Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 39

39:1 וְאַתָּ֤הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָם֙אָדָםאדם הִנָּבֵ֣אהִנָּבֵאהנבא עַלעַלעל־־־גּ֔וֹגגּוֹגגוג וְאָ֣מַרְתָּ֔וְאָמַרְתָּואמרת כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך גּ֔וֹגגּוֹגגוג נְשִׂ֕יאנְשִׂיאנשיא רֹ֖אשׁרֹאשׁראש מֶ֥שֶׁךְמֶשֶׁךְמשך וְתֻבָֽלוְתֻבָלותבל׃׃׃ 39:2 וְשֹׁבַבְתִּ֙יךָ֙וְשֹׁבַבְתִּיךָושבבתיך וְשִׁשֵּׁאתִ֔יךָוְשִׁשֵּׁאתִיךָוששאתיך וְהַעֲלִיתִ֖יךָוְהַעֲלִיתִיךָוהעליתיך מִיַּרְכְּתֵ֣ימִיַּרְכְּתֵימירכתי צָפ֑וֹןצָפוֹןצפון וַהֲבִאוֹתִ֖ךָוַהֲבִאוֹתִךָוהבאותך עַלעַלעל־־־הָרֵ֥יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 39:3 וְהִכֵּיתִ֥יוְהִכֵּיתִיוהכיתי קַשְׁתְּךָ֖קַשְׁתְּךָקשתך מִיַּ֣דמִיַּדמיד שְׂמֹאולֶ֑ךָשְׂמֹאולֶךָשמאולך וְחִצֶּ֕יךָוְחִצֶּיךָוחציך מִיַּ֥דמִיַּדמיד יְמִינְךָ֖יְמִינְךָימינך אַפִּֽילאַפִּילאפיל׃׃׃ 39:4 עַלעַלעל־־־הָרֵ֨יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל תִּפּ֗וֹלתִּפּוֹלתפול אַתָּה֙אַתָּהאתה וְכָלוְכָלוכל־־־אֲגַפֶּ֔יךָאֲגַפֶּיךָאגפיך וְעַמִּ֖יםוְעַמִּיםועמים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך לְעֵ֨יטלְעֵיטלעיט צִפּ֧וֹרצִפּוֹרצפור כָּלכָּלכל־־־כָּנָ֛ףכָּנָףכנף וְחַיַּ֥תוְחַיַּתוחית הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה נְתַתִּ֥יךָנְתַתִּיךָנתתיך לְאָכְלָֽהלְאָכְלָהלאכלה׃׃׃ 39:5 עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה תִּפּ֑וֹלתִּפּוֹלתפול כִּ֚יכִּיכי אֲנִ֣יאֲנִיאני דִבַּ֔רְתִּידִבַּרְתִּידברתי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 39:6 וְשִׁלַּחְתִּיוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי־־־אֵ֣שׁאֵשׁאש בְּמָג֔וֹגבְּמָגוֹגבמגוג וּבְיֹשְׁבֵ֥יוּבְיֹשְׁבֵיובישבי הָאִיִּ֖יםהָאִיִּיםהאיים לָבֶ֑טַחלָבֶטַחלבטח וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 39:7 וְאֶתוְאֶתואת־־־שֵׁ֨םשֵׁםשם קָדְשִׁ֜יקָדְשִׁיקדשי אוֹדִ֗יעַאוֹדִיעַאודיע בְּתוֹךְ֙בְּתוֹךְבתוך עַמִּ֣יעַמִּיעמי יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אַחֵ֥לאַחֵלאחל אֶתאֶתאת־־־שֵׁםשֵׁםשם־־־קָדְשִׁ֖יקָדְשִׁיקדשי ע֑וֹדעוֹדעוד וְיָדְע֤וּוְיָדְעוּוידעו הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים כִּיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה קָד֖וֹשׁקָדוֹשׁקדוש בְּיִשְׂרָאֵֽלבְּיִשְׂרָאֵלבישראל׃׃׃ 39:8 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה בָאָה֙בָאָהבאה וְנִֽהְיָ֔תָהוְנִהְיָתָהונהיתה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה ה֥וּאהוּאהוא הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּֽרְתִּידִּבַּרְתִּידברתי׃׃׃ 39:9 וְֽיָצְא֞וּוְיָצְאוּויצאו יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי ׀׀׀ עָרֵ֣יעָרֵיערי יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל וּבִעֲר֡וּוּבִעֲרוּובערו וְ֠הִשִּׂיקוּוְהִשִּׂיקוּוהשיקו בְּנֶ֨שֶׁקבְּנֶשֶׁקבנשק וּמָגֵ֤ןוּמָגֵןומגן וְצִנָּה֙וְצִנָּהוצנה בְּקֶ֣שֶׁתבְּקֶשֶׁתבקשת וּבְחִצִּ֔יםוּבְחִצִּיםובחצים וּבְמַקֵּ֥לוּבְמַקֵּלובמקל יָ֖דיָדיד וּבְרֹ֑מַחוּבְרֹמַחוברמח וּבִעֲר֥וּוּבִעֲרוּובערו בָהֶ֛םבָהֶםבהם אֵ֖שׁאֵשׁאש שֶׁ֥בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 39:10 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִשְׂא֨וּיִשְׂאוּישאו עֵצִ֜יםעֵצִיםעצים מִןמִןמן־־־הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה וְלֹ֤אוְלֹאולא יַחְטְבוּ֙יַחְטְבוּיחטבו מִןמִןמן־־־הַיְּעָרִ֔יםהַיְּעָרִיםהיערים כִּ֥יכִּיכי בַנֶּ֖שֶׁקבַנֶּשֶׁקבנשק יְבַֽעֲרוּיְבַעֲרוּיבערו־־־אֵ֑שׁאֵשׁאש וְשָׁלְל֣וּוְשָׁלְלוּושללו אֶתאֶתאת־־־שֹׁלְלֵיהֶ֗םשֹׁלְלֵיהֶםשלליהם וּבָֽזְזוּ֙וּבָזְזוּובזזו אֶתאֶתאת־־־בֹּ֣זְזֵיהֶ֔םבֹּזְזֵיהֶםבזזיהם נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס 39:11 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה בַיּ֣וֹםבַיּוֹםביום הַה֡וּאהַהוּאההוא אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן לְגוֹג֩לְגוֹגלגוג ׀׀׀ מְקֽוֹםמְקוֹםמקום־־־שָׁ֨םשָׁםשם קֶ֜בֶרקֶבֶרקבר בְּיִשְׂרָאֵ֗לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל גֵּ֤יגֵּיגי הָעֹֽבְרִים֙הָעֹבְרִיםהעברים קִדְמַ֣תקִדְמַתקדמת הַיָּ֔םהַיָּםהים וְחֹסֶ֥מֶתוְחֹסֶמֶתוחסמת הִ֖יאהִיאהיא אֶתאֶתאת־־־הָעֹֽבְרִ֑יםהָעֹבְרִיםהעברים וְקָ֣בְרוּוְקָבְרוּוקברו שָׁ֗םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־גּוֹג֙גּוֹגגוג וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־הֲמוֹנֹ֔ההֲמוֹנֹההמונה וְקָ֣רְא֔וּוְקָרְאוּוקראו גֵּ֖יאגֵּיאגיא הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון גּֽוֹגגּוֹגגוג׃׃׃ 39:12 וּקְבָרוּם֙וּקְבָרוּםוקברום בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לְמַ֖עַןלְמַעַןלמען טַהֵ֣רטַהֵרטהר אֶתאֶתאת־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ שִׁבְעָ֖השִׁבְעָהשבעה חֳדָשִֽׁיםחֳדָשִׁיםחדשים׃׃׃ 39:13 וְקָֽבְרוּ֙וְקָבְרוּוקברו כָּלכָּלכל־־־עַ֣םעַםעם הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְשֵׁ֑םלְשֵׁםלשם י֚וֹםיוֹםיום הִכָּ֣בְדִ֔יהִכָּבְדִיהכבדי נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 39:14 וְאַנְשֵׁ֨יוְאַנְשֵׁיואנשי תָמִ֤ידתָמִידתמיד יַבְדִּ֙ילוּ֙יַבְדִּילוּיבדילו עֹבְרִ֣יםעֹבְרִיםעברים בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ מְקַבְּרִ֣יםמְקַבְּרִיםמקברים אֶתאֶתאת־־־הָעֹבְרִ֗יםהָעֹבְרִיםהעברים אֶתאֶתאת־־־הַנּוֹתָרִ֛יםהַנּוֹתָרִיםהנותרים עַלעַלעל־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לְטַֽהֲרָ֑הּלְטַהֲרָהּלטהרה מִקְצֵ֥המִקְצֵהמקצה שִׁבְעָֽהשִׁבְעָהשבעה־־־חֳדָשִׁ֖יםחֳדָשִׁיםחדשים יַחְקֹֽרוּיַחְקֹרוּיחקרו׃׃׃ 39:15 וְעָבְר֤וּוְעָבְרוּועברו הָעֹֽבְרִים֙הָעֹבְרִיםהעברים בָּאָ֔רֶץבָּאָרֶץבארץ וְרָאָה֙וְרָאָהוראה עֶ֣צֶםעֶצֶםעצם אָדָ֔םאָדָםאדם וּבָנָ֥הוּבָנָהובנה אֶצְל֖וֹאֶצְלוֹאצלו צִיּ֑וּןצִיּוּןציון עַ֣דעַדעד קָבְר֤וּקָבְרוּקברו אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו הַֽמְקַבְּרִ֔יםהַמְקַבְּרִיםהמקברים אֶלאֶלאל־־־גֵּ֖יאגֵּיאגיא הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון גּֽוֹגגּוֹגגוג׃׃׃ 39:16 וְגַ֥םוְגַםוגם שֶׁםשֶׁםשם־־־עִ֛ירעִירעיר הֲמוֹנָ֖ההֲמוֹנָההמונה וְטִהֲר֥וּוְטִהֲרוּוטהרו הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ ססס 39:17 וְאַתָּ֨הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֜םאָדָםאדם כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֗היְהֹוִהיהוה אֱמֹר֩אֱמֹראמר לְצִפּ֨וֹרלְצִפּוֹרלצפור כָּלכָּלכל־־־כָּנָ֜ףכָּנָףכנף וּלְכֹ֣לוּלְכֹלולכל ׀׀׀ חַיַּ֣תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֗ההַשָּׂדֶההשדה הִקָּבְצ֤וּהִקָּבְצוּהקבצו וָבֹ֙אוּ֙וָבֹאוּובאו הֵאָסְפ֣וּהֵאָסְפוּהאספו מִסָּבִ֔יבמִסָּבִיבמסביב עַלעַלעל־־־זִבְחִ֗יזִבְחִיזבחי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אֲנִ֜יאֲנִיאני זֹבֵ֤חַזֹבֵחַזבח לָכֶם֙לָכֶםלכם זֶ֣בַחזֶבַחזבח גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול עַ֖לעַלעל הָרֵ֣יהָרֵיהרי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַאֲכַלְתֶּ֥םוַאֲכַלְתֶּםואכלתם בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר וּשְׁתִ֥יתֶםוּשְׁתִיתֶםושתיתם דָּֽםדָּםדם׃׃׃ 39:18 בְּשַׂ֤רבְּשַׂרבשר גִּבּוֹרִים֙גִּבּוֹרִיםגבורים תֹּאכֵ֔לוּתֹּאכֵלוּתאכלו וְדַםוְדַםודם־־־נְשִׂיאֵ֥ינְשִׂיאֵינשיאי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ תִּשְׁתּ֑וּתִּשְׁתּוּתשתו אֵילִ֨יםאֵילִיםאילים כָּרִ֤יםכָּרִיםכרים וְעַתּוּדִים֙וְעַתּוּדִיםועתודים פָּרִ֔יםפָּרִיםפרים מְרִיאֵ֥ימְרִיאֵימריאי בָשָׁ֖ןבָשָׁןבשן כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 39:19 וַאֲכַלְתֶּםוַאֲכַלְתֶּםואכלתם־־־חֵ֣לֶבחֵלֶבחלב לְשָׂבְעָ֔הלְשָׂבְעָהלשבעה וּשְׁתִ֥יתֶםוּשְׁתִיתֶםושתיתם דָּ֖םדָּםדם לְשִׁכָּר֑וֹןלְשִׁכָּרוֹןלשכרון מִזִּבְחִ֖ימִזִּבְחִימזבחי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־זָבַ֥חְתִּיזָבַחְתִּיזבחתי לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 39:20 וּשְׂבַעְתֶּ֤םוּשְׂבַעְתֶּםושבעתם עַלעַלעל־־־שֻׁלְחָנִי֙שֻׁלְחָנִישלחני ס֣וּססוּססוס וָרֶ֔כֶבוָרֶכֶבורכב גִּבּ֖וֹרגִּבּוֹרגבור וְכָלוְכָלוכל־־־אִ֣ישׁאִישׁאיש מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ 39:21 וְנָתַתִּ֥יוְנָתַתִּיונתתי אֶתאֶתאת־־־כְּבוֹדִ֖יכְּבוֹדִיכבודי בַּגּוֹיִ֑םבַּגּוֹיִםבגוים וְרָא֣וּוְרָאוּוראו כָלכָלכל־־־הַגּוֹיִ֗םהַגּוֹיִםהגוים אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפָּטִי֙מִשְׁפָּטִימשפטי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וְאֶתוְאֶתואת־־־יָדִ֖ייָדִיידי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־שַׂ֥מְתִּישַׂמְתִּישמתי בָהֶֽםבָהֶםבהם׃׃׃ 39:22 וְיָֽדְעוּ֙וְיָדְעוּוידעו בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיהֶ֑םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם מִןמִןמן־־־הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום הַה֖וּאהַהוּאההוא וָהָֽלְאָהוָהָלְאָהוהלאה׃׃׃ 39:23 וְיָדְע֣וּוְיָדְעוּוידעו הַ֠גּוֹיִםהַגּוֹיִםהגוים כִּ֣יכִּיכי בַעֲוֺנָ֞םבַעֲוֺנָםבעונם גָּל֣וּגָּלוּגלו בֵֽיתבֵיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֚לעַלעל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָֽעֲלוּמָעֲלוּמעלו־־־בִ֔יבִיבי וָאַסְתִּ֥רוָאַסְתִּרואסתר פָּנַ֖יפָּנַיפני מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם וָֽאֶתְּנֵם֙וָאֶתְּנֵםואתנם בְּיַ֣דבְּיַדביד צָרֵיהֶ֔םצָרֵיהֶםצריהם וַיִּפְּל֥וּוַיִּפְּלוּויפלו בַחֶ֖רֶבבַחֶרֶבבחרב כֻּלָּֽםכֻּלָּםכלם׃׃׃ 39:24 כְּטֻמְאָתָ֥םכְּטֻמְאָתָםכטמאתם וּכְפִשְׁעֵיהֶ֖םוּכְפִשְׁעֵיהֶםוכפשעיהם עָשִׂ֣יתִיעָשִׂיתִיעשיתי אֹתָ֑םאֹתָםאתם וָאַסְתִּ֥רוָאַסְתִּרואסתר פָּנַ֖יפָּנַיפני מֵהֶֽםמֵהֶםמהם׃׃׃ ססס 39:25 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה עַתָּ֗העַתָּהעתה אָשִׁיב֙אָשִׁיבאשיב אֶתאֶתאת־־־[שְׁבִית כ][שְׁבִית כ][שבית כ] (שְׁב֣וּת ק)(שְׁבוּת ק)(שבות ק) יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְרִֽחַמְתִּ֖יוְרִחַמְתִּיורחמתי כָּלכָּלכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וְקִנֵּאתִ֖יוְקִנֵּאתִיוקנאתי לְשֵׁ֥םלְשֵׁםלשם קָדְשִֽׁיקָדְשִׁיקדשי׃׃׃ 39:26 וְנָשׂוּ֙וְנָשׂוּונשו אֶתאֶתאת־־־כְּלִמָּתָ֔םכְּלִמָּתָםכלמתם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־מַעֲלָ֖םמַעֲלָםמעלם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָעֲלוּמָעֲלוּמעלו־־־בִ֑יבִיבי בְּשִׁבְתָּ֧םבְּשִׁבְתָּםבשבתם עַלעַלעל־־־אַדְמָתָ֛םאַדְמָתָםאדמתם לָבֶ֖טַחלָבֶטַחלבטח וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מַחֲרִֽידמַחֲרִידמחריד׃׃׃ 39:27 בְּשׁוֹבְבִ֤יבְּשׁוֹבְבִיבשובבי אוֹתָם֙אוֹתָםאותם מִןמִןמן־־־הָ֣עַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים וְקִבַּצְתִּ֣יוְקִבַּצְתִּיוקבצתי אֹתָ֔םאֹתָםאתם מֵֽאַרְצ֖וֹתמֵאַרְצוֹתמארצות אֹֽיְבֵיהֶ֑םאֹיְבֵיהֶםאיביהם וְנִקְדַּ֣שְׁתִּיוְנִקְדַּשְׁתִּיונקדשתי בָ֔םבָםבם לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני הַגּוֹיִ֥םהַגּוֹיִםהגוים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 39:28 וְיָדְע֗וּוְיָדְעוּוידעו כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֱלֹ֣הֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם בְּהַגְלוֹתִ֤יבְּהַגְלוֹתִיבהגלותי אֹתָם֙אֹתָםאתם אֶלאֶלאל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים וְכִנַּסְתִּ֖יםוְכִנַּסְתִּיםוכנסתים עַלעַלעל־־־אַדְמָתָ֑םאַדְמָתָםאדמתם וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אוֹתִ֥יראוֹתִיראותיר ע֛וֹדעוֹדעוד מֵהֶ֖םמֵהֶםמהם שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 39:29 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אַסְתִּ֥יראַסְתִּיראסתיר ע֛וֹדעוֹדעוד פָּנַ֖יפָּנַיפני מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר שָׁפַ֤כְתִּישָׁפַכְתִּישפכתי אֶתאֶתאת־־־רוּחִי֙רוּחִירוחי עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain