Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 32

32:4 וַיִּשְׁלַ֨חוַיִּשְׁלַחוישלח יַעֲקֹ֤ביַעֲקֹביעקב מַלְאָכִים֙מַלְאָכִיםמלאכים לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו אֶלאֶלאל־־־עֵשָׂ֖ועֵשָׂועשו אָחִ֑יואָחִיואחיו אַ֥רְצָהאַרְצָהארצה שֵׂעִ֖ירשֵׂעִירשעיר שְׂדֵ֥השְׂדֵהשדה אֱדֽוֹםאֱדוֹםאדום׃׃׃ 32:5 וַיְצַ֤ווַיְצַוויצו אֹתָם֙אֹתָםאתם לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר כֹּ֣הכֹּהכה תֹאמְר֔וּןתֹאמְרוּןתאמרון לַֽאדֹנִ֖ילַאדֹנִילאדני לְעֵשָׂ֑ולְעֵשָׂולעשו כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר עַבְדְּךָ֣עַבְדְּךָעבדך יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב עִםעִםעם־־־לָבָ֣ןלָבָןלבן גַּ֔רְתִּיגַּרְתִּיגרתי וָאֵחַ֖רוָאֵחַרואחר עַדעַדעד־־־עָֽתָּהעָתָּהעתה׃׃׃ 32:6 וַֽיְהִיוַיְהִיויהי־־־לִי֙לִילי שׁ֣וֹרשׁוֹרשור וַחֲמ֔וֹרוַחֲמוֹרוחמור צֹ֖אןצֹאןצאן וְעֶ֣בֶדוְעֶבֶדועבד וְשִׁפְחָ֑הוְשִׁפְחָהושפחה וָֽאֶשְׁלְחָה֙וָאֶשְׁלְחָהואשלחה לְהַגִּ֣ידלְהַגִּידלהגיד לַֽאדֹנִ֔ילַאדֹנִילאדני לִמְצֹאלִמְצֹאלמצא־־־חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֶֽיךָבְּעֵינֶיךָבעיניך׃׃׃ 32:7 וַיָּשֻׁ֙בוּ֙וַיָּשֻׁבוּוישבו הַמַּלְאָכִ֔יםהַמַּלְאָכִיםהמלאכים אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בָּ֤אנוּבָּאנוּבאנו אֶלאֶלאל־־־אָחִ֙יךָ֙אָחִיךָאחיך אֶלאֶלאל־־־עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו וְגַם֙וְגַםוגם הֹלֵ֣ךְהֹלֵךְהלך לִקְרָֽאתְךָ֔לִקְרָאתְךָלקראתך וְאַרְבַּעוְאַרְבַּעוארבע־־־מֵא֥וֹתמֵאוֹתמאות אִ֖ישׁאִישׁאיש עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 32:8 וַיִּירָ֧אוַיִּירָאויירא יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב מְאֹ֖דמְאֹדמאד וַיֵּ֣צֶרוַיֵּצֶרויצר ל֑וֹלוֹלו וַיַּ֜חַץוַיַּחַץויחץ אֶתאֶתאת־־־הָעָ֣םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֗וֹאִתּוֹאתו וְאֶתוְאֶתואת־־־הַצֹּ֧אןהַצֹּאןהצאן וְאֶתוְאֶתואת־־־הַבָּקָ֛רהַבָּקָרהבקר וְהַגְּמַלִּ֖יםוְהַגְּמַלִּיםוהגמלים לִשְׁנֵ֥ילִשְׁנֵילשני מַחֲנֽוֹתמַחֲנוֹתמחנות׃׃׃ 32:9 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אִםאִםאם־־־יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא עֵשָׂ֛ועֵשָׂועשו אֶלאֶלאל־־־הַמַּחֲנֶ֥ההַמַּחֲנֶההמחנה הָאַחַ֖תהָאַחַתהאחת וְהִכָּ֑הוּוְהִכָּהוּוהכהו וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה הַמַּחֲנֶ֥ההַמַּחֲנֶההמחנה הַנִּשְׁאָ֖רהַנִּשְׁאָרהנשאר לִפְלֵיטָֽהלִפְלֵיטָהלפליטה׃׃׃ 32:10 וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹב֒יַעֲקֹביעקב אֱלֹהֵי֙אֱלֹהֵיאלהי אָבִ֣יאָבִיאבי אַבְרָהָ֔םאַבְרָהָםאברהם וֵאלֹהֵ֖יוֵאלֹהֵיואלהי אָבִ֣יאָבִיאבי יִצְחָ֑קיִצְחָקיצחק יְהוָ֞היְהוָהיהוה הָאֹמֵ֣רהָאֹמֵרהאמר אֵלַ֗יאֵלַיאלי שׁ֧וּבשׁוּבשוב לְאַרְצְךָ֛לְאַרְצְךָלארצך וּלְמוֹלַדְתְּךָ֖וּלְמוֹלַדְתְּךָולמולדתך וְאֵיטִ֥יבָהוְאֵיטִיבָהואיטיבה עִמָּֽךְעִמָּךְעמך׃׃׃ 32:11 קָטֹ֜נְתִּיקָטֹנְתִּיקטנתי מִכֹּ֤למִכֹּלמכל הַחֲסָדִים֙הַחֲסָדִיםהחסדים וּמִכָּלוּמִכָּלומכל־־־הָ֣אֱמֶ֔תהָאֱמֶתהאמת אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית אֶתאֶתאת־־־עַבְדֶּ֑ךָעַבְדֶּךָעבדך כִּ֣יכִּיכי בְמַקְלִ֗יבְמַקְלִיבמקלי עָבַ֙רְתִּי֙עָבַרְתִּיעברתי אֶתאֶתאת־־־הַיַּרְדֵּ֣ןהַיַּרְדֵּןהירדן הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְעַתָּ֥הוְעַתָּהועתה הָיִ֖יתִיהָיִיתִיהייתי לִשְׁנֵ֥ילִשְׁנֵילשני מַחֲנֽוֹתמַחֲנוֹתמחנות׃׃׃ 32:12 הַצִּילֵ֥נִיהַצִּילֵנִיהצילני נָ֛אנָאנא מִיַּ֥דמִיַּדמיד אָחִ֖יאָחִיאחי מִיַּ֣דמִיַּדמיד עֵשָׂ֑ועֵשָׂועשו כִּֽיכִּיכי־־־יָרֵ֤איָרֵאירא אָנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי אֹת֔וֹאֹתוֹאתו פֶּןפֶּןפן־־־יָב֣וֹאיָבוֹאיבוא וְהִכַּ֔נִיוְהִכַּנִיוהכני אֵ֖םאֵםאם עַלעַלעל־־־בָּנִֽיםבָּנִיםבנים׃׃׃ 32:13 וְאַתָּ֣הוְאַתָּהואתה אָמַ֔רְתָּאָמַרְתָּאמרת הֵיטֵ֥בהֵיטֵבהיטב אֵיטִ֖יבאֵיטִיבאיטיב עִמָּ֑ךְעִמָּךְעמך וְשַׂמְתִּ֤יוְשַׂמְתִּיושמתי אֶֽתאֶתאת־־־זַרְעֲךָ֙זַרְעֲךָזרעך כְּח֣וֹלכְּחוֹלכחול הַיָּ֔םהַיָּםהים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹאלֹאלא־־־יִסָּפֵ֖ריִסָּפֵריספר מֵרֹֽבמֵרֹבמרב׃׃׃ 32:14 וַיָּ֥לֶןוַיָּלֶןוילן שָׁ֖םשָׁםשם בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה הַה֑וּאהַהוּאההוא וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח מִןמִןמן־־־הַבָּ֧אהַבָּאהבא בְיָד֛וֹבְיָדוֹבידו מִנְחָ֖המִנְחָהמנחה לְעֵשָׂ֥ולְעֵשָׂולעשו אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ 32:15 עִזִּ֣יםעִזִּיםעזים מָאתַ֔יִםמָאתַיִםמאתים וּתְיָשִׁ֖יםוּתְיָשִׁיםותישים עֶשְׂרִ֑יםעֶשְׂרִיםעשרים רְחֵלִ֥יםרְחֵלִיםרחלים מָאתַ֖יִםמָאתַיִםמאתים וְאֵילִ֥יםוְאֵילִיםואילים עֶשְׂרִֽיםעֶשְׂרִיםעשרים׃׃׃ 32:16 גְּמַלִּ֧יםגְּמַלִּיםגמלים מֵינִיק֛וֹתמֵינִיקוֹתמיניקות וּבְנֵיהֶ֖םוּבְנֵיהֶםובניהם שְׁלֹשִׁ֑יםשְׁלֹשִׁיםשלשים פָּר֤וֹתפָּרוֹתפרות אַרְבָּעִים֙אַרְבָּעִיםארבעים וּפָרִ֣יםוּפָרִיםופרים עֲשָׂרָ֔העֲשָׂרָהעשרה אֲתֹנֹ֣תאֲתֹנֹתאתנת עֶשְׂרִ֔יםעֶשְׂרִיםעשרים וַעְיָרִ֖םוַעְיָרִםועירם עֲשָׂרָֽהעֲשָׂרָהעשרה׃׃׃ 32:17 וַיִּתֵּן֙וַיִּתֵּןויתן בְּיַדבְּיַדביד־־־עֲבָדָ֔יועֲבָדָיועבדיו עֵ֥דֶרעֵדֶרעדר עֵ֖דֶרעֵדֶרעדר לְבַדּ֑וֹלְבַדּוֹלבדו וַ֤יֹּאמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־עֲבָדָיו֙עֲבָדָיועבדיו עִבְר֣וּעִבְרוּעברו לְפָנַ֔ילְפָנַילפני וְרֶ֣וַחוְרֶוַחורוח תָּשִׂ֔ימוּתָּשִׂימוּתשימו בֵּ֥יןבֵּיןבין עֵ֖דֶרעֵדֶרעדר וּבֵ֥יןוּבֵיןובין עֵֽדֶרעֵדֶרעדר׃׃׃ 32:18 וַיְצַ֥ווַיְצַוויצו אֶתאֶתאת־־־הָרִאשׁ֖וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כִּ֣יכִּיכי יִֽפְגָּשְׁךָ֞יִפְגָּשְׁךָיפגשך עֵשָׂ֣ועֵשָׂועשו אָחִ֗יאָחִיאחי וִשְׁאֵֽלְךָ֙וִשְׁאֵלְךָושאלך לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר לְמִילְמִילמי־־־אַ֙תָּה֙אַתָּהאתה וְאָ֣נָהוְאָנָהואנה תֵלֵ֔ךְתֵלֵךְתלך וּלְמִ֖יוּלְמִיולמי אֵ֥לֶּהאֵלֶּהאלה לְפָנֶֽיךָלְפָנֶיךָלפניך׃׃׃ 32:19 וְאָֽמַרְתָּ֙וְאָמַרְתָּואמרת לְעַבְדְּךָ֣לְעַבְדְּךָלעבדך לְיַעֲקֹ֔בלְיַעֲקֹבליעקב מִנְחָ֥המִנְחָהמנחה הִוא֙הִואהוא שְׁלוּחָ֔השְׁלוּחָהשלוחה לַֽאדֹנִ֖ילַאדֹנִילאדני לְעֵשָׂ֑ולְעֵשָׂולעשו וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה גַםגַםגם־־־ה֖וּאהוּאהוא אַחֲרֵֽינוּאַחֲרֵינוּאחרינו׃׃׃ 32:20 וַיְצַ֞ווַיְצַוויצו גַּ֣םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הַשֵּׁנִ֗יהַשֵּׁנִיהשני גַּ֚םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־הַשְּׁלִישִׁ֔יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי גַּ֚םגַּםגם אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־הַהֹ֣לְכִ֔יםהַהֹלְכִיםההלכים אַחֲרֵ֥יאַחֲרֵיאחרי הָעֲדָרִ֖יםהָעֲדָרִיםהעדרים לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר כַּדָּבָ֤רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּה֙הַזֶּההזה תְּדַבְּר֣וּןתְּדַבְּרוּןתדברון אֶלאֶלאל־־־עֵשָׂ֔ועֵשָׂועשו בְּמֹצַאֲכֶ֖םבְּמֹצַאֲכֶםבמצאכם אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 32:21 וַאֲמַרְתֶּ֕םוַאֲמַרְתֶּםואמרתם גַּ֗םגַּםגם הִנֵּ֛ההִנֵּההנה עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב אַחֲרֵ֑ינוּאַחֲרֵינוּאחרינו כִּֽיכִּיכי־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲכַפְּרָ֣האֲכַפְּרָהאכפרה פָנָ֗יופָנָיופניו בַּמִּנְחָה֙בַּמִּנְחָהבמנחה הַהֹלֶ֣כֶתהַהֹלֶכֶתההלכת לְפָנָ֔ילְפָנָילפני וְאַחֲרֵיוְאַחֲרֵיואחרי־־־כֵן֙כֵןכן אֶרְאֶ֣האֶרְאֶהאראה פָנָ֔יופָנָיופניו אוּלַ֖יאוּלַיאולי יִשָּׂ֥איִשָּׂאישא פָנָֽיפָנָיפני׃׃׃ 32:22 וַתַּעֲבֹ֥רוַתַּעֲבֹרותעבר הַמִּנְחָ֖ההַמִּנְחָההמנחה עַלעַלעל־־־פָּנָ֑יופָּנָיופניו וְה֛וּאוְהוּאוהוא לָ֥ןלָןלן בַּלַּֽיְלָהבַּלַּיְלָהבלילה־־־הַה֖וּאהַהוּאההוא בַּֽמַּחֲנֶֽהבַּמַּחֲנֶהבמחנה׃׃׃ 32:23 וַיָּ֣קָםוַיָּקָםויקם ׀׀׀ בַּלַּ֣יְלָהבַּלַּיְלָהבלילה ה֗וּאהוּאהוא וַיִּקַּ֞חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־שְׁתֵּ֤ישְׁתֵּישתי נָשָׁיו֙נָשָׁיונשיו וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁתֵּ֣ישְׁתֵּישתי שִׁפְחֹתָ֔יושִׁפְחֹתָיושפחתיו וְאֶתוְאֶתואת־־־אַחַ֥דאַחַדאחד עָשָׂ֖רעָשָׂרעשר יְלָדָ֑יויְלָדָיוילדיו וַֽיַּעֲבֹ֔רוַיַּעֲבֹרויעבר אֵ֖תאֵתאת מַעֲבַ֥רמַעֲבַרמעבר יַבֹּֽקיַבֹּקיבק׃׃׃ 32:24 וַיִּקָּחֵ֔םוַיִּקָּחֵםויקחם וַיַּֽעֲבִרֵ֖םוַיַּעֲבִרֵםויעברם אֶתאֶתאת־־־הַנָּ֑חַלהַנָּחַלהנחל וַֽיַּעֲבֵ֖רוַיַּעֲבֵרויעבר אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־לוֹלוֹלו׃׃׃ 32:25 וַיִּוָּתֵ֥רוַיִּוָּתֵרויותר יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב לְבַדּ֑וֹלְבַדּוֹלבדו וַיֵּאָבֵ֥קוַיֵּאָבֵקויאבק אִישׁ֙אִישׁאיש עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו עַ֖דעַדעד עֲל֥וֹתעֲלוֹתעלות הַשָּֽׁחַרהַשָּׁחַרהשחר׃׃׃ 32:26 וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא יָכֹל֙יָכֹליכל ל֔וֹלוֹלו וַיִּגַּ֖עוַיִּגַּעויגע בְּכַףבְּכַףבכף־־־יְרֵכ֑וֹיְרֵכוֹירכו וַתֵּ֙קַע֙וַתֵּקַעותקע כַּףכַּףכף־־־יֶ֣רֶךְיֶרֶךְירך יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב בְּהֵֽאָבְק֖וֹבְּהֵאָבְקוֹבהאבקו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃ 32:27 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שַׁלְּחֵ֔נִישַׁלְּחֵנִישלחני כִּ֥יכִּיכי עָלָ֖העָלָהעלה הַשָּׁ֑חַרהַשָּׁחַרהשחר וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לֹ֣אלֹאלא אֲשַֽׁלֵּחֲךָ֔אֲשַׁלֵּחֲךָאשלחך כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־בֵּרַכְתָּֽנִיבֵּרַכְתָּנִיברכתני׃׃׃ 32:28 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֖יואֵלָיואליו מַהמַהמה־־־שְּׁמֶ֑ךָשְּׁמֶךָשמך וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 32:29 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹ֤אלֹאלא יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב יֵאָמֵ֥ריֵאָמֵריאמר עוֹד֙עוֹדעוד שִׁמְךָ֔שִׁמְךָשמך כִּ֖יכִּיכי אִםאִםאם־־־יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל כִּֽיכִּיכי־־־שָׂרִ֧יתָשָׂרִיתָשרית עִםעִםעם־־־אֱלֹהִ֛יםאֱלֹהִיםאלהים וְעִםוְעִםועם־־־אֲנָשִׁ֖יםאֲנָשִׁיםאנשים וַתּוּכָֽלוַתּוּכָלותוכל׃׃׃ 32:30 וַיִּשְׁאַ֣לוַיִּשְׁאַלוישאל יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר הַגִּֽידָההַגִּידָההגידה־־־נָּ֣אנָּאנא שְׁמֶ֔ךָשְׁמֶךָשמך וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָ֥מָּהלָמָּהלמה זֶּ֖הזֶּהזה תִּשְׁאַ֣לתִּשְׁאַלתשאל לִשְׁמִ֑ילִשְׁמִילשמי וַיְבָ֥רֶךְוַיְבָרֶךְויברך אֹת֖וֹאֹתוֹאתו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 32:31 וַיִּקְרָ֧אוַיִּקְרָאויקרא יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב שֵׁ֥םשֵׁםשם הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום פְּנִיאֵ֑לפְּנִיאֵלפניאל כִּֽיכִּיכי־־־רָאִ֤יתִירָאִיתִיראיתי אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים פָּנִ֣יםפָּנִיםפנים אֶלאֶלאל־־־פָּנִ֔יםפָּנִיםפנים וַתִּנָּצֵ֖לוַתִּנָּצֵלותנצל נַפְשִֽׁינַפְשִׁינפשי׃׃׃ 32:32 וַיִּֽזְרַֽחוַיִּזְרַחויזרח־־־ל֣וֹלוֹלו הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָבַ֖רעָבַרעבר אֶתאֶתאת־־־פְּנוּאֵ֑לפְּנוּאֵלפנואל וְה֥וּאוְהוּאוהוא צֹלֵ֖עַצֹלֵעַצלע עַלעַלעל־־־יְרֵכֽוֹיְרֵכוֹירכו׃׃׃ 32:33 עַלעַלעל־־־כֵּ֡ןכֵּןכן לֹֽאלֹאלא־־־יֹאכְל֨וּיֹאכְלוּיאכלו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶתאֶתאת־־־גִּ֣ידגִּידגיד הַנָּשֶׁ֗ההַנָּשֶׁההנשה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־כַּ֣ףכַּףכף הַיָּרֵ֔ךְהַיָּרֵךְהירך עַ֖דעַדעד הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה כִּ֤יכִּיכי נָגַע֙נָגַענגע בְּכַףבְּכַףבכף־־־יֶ֣רֶךְיֶרֶךְירך יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב בְּגִ֖ידבְּגִידבגיד הַנָּשֶֽׁההַנָּשֶׁההנשה׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain