Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 47

47:1 וַיְשִׁבֵנִי֮וַיְשִׁבֵנִיוישבני אֶלאֶלאל־־־פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַבַּיִת֒הַבַּיִתהבית וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־מַ֣יִםמַיִםמים יֹצְאִ֗יםיֹצְאִיםיצאים מִתַּ֨חַתמִתַּחַתמתחת מִפְתַּ֤ןמִפְתַּןמפתן הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית קָדִ֔ימָהקָדִימָהקדימה כִּֽיכִּיכי־־־פְנֵ֥יפְנֵיפני הַבַּ֖יִתהַבַּיִתהבית קָדִ֑יםקָדִיםקדים וְהַמַּ֣יִםוְהַמַּיִםוהמים יֹרְדִ֗יםיֹרְדִיםירדים מִתַּ֜חַתמִתַּחַתמתחת מִכֶּ֤תֶףמִכֶּתֶףמכתף הַבַּ֙יִת֙הַבַּיִתהבית הַיְמָנִ֔יתהַיְמָנִיתהימנית מִנֶּ֖גֶבמִנֶּגֶבמנגב לַמִּזְבֵּֽחַלַמִּזְבֵּחַלמזבח׃׃׃ 47:2 וַיּוֹצִאֵנִי֮וַיּוֹצִאֵנִיויוצאני דֶּֽרֶךְדֶּרֶךְדרך־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער צָפוֹנָה֒צָפוֹנָהצפונה וַיְסִבֵּ֙נִי֙וַיְסִבֵּנִיויסבני דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך ח֔וּץחוּץחוץ אֶלאֶלאל־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הַח֔וּץהַחוּץהחוץ דֶּ֖רֶךְדֶּרֶךְדרך הַפּוֹנֶ֣ההַפּוֹנֶההפונה קָדִ֑יםקָדִיםקדים וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־מַ֣יִםמַיִםמים מְפַכִּ֔יםמְפַכִּיםמפכים מִןמִןמן־־־הַכָּתֵ֖ףהַכָּתֵףהכתף הַיְמָנִֽיתהַיְמָנִיתהימנית׃׃׃ 47:3 בְּצֵאתבְּצֵאתבצאת־־־הָאִ֥ישׁהָאִישׁהאיש קָדִ֖יםקָדִיםקדים וְקָ֣ווְקָווקו בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וַיָּ֤מָדוַיָּמָדוימד אֶ֙לֶף֙אֶלֶףאלף בָּֽאַמָּ֔הבָּאַמָּהבאמה וַיַּעֲבִרֵ֥נִיוַיַּעֲבִרֵנִיויעברני בַמַּ֖יִםבַמַּיִםבמים מֵ֥ימֵימי אָפְסָֽיִםאָפְסָיִםאפסים׃׃׃ 47:4 וַיָּ֣מָדוַיָּמָדוימד אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וַיַּעֲבִרֵ֥נִיוַיַּעֲבִרֵנִיויעברני בַמַּ֖יִםבַמַּיִםבמים מַ֣יִםמַיִםמים בִּרְכָּ֑יִםבִּרְכָּיִםברכים וַיָּ֣מָדוַיָּמָדוימד אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף וַיַּעֲבִרֵ֖נִיוַיַּעֲבִרֵנִיויעברני מֵ֥ימֵימי מָתְנָֽיִםמָתְנָיִםמתנים׃׃׃ 47:5 וַיָּ֣מָדוַיָּמָדוימד אֶ֔לֶףאֶלֶףאלף נַ֕חַלנַחַלנחל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־אוּכַ֖לאוּכַלאוכל לַעֲבֹ֑רלַעֲבֹרלעבר כִּֽיכִּיכי־־־גָא֤וּגָאוּגאו הַמַּ֙יִם֙הַמַּיִםהמים מֵ֣ימֵימי שָׂ֔חוּשָׂחוּשחו נַ֖חַלנַחַלנחל אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יֵעָבֵֽריֵעָבֵריעבר׃׃׃ 47:6 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֖יאֵלַיאלי הֲרָאִ֣יתָהֲרָאִיתָהראית בֶןבֶןבן־־־אָדָ֑םאָדָםאדם וַיּוֹלִכֵ֥נִיוַיּוֹלִכֵנִיויולכני וַיְשִׁבֵ֖נִיוַיְשִׁבֵנִיוישבני שְׂפַ֥תשְׂפַתשפת הַנָּֽחַלהַנָּחַלהנחל׃׃׃ 47:7 בְּשׁוּבֵ֕נִיבְּשׁוּבֵנִיבשובני וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה אֶלאֶלאל־־־שְׂפַ֣תשְׂפַתשפת הַנַּ֔חַלהַנַּחַלהנחל עֵ֖ץעֵץעץ רַ֣ברַברב מְאֹ֑דמְאֹדמאד מִזֶּ֖המִזֶּהמזה וּמִזֶּֽהוּמִזֶּהומזה׃׃׃ 47:8 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי הַמַּ֤יִםהַמַּיִםהמים הָאֵ֙לֶּה֙הָאֵלֶּההאלה יוֹצְאִ֗יםיוֹצְאִיםיוצאים אֶלאֶלאל־־־הַגְּלִילָה֙הַגְּלִילָההגלילה הַקַּדְמוֹנָ֔ההַקַּדְמוֹנָההקדמונה וְיָרְד֖וּוְיָרְדוּוירדו עַלעַלעל־־־הָֽעֲרָבָ֑ההָעֲרָבָההערבה וּבָ֣אוּוּבָאוּובאו הַיָּ֔מָּההַיָּמָּההימה אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֥מָּההַיָּמָּההימה הַמּֽוּצָאִ֖יםהַמּוּצָאִיםהמוצאים [וְנִרְפְּאוּ כ][וְנִרְפְּאוּ כ][ונרפאו כ] (וְנִרְפּ֥וּ ק)(וְנִרְפּוּ ק)(ונרפו ק) הַמָּֽיִםהַמָּיִםהמים׃׃׃ 47:9 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה כָלכָלכל־־־נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש חַיָּ֣החַיָּהחיה ׀׀׀ אֲ‍ֽשֶׁראֲ‍שֶׁרא‍שר־־־יִשְׁרֹ֡ץיִשְׁרֹץישרץ אֶ֣לאֶלאל כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר יָב֨וֹאיָבוֹאיבוא שָׁ֤םשָׁםשם נַחֲלַ֙יִם֙נַחֲלַיִםנחלים יִֽחְיֶ֔היִחְיֶהיחיה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה הַדָּגָ֖ההַדָּגָההדגה רַבָּ֣הרַבָּהרבה מְאֹ֑דמְאֹדמאד כִּי֩כִּיכי בָ֨אוּבָאוּבאו שָׁ֜מָּהשָׁמָּהשמה הַמַּ֣יִםהַמַּיִםהמים הָאֵ֗לֶּההָאֵלֶּההאלה וְיֵרָֽפְאוּ֙וְיֵרָפְאוּוירפאו וָחָ֔יוָחָיוחי כֹּ֛לכֹּלכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָ֥בוֹאיָבוֹאיבוא שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה הַנָּֽחַלהַנָּחַלהנחל׃׃׃ 47:10 וְהָיָה֩וְהָיָהוהיה [יַעַמְדוּ כ][יַעַמְדוּ כ][יעמדו כ] (עָמְד֨וּ ק)(עָמְדוּ ק)(עמדו ק) עָלָ֜יועָלָיועליו דַּוָּגִ֗יםדַּוָּגִיםדוגים מֵעֵ֥יןמֵעֵיןמעין גֶּ֙דִי֙גֶּדִיגדי וְעַדוְעַדועד־־־עֵ֣יןעֵיןעין עֶגְלַ֔יִםעֶגְלַיִםעגלים מִשְׁט֥וֹחַמִשְׁטוֹחַמשטוח לַֽחֲרָמִ֖יםלַחֲרָמִיםלחרמים יִהְי֑וּיִהְיוּיהיו לְמִינָה֙לְמִינָהלמינה תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה דְגָתָ֔םדְגָתָםדגתם כִּדְגַ֛תכִּדְגַתכדגת הַיָּ֥םהַיָּםהים הַגָּד֖וֹלהַגָּדוֹלהגדול רַבָּ֥הרַבָּהרבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 47:11 [בִּצֹּאתֹו כ][בִּצֹּאתֹו כ][בצאתו כ] (בִּצֹּאתָ֧יו ק)(בִּצֹּאתָיו ק)(בצאתיו ק) וּגְבָאָ֛יווּגְבָאָיווגבאיו וְלֹ֥אוְלֹאולא יֵרָפְא֖וּיֵרָפְאוּירפאו לְמֶ֥לַחלְמֶלַחלמלח נִתָּֽנוּנִתָּנוּנתנו׃׃׃ 47:12 וְעַלוְעַלועל־־־הַנַּ֣חַלהַנַּחַלהנחל יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה עַלעַלעל־־־שְׂפָת֣וֹשְׂפָתוֹשפתו מִזֶּ֣המִזֶּהמזה ׀׀׀ וּמִזֶּ֣הוּמִזֶּהומזה ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־עֵֽץעֵץעץ־־־מַ֠אֲכָלמַאֲכָלמאכל לֹאלֹאלא־־־יִבּ֨וֹליִבּוֹליבול עָלֵ֜הוּעָלֵהוּעלהו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִתֹּ֣םיִתֹּםיתם פִּרְי֗וֹפִּרְיוֹפריו לָֽחֳדָשָׁיו֙לָחֳדָשָׁיולחדשיו יְבַכֵּ֔ריְבַכֵּריבכר כִּ֣יכִּיכי מֵימָ֔יומֵימָיומימיו מִןמִןמן־־־הַמִּקְדָּ֖שׁהַמִּקְדָּשׁהמקדש הֵ֣מָּההֵמָּההמה יֽוֹצְאִ֑יםיוֹצְאִיםיוצאים [וְהָיוּ כ][וְהָיוּ כ][והיו כ] (וְהָיָ֤ה ק)(וְהָיָה ק)(והיה ק) פִרְיוֹ֙פִרְיוֹפריו לְמַֽאֲכָ֔ללְמַאֲכָללמאכל וְעָלֵ֖הוּוְעָלֵהוּועלהו לִתְרוּפָֽהלִתְרוּפָהלתרופה׃׃׃ ססס 47:13 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה גֵּ֤הגֵּהגה גְבוּל֙גְבוּלגבול אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תִּתְנַחֲל֣וּתִּתְנַחֲלוּתתנחלו אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לִשְׁנֵ֥ילִשְׁנֵילשני עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף חֲבָלִֽיםחֲבָלִיםחבלים׃׃׃ 47:14 וּנְחַלְתֶּ֤םוּנְחַלְתֶּםונחלתם אוֹתָהּ֙אוֹתָהּאותה אִ֣ישׁאִישׁאיש כְּאָחִ֔יוכְּאָחִיוכאחיו אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָשָׂ֙אתִי֙נָשָׂאתִינשאתי אֶתאֶתאת־־־יָדִ֔ייָדִיידי לְתִתָּ֖הּלְתִתָּהּלתתה לַאֲבֹֽתֵיכֶ֑םלַאֲבֹתֵיכֶםלאבתיכם וְנָ֨פְלָ֜הוְנָפְלָהונפלה הָאָ֧רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לָכֶ֖םלָכֶםלכם בְּנַחֲלָֽהבְּנַחֲלָהבנחלה׃׃׃ 47:15 וְזֶ֖הוְזֶהוזה גְּב֣וּלגְּבוּלגבול הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ לִפְאַ֨תלִפְאַתלפאת צָפ֜וֹנָהצָפוֹנָהצפונה מִןמִןמן־־־הַיָּ֧םהַיָּםהים הַגָּד֛וֹלהַגָּדוֹלהגדול הַדֶּ֥רֶךְהַדֶּרֶךְהדרך חֶתְלֹ֖ןחֶתְלֹןחתלן לְב֥וֹאלְבוֹאלבוא צְדָֽדָהצְדָדָהצדדה׃׃׃ 47:16 חֲמָ֤תחֲמָתחמת ׀׀׀ בֵּר֙וֹתָה֙בֵּרוֹתָהברותה סִבְרַ֔יִםסִבְרַיִםסברים אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר בֵּיןבֵּיןבין־־־גְּב֣וּלגְּבוּלגבול דַּמֶּ֔שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק וּבֵ֖יןוּבֵיןובין גְּב֣וּלגְּבוּלגבול חֲמָ֑תחֲמָתחמת חָצֵר֙חָצֵרחצר הַתִּיכ֔וֹןהַתִּיכוֹןהתיכון אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר אֶלאֶלאל־־־גְּב֥וּלגְּבוּלגבול חַוְרָֽןחַוְרָןחורן׃׃׃ 47:17 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה גְב֜וּלגְבוּלגבול מִןמִןמן־־־הַיָּ֗םהַיָּםהים חֲצַ֤רחֲצַרחצר עֵינוֹן֙עֵינוֹןעינון גְּב֣וּלגְּבוּלגבול דַּמֶּ֔שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק וְצָפ֥וֹןוְצָפוֹןוצפון ׀׀׀ צָפ֖וֹנָהצָפוֹנָהצפונה וּגְב֣וּלוּגְבוּלוגבול חֲמָ֑תחֲמָתחמת וְאֵ֖תוְאֵתואת פְּאַ֥תפְּאַתפאת צָפֽוֹןצָפוֹןצפון׃׃׃ 47:18 וּפְאַ֣תוּפְאַתופאת קָדִ֡יםקָדִיםקדים מִבֵּ֣יןמִבֵּיןמבין חַוְרָ֣ןחַוְרָןחורן וּמִבֵּיןוּמִבֵּיןומבין־־־דַּמֶּשֶׂק֩דַּמֶּשֶׂקדמשק וּמִבֵּ֨יןוּמִבֵּיןומבין הַגִּלְעָ֜דהַגִּלְעָדהגלעד וּמִבֵּ֨יןוּמִבֵּיןומבין אֶ֤רֶץאֶרֶץארץ יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן מִגְּב֛וּלמִגְּבוּלמגבול עַלעַלעל־־־הַיָּ֥םהַיָּםהים הַקַּדְמוֹנִ֖יהַקַּדְמוֹנִיהקדמוני תָּמֹ֑דּוּתָּמֹדּוּתמדו וְאֵ֖תוְאֵתואת פְּאַ֥תפְּאַתפאת קָדִֽימָהקָדִימָהקדימה׃׃׃ 47:19 וּפְאַת֙וּפְאַתופאת נֶ֣גֶבנֶגֶבנגב תֵּימָ֔נָהתֵּימָנָהתימנה מִתָּמָ֗רמִתָּמָרמתמר עַדעַדעד־־־מֵי֙מֵימי מְרִיב֣וֹתמְרִיבוֹתמריבות קָדֵ֔שׁקָדֵשׁקדש נַחֲלָ֖הנַחֲלָהנחלה אֶלאֶלאל־־־הַיָּ֣םהַיָּםהים הַגָּד֑וֹלהַגָּדוֹלהגדול וְאֵ֥תוְאֵתואת פְּאַתפְּאַתפאת־־־תֵּימָ֖נָהתֵּימָנָהתימנה נֶֽגְבָּהנֶגְבָּהנגבה׃׃׃ 47:20 וּפְאַתוּפְאַתופאת־־־יָם֙יָםים הַיָּ֣םהַיָּםהים הַגָּד֔וֹלהַגָּדוֹלהגדול מִגְּב֕וּלמִגְּבוּלמגבול עַדעַדעד־־־נֹ֖כַחנֹכַחנכח לְב֣וֹאלְבוֹאלבוא חֲמָ֑תחֲמָתחמת זֹ֖אתזֹאתזאת פְּאַתפְּאַתפאת־־־יָֽםיָםים׃׃׃ 47:21 וְחִלַּקְתֶּ֞םוְחִלַּקְתֶּםוחלקתם אֶתאֶתאת־־־הָאָ֧רֶץהָאָרֶץהארץ הַזֹּ֛אתהַזֹּאתהזאת לָכֶ֖םלָכֶםלכם לְשִׁבְטֵ֥ילְשִׁבְטֵילשבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 47:22 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה תַּפִּ֣לוּתַּפִּלוּתפלו אוֹתָהּ֮אוֹתָהּאותה בְּנַחֲלָה֒בְּנַחֲלָהבנחלה לָכֶ֗םלָכֶםלכם וּלְהַגֵּרִים֙וּלְהַגֵּרִיםולהגרים הַגָּרִ֣יםהַגָּרִיםהגרים בְּתוֹכְכֶ֔םבְּתוֹכְכֶםבתוככם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־הוֹלִ֥דוּהוֹלִדוּהולדו בָנִ֖יםבָנִיםבנים בְּתֽוֹכְכֶ֑םבְּתוֹכְכֶםבתוככם וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו לָכֶ֗םלָכֶםלכם כְּאֶזְרָח֙כְּאֶזְרָחכאזרח בִּבְנֵ֣יבִּבְנֵיבבני יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל אִתְּכֶם֙אִתְּכֶםאתכם יִפְּל֣וּיִפְּלוּיפלו בְנַחֲלָ֔הבְנַחֲלָהבנחלה בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 47:23 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה בַשֵּׁ֔בֶטבַשֵּׁבֶטבשבט אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־גָּ֥רגָּרגר הַגֵּ֖רהַגֵּרהגר אִתּ֑וֹאִתּוֹאתו שָׁ֚םשָׁםשם תִּתְּנ֣וּתִּתְּנוּתתנו נַחֲלָת֔וֹנַחֲלָתוֹנחלתו נְאֻ֖םנְאֻםנאם אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִֽהיְהוִהיהוה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain