Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezekiel 7

7:1 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֵלַ֥יאֵלַיאלי לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 7:2 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה בֶןבֶןבן־־־אָדָ֗םאָדָםאדם כֹּהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֧יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֛היְהוִהיהוה לְאַדְמַ֥תלְאַדְמַתלאדמת יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל קֵ֑ץקֵץקץ בָּ֣אבָּאבא הַקֵּ֔ץהַקֵּץהקץ עַלעַלעל־־־[אַרְבַּעַת כ][אַרְבַּעַת כ][ארבעת כ] (אַרְבַּ֖ע ק)(אַרְבַּע ק)(ארבע ק) כַּנְפ֥וֹתכַּנְפוֹתכנפות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 7:3 עַתָּה֙עַתָּהעתה הַקֵּ֣ץהַקֵּץהקץ עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך וְשִׁלַּחְתִּ֤יוְשִׁלַּחְתִּיושלחתי אַפִּי֙אַפִּיאפי בָּ֔ךְבָּךְבך וּשְׁפַטְתִּ֖יךְוּשְׁפַטְתִּיךְושפטתיך כִּדְרָכָ֑יִךְכִּדְרָכָיִךְכדרכיך וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבֹתָֽיִךְתּוֹעֲבֹתָיִךְתועבתיך׃׃׃ 7:4 וְלֹאוְלֹאולא־־־תָח֥וֹסתָחוֹסתחוס עֵינִ֛יעֵינִיעיני עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶחְמ֑וֹלאֶחְמוֹלאחמול כִּ֣יכִּיכי דְרָכַ֜יִךְדְרָכַיִךְדרכיך עָלַ֣יִךְעָלַיִךְעליך אֶתֵּ֗ןאֶתֵּןאתן וְתוֹעֲבוֹתַ֙יִךְ֙וְתוֹעֲבוֹתַיִךְותועבותיך בְּתוֹכֵ֣ךְבְּתוֹכֵךְבתוכך תִּֽהְיֶ֔יןָתִּהְיֶיןָתהיין וִידַעְתֶּ֖םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ
7:5 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֖ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֑היְהוִהיהוה רָעָ֛הרָעָהרעה אַחַ֥תאַחַתאחת רָעָ֖הרָעָהרעה הִנֵּ֥ההִנֵּההנה בָאָֽהבָאָהבאה׃׃׃ 7:6 קֵ֣ץקֵץקץ בָּ֔אבָּאבא בָּ֥אבָּאבא הַקֵּ֖ץהַקֵּץהקץ הֵקִ֣יץהֵקִיץהקיץ אֵלָ֑יִךְאֵלָיִךְאליך הִנֵּ֖ההִנֵּההנה בָּאָֽהבָּאָהבאה׃׃׃ 7:7 בָּ֧אָהבָּאָהבאה הַצְּפִירָ֛ההַצְּפִירָההצפירה אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך יוֹשֵׁ֣ביוֹשֵׁביושב הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ בָּ֣אבָּאבא הָעֵ֗תהָעֵתהעת קָר֛וֹבקָרוֹבקרוב הַיּ֥וֹםהַיּוֹםהיום מְהוּמָ֖המְהוּמָהמהומה וְלֹאוְלֹאולא־־־הֵ֥דהֵדהד הָרִֽיםהָרִיםהרים׃׃׃ 7:8 עַתָּ֣העַתָּהעתה מִקָּר֗וֹבמִקָּרוֹבמקרוב אֶשְׁפּ֤וֹךְאֶשְׁפּוֹךְאשפוך חֲמָתִי֙חֲמָתִיחמתי עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך וְכִלֵּיתִ֤יוְכִלֵּיתִיוכליתי אַפִּי֙אַפִּיאפי בָּ֔ךְבָּךְבך וּשְׁפַטְתִּ֖יךְוּשְׁפַטְתִּיךְושפטתיך כִּדְרָכָ֑יִךְכִּדְרָכָיִךְכדרכיך וְנָתַתִּ֣יוְנָתַתִּיונתתי עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך אֵ֖תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־תּוֹעֲבוֹתָֽיִךְתּוֹעֲבוֹתָיִךְתועבותיך׃׃׃ 7:9 וְלֹאוְלֹאולא־־־תָח֥וֹסתָחוֹסתחוס עֵינִ֖יעֵינִיעיני וְלֹ֣אוְלֹאולא אֶחְמ֑וֹלאֶחְמוֹלאחמול כִּדְרָכַ֜יִךְכִּדְרָכַיִךְכדרכיך עָלַ֣יִךְעָלַיִךְעליך אֶתֵּ֗ןאֶתֵּןאתן וְתוֹעֲבוֹתַ֙יִךְ֙וְתוֹעֲבוֹתַיִךְותועבותיך בְּתוֹכֵ֣ךְבְּתוֹכֵךְבתוכך תִּֽהְיֶ֔יןָתִּהְיֶיןָתהיין וִֽידַעְתֶּ֕םוִידַעְתֶּםוידעתם כִּ֛יכִּיכי אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מַכֶּֽהמַכֶּהמכה׃׃׃ 7:10 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום הִנֵּ֣ההִנֵּההנה בָאָ֑הבָאָהבאה יָֽצְאָה֙יָצְאָהיצאה הַצְּפִרָ֔ההַצְּפִרָההצפרה צָ֚ץצָץצץ הַמַּטֶּ֔ההַמַּטֶּההמטה פָּרַ֖חפָּרַחפרח הַזָּדֽוֹןהַזָּדוֹןהזדון׃׃׃ 7:11 הֶחָמָ֥סהֶחָמָסהחמס ׀׀׀ קָ֖םקָםקם לְמַטֵּהלְמַטֵּהלמטה־־־רֶ֑שַׁערֶשַׁערשע לֹאלֹאלא־־־מֵהֶ֞םמֵהֶםמהם וְלֹ֧אוְלֹאולא מֵהֲמוֹנָ֛םמֵהֲמוֹנָםמהמונם וְלֹ֥אוְלֹאולא מֶהֱמֵהֶ֖םמֶהֱמֵהֶםמהמהם וְלֹאוְלֹאולא־־־נֹ֥הַּנֹהַּנה בָּהֶֽםבָּהֶםבהם׃׃׃ 7:12 בָּ֤אבָּאבא הָעֵת֙הָעֵתהעת הִגִּ֣יעַהִגִּיעַהגיע הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום הַקּוֹנֶה֙הַקּוֹנֶההקונה אַלאַלאל־־־יִשְׂמָ֔חיִשְׂמָחישמח וְהַמּוֹכֵ֖רוְהַמּוֹכֵרוהמוכר אַלאַלאל־־־יִתְאַבָּ֑ליִתְאַבָּליתאבל כִּ֥יכִּיכי חָר֖וֹןחָרוֹןחרון אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הֲמוֹנָֽהּהֲמוֹנָהּהמונה׃׃׃ 7:13 כִּ֣יכִּיכי הַמּוֹכֵ֗רהַמּוֹכֵרהמוכר אֶלאֶלאל־־־הַמִּמְכָּר֙הַמִּמְכָּרהממכר לֹ֣אלֹאלא יָשׁ֔וּביָשׁוּבישוב וְע֥וֹדוְעוֹדועוד בַּחַיִּ֖יםבַּחַיִּיםבחיים חַיָּתָ֑םחַיָּתָםחיתם כִּֽיכִּיכי־־־חָז֤וֹןחָזוֹןחזון אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הֲמוֹנָהּ֙הֲמוֹנָהּהמונה לֹ֣אלֹאלא יָשׁ֔וּביָשׁוּבישוב וְאִ֧ישׁוְאִישׁואיש בַּעֲוֺנ֛וֹבַּעֲוֺנוֹבעונו חַיָּת֖וֹחַיָּתוֹחיתו לֹ֥אלֹאלא יִתְחַזָּֽקוּיִתְחַזָּקוּיתחזקו׃׃׃ 7:14 תָּקְע֤וּתָּקְעוּתקעו בַתָּק֙וֹעַ֙בַתָּקוֹעַבתקוע וְהָכִ֣יןוְהָכִיןוהכין הַכֹּ֔להַכֹּלהכל וְאֵ֥יןוְאֵיןואין הֹלֵ֖ךְהֹלֵךְהלך לַמִּלְחָמָ֑הלַמִּלְחָמָהלמלחמה כִּ֥יכִּיכי חֲרוֹנִ֖יחֲרוֹנִיחרוני אֶלאֶלאל־־־כָּלכָּלכל־־־הֲמוֹנָֽהּהֲמוֹנָהּהמונה׃׃׃ 7:15 הַחֶ֣רֶבהַחֶרֶבהחרב בַּח֔וּץבַּחוּץבחוץ וְהַדֶּ֥בֶרוְהַדֶּבֶרוהדבר וְהָרָעָ֖בוְהָרָעָבוהרעב מִבָּ֑יִתמִבָּיִתמבית אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶה֙בַּשָּׂדֶהבשדה בַּחֶ֣רֶבבַּחֶרֶבבחרב יָמ֔וּתיָמוּתימות וַאֲשֶׁ֣רוַאֲשֶׁרואשר בָּעִ֔ירבָּעִירבעיר רָעָ֥ברָעָברעב וָדֶ֖בֶרוָדֶבֶרודבר יֹאכֲלֶֽנּוּיֹאכֲלֶנּוּיאכלנו׃׃׃ 7:16 וּפָֽלְטוּ֙וּפָלְטוּופלטו פְּלִ֣יטֵיהֶ֔םפְּלִיטֵיהֶםפליטיהם וְהָי֣וּוְהָיוּוהיו אֶלאֶלאל־־־הֶהָרִ֗יםהֶהָרִיםההרים כְּיוֹנֵ֧יכְּיוֹנֵיכיוני הַגֵּאָי֛וֹתהַגֵּאָיוֹתהגאיות כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם הֹמ֑וֹתהֹמוֹתהמות אִ֖ישׁאִישׁאיש בַּעֲוֺנֽוֹבַּעֲוֺנוֹבעונו׃׃׃ 7:17 כָּלכָּלכל־־־הַיָּדַ֖יִםהַיָּדַיִםהידים תִּרְפֶּ֑ינָהתִּרְפֶּינָהתרפינה וְכָלוְכָלוכל־־־בִּרְכַּ֖יִםבִּרְכַּיִםברכים תֵּלַ֥כְנָהתֵּלַכְנָהתלכנה מָּֽיִםמָּיִםמים׃׃׃ 7:18 וְחָגְר֣וּוְחָגְרוּוחגרו שַׂקִּ֔יםשַׂקִּיםשקים וְכִסְּתָ֥הוְכִסְּתָהוכסתה אוֹתָ֖םאוֹתָםאותם פַּלָּצ֑וּתפַּלָּצוּתפלצות וְאֶ֤לוְאֶלואל כָּלכָּלכל־־־פָּנִים֙פָּנִיםפנים בּוּשָׁ֔הבּוּשָׁהבושה וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־רָאשֵׁיהֶ֖םרָאשֵׁיהֶםראשיהם קָרְחָֽהקָרְחָהקרחה׃׃׃ 7:19 כַּסְפָּ֞םכַּסְפָּםכספם בַּחוּצ֣וֹתבַּחוּצוֹתבחוצות יַשְׁלִ֗יכוּיַשְׁלִיכוּישליכו וּזְהָבָם֮וּזְהָבָםוזהבם לְנִדָּ֣הלְנִדָּהלנדה יִֽהְיֶה֒יִהְיֶהיהיה כַּסְפָּ֨םכַּסְפָּםכספם וּזְהָבָ֜םוּזְהָבָםוזהבם לֹֽאלֹאלא־־־יוּכַ֣ליוּכַליוכל לְהַצִּילָ֗םלְהַצִּילָםלהצילם בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום עֶבְרַ֣תעֶבְרַתעברת יְהוָ֔היְהוָהיהוה נַפְשָׁם֙נַפְשָׁםנפשם לֹ֣אלֹאלא יְשַׂבֵּ֔עוּיְשַׂבֵּעוּישבעו וּמֵעֵיהֶ֖םוּמֵעֵיהֶםומעיהם לֹ֣אלֹאלא יְמַלֵּ֑אוּיְמַלֵּאוּימלאו כִּֽיכִּיכי־־־מִכְשׁ֥וֹלמִכְשׁוֹלמכשול עֲוֺנָ֖םעֲוֺנָםעונם הָיָֽההָיָההיה׃׃׃ 7:20 וּצְבִ֤יוּצְבִיוצבי עֶדְיוֹ֙עֶדְיוֹעדיו לְגָא֣וֹןלְגָאוֹןלגאון שָׂמָ֔הוּשָׂמָהוּשמהו וְצַלְמֵ֧יוְצַלְמֵיוצלמי תוֹעֲבֹתָ֛םתוֹעֲבֹתָםתועבתם שִׁקּוּצֵיהֶ֖םשִׁקּוּצֵיהֶםשקוציהם עָ֣שׂוּעָשׂוּעשו ב֑וֹבוֹבו עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן נְתַתִּ֥יונְתַתִּיונתתיו לָהֶ֖םלָהֶםלהם לְנִדָּֽהלְנִדָּהלנדה׃׃׃ 7:21 וּנְתַתִּ֤יווּנְתַתִּיוונתתיו בְּיַֽדבְּיַדביד־־־הַזָּרִים֙הַזָּרִיםהזרים לָבַ֔זלָבַזלבז וּלְרִשְׁעֵ֥יוּלְרִשְׁעֵיולרשעי הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ לְשָׁלָ֑ללְשָׁלָללשלל [וְחִלְּלֻהָ כ][וְחִלְּלֻהָ כ][וחללה כ] (וְחִלְּלֽוּהוּ ק)(וְחִלְּלוּהוּ ק)(וחללוהו ק)׃׃׃ 7:22 וַהֲסִבּוֹתִ֤יוַהֲסִבּוֹתִיוהסבותי פָנַי֙פָנַיפני מֵהֶ֔םמֵהֶםמהם וְחִלְּל֖וּוְחִלְּלוּוחללו אֶתאֶתאת־־־צְפוּנִ֑יצְפוּנִיצפוני וּבָאוּוּבָאוּובאו־־־בָ֥הּבָהּבה פָּרִיצִ֖יםפָּרִיצִיםפריצים וְחִלְּלֽוּהָוְחִלְּלוּהָוחללוה׃׃׃ פפפ
7:23 עֲשֵׂ֖העֲשֵׂהעשה הָֽרַתּ֑וֹקהָרַתּוֹקהרתוק כִּ֣יכִּיכי הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ מָֽלְאָה֙מָלְאָהמלאה מִשְׁפַּ֣טמִשְׁפַּטמשפט דָּמִ֔יםדָּמִיםדמים וְהָעִ֖ירוְהָעִירוהעיר מָלְאָ֥המָלְאָהמלאה חָמָֽסחָמָסחמס׃׃׃ 7:24 וְהֵֽבֵאתִי֙וְהֵבֵאתִיוהבאתי רָעֵ֣ירָעֵירעי גוֹיִ֔םגוֹיִםגוים וְיָרְשׁ֖וּוְיָרְשׁוּוירשו אֶתאֶתאת־־־בָּֽתֵּיהֶ֑םבָּתֵּיהֶםבתיהם וְהִשְׁבַּתִּי֙וְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון עַזִּ֔יםעַזִּיםעזים וְנִחֲל֖וּוְנִחֲלוּונחלו מְקַֽדְשֵׁיהֶֽםמְקַדְשֵׁיהֶםמקדשיהם׃׃׃ 7:25 קְפָ֖דָהקְפָדָהקפדה־־־בָ֑אבָאבא וּבִקְשׁ֥וּוּבִקְשׁוּובקשו שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום וָאָֽיִןוָאָיִןואין׃׃׃ 7:26 הֹוָ֤ההֹוָההוה עַלעַלעל־־־הֹוָה֙הֹוָההוה תָּב֔וֹאתָּבוֹאתבוא וּשְׁמֻעָ֥הוּשְׁמֻעָהושמעה אֶלאֶלאל־־־שְׁמוּעָ֖השְׁמוּעָהשמועה תִּֽהְיֶ֑התִּהְיֶהתהיה וּבִקְשׁ֤וּוּבִקְשׁוּובקשו חָזוֹן֙חָזוֹןחזון מִנָּבִ֔יאמִנָּבִיאמנביא וְתוֹרָה֙וְתוֹרָהותורה תֹּאבַ֣דתֹּאבַדתאבד מִכֹּהֵ֔ןמִכֹּהֵןמכהן וְעֵצָ֖הוְעֵצָהועצה מִזְּקֵנִֽיםמִזְּקֵנִיםמזקנים׃׃׃ 7:27 הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יִתְאַבָּ֗ליִתְאַבָּליתאבל וְנָשִׂיא֙וְנָשִׂיאונשיא יִלְבַּ֣שׁיִלְבַּשׁילבש שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה וִידֵ֥יוִידֵיוידי עַםעַםעם־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ תִּבָּהַ֑לְנָהתִּבָּהַלְנָהתבהלנה מִדַּרְכָּ֞םמִדַּרְכָּםמדרכם אֶעֱשֶׂ֤האֶעֱשֶׂהאעשה אוֹתָם֙אוֹתָםאותם וּבְמִשְׁפְּטֵיהֶ֣םוּבְמִשְׁפְּטֵיהֶםובמשפטיהם אֶשְׁפְּטֵ֔םאֶשְׁפְּטֵםאשפטם וְיָדְע֖וּוְיָדְעוּוידעו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain