Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 27

27:1 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּֽיכִּיכי־־־זָקֵ֣ןזָקֵןזקן יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק וַתִּכְהֶ֥יןָוַתִּכְהֶיןָותכהין עֵינָ֖יועֵינָיועיניו מֵרְאֹ֑תמֵרְאֹתמראת וַיִּקְרָ֞אוַיִּקְרָאויקרא אֶתאֶתאת־־־עֵשָׂ֣ועֵשָׂועשו ׀׀׀ בְּנ֣וֹבְּנוֹבנו הַגָּדֹ֗להַגָּדֹלהגדל וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו בְּנִ֔יבְּנִיבני וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֖יואֵלָיואליו הִנֵּֽנִיהִנֵּנִיהנני׃׃׃ 27:2 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־נָ֖אנָאנא זָקַ֑נְתִּיזָקַנְתִּיזקנתי לֹ֥אלֹאלא יָדַ֖עְתִּייָדַעְתִּיידעתי י֥וֹםיוֹםיום מוֹתִֽימוֹתִימותי׃׃׃ 27:3 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה שָׂאשָׂאשא־־־נָ֣אנָאנא כֵלֶ֔יךָכֵלֶיךָכליך תֶּלְיְךָ֖תֶּלְיְךָתליך וְקַשְׁתֶּ֑ךָוְקַשְׁתֶּךָוקשתך וְצֵא֙וְצֵאוצא הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה וְצ֥וּדָהוְצוּדָהוצודה לִּ֖ילִּילי [צֵידָה כ][צֵידָה כ][צידה כ] (צָֽיִד ק)(צָיִד ק)(ציד ק)׃׃׃ 27:4 וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־לִ֨ילִילי מַטְעַמִּ֜יםמַטְעַמִּיםמטעמים כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר אָהַ֛בְתִּיאָהַבְתִּיאהבתי וְהָבִ֥יאָהוְהָבִיאָהוהביאה לִּ֖ילִּילי וְאֹכֵ֑לָהוְאֹכֵלָהואכלה בַּעֲב֛וּרבַּעֲבוּרבעבור תְּבָרֶכְךָ֥תְּבָרֶכְךָתברכך נַפְשִׁ֖ינַפְשִׁינפשי בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם אָמֽוּתאָמוּתאמות׃׃׃ 27:5 וְרִבְקָ֣הוְרִבְקָהורבקה שֹׁמַ֔עַתשֹׁמַעַתשמעת בְּדַבֵּ֣רבְּדַבֵּרבדבר יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק אֶלאֶלאל־־־עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו בְּנ֑וֹבְּנוֹבנו וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך עֵשָׂו֙עֵשָׂועשו הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה לָצ֥וּדלָצוּדלצוד צַ֖יִדצַיִדציד לְהָבִֽיאלְהָבִיאלהביא׃׃׃ 27:6 וְרִבְקָה֙וְרִבְקָהורבקה אָֽמְרָ֔האָמְרָהאמרה אֶלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֥ביַעֲקֹביעקב בְּנָ֖הּבְּנָהּבנה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּ֤ההִנֵּההנה שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי אֶתאֶתאת־־־אָבִ֔יךָאָבִיךָאביך מְדַבֵּ֛רמְדַבֵּרמדבר אֶלאֶלאל־־־עֵשָׂ֥ועֵשָׂועשו אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 27:7 הָבִ֨יאָההָבִיאָההביאה לִּ֥ילִּילי צַ֛יִדצַיִדציד וַעֲשֵׂהוַעֲשֵׂהועשה־־־לִ֥ילִילי מַטְעַמִּ֖יםמַטְעַמִּיםמטעמים וְאֹכֵ֑לָהוְאֹכֵלָהואכלה וַאֲבָרֶכְכָ֛הוַאֲבָרֶכְכָהואברככה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יְהוָ֖היְהוָהיהוה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מוֹתִֽימוֹתִימותי׃׃׃ 27:8 וְעַתָּ֥הוְעַתָּהועתה בְנִ֖יבְנִיבני שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע בְּקֹלִ֑יבְּקֹלִיבקלי לַאֲשֶׁ֥רלַאֲשֶׁרלאשר אֲנִ֖יאֲנִיאני מְצַוָּ֥המְצַוָּהמצוה אֹתָֽךְאֹתָךְאתך׃׃׃ 27:9 לֶךְלֶךְלך־־־נָא֙נָאנא אֶלאֶלאל־־־הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן וְקַֽחוְקַחוקח־־־לִ֣ילִילי מִשָּׁ֗םמִשָּׁםמשם שְׁנֵ֛ישְׁנֵישני גְּדָיֵ֥יגְּדָיֵיגדיי עִזִּ֖יםעִזִּיםעזים טֹבִ֑יםטֹבִיםטבים וְאֶֽעֱשֶׂ֨הוְאֶעֱשֶׂהואעשה אֹתָ֧םאֹתָםאתם מַטְעַמִּ֛יםמַטְעַמִּיםמטעמים לְאָבִ֖יךָלְאָבִיךָלאביך כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר אָהֵֽבאָהֵבאהב׃׃׃ 27:10 וְהֵבֵאתָ֥וְהֵבֵאתָוהבאת לְאָבִ֖יךָלְאָבִיךָלאביך וְאָכָ֑לוְאָכָלואכל בַּעֲבֻ֛רבַּעֲבֻרבעבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יְבָרֶכְךָ֖יְבָרֶכְךָיברכך לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני מוֹתֽוֹמוֹתוֹמותו׃׃׃ 27:11 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־רִבְקָ֖הרִבְקָהרבקה אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו הֵ֣ןהֵןהן עֵשָׂ֤ועֵשָׂועשו אָחִי֙אָחִיאחי אִ֣ישׁאִישׁאיש שָׂעִ֔רשָׂעִרשער וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי אִ֥ישׁאִישׁאיש חָלָֽקחָלָקחלק׃׃׃ 27:12 אוּלַ֤יאוּלַיאולי יְמֻשֵּׁ֙נִי֙יְמֻשֵּׁנִיימשני אָבִ֔יאָבִיאבי וְהָיִ֥יתִיוְהָיִיתִיוהייתי בְעֵינָ֖יובְעֵינָיובעיניו כִּמְתַעְתֵּ֑עַכִּמְתַעְתֵּעַכמתעתע וְהֵבֵאתִ֥יוְהֵבֵאתִיוהבאתי עָלַ֛יעָלַיעלי קְלָלָ֖הקְלָלָהקללה וְלֹ֥אוְלֹאולא בְרָכָֽהבְרָכָהברכה׃׃׃ 27:13 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לוֹ֙לוֹלו אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו עָלַ֥יעָלַיעלי קִלְלָתְךָ֖קִלְלָתְךָקללתך בְּנִ֑יבְּנִיבני אַ֛ךְאַךְאך שְׁמַ֥עשְׁמַעשמע בְּקֹלִ֖יבְּקֹלִיבקלי וְלֵ֥ךְוְלֵךְולך קַֽחקַחקח־־־לִֽילִילי׃׃׃ 27:14 וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך וַיִּקַּ֔חוַיִּקַּחויקח וַיָּבֵ֖אוַיָּבֵאויבא לְאִמּ֑וֹלְאִמּוֹלאמו וַתַּ֤עַשׂוַתַּעַשׂותעש אִמּוֹ֙אִמּוֹאמו מַטְעַמִּ֔יםמַטְעַמִּיםמטעמים כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר אָהֵ֥באָהֵבאהב אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 27:15 וַתִּקַּ֣חוַתִּקַּחותקח רִ֠בְקָהרִבְקָהרבקה אֶתאֶתאת־־־בִּגְדֵ֨יבִּגְדֵיבגדי עֵשָׂ֜ועֵשָׂועשו בְּנָ֤הּבְּנָהּבנה הַגָּדֹל֙הַגָּדֹלהגדל הַחֲמֻדֹ֔תהַחֲמֻדֹתהחמדת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אִתָּ֖הּאִתָּהּאתה בַּבָּ֑יִתבַּבָּיִתבבית וַתַּלְבֵּ֥שׁוַתַּלְבֵּשׁותלבש אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב בְּנָ֥הּבְּנָהּבנה הַקָּטָֽןהַקָּטָןהקטן׃׃׃ 27:16 וְאֵ֗תוְאֵתואת עֹרֹת֙עֹרֹתערת גְּדָיֵ֣יגְּדָיֵיגדיי הָֽעִזִּ֔יםהָעִזִּיםהעזים הִלְבִּ֖ישָׁההִלְבִּישָׁההלבישה עַלעַלעל־־־יָדָ֑יויָדָיוידיו וְעַ֖לוְעַלועל חֶלְקַ֥תחֶלְקַתחלקת צַוָּארָֽיוצַוָּארָיוצואריו׃׃׃ 27:17 וַתִּתֵּ֧ןוַתִּתֵּןותתן אֶתאֶתאת־־־הַמַּטְעַמִּ֛יםהַמַּטְעַמִּיםהמטעמים וְאֶתוְאֶתואת־־־הַלֶּ֖חֶםהַלֶּחֶםהלחם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשָׂ֑תָהעָשָׂתָהעשתה בְּיַ֖דבְּיַדביד יַעֲקֹ֥ביַעֲקֹביעקב בְּנָֽהּבְּנָהּבנה׃׃׃ 27:18 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא אֶלאֶלאל־־־אָבִ֖יואָבִיואביו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָבִ֑יאָבִיאבי וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֶּ֔נִּיהִנֶּנִּיהנני מִ֥ימִימי אַתָּ֖האַתָּהאתה בְּנִֽיבְּנִיבני׃׃׃ 27:19 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־אָבִ֗יואָבִיואביו אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי עֵשָׂ֣ועֵשָׂועשו בְּכֹרֶ֔ךָבְּכֹרֶךָבכרך עָשִׂ֕יתִיעָשִׂיתִיעשיתי כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּבַּ֖רְתָּדִּבַּרְתָּדברת אֵלָ֑יאֵלָיאלי קֽוּםקוּםקום־־־נָ֣אנָאנא שְׁבָ֗השְׁבָהשבה וְאָכְלָה֙וְאָכְלָהואכלה מִצֵּידִ֔ימִצֵּידִימצידי בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור תְּבָרֲכַ֥נִּיתְּבָרֲכַנִּיתברכני נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 27:20 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִצְחָק֙יִצְחָקיצחק אֶלאֶלאל־־־בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו מַהמַהמה־־־זֶּ֛הזֶּהזה מִהַ֥רְתָּמִהַרְתָּמהרת לִמְצֹ֖אלִמְצֹאלמצא בְּנִ֑יבְּנִיבני וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כִּ֥יכִּיכי הִקְרָ֛ההִקְרָההקרה יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֖יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך לְפָנָֽילְפָנָילפני׃׃׃ 27:21 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִצְחָק֙יִצְחָקיצחק אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב גְּשָׁהגְּשָׁהגשה־־־נָּ֥אנָּאנא וַאֲמֻֽשְׁךָ֖וַאֲמֻשְׁךָואמשך בְּנִ֑יבְּנִיבני הַֽאַתָּ֥ההַאַתָּההאתה זֶ֛הזֶהזה בְּנִ֥יבְּנִיבני עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו אִםאִםאם־־־לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 27:22 וַיִּגַּ֧שׁוַיִּגַּשׁויגש יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק אָבִ֖יואָבִיואביו וַיְמֻשֵּׁ֑הוּוַיְמֻשֵּׁהוּוימשהו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַקֹּל֙הַקֹּלהקל ק֣וֹלקוֹלקול יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְהַיָּדַ֖יִםוְהַיָּדַיִםוהידים יְדֵ֥ייְדֵיידי עֵשָֽׂועֵשָׂועשו׃׃׃ 27:23 וְלֹ֣אוְלֹאולא הִכִּיר֔וֹהִכִּירוֹהכירו כִּֽיכִּיכי־־־הָי֣וּהָיוּהיו יָדָ֗יויָדָיוידיו כִּידֵ֛יכִּידֵיכידי עֵשָׂ֥ועֵשָׂועשו אָחִ֖יואָחִיואחיו שְׂעִרֹ֑תשְׂעִרֹתשערת וַֽיְבָרְכֵֽהוּוַיְבָרְכֵהוּויברכהו׃׃׃ 27:24 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אַתָּ֥האַתָּהאתה זֶ֖הזֶהזה בְּנִ֣יבְּנִיבני עֵשָׂ֑ועֵשָׂועשו וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָֽנִיאָנִיאני׃׃׃ 27:25 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הַגִּ֤שָׁההַגִּשָׁההגשה לִּי֙לִּילי וְאֹֽכְלָה֙וְאֹכְלָהואכלה מִצֵּ֣ידמִצֵּידמציד בְּנִ֔יבְּנִיבני לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען תְּבָֽרֶכְךָ֖תְּבָרֶכְךָתברכך נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי וַיַּגֶּשׁוַיַּגֶּשׁויגש־־־לוֹ֙לוֹלו וַיֹּאכַ֔לוַיֹּאכַלויאכל וַיָּ֧בֵאוַיָּבֵאויבא ל֦וֹלוֹלו יַ֖יִןיַיִןיין וַיֵּֽשְׁתְּוַיֵּשְׁתְּוישת׃׃׃ 27:26 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֖יואֵלָיואליו יִצְחָ֣קיִצְחָקיצחק אָבִ֑יואָבִיואביו גְּשָׁהגְּשָׁהגשה־־־נָּ֥אנָּאנא וּשְׁקָהוּשְׁקָהושקה־־־לִּ֖ילִּילי בְּנִֽיבְּנִיבני׃׃׃ 27:27 וַיִּגַּשׁ֙וַיִּגַּשׁויגש וַיִּשַּׁקוַיִּשַּׁקוישק־־־ל֔וֹלוֹלו וַיָּ֛רַחוַיָּרַחוירח אֶתאֶתאת־־־רֵ֥יחַרֵיחַריח בְּגָדָ֖יובְּגָדָיובגדיו וַֽיְבָרֲכֵ֑הוּוַיְבָרֲכֵהוּויברכהו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר רְאֵה֙רְאֵהראה רֵ֣יחַרֵיחַריח בְּנִ֔יבְּנִיבני כְּרֵ֣יחַכְּרֵיחַכריח שָׂדֶ֔השָׂדֶהשדה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בֵּרֲכ֖וֹבֵּרֲכוֹברכו יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 27:28 וְיִֽתֶּןוְיִתֶּןויתן־־־לְךָ֙לְךָלך הָאֱלֹהִ֔יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מִטַּל֙מִטַּלמטל הַשָּׁמַ֔יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וּמִשְׁמַנֵּ֖יוּמִשְׁמַנֵּיומשמני הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְרֹ֥בוְרֹבורב דָּגָ֖ןדָּגָןדגן וְתִירֹֽשׁוְתִירֹשׁותירש׃׃׃ 27:29 יַֽעַבְד֣וּךָיַעַבְדוּךָיעבדוך עַמִּ֗יםעַמִּיםעמים [וְיִשְׁתַּחוּ כ][וְיִשְׁתַּחוּ כ][וישתחו כ] (וְיִֽשְׁתַּחֲו֤וּ ק)(וְיִשְׁתַּחֲווּ ק)(וישתחוו ק) לְךָ֙לְךָלך לְאֻמִּ֔יםלְאֻמִּיםלאמים הֱוֵ֤ההֱוֵההוה גְבִיר֙גְבִירגביר לְאַחֶ֔יךָלְאַחֶיךָלאחיך וְיִשְׁתַּחֲוּ֥וּוְיִשְׁתַּחֲוּוּוישתחוו לְךָ֖לְךָלך בְּנֵ֣יבְּנֵיבני אִמֶּ֑ךָאִמֶּךָאמך אֹרְרֶ֣יךָאֹרְרֶיךָארריך אָר֔וּראָרוּרארור וּֽמְבָרֲכֶ֖יךָוּמְבָרֲכֶיךָומברכיך בָּרֽוּךְבָּרוּךְברוך׃׃׃ 27:30 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר כִּלָּ֣הכִּלָּהכלה יִצְחָק֮יִצְחָקיצחק לְבָרֵ֣ךְלְבָרֵךְלברך אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹב֒יַעֲקֹביעקב וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַ֣ךְאַךְאך יָצֹ֤איָצֹאיצא יָצָא֙יָצָאיצא יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב מֵאֵ֥תמֵאֵתמאת פְּנֵ֖יפְּנֵיפני יִצְחָ֣קיִצְחָקיצחק אָבִ֑יואָבִיואביו וְעֵשָׂ֣ווְעֵשָׂוועשו אָחִ֔יואָחִיואחיו בָּ֖אבָּאבא מִצֵּידֽוֹמִצֵּידוֹמצידו׃׃׃ 27:31 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש גַּםגַּםגם־־־הוּא֙הוּאהוא מַטְעַמִּ֔יםמַטְעַמִּיםמטעמים וַיָּבֵ֖אוַיָּבֵאויבא לְאָבִ֑יולְאָבִיולאביו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְאָבִ֗יולְאָבִיולאביו יָקֻ֤םיָקֻםיקם אָבִי֙אָבִיאבי וְיֹאכַל֙וְיֹאכַלויאכל מִצֵּ֣ידמִצֵּידמציד בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו בַּעֲב֖וּרבַּעֲבוּרבעבור תְּבָרֲכַ֥נִּיתְּבָרֲכַנִּיתברכני נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 27:32 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֛וֹלוֹלו יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק אָבִ֖יואָבִיואביו מִימִימי־־־אָ֑תָּהאָתָּהאתה וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲנִ֛יאֲנִיאני בִּנְךָ֥בִּנְךָבנך בְכֹֽרְךָ֖בְכֹרְךָבכרך עֵשָֽׂועֵשָׂועשו׃׃׃ 27:33 וַיֶּחֱרַ֨דוַיֶּחֱרַדויחרד יִצְחָ֣קיִצְחָקיצחק חֲרָדָה֮חֲרָדָהחרדה גְּדֹלָ֣הגְּדֹלָהגדלה עַדעַדעד־־־מְאֹד֒מְאֹדמאד וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר מִֽימִימי־־־אֵפ֡וֹאאֵפוֹאאפוא ה֣וּאהוּאהוא הַצָּֽדהַצָּדהצד־־־צַיִד֩צַיִדציד וַיָּ֨בֵאוַיָּבֵאויבא לִ֜ילִילי וָאֹכַ֥לוָאֹכַלואכל מִכֹּ֛למִכֹּלמכל בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם תָּב֖וֹאתָּבוֹאתבוא וָאֲבָרֲכֵ֑הוּוָאֲבָרֲכֵהוּואברכהו גַּםגַּםגם־־־בָּר֖וּךְבָּרוּךְברוך יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ 27:34 כִּשְׁמֹ֤עַכִּשְׁמֹעַכשמע עֵשָׂו֙עֵשָׂועשו אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֣ידִּבְרֵידברי אָבִ֔יואָבִיואביו וַיִּצְעַ֣קוַיִּצְעַקויצעק צְעָקָ֔הצְעָקָהצעקה גְּדֹלָ֥הגְּדֹלָהגדלה וּמָרָ֖הוּמָרָהומרה עַדעַדעד־־־מְאֹ֑דמְאֹדמאד וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְאָבִ֔יולְאָבִיולאביו בָּרֲכֵ֥נִיבָּרֲכֵנִיברכני גַםגַםגם־־־אָ֖נִיאָנִיאני אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃ 27:35 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר בָּ֥אבָּאבא אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך בְּמִרְמָ֑הבְּמִרְמָהבמרמה וַיִּקַּ֖חוַיִּקַּחויקח בִּרְכָתֶֽךָבִּרְכָתֶךָברכתך׃׃׃ 27:36 וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲכִי֩הֲכִיהכי קָרָ֨אקָרָאקרא שְׁמ֜וֹשְׁמוֹשמו יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב וַֽיַּעְקְבֵ֙נִי֙וַיַּעְקְבֵנִיויעקבני זֶ֣הזֶהזה פַעֲמַ֔יִםפַעֲמַיִםפעמים אֶתאֶתאת־־־בְּכֹרָתִ֣יבְּכֹרָתִיבכרתי לָקָ֔חלָקָחלקח וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה עַתָּ֖העַתָּהעתה לָקַ֣חלָקַחלקח בִּרְכָתִ֑יבִּרְכָתִיברכתי וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר הֲלֹאהֲלֹאהלא־־־אָצַ֥לְתָּאָצַלְתָּאצלת לִּ֖ילִּילי בְּרָכָֽהבְּרָכָהברכה׃׃׃ 27:37 וַיַּ֨עַןוַיַּעַןויען יִצְחָ֜קיִצְחָקיצחק וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לְעֵשָׂ֗ולְעֵשָׂולעשו הֵ֣ןהֵןהן גְּבִ֞ירגְּבִירגביר שַׂמְתִּ֥יושַׂמְתִּיושמתיו לָךְ֙לָךְלך וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־אֶחָ֗יואֶחָיואחיו נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי לוֹ֙לוֹלו לַעֲבָדִ֔יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְדָגָ֥ןוְדָגָןודגן וְתִירֹ֖שׁוְתִירֹשׁותירש סְמַכְתִּ֑יוסְמַכְתִּיוסמכתיו וּלְכָ֣הוּלְכָהולכה אֵפ֔וֹאאֵפוֹאאפוא מָ֥המָהמה אֶֽעֱשֶׂ֖האֶעֱשֶׂהאעשה בְּנִֽיבְּנִיבני׃׃׃ 27:38 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֵשָׂ֜ועֵשָׂועשו אֶלאֶלאל־־־אָבִ֗יואָבִיואביו הַֽבְרָכָ֨ההַבְרָכָההברכה אַחַ֤תאַחַתאחת הִֽואהִואהוא־־־לְךָ֙לְךָלך אָבִ֔יאָבִיאבי בָּרֲכֵ֥נִיבָּרֲכֵנִיברכני גַםגַםגם־־־אָ֖נִיאָנִיאני אָבִ֑יאָבִיאבי וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא עֵשָׂ֛ועֵשָׂועשו קֹל֖וֹקֹלוֹקלו וַיֵּֽבְךְּוַיֵּבְךְּויבך׃׃׃ 27:39 וַיַּ֛עַןוַיַּעַןויען יִצְחָ֥קיִצְחָקיצחק אָבִ֖יואָבִיואביו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֑יואֵלָיואליו הִנֵּ֞ההִנֵּההנה מִשְׁמַנֵּ֤ימִשְׁמַנֵּימשמני הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה מֽוֹשָׁבֶ֔ךָמוֹשָׁבֶךָמושבך וּמִטַּ֥לוּמִטַּלומטל הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים מֵעָֽלמֵעָלמעל׃׃׃ 27:40 וְעַלוְעַלועל־־־חַרְבְּךָ֣חַרְבְּךָחרבך תִֽחְיֶ֔התִחְיֶהתחיה וְאֶתוְאֶתואת־־־אָחִ֖יךָאָחִיךָאחיך תַּעֲבֹ֑דתַּעֲבֹדתעבד וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר תָּרִ֔ידתָּרִידתריד וּפָרַקְתָּ֥וּפָרַקְתָּופרקת עֻלּ֖וֹעֻלּוֹעלו מֵעַ֥למֵעַלמעל צַוָּארֶֽךָצַוָּארֶךָצוארך׃׃׃ 27:41 וַיִּשְׂטֹ֤םוַיִּשְׂטֹםוישטם עֵשָׂו֙עֵשָׂועשו אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב עַלעַלעל־־־הַ֨בְּרָכָ֔ההַבְּרָכָההברכה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בֵּרֲכ֖וֹבֵּרֲכוֹברכו אָבִ֑יואָבִיואביו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עֵשָׂ֜ועֵשָׂועשו בְּלִבּ֗וֹבְּלִבּוֹבלבו יִקְרְבוּ֙יִקְרְבוּיקרבו יְמֵי֙יְמֵיימי אֵ֣בֶלאֵבֶלאבל אָבִ֔יאָבִיאבי וְאַֽהַרְגָ֖הוְאַהַרְגָהואהרגה אֶתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֥ביַעֲקֹביעקב אָחִֽיאָחִיאחי׃׃׃ 27:42 וַיֻּגַּ֣דוַיֻּגַּדויגד לְרִבְקָ֔הלְרִבְקָהלרבקה אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו בְּנָ֣הּבְּנָהּבנה הַגָּדֹ֑להַגָּדֹלהגדל וַתִּשְׁלַ֞חוַתִּשְׁלַחותשלח וַתִּקְרָ֤אוַתִּקְרָאותקרא לְיַעֲקֹב֙לְיַעֲקֹבליעקב בְּנָ֣הּבְּנָהּבנה הַקָּטָ֔ןהַקָּטָןהקטן וַתֹּ֣אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר אֵלָ֔יואֵלָיואליו הִנֵּה֙הִנֵּההנה עֵשָׂ֣ועֵשָׂועשו אָחִ֔יךָאָחִיךָאחיך מִתְנַחֵ֥םמִתְנַחֵםמתנחם לְךָ֖לְךָלך לְהָרְגֶֽךָלְהָרְגֶךָלהרגך׃׃׃ 27:43 וְעַתָּ֥הוְעַתָּהועתה בְנִ֖יבְנִיבני שְׁמַ֣עשְׁמַעשמע בְּקֹלִ֑יבְּקֹלִיבקלי וְק֧וּםוְקוּםוקום בְּרַחבְּרַחברח־־־לְךָ֛לְךָלך אֶלאֶלאל־־־לָבָ֥ןלָבָןלבן אָחִ֖יאָחִיאחי חָרָֽנָהחָרָנָהחרנה׃׃׃ 27:44 וְיָשַׁבְתָּ֥וְיָשַׁבְתָּוישבת עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו יָמִ֣יםיָמִיםימים אֲחָדִ֑יםאֲחָדִיםאחדים עַ֥דעַדעד אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תָּשׁ֖וּבתָּשׁוּבתשוב חֲמַ֥תחֲמַתחמת אָחִֽיךָאָחִיךָאחיך׃׃׃ 27:45 עַדעַדעד־־־שׁ֨וּבשׁוּבשוב אַףאַףאף־־־אָחִ֜יךָאָחִיךָאחיך מִמְּךָ֗מִמְּךָממך וְשָׁכַח֙וְשָׁכַחושכח אֵ֣תאֵתאת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית לּ֔וֹלּוֹלו וְשָׁלַחְתִּ֖יוְשָׁלַחְתִּיושלחתי וּלְקַחְתִּ֣יךָוּלְקַחְתִּיךָולקחתיך מִשָּׁ֑םמִשָּׁםמשם לָמָ֥הלָמָהלמה אֶשְׁכַּ֛לאֶשְׁכַּלאשכל גַּםגַּםגם־־־שְׁנֵיכֶ֖םשְׁנֵיכֶםשניכם י֥וֹםיוֹםיום אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 27:46 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר רִבְקָה֙רִבְקָהרבקה אֶלאֶלאל־־־יִצְחָ֔קיִצְחָקיצחק קַ֣צְתִּיקַצְתִּיקצתי בְחַיַּ֔יבְחַיַּיבחיי מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות חֵ֑תחֵתחת אִםאִםאם־־־לֹקֵ֣חַלֹקֵחַלקח יַ֠עֲקֹביַעֲקֹביעקב אִשָּׁ֨האִשָּׁהאשה מִבְּנֽוֹתמִבְּנוֹתמבנות־־־חֵ֤תחֵתחת כָּאֵ֙לֶּה֙כָּאֵלֶּהכאלה מִבְּנ֣וֹתמִבְּנוֹתמבנות הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לָ֥מָּהלָמָּהלמה לִּ֖ילִּילי חַיִּֽיםחַיִּיםחיים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain