חֻ֝קֶּיךָחֻקֶּיךָחקיך לֹ֣אלֹאלא דָרָֽשׁוּדָרָשׁוּדרשו׃׃׃ 119:156 רַחֲמֶ֖יךָרַחֲמֶיךָרחמיך רַבִּ֥יםרַבִּיםרבים ׀׀׀ יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּֽמִשְׁפָּטֶ֥יךָכְּמִשְׁפָּטֶיךָכמשפטיך חַיֵּֽנִיחַיֵּנִיחיני׃׃׃ 119:157 רַ֭בִּיםרַבִּיםרבים רֹדְפַ֣ירֹדְפַירדפי וְצָרָ֑יוְצָרָיוצרי מֵ֝עֵדְוֺתֶ֗יךָמֵעֵדְוֺתֶיךָמעדותיך לֹ֣אלֹאלא נָטִֽיתִינָטִיתִינטיתי׃׃׃ 119:158 רָאִ֣יתִירָאִיתִיראיתי בֹ֭גְדִיםבֹגְדִיםבגדים וָֽאֶתְקוֹטָ֑טָהוָאֶתְקוֹטָטָהואתקוטטה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִ֝מְרָתְךָ֗אִמְרָתְךָאמרתך לֹ֣אלֹאלא שָׁמָֽרוּשָׁמָרוּשמרו׃׃׃ 119:159 רְ֭אֵהרְאֵהראה כִּיכִּיכי־־־פִקּוּדֶ֣יךָפִקּוּדֶיךָפקודיך אָהָ֑בְתִּיאָהָבְתִּיאהבתי יְ֝הוָ֗היְהוָהיהוה כְּֽחַסְדְּךָ֥כְּחַסְדְּךָכחסדך חַיֵּֽנִיחַיֵּנִיחיני׃׃׃ 119:160 רֹאשׁרֹאשׁראש־־־דְּבָרְךָ֥דְּבָרְךָדברך אֱמֶ֑תאֱמֶתאמת וּ֝לְעוֹלָ֗םוּלְעוֹלָםולעולם כָּלכָּלכל־־־מִשְׁפַּ֥טמִשְׁפַּטמשפט צִדְקֶֽךָצִדְקֶךָצדקך׃׃׃ 119:161 שָׂ֭רִיםשָׂרִיםשרים רְדָפ֣וּנִירְדָפוּנִירדפוני חִנָּ֑םחִנָּםחנם [וּמִדְּבָרֶיךָ כ][וּמִדְּבָרֶיךָ כ][ומדבריך כ] (וּ֝מִדְּבָרְךָ֗ ק)(וּמִדְּבָרְךָ ק)(ומדברך ק) פָּחַ֥דפָּחַדפחד לִבִּֽילִבִּילבי׃׃׃ 119:162 שָׂ֣שׂשָׂשׂשש אָ֭נֹכִֽיאָנֹכִיאנכי עַלעַלעל־־־אִמְרָתֶ֑ךָאִמְרָתֶךָאמרתך כְּ֝מוֹצֵ֗אכְּמוֹצֵאכמוצא שָׁלָ֥לשָׁלָלשלל רָֽברָברב׃׃׃ 119:163 שֶׁ֣קֶרשֶׁקֶרשקר שָׂ֭נֵאתִישָׂנֵאתִישנאתי וַאֲתַעֵ֑בָהוַאֲתַעֵבָהואתעבה תּוֹרָתְךָ֥תּוֹרָתְךָתורתך אָהָֽבְתִּיאָהָבְתִּיאהבתי׃׃׃ 119:164 שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע בַּ֭יּוֹםבַּיּוֹםביום הִלַּלְתִּ֑יךָהִלַּלְתִּיךָהללתיך עַ֝֗לעַלעל מִשְׁפְּטֵ֥ימִשְׁפְּטֵימשפטי צִדְקֶֽךָצִדְקֶךָצדקך׃׃׃ 119:165 שָׁל֣וֹםשָׁלוֹםשלום רָ֭ברָברב לְאֹהֲבֵ֣ילְאֹהֲבֵילאהבי תוֹרָתֶ֑ךָתוֹרָתֶךָתורתך וְאֵֽיןוְאֵיןואין־־־לָ֥מוֹלָמוֹלמו מִכְשֽׁוֹלמִכְשׁוֹלמכשול׃׃׃ 119:166 שִׂבַּ֣רְתִּישִׂבַּרְתִּישברתי לִֽישׁוּעָתְךָ֣לִישׁוּעָתְךָלישועתך יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּֽמִצְוֺתֶ֥יךָוּמִצְוֺתֶיךָומצותיך עָשִֽׂיתִיעָשִׂיתִיעשיתי׃׃׃ 119:167 שָֽׁמְרָ֣השָׁמְרָהשמרה נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי עֵדֹתֶ֑יךָעֵדֹתֶיךָעדתיך וָאֹהֲבֵ֥םוָאֹהֲבֵםואהבם מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 119:168 שָׁמַ֣רְתִּישָׁמַרְתִּישמרתי פִ֭קּוּדֶיךָפִקּוּדֶיךָפקודיך וְעֵדֹתֶ֑יךָוְעֵדֹתֶיךָועדתיך כִּ֖יכִּיכי כָלכָלכל־־־דְּרָכַ֣ידְּרָכַידרכי נֶגְדֶּֽךָנֶגְדֶּךָנגדך׃׃׃ 119:169 תִּקְרַ֤בתִּקְרַבתקרב רִנָּתִ֣ירִנָּתִירנתי לְפָנֶ֣יךָלְפָנֶיךָלפניך יְהוָ֑היְהוָהיהוה כִּדְבָרְךָ֥כִּדְבָרְךָכדברך הֲבִינֵֽנִיהֲבִינֵנִיהבינני׃׃׃ 119:170 תָּב֣וֹאתָּבוֹאתבוא תְּחִנָּתִ֣יתְּחִנָּתִיתחנתי לְפָנֶ֑יךָלְפָנֶיךָלפניך כְּ֝אִמְרָתְךָ֗כְּאִמְרָתְךָכאמרתך הַצִּילֵֽנִיהַצִּילֵנִיהצילני׃׃׃ 119:171 תַּבַּ֣עְנָהתַּבַּעְנָהתבענה שְׂפָתַ֣ישְׂפָתַישפתי תְּהִלָּ֑התְּהִלָּהתהלה כִּ֖יכִּיכי תְלַמְּדֵ֣נִיתְלַמְּדֵנִיתלמדני חֻקֶּֽיךָחֻקֶּיךָחקיך׃׃׃ 119:172 תַּ֣עַןתַּעַןתען לְ֭שׁוֹנִילְשׁוֹנִילשוני אִמְרָתֶ֑ךָאִמְרָתֶךָאמרתך כִּ֖יכִּיכי כָלכָלכל־־־מִצְוֺתֶ֣יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך צֶּֽדֶקצֶּדֶקצדק׃׃׃ 119:173 תְּהִֽיתְּהִיתהי־־־יָדְךָ֥יָדְךָידך לְעָזְרֵ֑נִילְעָזְרֵנִילעזרני כִּ֖יכִּיכי פִקּוּדֶ֣יךָפִקּוּדֶיךָפקודיך בָחָֽרְתִּיבָחָרְתִּיבחרתי׃׃׃ 119:174 תָּאַ֣בְתִּיתָּאַבְתִּיתאבתי לִֽישׁוּעָתְךָ֣לִישׁוּעָתְךָלישועתך יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְ֝תֽוֹרָתְךָ֗וְתוֹרָתְךָותורתך שַׁעֲשֻׁעָֽישַׁעֲשֻׁעָישעשעי׃׃׃ 119:175 תְּֽחִיתְּחִיתחי־־־נַ֭פְשִׁינַפְשִׁינפשי וּֽתְהַֽלְלֶ֑ךָּוּתְהַלְלֶךָּותהללך וּֽמִשְׁפָּטֶ֥ךָוּמִשְׁפָּטֶךָומשפטך יַעֲזְרֻֽנִייַעֲזְרֻנִייעזרני׃׃׃ 119:176 תָּעִ֗יתִיתָּעִיתִיתעיתי כְּשֶׂ֣הכְּשֶׂהכשה אֹ֭בֵדאֹבֵדאבד בַּקֵּ֣שׁבַּקֵּשׁבקש עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך כִּ֥יכִּיכי מִ֝צְוֺתֶ֗יךָמִצְוֺתֶיךָמצותיך לֹ֣אלֹאלא שָׁכָֽחְתִּישָׁכָחְתִּישכחתי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain