Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 19

19:1 וַ֠יָּבֹאוּוַיָּבֹאוּויבאו שְׁנֵ֨ישְׁנֵישני הַמַּלְאָכִ֤יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים סְדֹ֙מָה֙סְדֹמָהסדמה בָּעֶ֔רֶבבָּעֶרֶבבערב וְל֖וֹטוְלוֹטולוט יֹשֵׁ֣ביֹשֵׁבישב בְּשַֽׁעַרבְּשַׁעַרבשער־־־סְדֹ֑םסְדֹםסדם וַיַּרְאוַיַּרְאוירא־־־לוֹט֙לוֹטלוט וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם לִקְרָאתָ֔םלִקְרָאתָםלקראתם וַיִּשְׁתַּ֥חוּוַיִּשְׁתַּחוּוישתחו אַפַּ֖יִםאַפַּיִםאפים אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 19:2 וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֶּ֣ההִנֶּההנה נָּאנָּאנא־־־אֲדֹנַ֗יאֲדֹנַיאדני ס֣וּרוּסוּרוּסורו נָ֠אנָאנא אֶלאֶלאל־־־בֵּ֨יתבֵּיתבית עַבְדְּכֶ֤םעַבְדְּכֶםעבדכם וְלִ֙ינוּ֙וְלִינוּולינו וְרַחֲצ֣וּוְרַחֲצוּורחצו רַגְלֵיכֶ֔םרַגְלֵיכֶםרגליכם וְהִשְׁכַּמְתֶּ֖םוְהִשְׁכַּמְתֶּםוהשכמתם וַהֲלַכְתֶּ֣םוַהֲלַכְתֶּםוהלכתם לְדַרְכְּכֶ֑םלְדַרְכְּכֶםלדרככם וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לֹּ֔אלֹּאלא כִּ֥יכִּיכי בָרְח֖וֹבבָרְחוֹבברחוב נָלִֽיןנָלִיןנלין׃׃׃ 19:3 וַיִּפְצַרוַיִּפְצַרויפצר־־־בָּ֣םבָּםבם מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַיָּסֻ֣רוּוַיָּסֻרוּויסרו אֵלָ֔יואֵלָיואליו וַיָּבֹ֖אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש לָהֶם֙לָהֶםלהם מִשְׁתֶּ֔המִשְׁתֶּהמשתה וּמַצּ֥וֹתוּמַצּוֹתומצות אָפָ֖האָפָהאפה וַיֹּאכֵֽלוּוַיֹּאכֵלוּויאכלו׃׃׃ 19:4 טֶרֶם֮טֶרֶםטרם יִשְׁכָּבוּ֒יִשְׁכָּבוּישכבו וְאַנְשֵׁ֨יוְאַנְשֵׁיואנשי הָעִ֜ירהָעִירהעיר אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי סְדֹם֙סְדֹםסדם נָסַ֣בּוּנָסַבּוּנסבו עַלעַלעל־־־הַבַּ֔יִתהַבַּיִתהבית מִנַּ֖עַרמִנַּעַרמנער וְעַדוְעַדועד־־־זָקֵ֑ןזָקֵןזקן כָּלכָּלכל־־־הָעָ֖םהָעָםהעם מִקָּצֶֽהמִקָּצֶהמקצה׃׃׃ 19:5 וַיִּקְרְא֤וּוַיִּקְרְאוּויקראו אֶלאֶלאל־־־לוֹט֙לוֹטלוט וַיֹּ֣אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו ל֔וֹלוֹלו אַיֵּ֧האַיֵּהאיה הָאֲנָשִׁ֛יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֥אוּבָּאוּבאו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך הַלָּ֑יְלָההַלָּיְלָההלילה הוֹצִיאֵ֣םהוֹצִיאֵםהוציאם אֵלֵ֔ינוּאֵלֵינוּאלינו וְנֵדְעָ֖הוְנֵדְעָהונדעה אֹתָֽםאֹתָםאתם׃׃׃ 19:6 וַיֵּצֵ֧אוַיֵּצֵאויצא אֲלֵהֶ֛םאֲלֵהֶםאלהם ל֖וֹטלוֹטלוט הַפֶּ֑תְחָההַפֶּתְחָההפתחה וְהַדֶּ֖לֶתוְהַדֶּלֶתוהדלת סָגַ֥רסָגַרסגר אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 19:7 וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר אַלאַלאל־־־נָ֥אנָאנא אַחַ֖יאַחַיאחי תָּרֵֽעוּתָּרֵעוּתרעו׃׃׃ 19:8 הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֨אנָאנא לִ֜ילִילי שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי בָנ֗וֹתבָנוֹתבנות אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יָדְעוּ֙יָדְעוּידעו אִ֔ישׁאִישׁאיש אוֹצִֽיאָהאוֹצִיאָהאוציאה־־־נָּ֤אנָּאנא אֶתְהֶן֙אֶתְהֶןאתהן אֲלֵיכֶ֔םאֲלֵיכֶםאליכם וַעֲשׂ֣וּוַעֲשׂוּועשו לָהֶ֔ןלָהֶןלהן כַּטּ֖וֹבכַּטּוֹבכטוב בְּעֵינֵיכֶ֑םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם רַ֠קרַקרק לָֽאֲנָשִׁ֤יםלָאֲנָשִׁיםלאנשים הָאֵל֙הָאֵלהאל אַלאַלאל־־־תַּעֲשׂ֣וּתַּעֲשׂוּתעשו דָבָ֔רדָבָרדבר כִּֽיכִּיכי־־־עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן בָּ֖אוּבָּאוּבאו בְּצֵ֥לבְּצֵלבצל קֹרָתִֽיקֹרָתִיקרתי׃׃׃ 19:9 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו ׀׀׀ גֶּשׁגֶּשׁגש־־־הָ֗לְאָההָלְאָההלאה וַיֹּֽאמְרוּ֙וַיֹּאמְרוּויאמרו הָאֶחָ֤דהָאֶחָדהאחד בָּֽאבָּאבא־־־לָגוּר֙לָגוּרלגור וַיִּשְׁפֹּ֣טוַיִּשְׁפֹּטוישפט שָׁפ֔וֹטשָׁפוֹטשפוט עַתָּ֕העַתָּהעתה נָרַ֥ענָרַענרע לְךָ֖לְךָלך מֵהֶ֑םמֵהֶםמהם וַיִּפְצְר֨וּוַיִּפְצְרוּויפצרו בָאִ֤ישׁבָאִישׁבאיש בְּלוֹט֙בְּלוֹטבלוט מְאֹ֔דמְאֹדמאד וַֽיִּגְּשׁ֖וּוַיִּגְּשׁוּויגשו לִשְׁבֹּ֥רלִשְׁבֹּרלשבר הַדָּֽלֶתהַדָּלֶתהדלת׃׃׃ 19:10 וַיִּשְׁלְח֤וּוַיִּשְׁלְחוּוישלחו הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים אֶתאֶתאת־־־יָדָ֔םיָדָםידם וַיָּבִ֧יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אֶתאֶתאת־־־ל֛וֹטלוֹטלוט אֲלֵיהֶ֖םאֲלֵיהֶםאליהם הַבָּ֑יְתָההַבָּיְתָההביתה וְאֶתוְאֶתואת־־־הַדֶּ֖לֶתהַדֶּלֶתהדלת סָגָֽרוּסָגָרוּסגרו׃׃׃ 19:11 וְֽאֶתוְאֶתואת־־־הָאֲנָשִׁ֞יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פֶּ֣תַחפֶּתַחפתח הַבַּ֗יִתהַבַּיִתהבית הִכּוּ֙הִכּוּהכו בַּסַּנְוֵרִ֔יםבַּסַּנְוֵרִיםבסנורים מִקָּטֹ֖ןמִקָּטֹןמקטן וְעַדוְעַדועד־־־גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וַיִּלְא֖וּוַיִּלְאוּוילאו לִמְצֹ֥אלִמְצֹאלמצא הַפָּֽתַחהַפָּתַחהפתח׃׃׃ 19:12 וַיֹּאמְר֨וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הָאֲנָשִׁ֜יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אֶלאֶלאל־־־ל֗וֹטלוֹטלוט עֹ֚דעֹדעד מִֽימִימי־־־לְךָ֣לְךָלך פֹ֔הפֹהפה חָתָן֙חָתָןחתן וּבָנֶ֣יךָוּבָנֶיךָובניך וּבְנֹתֶ֔יךָוּבְנֹתֶיךָובנתיך וְכֹ֥לוְכֹלוכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לְךָ֖לְךָלך בָּעִ֑ירבָּעִירבעיר הוֹצֵ֖אהוֹצֵאהוצא מִןמִןמן־־־הַמָּקֽוֹםהַמָּקוֹםהמקום׃׃׃ 19:13 כִּֽיכִּיכי־־־מַשְׁחִתִ֣יםמַשְׁחִתִיםמשחתים אֲנַ֔חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו אֶתאֶתאת־־־הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־גָֽדְלָ֤הגָדְלָהגדלה צַעֲקָתָם֙צַעֲקָתָםצעקתם אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֣יפְּנֵיפני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וַיְשַׁלְּחֵ֥נוּוַיְשַׁלְּחֵנוּוישלחנו יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְשַׁחֲתָֽהּלְשַׁחֲתָהּלשחתה׃׃׃ 19:14 וַיֵּצֵ֨אוַיֵּצֵאויצא ל֜וֹטלוֹטלוט וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר ׀׀׀ אֶלאֶלאל־־־חֲתָנָ֣יוחֲתָנָיוחתניו ׀׀׀ לֹקְחֵ֣ילֹקְחֵילקחי בְנֹתָ֗יובְנֹתָיובנתיו וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר ק֤וּמוּקוּמוּקומו צְּאוּ֙צְּאוּצאו מִןמִןמן־־־הַמָּק֣וֹםהַמָּקוֹםהמקום הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כִּֽיכִּיכי־־־מַשְׁחִ֥יתמַשְׁחִיתמשחית יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי כִמְצַחֵ֖קכִמְצַחֵקכמצחק בְּעֵינֵ֥יבְּעֵינֵיבעיני חֲתָנָֽיוחֲתָנָיוחתניו׃׃׃ 19:15 וּכְמוֹ֙וּכְמוֹוכמו הַשַּׁ֣חַרהַשַּׁחַרהשחר עָלָ֔העָלָהעלה וַיָּאִ֥יצוּוַיָּאִיצוּויאיצו הַמַּלְאָכִ֖יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים בְּל֣וֹטבְּלוֹטבלוט לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר קוּם֩קוּםקום קַ֨חקַחקח אֶֽתאֶתאת־־־אִשְׁתְּךָ֜אִשְׁתְּךָאשתך וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁתֵּ֤ישְׁתֵּישתי בְנֹתֶ֙יךָ֙בְנֹתֶיךָבנתיך הַנִּמְצָאֹ֔תהַנִּמְצָאֹתהנמצאת פֶּןפֶּןפן־־־תִּסָּפֶ֖התִּסָּפֶהתספה בַּעֲוֺ֥ןבַּעֲוֺןבעון הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 19:16 וַֽיִּתְמַהְמָ֓הּוַיִּתְמַהְמָהּויתמהמה ׀׀׀ וַיַּחֲזִ֨קוּוַיַּחֲזִקוּויחזקו הָאֲנָשִׁ֜יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים בְּיָד֣וֹבְּיָדוֹבידו וּבְיַדוּבְיַדוביד־־־אִשְׁתּ֗וֹאִשְׁתּוֹאשתו וּבְיַד֙וּבְיַדוביד שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי בְנֹתָ֔יובְנֹתָיובנתיו בְּחֶמְלַ֥תבְּחֶמְלַתבחמלת יְהוָ֖היְהוָהיהוה עָלָ֑יועָלָיועליו וַיֹּצִאֻ֥הוּוַיֹּצִאֻהוּויצאהו וַיַּנִּחֻ֖הוּוַיַּנִּחֻהוּוינחהו מִח֥וּץמִחוּץמחוץ לָעִֽירלָעִירלעיר׃׃׃ 19:17 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כְהוֹצִיאָ֨םכְהוֹצִיאָםכהוציאם אֹתָ֜םאֹתָםאתם הַח֗וּצָההַחוּצָההחוצה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הִמָּלֵ֣טהִמָּלֵטהמלט עַלעַלעל־־־נַפְשֶׁ֔ךָנַפְשֶׁךָנפשך אַלאַלאל־־־תַּבִּ֣יטתַּבִּיטתביט אַחֲרֶ֔יךָאַחֲרֶיךָאחריך וְאַֽלוְאַלואל־־־תַּעֲמֹ֖דתַּעֲמֹדתעמד בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַכִּכָּ֑רהַכִּכָּרהככר הָהָ֥רָההָהָרָהההרה הִמָּלֵ֖טהִמָּלֵטהמלט פֶּןפֶּןפן־־־תִּסָּפֶֽהתִּסָּפֶהתספה׃׃׃ 19:18 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹטלוֹטלוט אֲלֵהֶ֑םאֲלֵהֶםאלהם אַלאַלאל־־־נָ֖אנָאנא אֲדֹנָֽיאֲדֹנָיאדני׃׃׃ 19:19 הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֠אנָאנא מָצָ֨אמָצָאמצא עַבְדְּךָ֣עַבְדְּךָעבדך חֵן֮חֵןחן בְּעֵינֶיךָ֒בְּעֵינֶיךָבעיניך וַתַּגְדֵּ֣לוַתַּגְדֵּלותגדל חַסְדְּךָ֗חַסְדְּךָחסדך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֙יתָ֙עָשִׂיתָעשית עִמָּדִ֔יעִמָּדִיעמדי לְהַחֲי֖וֹתלְהַחֲיוֹתלהחיות אֶתאֶתאת־־־נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי וְאָנֹכִ֗יוְאָנֹכִיואנכי לֹ֤אלֹאלא אוּכַל֙אוּכַלאוכל לְהִמָּלֵ֣טלְהִמָּלֵטלהמלט הָהָ֔רָההָהָרָהההרה פֶּןפֶּןפן־־־תִּדְבָּקַ֥נִיתִּדְבָּקַנִיתדבקני הָרָעָ֖ההָרָעָההרעה וָמַֽתִּיוָמַתִּיומתי׃׃׃ 19:20 הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֠אנָאנא הָעִ֨ירהָעִירהעיר הַזֹּ֧אתהַזֹּאתהזאת קְרֹבָ֛הקְרֹבָהקרבה לָנ֥וּסלָנוּסלנוס שָׁ֖מָּהשָׁמָּהשמה וְהִ֣יאוְהִיאוהיא מִצְעָ֑רמִצְעָרמצער אִמָּלְטָ֨האִמָּלְטָהאמלטה נָּ֜אנָּאנא שָׁ֗מָּהשָׁמָּהשמה הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא מִצְעָ֛רמִצְעָרמצער הִ֖ואהִואהוא וּתְחִ֥יוּתְחִיותחי נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 19:21 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו הִנֵּה֙הִנֵּההנה נָשָׂ֣אתִינָשָׂאתִינשאתי פָנֶ֔יךָפָנֶיךָפניך גַּ֖םגַּםגם לַדָּבָ֣רלַדָּבָרלדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה לְבִלְתִּ֛ילְבִלְתִּילבלתי הָפְכִּ֥יהָפְכִּיהפכי אֶתאֶתאת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבַּֽרְתָּדִּבַּרְתָּדברת׃׃׃ 19:22 מַהֵר֙מַהֵרמהר הִמָּלֵ֣טהִמָּלֵטהמלט שָׁ֔מָּהשָׁמָּהשמה כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא אוּכַל֙אוּכַלאוכל לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות דָּבָ֔רדָּבָרדבר עַדעַדעד־־־בֹּאֲךָ֖בֹּאֲךָבאך שָׁ֑מָּהשָׁמָּהשמה עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן קָרָ֥אקָרָאקרא שֵׁםשֵׁםשם־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר צֽוֹעַרצוֹעַרצוער׃׃׃ 19:23 הַשֶּׁ֖מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש יָצָ֣איָצָאיצא עַלעַלעל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְל֖וֹטוְלוֹטולוט בָּ֥אבָּאבא צֹֽעֲרָהצֹעֲרָהצערה׃׃׃ 19:24 וַֽיהוָ֗הוַיהוָהויהוה הִמְטִ֧ירהִמְטִירהמטיר עַלעַלעל־־־סְדֹ֛םסְדֹםסדם וְעַלוְעַלועל־־־עֲמֹרָ֖העֲמֹרָהעמרה גָּפְרִ֣יתגָּפְרִיתגפרית וָאֵ֑שׁוָאֵשׁואש מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת יְהוָ֖היְהוָהיהוה מִןמִןמן־־־הַשָּׁמָֽיִםהַשָּׁמָיִםהשמים׃׃׃ 19:25 וַֽיַּהֲפֹךְ֙וַיַּהֲפֹךְויהפך אֶתאֶתאת־־־הֶעָרִ֣יםהֶעָרִיםהערים הָאֵ֔להָאֵלהאל וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־הַכִּכָּ֑רהַכִּכָּרהככר וְאֵת֙וְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־יֹשְׁבֵ֣ייֹשְׁבֵיישבי הֶעָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים וְצֶ֖מַחוְצֶמַחוצמח הָאֲדָמָֽההָאֲדָמָההאדמה׃׃׃ 19:26 וַתַּבֵּ֥טוַתַּבֵּטותבט אִשְׁתּ֖וֹאִשְׁתּוֹאשתו מֵאַחֲרָ֑יומֵאַחֲרָיומאחריו וַתְּהִ֖יוַתְּהִיותהי נְצִ֥יבנְצִיבנציב מֶֽלַחמֶלַחמלח׃׃׃ 19:27 וַיַּשְׁכֵּ֥םוַיַּשְׁכֵּםוישכם אַבְרָהָ֖םאַבְרָהָםאברהם בַּבֹּ֑קֶרבַּבֹּקֶרבבקר אֶלאֶלאל־־־הַ֨מָּק֔וֹםהַמָּקוֹםהמקום אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָ֥מַדעָמַדעמד שָׁ֖םשָׁםשם אֶתאֶתאת־־־פְּנֵ֥יפְּנֵיפני יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 19:28 וַיַּשְׁקֵ֗ףוַיַּשְׁקֵףוישקף עַלעַלעל־־־פְּנֵ֤יפְּנֵיפני סְדֹם֙סְדֹםסדם וַעֲמֹרָ֔הוַעֲמֹרָהועמרה וְעַֽלוְעַלועל־־־כָּלכָּלכל־־־פְּנֵ֖יפְּנֵיפני אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ הַכִּכָּ֑רהַכִּכָּרהככר וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה עָלָה֙עָלָהעלה קִיטֹ֣רקִיטֹרקיטר הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כְּקִיטֹ֖רכְּקִיטֹרכקיטר הַכִּבְשָֽׁןהַכִּבְשָׁןהכבשן׃׃׃ 19:29 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי בְּשַׁחֵ֤תבְּשַׁחֵתבשחת אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־עָרֵ֣יעָרֵיערי הַכִּכָּ֔רהַכִּכָּרהככר וַיִּזְכֹּ֥רוַיִּזְכֹּרויזכר אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־אַבְרָהָ֑םאַבְרָהָםאברהם וַיְשַׁלַּ֤חוַיְשַׁלַּחוישלח אֶתאֶתאת־־־לוֹט֙לוֹטלוט מִתּ֣וֹךְמִתּוֹךְמתוך הַהֲפֵכָ֔ההַהֲפֵכָהההפכה בַּהֲפֹךְ֙בַּהֲפֹךְבהפך אֶתאֶתאת־־־הֶ֣עָרִ֔יםהֶעָרִיםהערים אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יָשַׁ֥ביָשַׁבישב בָּהֵ֖ןבָּהֵןבהן לֽוֹטלוֹטלוט׃׃׃ 19:30 וַיַּעַל֩וַיַּעַלויעל ל֨וֹטלוֹטלוט מִצּ֜וֹעַרמִצּוֹעַרמצוער וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב בָּהָ֗רבָּהָרבהר וּשְׁתֵּ֤יוּשְׁתֵּיושתי בְנֹתָיו֙בְנֹתָיובנתיו עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו כִּ֥יכִּיכי יָרֵ֖איָרֵאירא לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת בְּצ֑וֹעַרבְּצוֹעַרבצוער וַיֵּ֙שֶׁב֙וַיֵּשֶׁבוישב בַּמְּעָרָ֔הבַּמְּעָרָהבמערה ה֖וּאהוּאהוא וּשְׁתֵּ֥יוּשְׁתֵּיושתי בְנֹתָֽיובְנֹתָיובנתיו׃׃׃ 19:31 וַתֹּ֧אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הַבְּכִירָ֛ההַבְּכִירָההבכירה אֶלאֶלאל־־־הַצְּעִירָ֖ההַצְּעִירָההצעירה אָבִ֣ינוּאָבִינוּאבינו זָקֵ֑ןזָקֵןזקן וְאִ֨ישׁוְאִישׁואיש אֵ֤יןאֵיןאין בָּאָ֙רֶץ֙בָּאָרֶץבארץ לָב֣וֹאלָבוֹאלבוא עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו כְּדֶ֖רֶךְכְּדֶרֶךְכדרך כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 19:32 לְכָ֨הלְכָהלכה נַשְׁקֶ֧הנַשְׁקֶהנשקה אֶתאֶתאת־־־אָבִ֛ינוּאָבִינוּאבינו יַ֖יִןיַיִןיין וְנִשְׁכְּבָ֣הוְנִשְׁכְּבָהונשכבה עִמּ֑וֹעִמּוֹעמו וּנְחַיֶּ֥הוּנְחַיֶּהונחיה מֵאָבִ֖ינוּמֵאָבִינוּמאבינו זָֽרַעזָרַעזרע׃׃׃ 19:33 וַתַּשְׁקֶ֧יןָוַתַּשְׁקֶיןָותשקין אֶתאֶתאת־־־אֲבִיהֶ֛ןאֲבִיהֶןאביהן יַ֖יִןיַיִןיין בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה ה֑וּאהוּאהוא וַתָּבֹ֤אוַתָּבֹאותבא הַבְּכִירָה֙הַבְּכִירָההבכירה וַתִּשְׁכַּ֣בוַתִּשְׁכַּבותשכב אֶתאֶתאת־־־אָבִ֔יהָאָבִיהָאביה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָדַ֥עיָדַעידע בְּשִׁכְבָ֖הּבְּשִׁכְבָהּבשכבה וּבְקׄוּמָֽהּוּבְקׄוּמָהּובקומה׃׃׃ 19:34 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר הַבְּכִירָה֙הַבְּכִירָההבכירה אֶלאֶלאל־־־הַצְּעִירָ֔ההַצְּעִירָההצעירה הֵןהֵןהן־־־שָׁכַ֥בְתִּישָׁכַבְתִּישכבתי אֶ֖מֶשׁאֶמֶשׁאמש אֶתאֶתאת־־־אָבִ֑יאָבִיאבי נַשְׁקֶ֨נּוּנַשְׁקֶנּוּנשקנו יַ֜יִןיַיִןיין גַּםגַּםגם־־־הַלַּ֗יְלָההַלַּיְלָההלילה וּבֹ֙אִי֙וּבֹאִיובאי שִׁכְבִ֣ישִׁכְבִישכבי עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וּנְחַיֶּ֥הוּנְחַיֶּהונחיה מֵאָבִ֖ינוּמֵאָבִינוּמאבינו זָֽרַעזָרַעזרע׃׃׃ 19:35 וַתַּשְׁקֶ֜יןָוַתַּשְׁקֶיןָותשקין גַּ֣םגַּםגם בַּלַּ֧יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֛וּאהַהוּאההוא אֶתאֶתאת־־־אֲבִיהֶ֖ןאֲבִיהֶןאביהן יָ֑יִןיָיִןיין וַתָּ֤קָםוַתָּקָםותקם הַצְּעִירָה֙הַצְּעִירָההצעירה וַתִּשְׁכַּ֣בוַתִּשְׁכַּבותשכב עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יָדַ֥עיָדַעידע בְּשִׁכְבָ֖הּבְּשִׁכְבָהּבשכבה וּבְקֻמָֽהּוּבְקֻמָהּובקמה׃׃׃ 19:36 וַֽתַּהֲרֶ֛יןָוַתַּהֲרֶיןָותהרין שְׁתֵּ֥ישְׁתֵּישתי בְנֽוֹתבְנוֹתבנות־־־ל֖וֹטלוֹטלוט מֵאֲבִיהֶֽןמֵאֲבִיהֶןמאביהן׃׃׃ 19:37 וַתֵּ֤לֶדוַתֵּלֶדותלד הַבְּכִירָה֙הַבְּכִירָההבכירה בֵּ֔ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו מוֹאָ֑במוֹאָבמואב ה֥וּאהוּאהוא אֲבִֽיאֲבִיאבי־־־מוֹאָ֖במוֹאָבמואב עַדעַדעד־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 19:38 וְהַצְּעִירָ֤הוְהַצְּעִירָהוהצעירה גַםגַםגם־־־הִוא֙הִואהוא יָ֣לְדָהיָלְדָהילדה בֵּ֔ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו בֶּןבֶּןבן־־־עַמִּ֑יעַמִּיעמי ה֛וּאהוּאהוא אֲבִ֥יאֲבִיאבי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון עַדעַדעד־־־הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain