Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Ezra 7

7:1 וְאַחַר֙וְאַחַרואחר הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה בְּמַלְכ֖וּתבְּמַלְכוּתבמלכות אַרְתַּחְשַׁ֣סְתְּאאַרְתַּחְשַׁסְתְּאארתחשסתא מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־פָּרָ֑ספָּרָספרס עֶזְרָא֙עֶזְרָאעזרא בֶּןבֶּןבן־־־שְׂרָיָ֔השְׂרָיָהשריה בֶּןבֶּןבן־־־עֲזַרְיָ֖העֲזַרְיָהעזריה בֶּןבֶּןבן־־־חִלְקִיָּֽהחִלְקִיָּהחלקיה׃׃׃ 7:2 בֶּןבֶּןבן־־־שַׁלּ֥וּםשַׁלּוּםשלום בֶּןבֶּןבן־־־צָד֖וֹקצָדוֹקצדוק בֶּןבֶּןבן־־־אֲחִיטֽוּבאֲחִיטוּבאחיטוב׃׃׃ 7:3 בֶּןבֶּןבן־־־אֲמַרְיָ֥האֲמַרְיָהאמריה בֶןבֶןבן־־־עֲזַרְיָ֖העֲזַרְיָהעזריה בֶּןבֶּןבן־־־מְרָיֽוֹתמְרָיוֹתמריות׃׃׃ 7:4 בֶּןבֶּןבן־־־זְרַֽחְיָ֥הזְרַחְיָהזרחיה בֶןבֶןבן־־־עֻזִּ֖יעֻזִּיעזי בֶּןבֶּןבן־־־בֻּקִּֽיבֻּקִּיבקי׃׃׃ 7:5 בֶּןבֶּןבן־־־אֲבִישׁ֗וּעַאֲבִישׁוּעַאבישוע בֶּןבֶּןבן־־־פִּֽינְחָס֙פִּינְחָספינחס בֶּןבֶּןבן־־־אֶלְעָזָ֔ראֶלְעָזָראלעזר בֶּןבֶּןבן־־־אַהֲרֹ֥ןאַהֲרֹןאהרן הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן הָרֹֽאשׁהָרֹאשׁהראש׃׃׃ 7:6 ה֤וּאהוּאהוא עֶזְרָא֙עֶזְרָאעזרא עָלָ֣העָלָהעלה מִבָּבֶ֔למִבָּבֶלמבבל וְהֽוּאוְהוּאוהוא־־־סֹפֵ֤רסֹפֵרספר מָהִיר֙מָהִירמהיר בְּתוֹרַ֣תבְּתוֹרַתבתורת מֹשֶׁ֔המֹשֶׁהמשה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נָתַ֥ןנָתַןנתן יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֣וֹלוֹלו הַמֶּ֗לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך כְּיַדכְּיַדכיד־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהָיו֙אֱלֹהָיואלהיו עָלָ֔יועָלָיועליו כֹּ֖לכֹּלכל בַּקָּשָׁתֽוֹבַּקָּשָׁתוֹבקשתו׃׃׃ פפפ
7:7 וַיַּֽעֲל֣וּוַיַּעֲלוּויעלו מִבְּנֵֽימִבְּנֵימבני־־־יִ֠שְׂרָאֵליִשְׂרָאֵלישראל וּמִןוּמִןומן־־־הַכֹּהֲנִ֨יםהַכֹּהֲנִיםהכהנים וְהַלְוִיִּ֜םוְהַלְוִיִּםוהלוים וְהַמְשֹׁרְרִ֧יםוְהַמְשֹׁרְרִיםוהמשררים וְהַשֹּׁעֲרִ֛יםוְהַשֹּׁעֲרִיםוהשערים וְהַנְּתִינִ֖יםוְהַנְּתִינִיםוהנתינים אֶלאֶלאל־־־יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם בִּשְׁנַתבִּשְׁנַתבשנת־־־שֶׁ֖בַעשֶׁבַעשבע לְאַרְתַּחְשַׁ֥סְתְּאלְאַרְתַּחְשַׁסְתְּאלארתחשסתא הַמֶּֽלֶךְהַמֶּלֶךְהמלך׃׃׃ 7:8 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם בַּחֹ֣דֶשׁבַּחֹדֶשׁבחדש הַחֲמִישִׁ֑יהַחֲמִישִׁיהחמישי הִ֛יאהִיאהיא שְׁנַ֥תשְׁנַתשנת הַשְּׁבִיעִ֖יתהַשְּׁבִיעִיתהשביעית לַמֶּֽלֶךְלַמֶּלֶךְלמלך׃׃׃ 7:9 כִּ֗יכִּיכי בְּאֶחָד֙בְּאֶחָדבאחד לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הָרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון ה֣וּאהוּאהוא יְסֻ֔דיְסֻדיסד הַֽמַּעֲלָ֖ההַמַּעֲלָההמעלה מִבָּבֶ֑למִבָּבֶלמבבל וּבְאֶחָ֞דוּבְאֶחָדובאחד לַחֹ֣דֶשׁלַחֹדֶשׁלחדש הַחֲמִישִׁ֗יהַחֲמִישִׁיהחמישי בָּ֚אבָּאבא אֶלאֶלאל־־־יְר֣וּשָׁלִַ֔םיְרוּשָׁלִַםירושלם כְּיַדכְּיַדכיד־־־אֱלֹהָ֖יואֱלֹהָיואלהיו הַטּוֹבָ֥ההַטּוֹבָההטובה עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 7:10 כִּ֤יכִּיכי עֶזְרָא֙עֶזְרָאעזרא הֵכִ֣יןהֵכִיןהכין לְבָב֔וֹלְבָבוֹלבבו לִדְר֛וֹשׁלִדְרוֹשׁלדרוש אֶתאֶתאת־־־תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת יְהוָ֖היְהוָהיהוה וְלַעֲשֹׂ֑תוְלַעֲשֹׂתולעשת וּלְלַמֵּ֥דוּלְלַמֵּדוללמד בְּיִשְׂרָאֵ֖לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל חֹ֥קחֹקחק וּמִשְׁפָּֽטוּמִשְׁפָּטומשפט׃׃׃ ססס 7:11 וְזֶ֣הוְזֶהוזה ׀׀׀ פַּרְשֶׁ֣גֶןפַּרְשֶׁגֶןפרשגן הַֽנִּשְׁתְּוָ֗ןהַנִּשְׁתְּוָןהנשתון אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר נָתַן֙נָתַןנתן הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אַרְתַּחְשַׁ֔סְתְּאאַרְתַּחְשַׁסְתְּאארתחשסתא לְעֶזְרָ֥אלְעֶזְרָאלעזרא הַכֹּהֵ֖ןהַכֹּהֵןהכהן הַסֹּפֵ֑רהַסֹּפֵרהספר סֹפֵ֞רסֹפֵרספר דִּבְרֵ֧ידִּבְרֵידברי מִצְוֺתמִצְוֺתמצות־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה וְחֻקָּ֖יווְחֻקָּיווחקיו עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ פפפ
7:12 אַ֨רְתַּחְשַׁ֔סְתְּאאַרְתַּחְשַׁסְתְּאארתחשסתא מֶ֖לֶךְמֶלֶךְמלך מַלְכַיָּ֑אמַלְכַיָּאמלכיא לְעֶזְרָ֣אלְעֶזְרָאלעזרא כָ֠הֲנָאכָהֲנָאכהנא סָפַ֨רסָפַרספר דָּתָ֜אדָּתָאדתא דִּֽידִּידי־־־אֱלָ֧הּאֱלָהּאלה שְׁמַיָּ֛אשְׁמַיָּאשמיא גְּמִ֖ירגְּמִירגמיר וּכְעֶֽנֶתוּכְעֶנֶתוכענת׃׃׃ 7:13 מִנִּי֮מִנִּימני שִׂ֣יםשִׂיםשים טְעֵם֒טְעֵםטעם דִּ֣ידִּידי כָלכָלכל־־־מִתְנַדַּ֣במִתְנַדַּבמתנדב בְּמַלְכוּתִי֩בְּמַלְכוּתִיבמלכותי מִןמִןמן־־־עַמָּ֨העַמָּהעמה יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל וְכָהֲנ֣וֹהִיוְכָהֲנוֹהִיוכהנוהי וְלֵוָיֵ֗אוְלֵוָיֵאולויא לִמְהָ֧ךְלִמְהָךְלמהך לִֽירוּשְׁלֶ֛םלִירוּשְׁלֶםלירושלם עִמָּ֖ךְעִמָּךְעמך יְהָֽךְיְהָךְיהך׃׃׃ 7:14 כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֗לקֳבֵלקבל דִּי֩דִּידי מִןמִןמן־־־קֳדָ֨םקֳדָםקדם מַלְכָּ֜אמַלְכָּאמלכא וְשִׁבְעַ֤תוְשִׁבְעַתושבעת יָעֲטֹ֙הִי֙יָעֲטֹהִייעטהי שְׁלִ֔יחַשְׁלִיחַשליח לְבַקָּרָ֥אלְבַקָּרָאלבקרא עַלעַלעל־־־יְה֖וּדיְהוּדיהוד וְלִֽירוּשְׁלֶ֑םוְלִירוּשְׁלֶםולירושלם בְּדָ֥תבְּדָתבדת אֱלָהָ֖ךְאֱלָהָךְאלהך דִּ֥ידִּידי בִידָֽךְבִידָךְבידך׃׃׃ 7:15 וּלְהֵיבָלָ֖הוּלְהֵיבָלָהולהיבלה כְּסַ֣ףכְּסַףכסף וּדְהַ֑בוּדְהַבודהב דִּֽידִּידי־־־מַלְכָּ֣אמַלְכָּאמלכא וְיָעֲט֗וֹהִיוְיָעֲטוֹהִיויעטוהי הִתְנַדַּ֙בוּ֙הִתְנַדַּבוּהתנדבו לֶאֱלָ֣הּלֶאֱלָהּלאלה יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל דִּ֥ידִּידי בִֽירוּשְׁלֶ֖םבִירוּשְׁלֶםבירושלם מִשְׁכְּנֵֽהּמִשְׁכְּנֵהּמשכנה׃׃׃ 7:16 וְכֹל֙וְכֹלוכל כְּסַ֣ףכְּסַףכסף וּדְהַ֔בוּדְהַבודהב דִּ֣ידִּידי תְהַשְׁכַּ֔חתְהַשְׁכַּחתהשכח בְּכֹ֖לבְּכֹלבכל מְדִינַ֣תמְדִינַתמדינת בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל עִם֩עִםעם הִתְנַדָּב֨וּתהִתְנַדָּבוּתהתנדבות עַמָּ֤אעַמָּאעמא וְכָֽהֲנַיָּא֙וְכָהֲנַיָּאוכהניא מִֽתְנַדְּבִ֔יןמִתְנַדְּבִיןמתנדבין לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אֱלָהֲהֹ֖םאֱלָהֲהֹםאלההם דִּ֥ידִּידי בִירוּשְׁלֶֽםבִירוּשְׁלֶםבירושלם׃׃׃ 7:17 כָּלכָּלכל־־־קֳבֵ֣לקֳבֵלקבל דְּנָה֩דְּנָהדנה אָסְפַּ֨רְנָאאָסְפַּרְנָאאספרנא תִקְנֵ֜אתִקְנֵאתקנא בְּכַסְפָּ֣אבְּכַסְפָּאבכספא דְנָ֗הדְנָהדנה תּוֹרִ֤יןתּוֹרִיןתורין ׀׀׀ דִּכְרִין֙דִּכְרִיןדכרין אִמְּרִ֔יןאִמְּרִיןאמרין וּמִנְחָתְה֖וֹןוּמִנְחָתְהוֹןומנחתהון וְנִסְכֵּיה֑וֹןוְנִסְכֵּיהוֹןונסכיהון וּתְקָרֵ֣בוּתְקָרֵבותקרב הִמּ֔וֹהִמּוֹהמו עַֽלעַלעל־־־מַדְבְּחָ֔המַדְבְּחָהמדבחה דִּ֛ידִּידי בֵּ֥יתבֵּיתבית אֱלָהֲכֹ֖םאֱלָהֲכֹםאלהכם דִּ֥ידִּידי בִירוּשְׁלֶֽםבִירוּשְׁלֶםבירושלם׃׃׃ 7:18 וּמָ֣הוּמָהומה דִי֩דִידי [עֲלַיִךְ כ][עֲלַיִךְ כ][עליך כ] (עֲלָ֨ךְ ק)(עֲלָךְ ק)(עלך ק) וְעַלוְעַלועל־־־[אחיך כ][אחיך כ][אחיך כ] (אֶחָ֜ךְ ק)(אֶחָךְ ק)(אחך ק) יֵיטַ֗ביֵיטַבייטב בִּשְׁאָ֛רבִּשְׁאָרבשאר כַּסְפָּ֥אכַּסְפָּאכספא וְדַהֲבָ֖הוְדַהֲבָהודהבה לְמֶעְבַּ֑דלְמֶעְבַּדלמעבד כִּרְע֥וּתכִּרְעוּתכרעות אֱלָהֲכֹ֖םאֱלָהֲכֹםאלהכם תַּעַבְדֽוּןתַּעַבְדוּןתעבדון׃׃׃ 7:19 וּמָֽאנַיָּא֙וּמָאנַיָּאומאניא דִּֽידִּידי־־־מִתְיַהֲבִ֣יןמִתְיַהֲבִיןמתיהבין לָ֔ךְלָךְלך לְפָלְחָ֖ןלְפָלְחָןלפלחן בֵּ֣יתבֵּיתבית אֱלָהָ֑ךְאֱלָהָךְאלהך הַשְׁלֵ֕םהַשְׁלֵםהשלם קֳדָ֖םקֳדָםקדם אֱלָ֥הּאֱלָהּאלה יְרוּשְׁלֶֽםיְרוּשְׁלֶםירושלם׃׃׃ 7:20 וּשְׁאָ֗רוּשְׁאָרושאר חַשְׁחוּת֙חַשְׁחוּתחשחות בֵּ֣יתבֵּיתבית אֱלָהָ֔ךְאֱלָהָךְאלהך דִּ֥ידִּידי יִפֶּליִפֶּליפל־־־לָ֖ךְלָךְלך לְמִנְתַּ֑ןלְמִנְתַּןלמנתן תִּנְתֵּ֕ןתִּנְתֵּןתנתן מִןמִןמן־־־בֵּ֖יתבֵּיתבית גִּנְזֵ֥יגִּנְזֵיגנזי מַלְכָּֽאמַלְכָּאמלכא׃׃׃ 7:21 וּ֠מִנִּיוּמִנִּיומני אֲנָ֞האֲנָהאנה אַרְתַּחְשַׁ֤סְתְּאאַרְתַּחְשַׁסְתְּאארתחשסתא מַלְכָּא֙מַלְכָּאמלכא שִׂ֣יםשִׂיםשים טְעֵ֔םטְעֵםטעם לְכֹל֙לְכֹללכל גִּזַּֽבְרַיָּ֔אגִּזַּבְרַיָּאגזבריא דִּ֖ידִּידי בַּעֲבַ֣רבַּעֲבַרבעבר נַהֲרָ֑הנַהֲרָהנהרה דִּ֣ידִּידי כָלכָלכל־־־דִּ֣ידִּידי יִ֠שְׁאֲלֶנְכוֹןיִשְׁאֲלֶנְכוֹןישאלנכון עֶזְרָ֨אעֶזְרָאעזרא כָהֲנָ֜הכָהֲנָהכהנה סָפַ֤רסָפַרספר דָּתָא֙דָּתָאדתא דִּֽידִּידי־־־אֱלָ֣הּאֱלָהּאלה שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא אָסְפַּ֖רְנָאאָסְפַּרְנָאאספרנא יִתְעֲבִֽדיִתְעֲבִדיתעבד׃׃׃ 7:22 עַדעַדעד־־־כְּסַף֮כְּסַףכסף כַּכְּרִ֣יןכַּכְּרִיןככרין מְאָה֒מְאָהמאה וְעַדוְעַדועד־־־חִנְטִין֙חִנְטִיןחנטין כֹּרִ֣יןכֹּרִיןכרין מְאָ֔המְאָהמאה וְעַדוְעַדועד־־־חֲמַר֙חֲמַרחמר בַּתִּ֣יןבַּתִּיןבתין מְאָ֔המְאָהמאה וְעַדוְעַדועד־־־בַּתִּ֥יןבַּתִּיןבתין מְשַׁ֖חמְשַׁחמשח מְאָ֑המְאָהמאה וּמְלַ֖חוּמְלַחומלח דִּידִּידי־־־לָ֥אלָאלא כְתָֽבכְתָבכתב׃׃׃ 7:23 כָּלכָּלכל־־־דִּ֗ידִּידי מִןמִןמן־־־טַ֙עַם֙טַעַםטעם אֱלָ֣הּאֱלָהּאלה שְׁמַיָּ֔אשְׁמַיָּאשמיא יִתְעֲבֵד֙יִתְעֲבֵדיתעבד אַדְרַזְדָּ֔אאַדְרַזְדָּאאדרזדא לְבֵ֖יתלְבֵיתלבית אֱלָ֣הּאֱלָהּאלה שְׁמַיָּ֑אשְׁמַיָּאשמיא דִּֽידִּידי־־־לְמָ֤הלְמָהלמה לֶֽהֱוֵא֙לֶהֱוֵאלהוא קְצַ֔ףקְצַףקצף עַלעַלעל־־־מַלְכ֥וּתמַלְכוּתמלכות מַלְכָּ֖אמַלְכָּאמלכא וּבְנֽוֹהִיוּבְנוֹהִיובנוהי׃׃׃ 7:24 וּלְכֹ֣םוּלְכֹםולכם מְהוֹדְעִ֗יןמְהוֹדְעִיןמהודעין דִּ֣ידִּידי כָלכָלכל־־־כָּהֲנַיָּ֣אכָּהֲנַיָּאכהניא וְ֠לֵוָיֵאוְלֵוָיֵאולויא זַמָּ֨רַיָּ֤אזַמָּרַיָּאזמריא תָרָֽעַיָּא֙תָרָעַיָּאתרעיא נְתִ֣ינַיָּ֔אנְתִינַיָּאנתיניא וּפָ֣לְחֵ֔יוּפָלְחֵיופלחי בֵּ֖יתבֵּיתבית אֱלָהָ֣אאֱלָהָאאלהא דְנָ֑הדְנָהדנה מִנְדָּ֤המִנְדָּהמנדה בְלוֹ֙בְלוֹבלו וַהֲלָ֔ךְוַהֲלָךְוהלך לָ֥אלָאלא שַׁלִּ֖יטשַׁלִּיטשליט לְמִרְמֵ֥אלְמִרְמֵאלמרמא עֲלֵיהֹֽםעֲלֵיהֹםעליהם׃׃׃ 7:25 וְאַ֣נְתְּוְאַנְתְּואנת עֶזְרָ֗אעֶזְרָאעזרא כְּחָכְמַ֨תכְּחָכְמַתכחכמת אֱלָהָ֤ךְאֱלָהָךְאלהך דִּֽידִּידי־־־בִידָךְ֙בִידָךְבידך מֶ֣נִּימֶנִּימני שָׁפְטִ֞יןשָׁפְטִיןשפטין וְדַיָּנִ֗יןוְדַיָּנִיןודינין דִּידִּידי־־־לֶהֱוֺ֤ןלֶהֱוֺןלהון [דָּאֲנִין כ][דָּאֲנִין כ][דאנין כ] (דָּאיְנִין֙ ק)(דָּאיְנִין ק)(דאינין ק) לְכָללְכָללכל־־־עַמָּה֙עַמָּהעמה דִּ֚ידִּידי בַּעֲבַ֣רבַּעֲבַרבעבר נַהֲרָ֔הנַהֲרָהנהרה לְכָללְכָללכל־־־יָדְעֵ֖ייָדְעֵיידעי דָּתֵ֣ידָּתֵידתי אֱלָהָ֑ךְאֱלָהָךְאלהך וְדִ֧יוְדִיודי לָ֦אלָאלא יָדַ֖עיָדַעידע תְּהוֹדְעֽוּןתְּהוֹדְעוּןתהודעון׃׃׃ 7:26 וְכָלוְכָלוכל־־־דִּידִּידי־־־לָא֩לָאלא לֶהֱוֵ֨אלֶהֱוֵאלהוא עָבֵ֜דעָבֵדעבד דָּתָ֣אדָּתָאדתא דִֽידִידי־־־אֱלָהָ֗ךְאֱלָהָךְאלהך וְדָתָא֙וְדָתָאודתא דִּ֣ידִּידי מַלְכָּ֔אמַלְכָּאמלכא אָסְפַּ֕רְנָאאָסְפַּרְנָאאספרנא דִּינָ֕הדִּינָהדינה לֶהֱוֵ֥אלֶהֱוֵאלהוא מִתְעֲבֵ֖דמִתְעֲבֵדמתעבד מִנֵּ֑הּמִנֵּהּמנה הֵ֤ןהֵןהן לְמוֹת֙לְמוֹתלמות הֵ֣ןהֵןהן [לִשְׁרֹשׁוּ כ][לִשְׁרֹשׁוּ כ][לשרשו כ] (לִשְׁרֹשִׁ֔י ק)(לִשְׁרֹשִׁי ק)(לשרשי ק) הֵןהֵןהן־־־לַעֲנָ֥שׁלַעֲנָשׁלענש נִכְסִ֖יןנִכְסִיןנכסין וְלֶאֱסוּרִֽיןוְלֶאֱסוּרִיןולאסורין׃׃׃ פפפ
7:27 בָּר֥וּךְבָּרוּךְברוך יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֱלֹהֵ֣יאֱלֹהֵיאלהי אֲבוֹתֵ֑ינוּאֲבוֹתֵינוּאבותינו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר נָתַ֤ןנָתַןנתן כָּזֹאת֙כָּזֹאתכזאת בְּלֵ֣בבְּלֵבבלב הַמֶּ֔לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך לְפָאֵ֕רלְפָאֵרלפאר אֶתאֶתאת־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 7:28 וְעָלַ֣יוְעָלַיועלי הִטָּההִטָּההטה־־־חֶ֗סֶדחֶסֶדחסד לִפְנֵ֤ילִפְנֵילפני הַמֶּ֙לֶךְ֙הַמֶּלֶךְהמלך וְיֽוֹעֲצָ֔יווְיוֹעֲצָיוויועציו וּלְכָלוּלְכָלולכל־־־שָׂרֵ֥ישָׂרֵישרי הַמֶּ֖לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך הַגִּבֹּרִ֑יםהַגִּבֹּרִיםהגברים וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני הִתְחַזַּ֗קְתִּיהִתְחַזַּקְתִּיהתחזקתי כְּיַדכְּיַדכיד־־־יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהַי֙אֱלֹהַיאלהי עָלַ֔יעָלַיעלי וָאֶקְבְּצָ֧הוָאֶקְבְּצָהואקבצה מִיִּשְׂרָאֵ֛למִיִּשְׂרָאֵלמישראל רָאשִׁ֖יםרָאשִׁיםראשים לַעֲל֥וֹתלַעֲלוֹתלעלות עִמִּֽיעִמִּיעמי׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain