Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 10

10:1 וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה תּוֹלְדֹ֣תתּוֹלְדֹתתולדת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־נֹ֔חַנֹחַנח שֵׁ֖םשֵׁםשם חָ֣םחָםחם וָיָ֑פֶתוָיָפֶתויפת וַיִּוָּלְד֥וּוַיִּוָּלְדוּויולדו לָהֶ֛םלָהֶםלהם בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים אַחַ֥ראַחַראחר הַמַּבּֽוּלהַמַּבּוּלהמבול׃׃׃ 10:2 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יֶ֔פֶתיֶפֶתיפת גֹּ֣מֶרגֹּמֶרגמר וּמָג֔וֹגוּמָגוֹגומגוג וּמָדַ֖יוּמָדַיומדי וְיָוָ֣ןוְיָוָןויון וְתֻבָ֑לוְתֻבָלותבל וּמֶ֖שֶׁךְוּמֶשֶׁךְומשך וְתִירָֽסוְתִירָסותירס׃׃׃ 10:3 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני גֹּ֑מֶרגֹּמֶרגמר אַשְׁכֲּנַ֥זאַשְׁכֲּנַזאשכנז וְרִיפַ֖תוְרִיפַתוריפת וְתֹגַרְמָֽהוְתֹגַרְמָהותגרמה׃׃׃ 10:4 וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני יָוָ֖ןיָוָןיון אֱלִישָׁ֣האֱלִישָׁהאלישה וְתַרְשִׁ֑ישׁוְתַרְשִׁישׁותרשיש כִּתִּ֖יםכִּתִּיםכתים וְדֹדָנִֽיםוְדֹדָנִיםודדנים׃׃׃ 10:5 מֵ֠אֵלֶּהמֵאֵלֶּהמאלה נִפְרְד֞וּנִפְרְדוּנפרדו אִיֵּ֤יאִיֵּיאיי הַגּוֹיִם֙הַגּוֹיִםהגוים בְּאַרְצֹתָ֔םבְּאַרְצֹתָםבארצתם אִ֖ישׁאִישׁאיש לִלְשֹׁנ֑וֹלִלְשֹׁנוֹללשנו לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם בְּגוֹיֵהֶֽםבְּגוֹיֵהֶםבגויהם׃׃׃ 10:6 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני חָ֑םחָםחם כּ֥וּשׁכּוּשׁכוש וּמִצְרַ֖יִםוּמִצְרַיִםומצרים וּפ֥וּטוּפוּטופוט וּכְנָֽעַןוּכְנָעַןוכנען׃׃׃ 10:7 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני כ֔וּשׁכוּשׁכוש סְבָא֙סְבָאסבא וַֽחֲוִילָ֔הוַחֲוִילָהוחוילה וְסַבְתָּ֥הוְסַבְתָּהוסבתה וְרַעְמָ֖הוְרַעְמָהורעמה וְסַבְתְּכָ֑אוְסַבְתְּכָאוסבתכא וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני רַעְמָ֖הרַעְמָהרעמה שְׁבָ֥אשְׁבָאשבא וּדְדָֽןוּדְדָןודדן׃׃׃ 10:8 וְכ֖וּשׁוְכוּשׁוכוש יָלַ֣דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־נִמְרֹ֑דנִמְרֹדנמרד ה֣וּאהוּאהוא הֵחֵ֔להֵחֵלהחל לִֽהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות גִּבֹּ֖רגִּבֹּרגבר בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 10:9 הֽוּאהוּאהוא־־־הָיָ֥ההָיָההיה גִבֹּֽרגִבֹּרגבר־־־צַ֖יִדצַיִדציד לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן יֵֽאָמַ֔ריֵאָמַריאמר כְּנִמְרֹ֛דכְּנִמְרֹדכנמרד גִּבּ֥וֹרגִּבּוֹרגבור צַ֖יִדצַיִדציד לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 10:10 וַתְּהִ֨יוַתְּהִיותהי רֵאשִׁ֤יתרֵאשִׁיתראשית מַמְלַכְתּוֹ֙מַמְלַכְתּוֹממלכתו בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְאֶ֖רֶךְוְאֶרֶךְוארך וְאַכַּ֣דוְאַכַּדואכד וְכַלְנֵ֑הוְכַלְנֵהוכלנה בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ שִׁנְעָֽרשִׁנְעָרשנער׃׃׃ 10:11 מִןמִןמן־־־הָאָ֥רֶץהָאָרֶץהארץ הַהִ֖ואהַהִואההוא יָצָ֣איָצָאיצא אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור וַיִּ֙בֶן֙וַיִּבֶןויבן אֶתאֶתאת־־־נִ֣ינְוֵ֔הנִינְוֵהנינוה וְאֶתוְאֶתואת־־־רְחֹבֹ֥תרְחֹבֹתרחבת עִ֖ירעִירעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּֽלַחכָּלַחכלח׃׃׃ 10:12 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־רֶ֔סֶןרֶסֶןרסן בֵּ֥יןבֵּיןבין נִֽינְוֵ֖הנִינְוֵהנינוה וּבֵ֣יןוּבֵיןובין כָּ֑לַחכָּלַחכלח הִ֖ואהִואהוא הָעִ֥ירהָעִירהעיר הַגְּדֹלָֽההַגְּדֹלָההגדלה׃׃׃ 10:13 וּמִצְרַ֡יִםוּמִצְרַיִםומצרים יָלַ֞דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־לוּדִ֧יםלוּדִיםלודים וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲנָמִ֛יםעֲנָמִיםענמים וְאֶתוְאֶתואת־־־לְהָבִ֖יםלְהָבִיםלהבים וְאֶתוְאֶתואת־־־נַפְתֻּחִֽיםנַפְתֻּחִיםנפתחים׃׃׃ 10:14 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־פַּתְרֻסִ֞יםפַּתְרֻסִיםפתרסים וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּסְלֻחִ֗יםכַּסְלֻחִיםכסלחים אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָצְא֥וּיָצְאוּיצאו מִשָּׁ֛םמִשָּׁםמשם פְּלִשְׁתִּ֖יםפְּלִשְׁתִּיםפלשתים וְאֶתוְאֶתואת־־־כַּפְתֹּרִֽיםכַּפְתֹּרִיםכפתרים׃׃׃ ססס 10:15 וּכְנַ֗עַןוּכְנַעַןוכנען יָלַ֛דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־צִידֹ֥ןצִידֹןצידן בְּכֹר֖וֹבְּכֹרוֹבכרו וְאֶתוְאֶתואת־־־חֵֽתחֵתחת׃׃׃ 10:16 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַיְבוּסִי֙הַיְבוּסִיהיבוסי וְאֶתוְאֶתואת־־־הָ֣אֱמֹרִ֔יהָאֱמֹרִיהאמרי וְאֵ֖תוְאֵתואת הַגִּרְגָּשִֽׁיהַגִּרְגָּשִׁיהגרגשי׃׃׃ 10:17 וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽחִוִּ֥יהַחִוִּיהחוי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽעַרְקִ֖יהַעַרְקִיהערקי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַסִּינִֽיהַסִּינִיהסיני׃׃׃ 10:18 וְאֶתוְאֶתואת־־־הָֽאַרְוָדִ֥יהָאַרְוָדִיהארודי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַצְּמָרִ֖יהַצְּמָרִיהצמרי וְאֶתוְאֶתואת־־־הַֽחֲמָתִ֑יהַחֲמָתִיהחמתי וְאַחַ֣רוְאַחַרואחר נָפֹ֔צוּנָפֹצוּנפצו מִשְׁפְּח֖וֹתמִשְׁפְּחוֹתמשפחות הַֽכְּנַעֲנִֽיהַכְּנַעֲנִיהכנעני׃׃׃ 10:19 וַֽיְהִ֞יוַיְהִיויהי גְּב֤וּלגְּבוּלגבול הַֽכְּנַעֲנִי֙הַכְּנַעֲנִיהכנעני מִצִּידֹ֔ןמִצִּידֹןמצידן בֹּאֲכָ֥הבֹּאֲכָהבאכה גְרָ֖רָהגְרָרָהגררה עַדעַדעד־־־עַזָּ֑העַזָּהעזה בֹּאֲכָ֞הבֹּאֲכָהבאכה סְדֹ֧מָהסְדֹמָהסדמה וַעֲמֹרָ֛הוַעֲמֹרָהועמרה וְאַדְמָ֥הוְאַדְמָהואדמה וּצְבֹיִ֖םוּצְבֹיִםוצבים עַדעַדעד־־־לָֽשַׁעלָשַׁעלשע׃׃׃ 10:20 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה בְנֵיבְנֵיבני־־־חָ֔םחָםחם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם לִלְשֹֽׁנֹתָ֑םלִלְשֹׁנֹתָםללשנתם בְּאַרְצֹתָ֖םבְּאַרְצֹתָםבארצתם בְּגוֹיֵהֶֽםבְּגוֹיֵהֶםבגויהם׃׃׃ ססס 10:21 וּלְשֵׁ֥םוּלְשֵׁםולשם יֻלַּ֖דיֻלַּדילד גַּםגַּםגם־־־ה֑וּאהוּאהוא אֲבִי֙אֲבִיאבי כָּלכָּלכל־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־עֵ֔בֶרעֵבֶרעבר אֲחִ֖יאֲחִיאחי יֶ֥פֶתיֶפֶתיפת הַגָּדֽוֹלהַגָּדוֹלהגדול׃׃׃ 10:22 בְּנֵ֥יבְּנֵיבני שֵׁ֖םשֵׁםשם עֵילָ֣םעֵילָםעילם וְאַשּׁ֑וּרוְאַשּׁוּרואשור וְאַרְפַּכְשַׁ֖דוְאַרְפַּכְשַׁדוארפכשד וְל֥וּדוְלוּדולוד וַֽאֲרָֽםוַאֲרָםוארם׃׃׃ 10:23 וּבְנֵ֖יוּבְנֵיובני אֲרָ֑םאֲרָםארם ע֥וּץעוּץעוץ וְח֖וּלוְחוּלוחול וְגֶ֥תֶרוְגֶתֶרוגתר וָמַֽשׁוָמַשׁומש׃׃׃ 10:24 וְאַרְפַּכְשַׁ֖דוְאַרְפַּכְשַׁדוארפכשד יָלַ֣דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־שָׁ֑לַחשָׁלַחשלח וְשֶׁ֖לַחוְשֶׁלַחושלח יָלַ֥דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־עֵֽבֶרעֵבֶרעבר׃׃׃ 10:25 וּלְעֵ֥בֶרוּלְעֵבֶרולעבר יֻלַּ֖דיֻלַּדילד שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני בָנִ֑יםבָנִיםבנים שֵׁ֣םשֵׁםשם הָֽאֶחָ֞דהָאֶחָדהאחד פֶּ֗לֶגפֶּלֶגפלג כִּ֤יכִּיכי בְיָמָיו֙בְיָמָיובימיו נִפְלְגָ֣הנִפְלְגָהנפלגה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם אָחִ֖יואָחִיואחיו יָקְטָֽןיָקְטָןיקטן׃׃׃ 10:26 וְיָקְטָ֣ןוְיָקְטָןויקטן יָלַ֔דיָלַדילד אֶתאֶתאת־־־אַלְמוֹדָ֖דאַלְמוֹדָדאלמודד וְאֶתוְאֶתואת־־־שָׁ֑לֶףשָׁלֶףשלף וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲצַרְמָ֖וֶתחֲצַרְמָוֶתחצרמות וְאֶתוְאֶתואת־־־יָֽרַחיָרַחירח׃׃׃ 10:27 וְאֶתוְאֶתואת־־־הֲדוֹרָ֥םהֲדוֹרָםהדורם וְאֶתוְאֶתואת־־־אוּזָ֖לאוּזָלאוזל וְאֶתוְאֶתואת־־־דִּקְלָֽהדִּקְלָהדקלה׃׃׃ 10:28 וְאֶתוְאֶתואת־־־עוֹבָ֥לעוֹבָלעובל וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲבִֽימָאֵ֖לאֲבִימָאֵלאבימאל וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁבָֽאשְׁבָאשבא׃׃׃ 10:29 וְאֶתוְאֶתואת־־־אוֹפִ֥ראוֹפִראופר וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲוִילָ֖החֲוִילָהחוילה וְאֶתוְאֶתואת־־־יוֹבָ֑ביוֹבָביובב כָּלכָּלכל־־־אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יָקְטָֽןיָקְטָןיקטן׃׃׃ 10:30 וַֽיְהִ֥יוַיְהִיויהי מוֹשָׁבָ֖םמוֹשָׁבָםמושבם מִמֵּשָׁ֑אמִמֵּשָׁאממשא בֹּאֲכָ֥הבֹּאֲכָהבאכה סְפָ֖רָהסְפָרָהספרה הַ֥רהַרהר הַקֶּֽדֶםהַקֶּדֶםהקדם׃׃׃ 10:31 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה בְנֵיבְנֵיבני־־־שֵׁ֔םשֵׁםשם לְמִשְׁפְּחֹתָ֖םלְמִשְׁפְּחֹתָםלמשפחתם לִלְשֹׁנֹתָ֑םלִלְשֹׁנֹתָםללשנתם בְּאַרְצֹתָ֖םבְּאַרְצֹתָםבארצתם לְגוֹיֵהֶֽםלְגוֹיֵהֶםלגויהם׃׃׃ 10:32 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה מִשְׁפְּחֹ֧תמִשְׁפְּחֹתמשפחת בְּנֵיבְּנֵיבני־־־נֹ֛חַנֹחַנח לְתוֹלְדֹתָ֖םלְתוֹלְדֹתָםלתולדתם בְּגוֹיֵהֶ֑םבְּגוֹיֵהֶםבגויהם וּמֵאֵ֜לֶּהוּמֵאֵלֶּהומאלה נִפְרְד֧וּנִפְרְדוּנפרדו הַגּוֹיִ֛םהַגּוֹיִםהגוים בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ אַחַ֥ראַחַראחר הַמַּבּֽוּלהַמַּבּוּלהמבול׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain