Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 5

5:1 וְאַתָּ֨הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֜םאָדָםאדם קַחקַחקח־־־לְךָ֣לְךָלך ׀׀׀ חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב חַדָּ֗החַדָּהחדה תַּ֤עַרתַּעַרתער הַגַּלָּבִים֙הַגַּלָּבִיםהגלבים תִּקָּחֶ֣נָּהתִּקָּחֶנָּהתקחנה לָּ֔ךְלָּךְלך וְהַעֲבַרְתָּ֥וְהַעֲבַרְתָּוהעברת עַלעַלעל־־־רֹאשְׁךָ֖רֹאשְׁךָראשך וְעַלוְעַלועל־־־זְקָנֶ֑ךָזְקָנֶךָזקנך וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת לְךָ֛לְךָלך מֹאזְנֵ֥ימֹאזְנֵימאזני מִשְׁקָ֖למִשְׁקָלמשקל וְחִלַּקְתָּֽםוְחִלַּקְתָּםוחלקתם׃׃׃ 5:2 שְׁלִשִׁ֗יתשְׁלִשִׁיתשלשית בָּא֤וּרבָּאוּרבאור תַּבְעִיר֙תַּבְעִירתבעיר בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעִ֔ירהָעִירהעיר כִּמְלֹ֖אתכִּמְלֹאתכמלאת יְמֵ֣ייְמֵיימי הַמָּצ֑וֹרהַמָּצוֹרהמצור וְלָֽקַחְתָּ֣וְלָקַחְתָּולקחת אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁלִשִׁ֗יתהַשְּׁלִשִׁיתהשלשית תַּכֶּ֤התַּכֶּהתכה בַחֶ֙רֶב֙בַחֶרֶבבחרב סְבִ֣יבוֹתֶ֔יהָסְבִיבוֹתֶיהָסביבותיה וְהַשְּׁלִשִׁית֙וְהַשְּׁלִשִׁיתוהשלשית תִּזְרֶ֣התִּזְרֶהתזרה לָר֔וּחַלָרוּחַלרוח וְחֶ֖רֶבוְחֶרֶבוחרב אָרִ֥יקאָרִיקאריק אַחֲרֵיהֶֽםאַחֲרֵיהֶםאחריהם׃׃׃ 5:3 וְלָקַחְתָּ֥וְלָקַחְתָּולקחת מִשָּׁ֖םמִשָּׁםמשם מְעַ֣טמְעַטמעט בְּמִסְפָּ֑רבְּמִסְפָּרבמספר וְצַרְתָּ֥וְצַרְתָּוצרת אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם בִּכְנָפֶֽיךָבִּכְנָפֶיךָבכנפיך׃׃׃ 5:4 וּמֵהֶם֙וּמֵהֶםומהם ע֣וֹדעוֹדעוד תִּקָּ֔חתִּקָּחתקח וְהִשְׁלַכְתָּ֤וְהִשְׁלַכְתָּוהשלכת אוֹתָם֙אוֹתָםאותם אֶלאֶלאל־־־תּ֣וֹךְתּוֹךְתוך הָאֵ֔שׁהָאֵשׁהאש וְשָׂרַפְתָּ֥וְשָׂרַפְתָּושרפת אֹתָ֖םאֹתָםאתם בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש מִמֶּ֥נּוּמִמֶּנּוּממנו תֵצֵאתֵצֵאתצא־־־אֵ֖שׁאֵשׁאש אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
5:5 כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהֹוִ֔היְהֹוִהיהוה זֹ֚אתזֹאתזאת יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַגּוֹיִ֖םהַגּוֹיִםהגוים שַׂמְתִּ֑יהָשַׂמְתִּיהָשמתיה וּסְבִיבוֹתֶ֖יהָוּסְבִיבוֹתֶיהָוסביבותיה אֲרָצֽוֹתאֲרָצוֹתארצות׃׃׃ 5:6 וַתֶּ֨מֶרוַתֶּמֶרותמר אֶתאֶתאת־־־מִשְׁפָּטַ֤ימִשְׁפָּטַימשפטי לְרִשְׁעָה֙לְרִשְׁעָהלרשעה מִןמִןמן־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים וְאֶ֨תוְאֶתואת־־־חֻקּוֹתַ֔יחֻקּוֹתַיחקותי מִןמִןמן־־־הָאֲרָצ֖וֹתהָאֲרָצוֹתהארצות אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר סְבִיבוֹתֶ֑יהָסְבִיבוֹתֶיהָסביבותיה כִּ֤יכִּיכי בְמִשְׁפָּטַי֙בְמִשְׁפָּטַיבמשפטי מָאָ֔סוּמָאָסוּמאסו וְחֻקּוֹתַ֖יוְחֻקּוֹתַיוחקותי לֹאלֹאלא־־־הָלְכ֥וּהָלְכוּהלכו בָהֶֽםבָהֶםבהם׃׃׃ ססס 5:7 לָכֵ֞ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֣ראָמַראמר ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה יַ֤עַןיַעַןיען הֲמָנְכֶם֙הֲמָנְכֶםהמנכם מִןמִןמן־־־הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר סְבִיבֽוֹתֵיכֶ֔םסְבִיבוֹתֵיכֶםסביבותיכם בְּחֻקּוֹתַי֙בְּחֻקּוֹתַיבחקותי לֹ֣אלֹאלא הֲלַכְתֶּ֔םהֲלַכְתֶּםהלכתם וְאֶתוְאֶתואת־־־מִשְׁפָּטַ֖ימִשְׁפָּטַימשפטי לֹ֣אלֹאלא עֲשִׂיתֶ֑םעֲשִׂיתֶםעשיתם וּֽכְמִשְׁפְּטֵ֧יוּכְמִשְׁפְּטֵיוכמשפטי הַגּוֹיִ֛םהַגּוֹיִםהגוים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר סְבִיבוֹתֵיכֶ֖םסְבִיבוֹתֵיכֶםסביבותיכם לֹ֥אלֹאלא עֲשִׂיתֶֽםעֲשִׂיתֶםעשיתם׃׃׃ ססס 5:8 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך גַּםגַּםגם־־־אָ֑נִיאָנִיאני וְעָשִׂ֧יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי בְתוֹכֵ֛ךְבְתוֹכֵךְבתוכך מִשְׁפָּטִ֖יםמִשְׁפָּטִיםמשפטים לְעֵינֵ֥ילְעֵינֵילעיני הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 5:9 וְעָשִׂ֣יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי בָ֗ךְבָךְבך אֵ֚תאֵתאת אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וְאֵ֛תוְאֵתואת אֲשֶֽׁראֲשֶׁראשר־־־לֹֽאלֹאלא־־־אֶעֱשֶׂ֥האֶעֱשֶׂהאעשה כָמֹ֖הוּכָמֹהוּכמהו ע֑וֹדעוֹדעוד יַ֖עַןיַעַןיען כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבֹתָֽיִךְתּוֹעֲבֹתָיִךְתועבתיך׃׃׃ ססס 5:10 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן אָב֞וֹתאָבוֹתאבות יֹאכְל֤וּיֹאכְלוּיאכלו בָנִים֙בָנִיםבנים בְּתוֹכֵ֔ךְבְּתוֹכֵךְבתוכך וּבָנִ֖יםוּבָנִיםובנים יֹאכְל֣וּיֹאכְלוּיאכלו אֲבוֹתָ֑םאֲבוֹתָםאבותם וְעָשִׂ֤יתִיוְעָשִׂיתִיועשיתי בָךְ֙בָךְבך שְׁפָטִ֔יםשְׁפָטִיםשפטים וְזֵרִיתִ֥יוְזֵרִיתִיוזריתי אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־שְׁאֵרִיתֵ֖ךְשְׁאֵרִיתֵךְשאריתך לְכָללְכָללכל־־־רֽוּחַרוּחַרוח׃׃׃ פפפ
5:11 לָכֵ֣ןלָכֵןלכן חַיחַיחי־־־אָ֗נִיאָנִיאני נְאֻם֮נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֒יְהוִהיהוה אִםאִםאם־־־לֹ֗אלֹאלא יַ֚עַןיַעַןיען אֶתאֶתאת־־־מִקְדָּשִׁ֣ימִקְדָּשִׁימקדשי טִמֵּ֔אתטִמֵּאתטמאת בְּכָלבְּכָלבכל־־־שִׁקּוּצַ֖יִךְשִׁקּוּצַיִךְשקוציך וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־תּוֹעֲבֹתָ֑יִךְתּוֹעֲבֹתָיִךְתועבתיך וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֤יאֲנִיאני אֶגְרַע֙אֶגְרַעאגרע וְלֹאוְלֹאולא־־־תָח֣וֹסתָחוֹסתחוס עֵינִ֔יעֵינִיעיני וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנִ֖יאֲנִיאני לֹ֥אלֹאלא אֶחְמֽוֹלאֶחְמוֹלאחמול׃׃׃ 5:12 שְׁלִשִׁתֵ֞יךְשְׁלִשִׁתֵיךְשלשתיך בַּדֶּ֣בֶרבַּדֶּבֶרבדבר יָמ֗וּתוּיָמוּתוּימותו וּבָֽרָעָב֙וּבָרָעָבוברעב יִכְל֣וּיִכְלוּיכלו בְתוֹכֵ֔ךְבְתוֹכֵךְבתוכך וְהַ֨שְּׁלִשִׁ֔יתוְהַשְּׁלִשִׁיתוהשלשית בַּחֶ֖רֶבבַּחֶרֶבבחרב יִפְּל֣וּיִפְּלוּיפלו סְבִיבוֹתָ֑יִךְסְבִיבוֹתָיִךְסביבותיך וְהַשְּׁלִישִׁית֙וְהַשְּׁלִישִׁיתוהשלישית לְכָללְכָללכל־־־ר֣וּחַרוּחַרוח אֱזָרֶ֔האֱזָרֶהאזרה וְחֶ֖רֶבוְחֶרֶבוחרב אָרִ֥יקאָרִיקאריק אַחֲרֵיהֶֽםאַחֲרֵיהֶםאחריהם׃׃׃ 5:13 וְכָלָ֣הוְכָלָהוכלה אַפִּ֗יאַפִּיאפי וַהֲנִחוֹתִ֧יוַהֲנִחוֹתִיוהנחותי חֲמָתִ֛יחֲמָתִיחמתי בָּ֖םבָּםבם וְהִנֶּחָ֑מְתִּיוְהִנֶּחָמְתִּיוהנחמתי וְֽיָדְע֞וּוְיָדְעוּוידעו כִּיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֗היְהוָהיהוה דִּבַּ֙רְתִּי֙דִּבַּרְתִּידברתי בְּקִנְאָתִ֔יבְּקִנְאָתִיבקנאתי בְּכַלּוֹתִ֥יבְּכַלּוֹתִיבכלותי חֲמָתִ֖יחֲמָתִיחמתי בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 5:14 וְאֶתְּנֵךְ֙וְאֶתְּנֵךְואתנך לְחָרְבָּ֣הלְחָרְבָּהלחרבה וּלְחֶרְפָּ֔הוּלְחֶרְפָּהולחרפה בַּגּוֹיִ֖םבַּגּוֹיִםבגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר סְבִיבוֹתָ֑יִךְסְבִיבוֹתָיִךְסביבותיך לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני כָּלכָּלכל־־־עוֹבֵֽרעוֹבֵרעובר׃׃׃ 5:15 וְֽהָ֨יְתָ֜הוְהָיְתָהוהיתה חֶרְפָּ֤החֶרְפָּהחרפה וּגְדוּפָה֙וּגְדוּפָהוגדופה מוּסָ֣רמוּסָרמוסר וּמְשַׁמָּ֔הוּמְשַׁמָּהומשמה לַגּוֹיִ֖םלַגּוֹיִםלגוים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר סְבִיבוֹתָ֑יִךְסְבִיבוֹתָיִךְסביבותיך בַּעֲשׂוֹתִי֩בַּעֲשׂוֹתִיבעשותי בָ֨ךְבָךְבך שְׁפָטִ֜יםשְׁפָטִיםשפטים בְּאַ֤ףבְּאַףבאף וּבְחֵמָה֙וּבְחֵמָהובחמה וּבְתֹכְח֣וֹתוּבְתֹכְחוֹתובתכחות חֵמָ֔החֵמָהחמה אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּֽרְתִּידִּבַּרְתִּידברתי׃׃׃ 5:16 בְּֽשַׁלְּחִ֡יבְּשַׁלְּחִיבשלחי אֶתאֶתאת־־־חִצֵּי֩חִצֵּיחצי הָרָעָ֨בהָרָעָבהרעב הָרָעִ֤יםהָרָעִיםהרעים בָּהֶם֙בָּהֶםבהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָי֣וּהָיוּהיו לְמַשְׁחִ֔יתלְמַשְׁחִיתלמשחית אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אֲשַׁלַּ֥חאֲשַׁלַּחאשלח אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם לְשַֽׁחֶתְכֶ֑םלְשַׁחֶתְכֶםלשחתכם וְרָעָב֙וְרָעָבורעב אֹסֵ֣ףאֹסֵףאסף עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם וְשָׁבַרְתִּ֥יוְשָׁבַרְתִּיושברתי לָכֶ֖םלָכֶםלכם מַטֵּהמַטֵּהמטה־־־לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 5:17 וְשִׁלַּחְתִּ֣יוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי עֲ֠לֵיכֶםעֲלֵיכֶםעליכם רָעָ֞ברָעָברעב וְחַיָּ֤הוְחַיָּהוחיה רָעָה֙רָעָהרעה וְשִׁכְּלֻ֔ךְוְשִׁכְּלֻךְושכלך וְדֶ֥בֶרוְדֶבֶרודבר וָדָ֖םוָדָםודם יַעֲבָריַעֲבָריעבר־־־בָּ֑ךְבָּךְבך וְחֶ֙רֶב֙וְחֶרֶבוחרב אָבִ֣יאאָבִיאאביא עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבַּֽרְתִּידִּבַּרְתִּידברתי׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain