Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezra 6

6:3 בִּשְׁנַ֨תבִּשְׁנַתבשנת חֲדָ֜החֲדָהחדה לְכ֣וֹרֶשׁלְכוֹרֶשׁלכורש מַלְכָּ֗אמַלְכָּאמלכא כּ֣וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש מַלְכָּא֮מַלְכָּאמלכא שָׂ֣םשָׂםשם טְעֵם֒טְעֵםטעם בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֤אאֱלָהָאאלהא בִֽירוּשְׁלֶם֙בִירוּשְׁלֶםבירושלם בַּיְתָ֣אבַּיְתָאביתא יִתְבְּנֵ֔איִתְבְּנֵאיתבנא אֲתַר֙אֲתַראתר דִּֽידִּידי־־־דָבְחִ֣יןדָבְחִיןדבחין דִּבְחִ֔יןדִּבְחִיןדבחין וְאֻשּׁ֖וֹהִיוְאֻשּׁוֹהִיואשוהי מְסֽוֹבְלִ֑יןמְסוֹבְלִיןמסובלין רוּמֵהּ֙רוּמֵהּרומה אַמִּ֣יןאַמִּיןאמין שִׁתִּ֔יןשִׁתִּיןשתין פְּתָיֵ֖הּפְּתָיֵהּפתיה אַמִּ֥יןאַמִּיןאמין שִׁתִּֽיןשִׁתִּיןשתין׃׃׃ 6:4 נִדְבָּכִ֞יןנִדְבָּכִיןנדבכין דִּידִּידי־־־אֶ֤בֶןאֶבֶןאבן גְּלָל֙גְּלָלגלל תְּלָתָ֔אתְּלָתָאתלתא וְנִדְבָּ֖ךְוְנִדְבָּךְונדבך דִּידִּידי־־־אָ֣עאָעאע חֲדַ֑תחֲדַתחדת וְנִ֨פְקְתָ֔אוְנִפְקְתָאונפקתא מִןמִןמן־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית מַלְכָּ֖אמַלְכָּאמלכא תִּתְיְהִֽבתִּתְיְהִבתתיהב׃׃׃ 6:5 וְ֠אַףוְאַףואף מָאנֵ֣ימָאנֵימאני בֵיתבֵיתבית־־־אֱלָהָא֮אֱלָהָאאלהא דִּ֣ידִּידי דַהֲבָ֣הדַהֲבָהדהבה וְכַסְפָּא֒וְכַסְפָּאוכספא דִּ֣ידִּידי נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗רנְבוּכַדְנֶצַּרנבוכדנצר הַנְפֵּ֛קהַנְפֵּקהנפק מִןמִןמן־־־הֵיכְלָ֥אהֵיכְלָאהיכלא דִידִידי־־־בִירוּשְׁלֶ֖םבִירוּשְׁלֶםבירושלם וְהֵיבֵ֣לוְהֵיבֵלוהיבל לְבָבֶ֑ללְבָבֶללבבל יַהֲתִיב֗וּןיַהֲתִיבוּןיהתיבון וִ֠יהָךְוִיהָךְויהך לְהֵיכְלָ֤אלְהֵיכְלָאלהיכלא דִידִידי־־־בִירֽוּשְׁלֶם֙בִירוּשְׁלֶםבירושלם לְאַתְרֵ֔הּלְאַתְרֵהּלאתרה וְתַחֵ֖תוְתַחֵתותחת בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית אֱלָהָֽאאֱלָהָאאלהא׃׃׃ ססס 6:6 כְּעַ֡ןכְּעַןכען תַּ֠תְּנַיתַּתְּנַיתתני פַּחַ֨תפַּחַתפחת עֲבַֽרעֲבַרעבר־־־נַהֲרָ֜הנַהֲרָהנהרה שְׁתַ֤רשְׁתַרשתר בּוֹזְנַי֙בּוֹזְנַיבוזני וּכְנָוָ֣תְה֔וֹןוּכְנָוָתְהוֹןוכנותהון אֲפַרְסְכָיֵ֔אאֲפַרְסְכָיֵאאפרסכיא דִּ֖ידִּידי בַּעֲבַ֣רבַּעֲבַרבעבר נַהֲרָ֑הנַהֲרָהנהרה רַחִיקִ֥יןרַחִיקִיןרחיקין הֲו֖וֹהֲווֹהוו מִןמִןמן־־־תַּמָּֽהתַּמָּהתמה׃׃׃ 6:7 שְׁבֻ֕קוּשְׁבֻקוּשבקו לַעֲבִידַ֖תלַעֲבִידַתלעבידת בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֣אאֱלָהָאאלהא דֵ֑ךְדֵךְדך פַּחַ֤תפַּחַתפחת יְהוּדָיֵא֙יְהוּדָיֵאיהודיא וּלְשָׂבֵ֣יוּלְשָׂבֵיולשבי יְהוּדָיֵ֔איְהוּדָיֵאיהודיא בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֥אאֱלָהָאאלהא דֵ֖ךְדֵךְדך יִבְנ֥וֹןיִבְנוֹןיבנון עַלעַלעל־־־אַתְרֵֽהּאַתְרֵהּאתרה׃׃׃ 6:8 וּמִנִּי֮וּמִנִּיומני שִׂ֣יםשִׂיםשים טְעֵם֒טְעֵםטעם לְמָ֣אלְמָאלמא דִֽידִידי־־־תַֽעַבְד֗וּןתַעַבְדוּןתעבדון עִםעִםעם־־־שָׂבֵ֤ישָׂבֵישבי יְהוּדָיֵא֙יְהוּדָיֵאיהודיא אִלֵּ֔ךְאִלֵּךְאלך לְמִבְנֵ֖אלְמִבְנֵאלמבנא בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֣אאֱלָהָאאלהא דֵ֑ךְדֵךְדך וּמִנִּכְסֵ֣יוּמִנִּכְסֵיומנכסי מַלְכָּ֗אמַלְכָּאמלכא דִּ֚ידִּידי מִדַּת֙מִדַּתמדת עֲבַ֣רעֲבַרעבר נַהֲרָ֔הנַהֲרָהנהרה אָסְפַּ֗רְנָאאָסְפַּרְנָאאספרנא נִפְקְתָ֛אנִפְקְתָאנפקתא תֶּהֱוֵ֧אתֶּהֱוֵאתהוא מִֽתְיַהֲבָ֛אמִתְיַהֲבָאמתיהבא לְגֻבְרַיָּ֥אלְגֻבְרַיָּאלגבריא אִלֵּ֖ךְאִלֵּךְאלך דִּידִּידי־־־לָ֥אלָאלא לְבַטָּלָֽאלְבַטָּלָאלבטלא׃׃׃ 6:9 וּמָ֣הוּמָהומה חַשְׁחָ֡ןחַשְׁחָןחשחן וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני תוֹרִ֣יןתוֹרִיןתורין וְדִכְרִ֣יןוְדִכְרִיןודכרין וְאִמְּרִ֣יןוְאִמְּרִיןואמרין ׀׀׀ לַעֲלָוָ֣ןלַעֲלָוָןלעלון ׀׀׀ לֶאֱלָ֪הּלֶאֱלָהּלאלה שְׁמַיָּ֟אשְׁמַיָּאשמיא חִנְטִ֞יןחִנְטִיןחנטין מְלַ֣חמְלַחמלח ׀׀׀ חֲמַ֣רחֲמַרחמר וּמְשַׁ֗חוּמְשַׁחומשח כְּמֵאמַ֨רכְּמֵאמַרכמאמר כָּהֲנַיָּ֤אכָּהֲנַיָּאכהניא דִידִידי־־־בִירֽוּשְׁלֶם֙בִירוּשְׁלֶםבירושלם לֶהֱוֵ֨אלֶהֱוֵאלהוא מִתְיְהֵ֥במִתְיְהֵבמתיהב לְהֹ֛םלְהֹםלהם י֥וֹםיוֹםיום ׀׀׀ בְּי֖וֹםבְּיוֹםביום דִּידִּידי־־־לָ֥אלָאלא שָׁלֽוּשָׁלוּשלו׃׃׃ 6:10 דִּֽידִּידי־־־לֶהֱוֺ֧ןלֶהֱוֺןלהון מְהַקְרְבִ֛יןמְהַקְרְבִיןמהקרבין נִיחוֹחִ֖יןנִיחוֹחִיןניחוחין לֶאֱלָ֣הּלֶאֱלָהּלאלה שְׁמַיָּ֑אשְׁמַיָּאשמיא וּמְצַלַּ֕יִןוּמְצַלַּיִןומצלין לְחַיֵּ֥ילְחַיֵּילחיי מַלְכָּ֖אמַלְכָּאמלכא וּבְנֽוֹהִיוּבְנוֹהִיובנוהי׃׃׃ 6:11 וּמִנִּי֮וּמִנִּיומני שִׂ֣יםשִׂיםשים טְעֵם֒טְעֵםטעם דִּ֣ידִּידי כָלכָלכל־־־אֱנָ֗שׁאֱנָשׁאנש דִּ֤ידִּידי יְהַשְׁנֵא֙יְהַשְׁנֵאיהשנא פִּתְגָמָ֣אפִּתְגָמָאפתגמא דְנָ֔הדְנָהדנה יִתְנְסַ֥חיִתְנְסַחיתנסח אָע֙אָעאע מִןמִןמן־־־בַּיְתֵ֔הּבַּיְתֵהּביתה וּזְקִ֖יףוּזְקִיףוזקיף יִתְמְחֵ֣איִתְמְחֵאיתמחא עֲלֹ֑הִיעֲלֹהִיעלהי וּבַיְתֵ֛הּוּבַיְתֵהּוביתה נְוָל֥וּנְוָלוּנולו יִתְעֲבֵ֖דיִתְעֲבֵדיתעבד עַלעַלעל־־־דְּנָֽהדְּנָהדנה׃׃׃ 6:12 וֵֽאלָהָ֞אוֵאלָהָאואלהא דִּ֣ידִּידי שַׁכִּ֧ןשַׁכִּןשכן שְׁמֵ֣הּשְׁמֵהּשמה תַּמָּ֗התַּמָּהתמה יְמַגַּ֞ריְמַגַּרימגר כָּלכָּלכל־־־מֶ֤לֶךְמֶלֶךְמלך וְעַם֙וְעַםועם דִּ֣ידִּידי ׀׀׀ יִשְׁלַ֣חיִשְׁלַחישלח יְדֵ֗הּיְדֵהּידה לְהַשְׁנָיָ֛הלְהַשְׁנָיָהלהשניה לְחַבָּלָ֛הלְחַבָּלָהלחבלה בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֥אאֱלָהָאאלהא דֵ֖ךְדֵךְדך דִּ֣ידִּידי בִירוּשְׁלֶ֑םבִירוּשְׁלֶםבירושלם אֲנָ֤האֲנָהאנה דָרְיָ֙וֶשׁ֙דָרְיָוֶשׁדריוש שָׂ֣מֶתשָׂמֶתשמת טְעֵ֔םטְעֵםטעם אָסְפַּ֖רְנָאאָסְפַּרְנָאאספרנא יִתְעֲבִֽדיִתְעֲבִדיתעבד׃׃׃ פפפ
6:13 אֱ֠דַיִןאֱדַיִןאדין תַּתְּנַ֞יתַּתְּנַיתתני פַּחַ֧תפַּחַתפחת עֲבַֽרעֲבַרעבר־־־נַהֲרָ֛הנַהֲרָהנהרה שְׁתַ֥רשְׁתַרשתר בּוֹזְנַ֖יבּוֹזְנַיבוזני וּכְנָוָתְה֑וֹןוּכְנָוָתְהוֹןוכנותהון לָקֳבֵ֗ללָקֳבֵללקבל דִּֽידִּידי־־־שְׁלַ֞חשְׁלַחשלח דָּרְיָ֧וֶשׁדָּרְיָוֶשׁדריוש מַלְכָּ֛אמַלְכָּאמלכא כְּנֵ֖מָאכְּנֵמָאכנמא אָסְפַּ֥רְנָאאָסְפַּרְנָאאספרנא עֲבַֽדוּעֲבַדוּעבדו׃׃׃ 6:14 וְשָׂבֵ֤יוְשָׂבֵיושבי יְהוּדָיֵא֙יְהוּדָיֵאיהודיא בָּנַ֣יִןבָּנַיִןבנין וּמַצְלְחִ֔יןוּמַצְלְחִיןומצלחין בִּנְבוּאַת֙בִּנְבוּאַתבנבואת חַגַּ֣יחַגַּיחגי [נְבִיאָה כ][נְבִיאָה כ][נביאה כ] (נְבִיָּ֔א ק)(נְבִיָּא ק)(נביא ק) וּזְכַרְיָ֖הוּזְכַרְיָהוזכריה בַּרבַּרבר־־־עִדּ֑וֹאעִדּוֹאעדוא וּבְנ֣וֹוּבְנוֹובנו וְשַׁכְלִ֗לוּוְשַׁכְלִלוּושכללו מִןמִןמן־־־טַ֙עַם֙טַעַםטעם אֱלָ֣הּאֱלָהּאלה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וּמִטְּעֵם֙וּמִטְּעֵםומטעם כּ֣וֹרֶשׁכּוֹרֶשׁכורש וְדָרְיָ֔וֶשׁוְדָרְיָוֶשׁודריוש וְאַרְתַּחְשַׁ֖שְׂתְּאוְאַרְתַּחְשַׁשְׂתְּאוארתחששתא מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך פָּרָֽספָּרָספרס׃׃׃ 6:15 וְשֵׁיצִיא֙וְשֵׁיצִיאושיציא בַּיְתָ֣הבַּיְתָהביתה דְנָ֔הדְנָהדנה עַ֛דעַדעד י֥וֹםיוֹםיום תְּלָתָ֖התְּלָתָהתלתה לִירַ֣חלִירַחלירח אֲדָ֑ראֲדָראדר דִּידִּידי־־־הִ֣יאהִיאהיא שְׁנַתשְׁנַתשנת־־־שֵׁ֔תשֵׁתשת לְמַלְכ֖וּתלְמַלְכוּתלמלכות דָּרְיָ֥וֶשׁדָּרְיָוֶשׁדריוש מַלְכָּֽאמַלְכָּאמלכא׃׃׃ פפפ
6:16 וַעֲבַ֣דוּוַעֲבַדוּועבדו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל כָּהֲנַיָּ֨אכָּהֲנַיָּאכהניא וְלֵוָיֵ֜אוְלֵוָיֵאולויא וּשְׁאָ֣רוּשְׁאָרושאר בְּנֵיבְּנֵיבני־־־גָלוּתָ֗אגָלוּתָאגלותא חֲנֻכַּ֛תחֲנֻכַּתחנכת בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֥אאֱלָהָאאלהא דְנָ֖הדְנָהדנה בְּחֶדְוָֽהבְּחֶדְוָהבחדוה׃׃׃ 6:17 וְהַקְרִ֗בוּוְהַקְרִבוּוהקרבו לַחֲנֻכַּת֮לַחֲנֻכַּתלחנכת בֵּיתבֵּיתבית־־־אֱלָהָ֣אאֱלָהָאאלהא דְנָה֒דְנָהדנה תּוֹרִ֣יןתּוֹרִיןתורין מְאָ֔המְאָהמאה דִּכְרִ֣יןדִּכְרִיןדכרין מָאתַ֔יִןמָאתַיִןמאתין אִמְּרִ֖יןאִמְּרִיןאמרין אַרְבַּ֣עאַרְבַּעארבע מְאָ֑המְאָהמאה וּצְפִירֵ֨יוּצְפִירֵיוצפירי עִזִּ֜יןעִזִּיןעזין [לְחַטָּיָא כ][לְחַטָּיָא כ][לחטיא כ] (לְחַטָּאָ֤ה ק)(לְחַטָּאָה ק)(לחטאה ק) עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל תְּרֵֽיתְּרֵיתרי־־־עֲשַׂ֔רעֲשַׂרעשר לְמִנְיָ֖ןלְמִנְיָןלמנין שִׁבְטֵ֥ישִׁבְטֵישבטי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 6:18 וַהֲקִ֨ימוּוַהֲקִימוּוהקימו כָהֲנַיָּ֜אכָהֲנַיָּאכהניא בִּפְלֻגָּתְה֗וֹןבִּפְלֻגָּתְהוֹןבפלגתהון וְלֵוָיֵא֙וְלֵוָיֵאולויא בְּמַחְלְקָ֣תְה֔וֹןבְּמַחְלְקָתְהוֹןבמחלקתהון עַלעַלעל־־־עֲבִידַ֥תעֲבִידַתעבידת אֱלָהָ֖אאֱלָהָאאלהא דִּ֣ידִּידי בִירוּשְׁלֶ֑םבִירוּשְׁלֶםבירושלם כִּכְתָ֖בכִּכְתָבככתב סְפַ֥רסְפַרספר מֹשֶֽׁהמֹשֶׁהמשה׃׃׃ פפפ
6:19 וַיַּעֲשׂ֥וּוַיַּעֲשׂוּויעשו בְנֵיבְנֵיבני־־־הַגּוֹלָ֖ההַגּוֹלָההגולה אֶתאֶתאת־־־הַפָּ֑סַחהַפָּסַחהפסח בְּאַרְבָּעָ֥הבְּאַרְבָּעָהבארבעה עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר לַחֹ֥דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָרִאשֽׁוֹןהָרִאשׁוֹןהראשון׃׃׃ 6:20 כִּ֣יכִּיכי הִֽטַּהֲר֞וּהִטַּהֲרוּהטהרו הַכֹּהֲנִ֧יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֛םוְהַלְוִיִּםוהלוים כְּאֶחָ֖דכְּאֶחָדכאחד כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם טְהוֹרִ֑יםטְהוֹרִיםטהורים וַיִּשְׁחֲט֤וּוַיִּשְׁחֲטוּוישחטו הַפֶּ֙סַח֙הַפֶּסַחהפסח לְכָללְכָללכל־־־בְּנֵ֣יבְּנֵיבני הַגּוֹלָ֔ההַגּוֹלָההגולה וְלַאֲחֵיהֶ֥םוְלַאֲחֵיהֶםולאחיהם הַכֹּהֲנִ֖יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְלָהֶֽםוְלָהֶםולהם׃׃׃ 6:21 וַיֹּאכְל֣וּוַיֹּאכְלוּויאכלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל הַשָּׁבִים֙הַשָּׁבִיםהשבים מֵֽהַגּוֹלָ֔המֵהַגּוֹלָהמהגולה וְכֹ֗לוְכֹלוכל הַנִּבְדָּ֛להַנִּבְדָּלהנבדל מִטֻּמְאַ֥תמִטֻּמְאַתמטמאת גּוֹיֵֽגּוֹיֵגוי־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם לִדְרֹ֕שׁלִדְרֹשׁלדרש לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 6:22 וַיַּֽעֲשׂ֧וּוַיַּעֲשׂוּויעשו חַגחַגחג־־־מַצּ֛וֹתמַצּוֹתמצות שִׁבְעַ֥תשִׁבְעַתשבעת יָמִ֖יםיָמִיםימים בְּשִׂמְחָ֑הבְּשִׂמְחָהבשמחה כִּ֣יכִּיכי ׀׀׀ שִׂמְּחָ֣םשִׂמְּחָםשמחם יְהוָ֗היְהוָהיהוה וְֽהֵסֵ֞בוְהֵסֵבוהסב לֵ֤בלֵבלב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם לְחַזֵּ֣קלְחַזֵּקלחזק יְדֵיהֶ֔םיְדֵיהֶםידיהם בִּמְלֶ֥אכֶתבִּמְלֶאכֶתבמלאכת בֵּיתבֵּיתבית־־־הָאֱלֹהִ֖יםהָאֱלֹהִיםהאלהים אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain