Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 34

34:1 וַתֵּצֵ֤אוַתֵּצֵאותצא דִינָה֙דִינָהדינה בַּתבַּתבת־־־לֵאָ֔הלֵאָהלאה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָלְדָ֖היָלְדָהילדה לְיַעֲקֹ֑בלְיַעֲקֹבליעקב לִרְא֖וֹתלִרְאוֹתלראות בִּבְנ֥וֹתבִּבְנוֹתבבנות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 34:2 וַיַּ֨רְאוַיַּרְאוירא אֹתָ֜הּאֹתָהּאתה שְׁכֶ֧םשְׁכֶםשכם בֶּןבֶּןבן־־־חֲמ֛וֹרחֲמוֹרחמור הַֽחִוִּ֖יהַחִוִּיהחוי נְשִׂ֣יאנְשִׂיאנשיא הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וַיִּקַּ֥חוַיִּקַּחויקח אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה וַיִּשְׁכַּ֥בוַיִּשְׁכַּבוישכב אֹתָ֖הּאֹתָהּאתה וַיְעַנֶּֽהָוַיְעַנֶּהָויענה׃׃׃ 34:3 וַתִּדְבַּ֣קוַתִּדְבַּקותדבק נַפְשׁ֔וֹנַפְשׁוֹנפשו בְּדִינָ֖הבְּדִינָהבדינה בַּֽתבַּתבת־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וַיֶּֽאֱהַב֙וַיֶּאֱהַבויאהב אֶתאֶתאת־־־הַֽנַּעֲרָ֔הַנַּעֲרָהנער וַיְדַבֵּ֖רוַיְדַבֵּרוידבר עַלעַלעל־־־לֵ֥בלֵבלב הַֽנַּעֲרָֽהַנַּעֲרָהנער׃׃׃ 34:4 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם אֶלאֶלאל־־־חֲמ֥וֹרחֲמוֹרחמור אָבִ֖יואָבִיואביו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר קַֽחקַחקח־־־לִ֛ילִילי אֶתאֶתאת־־־הַיַּלְדָּ֥ההַיַּלְדָּההילדה הַזֹּ֖אתהַזֹּאתהזאת לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 34:5 וְיַעֲקֹ֣בוְיַעֲקֹבויעקב שָׁמַ֗עשָׁמַעשמע כִּ֤יכִּיכי טִמֵּא֙טִמֵּאטמא אֶתאֶתאת־־־דִּינָ֣הדִּינָהדינה בִתּ֔וֹבִתּוֹבתו וּבָנָ֛יווּבָנָיוובניו הָי֥וּהָיוּהיו אֶתאֶתאת־־־מִקְנֵ֖הוּמִקְנֵהוּמקנהו בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה וְהֶחֱרִ֥שׁוְהֶחֱרִשׁוהחרש יַעֲקֹ֖ביַעֲקֹביעקב עַדעַדעד־־־בֹּאָֽםבֹּאָםבאם׃׃׃ 34:6 וַיֵּצֵ֛אוַיֵּצֵאויצא חֲמ֥וֹרחֲמוֹרחמור אֲבִֽיאֲבִיאבי־־־שְׁכֶ֖םשְׁכֶםשכם אֶֽלאֶלאל־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב לְדַבֵּ֖רלְדַבֵּרלדבר אִתּֽוֹאִתּוֹאתו׃׃׃ 34:7 וּבְנֵ֨יוּבְנֵיובני יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב בָּ֤אוּבָּאוּבאו מִןמִןמן־־־הַשָּׂדֶה֙הַשָּׂדֶההשדה כְּשָׁמְעָ֔םכְּשָׁמְעָםכשמעם וַיִּֽתְעַצְּבוּ֙וַיִּתְעַצְּבוּויתעצבו הָֽאֲנָשִׁ֔יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וַיִּ֥חַרוַיִּחַרויחר לָהֶ֖םלָהֶםלהם מְאֹ֑דמְאֹדמאד כִּֽיכִּיכי־־־נְבָלָ֞הנְבָלָהנבלה עָשָׂ֣העָשָׂהעשה בְיִשְׂרָאֵ֗לבְיִשְׂרָאֵלבישראל לִשְׁכַּב֙לִשְׁכַּבלשכב אֶתאֶתאת־־־בַּֽתבַּתבת־־־יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְכֵ֖ןוְכֵןוכן לֹ֥אלֹאלא יֵעָשֶֽׂהיֵעָשֶׂהיעשה׃׃׃ 34:8 וַיְדַבֵּ֥רוַיְדַבֵּרוידבר חֲמ֖וֹרחֲמוֹרחמור אִתָּ֣םאִתָּםאתם לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר שְׁכֶ֣םשְׁכֶםשכם בְּנִ֗יבְּנִיבני חָֽשְׁקָ֤החָשְׁקָהחשקה נַפְשׁוֹ֙נַפְשׁוֹנפשו בְּבִתְּכֶ֔םבְּבִתְּכֶםבבתכם תְּנ֨וּתְּנוּתנו נָ֥אנָאנא אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה ל֖וֹלוֹלו לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 34:9 וְהִֽתְחַתְּנ֖וּוְהִתְחַתְּנוּוהתחתנו אֹתָ֑נוּאֹתָנוּאתנו בְּנֹֽתֵיכֶם֙בְּנֹתֵיכֶםבנתיכם תִּתְּנוּתִּתְּנוּתתנו־־־לָ֔נוּלָנוּלנו וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֵ֖ינוּבְּנֹתֵינוּבנתינו תִּקְח֥וּתִּקְחוּתקחו לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 34:10 וְאִתָּ֖נוּוְאִתָּנוּואתנו תֵּשֵׁ֑בוּתֵּשֵׁבוּתשבו וְהָאָ֙רֶץ֙וְהָאָרֶץוהארץ תִּהְיֶ֣התִּהְיֶהתהיה לִפְנֵיכֶ֔םלִפְנֵיכֶםלפניכם שְׁבוּ֙שְׁבוּשבו וּסְחָר֔וּהָוּסְחָרוּהָוסחרוה וְהֵֽאָחֲז֖וּוְהֵאָחֲזוּוהאחזו בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 34:11 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שְׁכֶם֙שְׁכֶםשכם אֶלאֶלאל־־־אָבִ֣יהאָבִיהאביה וְאֶלוְאֶלואל־־־אַחֶ֔יהָאַחֶיהָאחיה אֶמְצָאאֶמְצָאאמצא־־־חֵ֖ןחֵןחן בְּעֵינֵיכֶ֑םבְּעֵינֵיכֶםבעיניכם וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר תֹּאמְר֛וּתֹּאמְרוּתאמרו אֵלַ֖יאֵלַיאלי אֶתֵּֽןאֶתֵּןאתן׃׃׃ 34:12 הַרְבּ֨וּהַרְבּוּהרבו עָלַ֤יעָלַיעלי מְאֹד֙מְאֹדמאד מֹ֣הַרמֹהַרמהר וּמַתָּ֔ןוּמַתָּןומתן וְאֶ֨תְּנָ֔הוְאֶתְּנָהואתנה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר תֹּאמְר֖וּתֹּאמְרוּתאמרו אֵלָ֑יאֵלָיאלי וּתְנוּוּתְנוּותנו־־־לִ֥ילִילי אֶתאֶתאת־־־הַֽנַּעֲרָ֖הַנַּעֲרָהנער לְאִשָּֽׁהלְאִשָּׁהלאשה׃׃׃ 34:13 וַיַּעֲנ֨וּוַיַּעֲנוּויענו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב אֶתאֶתאת־־־שְׁכֶ֨םשְׁכֶםשכם וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמ֥וֹרחֲמוֹרחמור אָבִ֛יואָבִיואביו בְּמִרְמָ֖הבְּמִרְמָהבמרמה וַיְדַבֵּ֑רוּוַיְדַבֵּרוּוידברו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר טִמֵּ֔אטִמֵּאטמא אֵ֖תאֵתאת דִּינָ֥הדִּינָהדינה אֲחֹתָֽםאֲחֹתָםאחתם׃׃׃ 34:14 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם לֹ֤אלֹאלא נוּכַל֙נוּכַלנוכל לַעֲשׂוֹת֙לַעֲשׂוֹתלעשות הַדָּבָ֣רהַדָּבָרהדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה לָתֵת֙לָתֵתלתת אֶתאֶתאת־־־אֲחֹתֵ֔נוּאֲחֹתֵנוּאחתנו לְאִ֖ישׁלְאִישׁלאיש אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ל֣וֹלוֹלו עָרְלָ֑העָרְלָהערלה כִּֽיכִּיכי־־־חֶרְפָּ֥החֶרְפָּהחרפה הִ֖ואהִואהוא לָֽנוּלָנוּלנו׃׃׃ 34:15 אַךְאַךְאך־־־בְּזֹ֖אתבְּזֹאתבזאת נֵא֣וֹתנֵאוֹתנאות לָכֶ֑םלָכֶםלכם אִ֚םאִםאם תִּהְי֣וּתִּהְיוּתהיו כָמֹ֔נוּכָמֹנוּכמנו לְהִמֹּ֥ללְהִמֹּללהמל לָכֶ֖םלָכֶםלכם כָּלכָּלכל־־־זָכָֽרזָכָרזכר׃׃׃ 34:16 וְנָתַ֤נּוּוְנָתַנּוּונתנו אֶתאֶתאת־־־בְּנֹתֵ֙ינוּ֙בְּנֹתֵינוּבנתינו לָכֶ֔םלָכֶםלכם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֵיכֶ֖םבְּנֹתֵיכֶםבנתיכם נִֽקַּֽחנִקַּחנקח־־־לָ֑נוּלָנוּלנו וְיָשַׁ֣בְנוּוְיָשַׁבְנוּוישבנו אִתְּכֶ֔םאִתְּכֶםאתכם וְהָיִ֖ינוּוְהָיִינוּוהיינו לְעַ֥םלְעַםלעם אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 34:17 וְאִםוְאִםואם־־־לֹ֧אלֹאלא תִשְׁמְע֛וּתִשְׁמְעוּתשמעו אֵלֵ֖ינוּאֵלֵינוּאלינו לְהִמּ֑וֹללְהִמּוֹללהמול וְלָקַ֥חְנוּוְלָקַחְנוּולקחנו אֶתאֶתאת־־־בִּתֵּ֖נוּבִּתֵּנוּבתנו וְהָלָֽכְנוּוְהָלָכְנוּוהלכנו׃׃׃ 34:18 וַיִּֽיטְב֥וּוַיִּיטְבוּוייטבו דִבְרֵיהֶ֖םדִבְרֵיהֶםדבריהם בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני חֲמ֑וֹרחֲמוֹרחמור וּבְעֵינֵ֖יוּבְעֵינֵיובעיני שְׁכֶ֥םשְׁכֶםשכם בֶּןבֶּןבן־־־חֲמֽוֹרחֲמוֹרחמור׃׃׃ 34:19 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אֵחַ֤ראֵחַראחר הַנַּ֙עַר֙הַנַּעַרהנער לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות הַדָּבָ֔רהַדָּבָרהדבר כִּ֥יכִּיכי חָפֵ֖ץחָפֵץחפץ בְּבַֽתבְּבַתבבת־־־יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְה֣וּאוְהוּאוהוא נִכְבָּ֔דנִכְבָּדנכבד מִכֹּ֖למִכֹּלמכל בֵּ֥יתבֵּיתבית אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 34:20 וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא חֲמ֛וֹרחֲמוֹרחמור וּשְׁכֶ֥םוּשְׁכֶםושכם בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו אֶלאֶלאל־־־שַׁ֣עַרשַׁעַרשער עִירָ֑םעִירָםעירם וַֽיְדַבְּר֛וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֶלאֶלאל־־־אַנְשֵׁ֥יאַנְשֵׁיאנשי עִירָ֖םעִירָםעירם לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 34:21 הָאֲנָשִׁ֨יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הָאֵ֜לֶּההָאֵלֶּההאלה שְֽׁלֵמִ֧יםשְׁלֵמִיםשלמים הֵ֣םהֵםהם אִתָּ֗נוּאִתָּנוּאתנו וְיֵשְׁב֤וּוְיֵשְׁבוּוישבו בָאָ֙רֶץ֙בָאָרֶץבארץ וְיִסְחֲר֣וּוְיִסְחֲרוּויסחרו אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה וְהָאָ֛רֶץוְהָאָרֶץוהארץ הִנֵּ֥ההִנֵּההנה רַֽחֲבַתרַחֲבַתרחבת־־־יָדַ֖יִםיָדַיִםידים לִפְנֵיהֶ֑םלִפְנֵיהֶםלפניהם אֶתאֶתאת־־־בְּנֹתָם֙בְּנֹתָםבנתם נִקַּֽחנִקַּחנקח־־־לָ֣נוּלָנוּלנו לְנָשִׁ֔יםלְנָשִׁיםלנשים וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֹתֵ֖ינוּבְּנֹתֵינוּבנתינו נִתֵּ֥ןנִתֵּןנתן לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 34:22 אַךְאַךְאך־־־בְּ֠זֹאתבְּזֹאתבזאת יֵאֹ֨תוּיֵאֹתוּיאתו לָ֤נוּלָנוּלנו הָאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים לָשֶׁ֣בֶתלָשֶׁבֶתלשבת אִתָּ֔נוּאִתָּנוּאתנו לִהְי֖וֹתלִהְיוֹתלהיות לְעַ֣םלְעַםלעם אֶחָ֑דאֶחָדאחד בְּהִמּ֥וֹלבְּהִמּוֹלבהמול לָ֙נוּ֙לָנוּלנו כָּלכָּלכל־־־זָכָ֔רזָכָרזכר כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר הֵ֥םהֵםהם נִמֹּלִֽיםנִמֹּלִיםנמלים׃׃׃ 34:23 מִקְנֵהֶ֤םמִקְנֵהֶםמקנהם וְקִנְיָנָם֙וְקִנְיָנָםוקנינם וְכָלוְכָלוכל־־־בְּהֶמְתָּ֔םבְּהֶמְתָּםבהמתם הֲל֥וֹאהֲלוֹאהלוא לָ֖נוּלָנוּלנו הֵ֑םהֵםהם אַ֚ךְאַךְאך נֵא֣וֹתָהנֵאוֹתָהנאותה לָהֶ֔םלָהֶםלהם וְיֵשְׁב֖וּוְיֵשְׁבוּוישבו אִתָּֽנוּאִתָּנוּאתנו׃׃׃ 34:24 וַיִּשְׁמְע֤וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו אֶלאֶלאל־־־חֲמוֹר֙חֲמוֹרחמור וְאֶלוְאֶלואל־־־שְׁכֶ֣םשְׁכֶםשכם בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו כָּלכָּלכל־־־יֹצְאֵ֖ייֹצְאֵייצאי שַׁ֣עַרשַׁעַרשער עִיר֑וֹעִירוֹעירו וַיִּמֹּ֙לוּ֙וַיִּמֹּלוּוימלו כָּלכָּלכל־־־זָכָ֔רזָכָרזכר כָּלכָּלכל־־־יֹצְאֵ֖ייֹצְאֵייצאי שַׁ֥עַרשַׁעַרשער עִירֽוֹעִירוֹעירו׃׃׃ 34:25 וַיְהִי֩וַיְהִיויהי בַיּ֨וֹםבַיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֜יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי בִּֽהְיוֹתָ֣םבִּהְיוֹתָםבהיותם כֹּֽאֲבִ֗יםכֹּאֲבִיםכאבים וַיִּקְח֣וּוַיִּקְחוּויקחו שְׁנֵֽישְׁנֵישני־־־בְנֵיבְנֵיבני־־־יַ֠עֲקֹביַעֲקֹביעקב שִׁמְע֨וֹןשִׁמְעוֹןשמעון וְלֵוִ֜יוְלֵוִיולוי אֲחֵ֤יאֲחֵיאחי דִינָה֙דִינָהדינה אִ֣ישׁאִישׁאיש חַרְבּ֔וֹחַרְבּוֹחרבו וַיָּבֹ֥אוּוַיָּבֹאוּויבאו עַלעַלעל־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר בֶּ֑טַחבֶּטַחבטח וַיַּֽהַרְג֖וּוַיַּהַרְגוּויהרגו כָּלכָּלכל־־־זָכָֽרזָכָרזכר׃׃׃ 34:26 וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמוֹר֙חֲמוֹרחמור וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁכֶ֣םשְׁכֶםשכם בְּנ֔וֹבְּנוֹבנו הָרְג֖וּהָרְגוּהרגו לְפִילְפִילפי־־־חָ֑רֶבחָרֶבחרב וַיִּקְח֧וּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־דִּינָ֛הדִּינָהדינה מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית שְׁכֶ֖םשְׁכֶםשכם וַיֵּצֵֽאוּוַיֵּצֵאוּויצאו׃׃׃ 34:27 בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב בָּ֚אוּבָּאוּבאו עַלעַלעל־־־הַ֣חֲלָלִ֔יםהַחֲלָלִיםהחללים וַיָּבֹ֖זּוּוַיָּבֹזּוּויבזו הָעִ֑ירהָעִירהעיר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר טִמְּא֖וּטִמְּאוּטמאו אֲחוֹתָֽםאֲחוֹתָםאחותם׃׃׃ 34:28 אֶתאֶתאת־־־צֹאנָ֥םצֹאנָםצאנם וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּקָרָ֖םבְּקָרָםבקרם וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמֹרֵיהֶּ֑םחֲמֹרֵיהֶּםחמריהם וְאֵ֧תוְאֵתואת אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּעִ֛ירבָּעִירבעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶ֖הבַּשָּׂדֶהבשדה לָקָֽחוּלָקָחוּלקחו׃׃׃ 34:29 וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־חֵילָ֤םחֵילָםחילם וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־טַפָּם֙טַפָּםטפם וְאֶתוְאֶתואת־־־נְשֵׁיהֶ֔םנְשֵׁיהֶםנשיהם שָׁב֖וּשָׁבוּשבו וַיָּבֹ֑זּוּוַיָּבֹזּוּויבזו וְאֵ֖תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּבָּֽיִתבַּבָּיִתבבית׃׃׃ 34:30 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יַעֲקֹ֜ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־שִׁמְע֣וֹןשִׁמְעוֹןשמעון וְאֶלוְאֶלואל־־־לֵוִי֮לֵוִילוי עֲכַרְתֶּ֣םעֲכַרְתֶּםעכרתם אֹתִי֒אֹתִיאתי לְהַבְאִישֵׁ֙נִי֙לְהַבְאִישֵׁנִילהבאישני בְּיֹשֵׁ֣בבְּיֹשֵׁבבישב הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ בַּֽכְּנַעֲנִ֖יבַּכְּנַעֲנִיבכנעני וּבַפְּרִזִּ֑יוּבַפְּרִזִּיובפרזי וַאֲנִי֙וַאֲנִיואני מְתֵ֣ימְתֵימתי מִסְפָּ֔רמִסְפָּרמספר וְנֶאֶסְפ֤וּוְנֶאֶסְפוּונאספו עָלַי֙עָלַיעלי וְהִכּ֔וּנִיוְהִכּוּנִיוהכוני וְנִשְׁמַדְתִּ֖יוְנִשְׁמַדְתִּיונשמדתי אֲנִ֥יאֲנִיאני וּבֵיתִֽיוּבֵיתִיוביתי׃׃׃ 34:31 וַיֹּאמְר֑וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הַכְזוֹנָ֕ההַכְזוֹנָההכזונה יַעֲשֶׂ֖היַעֲשֶׂהיעשה אֶתאֶתאת־־־אֲחוֹתֵֽנוּאֲחוֹתֵנוּאחותנו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain