Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 29

29:1 וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב רַגְלָ֑יורַגְלָיורגליו וַיֵּ֖לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אַ֥רְצָהאַרְצָהארצה בְנֵיבְנֵיבני־־־קֶֽדֶםקֶדֶםקדם׃׃׃ 29:2 וַיַּ֞רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה בְאֵ֣רבְאֵרבאר בַּשָּׂדֶ֗הבַּשָּׂדֶהבשדה וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־שָׁ֞םשָׁםשם שְׁלֹשָׁ֤השְׁלֹשָׁהשלשה עֶדְרֵיעֶדְרֵיעדרי־־־צֹאן֙צֹאןצאן רֹבְצִ֣יםרֹבְצִיםרבצים עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה כִּ֚יכִּיכי מִןמִןמן־־־הַבְּאֵ֣רהַבְּאֵרהבאר הַהִ֔ואהַהִואההוא יַשְׁק֖וּיַשְׁקוּישקו הָעֲדָרִ֑יםהָעֲדָרִיםהעדרים וְהָאֶ֥בֶןוְהָאֶבֶןוהאבן גְּדֹלָ֖הגְּדֹלָהגדלה עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי הַבְּאֵֽרהַבְּאֵרהבאר׃׃׃ 29:3 וְנֶאֶסְפוּוְנֶאֶסְפוּונאספו־־־שָׁ֣מָּהשָׁמָּהשמה כָלכָלכל־־־הָעֲדָרִ֗יםהָעֲדָרִיםהעדרים וְגָלֲל֤וּוְגָלֲלוּוגללו אֶתאֶתאת־־־הָאֶ֙בֶן֙הָאֶבֶןהאבן מֵעַל֙מֵעַלמעל פִּ֣יפִּיפי הַבְּאֵ֔רהַבְּאֵרהבאר וְהִשְׁק֖וּוְהִשְׁקוּוהשקו אֶתאֶתאת־־־הַצֹּ֑אןהַצֹּאןהצאן וְהֵשִׁ֧יבוּוְהֵשִׁיבוּוהשיבו אֶתאֶתאת־־־הָאֶ֛בֶןהָאֶבֶןהאבן עַלעַלעל־־־פִּ֥יפִּיפי הַבְּאֵ֖רהַבְּאֵרהבאר לִמְקֹמָֽהּלִמְקֹמָהּלמקמה׃׃׃ 29:4 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב אַחַ֖יאַחַיאחי מֵאַ֣יִןמֵאַיִןמאין אַתֶּ֑םאַתֶּםאתם וַיֹּ֣אמְר֔וּוַיֹּאמְרוּויאמרו מֵחָרָ֖ןמֵחָרָןמחרן אֲנָֽחְנוּאֲנָחְנוּאנחנו׃׃׃ 29:5 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֔םלָהֶםלהם הַיְדַעְתֶּ֖םהַיְדַעְתֶּםהידעתם אֶתאֶתאת־־־לָבָ֣ןלָבָןלבן בֶּןבֶּןבן־־־נָח֑וֹרנָחוֹרנחור וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו יָדָֽעְנוּיָדָעְנוּידענו׃׃׃ 29:6 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֖םלָהֶםלהם הֲשָׁל֣וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום ל֑וֹלוֹלו וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה רָחֵ֣לרָחֵלרחל בִּתּ֔וֹבִּתּוֹבתו בָּאָ֖הבָּאָהבאה עִםעִםעם־־־הַצֹּֽאןהַצֹּאןהצאן׃׃׃ 29:7 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֵ֥ןהֵןהן עוֹד֙עוֹדעוד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום גָּד֔וֹלגָּדוֹלגדול לֹאלֹאלא־־־עֵ֖תעֵתעת הֵאָסֵ֣ףהֵאָסֵףהאסף הַמִּקְנֶ֑ההַמִּקְנֶההמקנה הַשְׁק֥וּהַשְׁקוּהשקו הַצֹּ֖אןהַצֹּאןהצאן וּלְכ֥וּוּלְכוּולכו רְעֽוּרְעוּרעו׃׃׃ 29:8 וַיֹּאמְרוּ֮וַיֹּאמְרוּויאמרו לֹ֣אלֹאלא נוּכַל֒נוּכַלנוכל עַ֣דעַדעד אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יֵאָֽסְפוּ֙יֵאָסְפוּיאספו כָּלכָּלכל־־־הָ֣עֲדָרִ֔יםהָעֲדָרִיםהעדרים וְגָֽלֲלוּ֙וְגָלֲלוּוגללו אֶתאֶתאת־־־הָאֶ֔בֶןהָאֶבֶןהאבן מֵעַ֖למֵעַלמעל פִּ֣יפִּיפי הַבְּאֵ֑רהַבְּאֵרהבאר וְהִשְׁקִ֖ינוּוְהִשְׁקִינוּוהשקינו הַצֹּֽאןהַצֹּאןהצאן׃׃׃ 29:9 עוֹדֶ֖נּוּעוֹדֶנּוּעודנו מְדַבֵּ֣רמְדַבֵּרמדבר עִמָּ֑םעִמָּםעמם וְרָחֵ֣לוְרָחֵלורחל ׀׀׀ בָּ֗אָהבָּאָהבאה עִםעִםעם־־־הַצֹּאן֙הַצֹּאןהצאן אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר לְאָבִ֔יהָלְאָבִיהָלאביה כִּ֥יכִּיכי רֹעָ֖הרֹעָהרעה הִֽואהִואהוא׃׃׃ 29:10 וַיְהִ֡יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁר֩כַּאֲשֶׁרכאשר רָאָ֨הרָאָהראה יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב אֶתאֶתאת־־־רָחֵ֗לרָחֵלרחל בַּתבַּתבת־־־לָבָן֙לָבָןלבן אֲחִ֣יאֲחִיאחי אִמּ֔וֹאִמּוֹאמו וְאֶתוְאֶתואת־־־צֹ֥אןצֹאןצאן לָבָ֖ןלָבָןלבן אֲחִ֣יאֲחִיאחי אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וַיִּגַּ֣שׁוַיִּגַּשׁויגש יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב וַיָּ֤גֶלוַיָּגֶלויגל אֶתאֶתאת־־־הָאֶ֙בֶן֙הָאֶבֶןהאבן מֵעַל֙מֵעַלמעל פִּ֣יפִּיפי הַבְּאֵ֔רהַבְּאֵרהבאר וַיַּ֕שְׁקְוַיַּשְׁקְוישק אֶתאֶתאת־־־צֹ֥אןצֹאןצאן לָבָ֖ןלָבָןלבן אֲחִ֥יאֲחִיאחי אִמּֽוֹאִמּוֹאמו׃׃׃ 29:11 וַיִּשַּׁ֥קוַיִּשַּׁקוישק יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב לְרָחֵ֑ללְרָחֵללרחל וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא אֶתאֶתאת־־־קֹל֖וֹקֹלוֹקלו וַיֵּֽבְךְּוַיֵּבְךְּויבך׃׃׃ 29:12 וַיַּגֵּ֨דוַיַּגֵּדויגד יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב לְרָחֵ֗ללְרָחֵללרחל כִּ֣יכִּיכי אֲחִ֤יאֲחִיאחי אָבִ֙יהָ֙אָבִיהָאביה ה֔וּאהוּאהוא וְכִ֥יוְכִיוכי בֶןבֶןבן־־־רִבְקָ֖הרִבְקָהרבקה ה֑וּאהוּאהוא וַתָּ֖רָץוַתָּרָץותרץ וַתַּגֵּ֥דוַתַּגֵּדותגד לְאָבִֽיהָלְאָבִיהָלאביה׃׃׃ 29:13 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי כִשְׁמֹ֨עַכִשְׁמֹעַכשמע לָבָ֜ןלָבָןלבן אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣מַעשֵׁמַעשמע ׀׀׀ יַעֲקֹ֣ביַעֲקֹביעקב בֶּןבֶּןבן־־־אֲחֹת֗וֹאֲחֹתוֹאחתו וַיָּ֤רָץוַיָּרָץוירץ לִקְרָאתוֹ֙לִקְרָאתוֹלקראתו וַיְחַבֶּקוַיְחַבֶּקויחבק־־־לוֹ֙לוֹלו וַיְנַשֶּׁקוַיְנַשֶּׁקוינשק־־־ל֔וֹלוֹלו וַיְבִיאֵ֖הוּוַיְבִיאֵהוּויביאהו אֶלאֶלאל־־־בֵּית֑וֹבֵּיתוֹביתו וַיְסַפֵּ֣רוַיְסַפֵּרויספר לְלָבָ֔ןלְלָבָןללבן אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 29:14 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו לָבָ֔ןלָבָןלבן אַ֛ךְאַךְאך עַצְמִ֥יעַצְמִיעצמי וּבְשָׂרִ֖יוּבְשָׂרִיובשרי אָ֑תָּהאָתָּהאתה וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו חֹ֥דֶשׁחֹדֶשׁחדש יָמִֽיםיָמִיםימים׃׃׃ 29:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָבָן֙לָבָןלבן לְיַעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב הֲכִיהֲכִיהכי־־־אָחִ֣יאָחִיאחי אַ֔תָּהאַתָּהאתה וַעֲבַדְתַּ֖נִיוַעֲבַדְתַּנִיועבדתני חִנָּ֑םחִנָּםחנם הַגִּ֥ידָההַגִּידָההגידה לִּ֖ילִּילי מַהמַהמה־־־מַּשְׂכֻּרְתֶּֽךָמַּשְׂכֻּרְתֶּךָמשכרתך׃׃׃ 29:16 וּלְלָבָ֖ןוּלְלָבָןוללבן שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי בָנ֑וֹתבָנוֹתבנות שֵׁ֤םשֵׁםשם הַגְּדֹלָה֙הַגְּדֹלָההגדלה לֵאָ֔הלֵאָהלאה וְשֵׁ֥םוְשֵׁםושם הַקְּטַנָּ֖ההַקְּטַנָּההקטנה רָחֵֽלרָחֵלרחל׃׃׃ 29:17 וְעֵינֵ֥יוְעֵינֵיועיני לֵאָ֖הלֵאָהלאה רַכּ֑וֹתרַכּוֹתרכות וְרָחֵל֙וְרָחֵלורחל הָֽיְתָ֔ההָיְתָההיתה יְפַתיְפַתיפת־־־תֹּ֖אַרתֹּאַרתאר וִיפַ֥תוִיפַתויפת מַרְאֶֽהמַרְאֶהמראה׃׃׃ 29:18 וַיֶּאֱהַ֥בוַיֶּאֱהַבויאהב יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב אֶתאֶתאת־־־רָחֵ֑לרָחֵלרחל וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶֽעֱבָדְךָ֙אֶעֱבָדְךָאעבדך שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֔יםשָׁנִיםשנים בְּרָחֵ֥לבְּרָחֵלברחל בִּתְּךָ֖בִּתְּךָבתך הַקְּטַנָּֽההַקְּטַנָּההקטנה׃׃׃ 29:19 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָבָ֗ןלָבָןלבן ט֚וֹבטוֹבטוב תִּתִּ֣יתִּתִּיתתי אֹתָ֣הּאֹתָהּאתה לָ֔ךְלָךְלך מִתִּתִּ֥ימִתִּתִּימתתי אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה לְאִ֣ישׁלְאִישׁלאיש אַחֵ֑ראַחֵראחר שְׁבָ֖השְׁבָהשבה עִמָּדִֽיעִמָּדִיעמדי׃׃׃ 29:20 וַיַּעֲבֹ֧דוַיַּעֲבֹדויעבד יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב בְּרָחֵ֖לבְּרָחֵלברחל שֶׁ֣בַעשֶׁבַעשבע שָׁנִ֑יםשָׁנִיםשנים וַיִּהְי֤וּוַיִּהְיוּויהיו בְעֵינָיו֙בְעֵינָיובעיניו כְּיָמִ֣יםכְּיָמִיםכימים אֲחָדִ֔יםאֲחָדִיםאחדים בְּאַהֲבָת֖וֹבְּאַהֲבָתוֹבאהבתו אֹתָֽהּאֹתָהּאתה׃׃׃ 29:21 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֤ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־לָבָן֙לָבָןלבן הָבָ֣ההָבָההבה אֶתאֶתאת־־־אִשְׁתִּ֔יאִשְׁתִּיאשתי כִּ֥יכִּיכי מָלְא֖וּמָלְאוּמלאו יָמָ֑ייָמָיימי וְאָב֖וֹאָהוְאָבוֹאָהואבואה אֵלֶֽיהָאֵלֶיהָאליה׃׃׃ 29:22 וַיֶּאֱסֹ֥ףוַיֶּאֱסֹףויאסף לָבָ֛ןלָבָןלבן אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש מִשְׁתֶּֽהמִשְׁתֶּהמשתה׃׃׃ 29:23 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בָעֶ֔רֶבבָעֶרֶבבערב וַיִּקַּח֙וַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־לֵאָ֣הלֵאָהלאה בִתּ֔וֹבִתּוֹבתו וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה אֵלָ֑יואֵלָיואליו וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא אֵלֶֽיהָאֵלֶיהָאליה׃׃׃ 29:24 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן לָבָן֙לָבָןלבן לָ֔הּלָהּלה אֶתאֶתאת־־־זִלְפָּ֖הזִלְפָּהזלפה שִׁפְחָת֑וֹשִׁפְחָתוֹשפחתו לְלֵאָ֥הלְלֵאָהללאה בִתּ֖וֹבִתּוֹבתו שִׁפְחָֽהשִׁפְחָהשפחה׃׃׃ 29:25 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי בַבֹּ֔קֶרבַבֹּקֶרבבקר וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־הִ֖ואהִואהוא לֵאָ֑הלֵאָהלאה וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־לָבָ֗ןלָבָןלבן מַהמַהמה־־־זֹּאת֙זֹּאתזאת עָשִׂ֣יתָעָשִׂיתָעשית לִּ֔ילִּילי הֲלֹ֤אהֲלֹאהלא בְרָחֵל֙בְרָחֵלברחל עָבַ֣דְתִּיעָבַדְתִּיעבדתי עִמָּ֔ךְעִמָּךְעמך וְלָ֖מָּהוְלָמָּהולמה רִמִּיתָֽנִירִמִּיתָנִירמיתני׃׃׃ 29:26 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָבָ֔ןלָבָןלבן לֹאלֹאלא־־־יֵעָשֶׂ֥היֵעָשֶׂהיעשה כֵ֖ןכֵןכן בִּמְקוֹמֵ֑נוּבִּמְקוֹמֵנוּבמקומנו לָתֵ֥תלָתֵתלתת הַצְּעִירָ֖ההַצְּעִירָההצעירה לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני הַבְּכִירָֽההַבְּכִירָההבכירה׃׃׃ 29:27 מַלֵּ֖אמַלֵּאמלא שְׁבֻ֣עַשְׁבֻעַשבע זֹ֑אתזֹאתזאת וְנִתְּנָ֨הוְנִתְּנָהונתנה לְךָ֜לְךָלך גַּםגַּםגם־־־אֶתאֶתאת־־־זֹ֗אתזֹאתזאת בַּעֲבֹדָה֙בַּעֲבֹדָהבעבדה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תַּעֲבֹ֣דתַּעֲבֹדתעבד עִמָּדִ֔יעִמָּדִיעמדי ע֖וֹדעוֹדעוד שֶֽׁבַעשֶׁבַעשבע־־־שָׁנִ֥יםשָׁנִיםשנים אֲחֵרֽוֹתאֲחֵרוֹתאחרות׃׃׃ 29:28 וַיַּ֤עַשׂוַיַּעַשׂויעש יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב כֵּ֔ןכֵּןכן וַיְמַלֵּ֖אוַיְמַלֵּאוימלא שְׁבֻ֣עַשְׁבֻעַשבע זֹ֑אתזֹאתזאת וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־ל֛וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־רָחֵ֥לרָחֵלרחל בִּתּ֖וֹבִּתּוֹבתו ל֥וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 29:29 וַיִּתֵּ֤ןוַיִּתֵּןויתן לָבָן֙לָבָןלבן לְרָחֵ֣ללְרָחֵללרחל בִּתּ֔וֹבִּתּוֹבתו אֶתאֶתאת־־־בִּלְהָ֖הבִּלְהָהבלהה שִׁפְחָת֑וֹשִׁפְחָתוֹשפחתו לָ֖הּלָהּלה לְשִׁפְחָֽהלְשִׁפְחָהלשפחה׃׃׃ 29:30 וַיָּבֹא֙וַיָּבֹאויבא גַּ֣םגַּםגם אֶלאֶלאל־־־רָחֵ֔לרָחֵלרחל וַיֶּאֱהַ֥בוַיֶּאֱהַבויאהב גַּֽםגַּםגם־־־אֶתאֶתאת־־־רָחֵ֖לרָחֵלרחל מִלֵּאָ֑המִלֵּאָהמלאה וַיַּעֲבֹ֣דוַיַּעֲבֹדויעבד עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו ע֖וֹדעוֹדעוד שֶֽׁבַעשֶׁבַעשבע־־־שָׁנִ֥יםשָׁנִיםשנים אֲחֵרֽוֹתאֲחֵרוֹתאחרות׃׃׃ 29:31 וַיַּ֤רְאוַיַּרְאוירא יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־שְׂנוּאָ֣השְׂנוּאָהשנואה לֵאָ֔הלֵאָהלאה וַיִּפְתַּ֖חוַיִּפְתַּחויפתח אֶתאֶתאת־־־רַחְמָ֑הּרַחְמָהּרחמה וְרָחֵ֖לוְרָחֵלורחל עֲקָרָֽהעֲקָרָהעקרה׃׃׃ 29:32 וַתַּ֤הַרוַתַּהַרותהר לֵאָה֙לֵאָהלאה וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֔ןבֵּןבן וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו רְאוּבֵ֑ןרְאוּבֵןראובן כִּ֣יכִּיכי אָֽמְרָ֗האָמְרָהאמרה כִּֽיכִּיכי־־־רָאָ֤הרָאָהראה יְהוָה֙יְהוָהיהוה בְּעָנְיִ֔יבְּעָנְיִיבעניי כִּ֥יכִּיכי עַתָּ֖העַתָּהעתה יֶאֱהָבַ֥נִייֶאֱהָבַנִייאהבני אִישִֽׁיאִישִׁיאישי׃׃׃ 29:33 וַתַּ֣הַרוַתַּהַרותהר עוֹד֮עוֹדעוד וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּן֒בֵּןבן וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר כִּֽיכִּיכי־־־שָׁמַ֤עשָׁמַעשמע יְהוָה֙יְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־שְׂנוּאָ֣השְׂנוּאָהשנואה אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־לִ֖ילִילי גַּםגַּםגם־־־אֶתאֶתאת־־־זֶ֑הזֶהזה וַתִּקְרָ֥אוַתִּקְרָאותקרא שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו שִׁמְעֽוֹןשִׁמְעוֹןשמעון׃׃׃ 29:34 וַתַּ֣הַרוַתַּהַרותהר עוֹד֮עוֹדעוד וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּן֒בֵּןבן וַתֹּ֗אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר עַתָּ֤העַתָּהעתה הַפַּ֙עַם֙הַפַּעַםהפעם יִלָּוֶ֤היִלָּוֶהילוה אִישִׁי֙אִישִׁיאישי אֵלַ֔יאֵלַיאלי כִּֽיכִּיכי־־־יָלַ֥דְתִּייָלַדְתִּיילדתי ל֖וֹלוֹלו שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה בָנִ֑יםבָנִיםבנים עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן קָרָֽאקָרָאקרא־־־שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו לֵוִֽילֵוִילוי׃׃׃ 29:35 וַתַּ֨הַרוַתַּהַרותהר ע֜וֹדעוֹדעוד וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֗ןבֵּןבן וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר הַפַּ֙עַם֙הַפַּעַםהפעם אוֹדֶ֣האוֹדֶהאודה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן קָרְאָ֥הקָרְאָהקראה שְׁמ֖וֹשְׁמוֹשמו יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַֽתַּעֲמֹ֖דוַתַּעֲמֹדותעמד מִלֶּֽדֶתמִלֶּדֶתמלדת׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain