Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 37

37:1 וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ מְגוּרֵ֣ימְגוּרֵימגורי אָבִ֑יואָבִיואביו בְּאֶ֖רֶץבְּאֶרֶץבארץ כְּנָֽעַןכְּנָעַןכנען׃׃׃ 37:2 אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה ׀׀׀ תֹּלְד֣וֹתתֹּלְדוֹתתלדות יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב יוֹסֵ֞ףיוֹסֵףיוסף בֶּןבֶּןבן־־־שְׁבַֽעשְׁבַעשבע־־־עֶשְׂרֵ֤העֶשְׂרֵהעשרה שָׁנָה֙שָׁנָהשנה הָיָ֨ההָיָההיה רֹעֶ֤הרֹעֶהרעה אֶתאֶתאת־־־אֶחָיו֙אֶחָיואחיו בַּצֹּ֔אןבַּצֹּאןבצאן וְה֣וּאוְהוּאוהוא נַ֗עַרנַעַרנער אֶתאֶתאת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני בִלְהָ֛הבִלְהָהבלהה וְאֶתוְאֶתואת־־־בְּנֵ֥יבְּנֵיבני זִלְפָּ֖הזִלְפָּהזלפה נְשֵׁ֣ינְשֵׁינשי אָבִ֑יואָבִיואביו וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־דִּבָּתָ֥םדִּבָּתָםדבתם רָעָ֖הרָעָהרעה אֶלאֶלאל־־־אֲבִיהֶֽםאֲבִיהֶםאביהם׃׃׃ 37:3 וְיִשְׂרָאֵ֗לוְיִשְׂרָאֵלוישראל אָהַ֤באָהַבאהב אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף מִכָּלמִכָּלמכל־־־בָּנָ֔יובָּנָיובניו כִּֽיכִּיכי־־־בֶןבֶןבן־־־זְקֻנִ֥יםזְקֻנִיםזקנים ה֖וּאהוּאהוא ל֑וֹלוֹלו וְעָ֥שָׂהוְעָשָׂהועשה ל֖וֹלוֹלו כְּתֹ֥נֶתכְּתֹנֶתכתנת פַּסִּֽיםפַּסִּיםפסים׃׃׃ 37:4 וַיִּרְא֣וּוַיִּרְאוּויראו אֶחָ֗יואֶחָיואחיו כִּֽיכִּיכי־־־אֹת֞וֹאֹתוֹאתו אָהַ֤באָהַבאהב אֲבִיהֶם֙אֲבִיהֶםאביהם מִכָּלמִכָּלמכל־־־אֶחָ֔יואֶחָיואחיו וַֽיִּשְׂנְא֖וּוַיִּשְׂנְאוּוישנאו אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וְלֹ֥אוְלֹאולא יָכְל֖וּיָכְלוּיכלו דַּבְּר֥וֹדַּבְּרוֹדברו לְשָׁלֹֽםלְשָׁלֹםלשלם׃׃׃ 37:5 וַיַּחֲלֹ֤םוַיַּחֲלֹםויחלם יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף חֲל֔וֹםחֲלוֹםחלום וַיַּגֵּ֖דוַיַּגֵּדויגד לְאֶחָ֑יולְאֶחָיולאחיו וַיּוֹסִ֥פוּוַיּוֹסִפוּויוספו ע֖וֹדעוֹדעוד שְׂנֹ֥אשְׂנֹאשנא אֹתֽוֹאֹתוֹאתו׃׃׃ 37:6 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם שִׁמְעוּשִׁמְעוּשמעו־־־נָ֕אנָאנא הַחֲל֥וֹםהַחֲלוֹםהחלום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר חָלָֽמְתִּיחָלָמְתִּיחלמתי׃׃׃ 37:7 וְ֠הִנֵּהוְהִנֵּהוהנה אֲנַ֜חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו מְאַלְּמִ֤יםמְאַלְּמִיםמאלמים אֲלֻמִּים֙אֲלֻמִּיםאלמים בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה וְהִנֵּ֛הוְהִנֵּהוהנה קָ֥מָהקָמָהקמה אֲלֻמָּתִ֖יאֲלֻמָּתִיאלמתי וְגַםוְגַםוגם־־־נִצָּ֑בָהנִצָּבָהנצבה וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה תְסֻבֶּ֙ינָה֙תְסֻבֶּינָהתסבינה אֲלֻמֹּ֣תֵיכֶ֔םאֲלֻמֹּתֵיכֶםאלמתיכם וַתִּֽשְׁתַּחֲוֶ֖יןָוַתִּשְׁתַּחֲוֶיןָותשתחוין לַאֲלֻמָּתִֽילַאֲלֻמָּתִילאלמתי׃׃׃ 37:8 וַיֹּ֤אמְרוּוַיֹּאמְרוּויאמרו לוֹ֙לוֹלו אֶחָ֔יואֶחָיואחיו הֲמָלֹ֤ךְהֲמָלֹךְהמלך תִּמְלֹךְ֙תִּמְלֹךְתמלך עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו אִםאִםאם־־־מָשׁ֥וֹלמָשׁוֹלמשול תִּמְשֹׁ֖לתִּמְשֹׁלתמשל בָּ֑נוּבָּנוּבנו וַיּוֹסִ֤פוּוַיּוֹסִפוּויוספו עוֹד֙עוֹדעוד שְׂנֹ֣אשְׂנֹאשנא אֹת֔וֹאֹתוֹאתו עַלעַלעל־־־חֲלֹמֹתָ֖יוחֲלֹמֹתָיוחלמתיו וְעַלוְעַלועל־־־דְּבָרָֽיודְּבָרָיודבריו׃׃׃ 37:9 וַיַּחֲלֹ֥םוַיַּחֲלֹםויחלם עוֹד֙עוֹדעוד חֲל֣וֹםחֲלוֹםחלום אַחֵ֔ראַחֵראחר וַיְסַפֵּ֥רוַיְסַפֵּרויספר אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לְאֶחָ֑יולְאֶחָיולאחיו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֨ההִנֵּההנה חָלַ֤מְתִּֽיחָלַמְתִּיחלמתי חֲלוֹם֙חֲלוֹםחלום ע֔וֹדעוֹדעוד וְהִנֵּ֧הוְהִנֵּהוהנה הַשֶּׁ֣מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש וְהַיָּרֵ֗חַוְהַיָּרֵחַוהירח וְאַחַ֤דוְאַחַדואחד עָשָׂר֙עָשָׂרעשר כּֽוֹכָבִ֔יםכּוֹכָבִיםכוכבים מִֽשְׁתַּחֲוִ֖יםמִשְׁתַּחֲוִיםמשתחוים לִֽילִילי׃׃׃ 37:10 וַיְסַפֵּ֣רוַיְסַפֵּרויספר אֶלאֶלאל־־־אָבִיו֮אָבִיואביו וְאֶלוְאֶלואל־־־אֶחָיו֒אֶחָיואחיו וַיִּגְעַרוַיִּגְעַרויגער־־־בּ֣וֹבּוֹבו אָבִ֔יואָבִיואביו וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו מָ֛המָהמה הַחֲל֥וֹםהַחֲלוֹםהחלום הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָלָ֑מְתָּחָלָמְתָּחלמת הֲב֣וֹאהֲבוֹאהבוא נָב֗וֹאנָבוֹאנבוא אֲנִי֙אֲנִיאני וְאִמְּךָ֣וְאִמְּךָואמך וְאַחֶ֔יךָוְאַחֶיךָואחיך לְהִשְׁתַּחֲוֺ֥תלְהִשְׁתַּחֲוֺתלהשתחות לְךָ֖לְךָלך אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 37:11 וַיְקַנְאוּוַיְקַנְאוּויקנאו־־־ב֖וֹבוֹבו אֶחָ֑יואֶחָיואחיו וְאָבִ֖יווְאָבִיוואביו שָׁמַ֥רשָׁמַרשמר אֶתאֶתאת־־־הַדָּבָֽרהַדָּבָרהדבר׃׃׃ 37:12 וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו אֶחָ֑יואֶחָיואחיו לִרְע֛וֹתלִרְעוֹתלרעות אֶׄתׄאֶׄתׄאת־־־צֹ֥אןצֹאןצאן אֲבִיהֶ֖םאֲבִיהֶםאביהם בִּשְׁכֶֽםבִּשְׁכֶםבשכם׃׃׃ 37:13 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֗ףיוֹסֵףיוסף הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא אַחֶ֙יךָ֙אַחֶיךָאחיך רֹעִ֣יםרֹעִיםרעים בִּשְׁכֶ֔םבִּשְׁכֶםבשכם לְכָ֖הלְכָהלכה וְאֶשְׁלָחֲךָ֣וְאֶשְׁלָחֲךָואשלחך אֲלֵיהֶ֑םאֲלֵיהֶםאליהם וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֖וֹלוֹלו הִנֵּֽנִיהִנֵּנִיהנני׃׃׃ 37:14 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֗וֹלוֹלו לֶךְלֶךְלך־־־נָ֨אנָאנא רְאֵ֜הרְאֵהראה אֶתאֶתאת־־־שְׁל֤וֹםשְׁלוֹםשלום אַחֶ֙יךָ֙אַחֶיךָאחיך וְאֶתוְאֶתואת־־־שְׁל֣וֹםשְׁלוֹםשלום הַצֹּ֔אןהַצֹּאןהצאן וַהֲשִׁבֵ֖נִיוַהֲשִׁבֵנִיוהשבני דָּבָ֑רדָּבָרדבר וַיִּשְׁלָחֵ֙הוּ֙וַיִּשְׁלָחֵהוּוישלחהו מֵעֵ֣מֶקמֵעֵמֶקמעמק חֶבְר֔וֹןחֶבְרוֹןחברון וַיָּבֹ֖אוַיָּבֹאויבא שְׁכֶֽמָהשְׁכֶמָהשכמה׃׃׃ 37:15 וַיִּמְצָאֵ֣הוּוַיִּמְצָאֵהוּוימצאהו אִ֔ישׁאִישׁאיש וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה תֹעֶ֖התֹעֶהתעה בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה וַיִּשְׁאָלֵ֧הוּוַיִּשְׁאָלֵהוּוישאלהו הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש לֵאמֹ֖רלֵאמֹרלאמר מַהמַהמה־־־תְּבַקֵּֽשׁתְּבַקֵּשׁתבקש׃׃׃ 37:16 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶתאֶתאת־־־אַחַ֖יאַחַיאחי אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי מְבַקֵּ֑שׁמְבַקֵּשׁמבקש הַגִּֽידָההַגִּידָההגידה־־־נָּ֣אנָּאנא לִ֔ילִילי אֵיפֹ֖האֵיפֹהאיפה הֵ֥םהֵםהם רֹעִֽיםרֹעִיםרעים׃׃׃ 37:17 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש נָסְע֣וּנָסְעוּנסעו מִזֶּ֔המִזֶּהמזה כִּ֤יכִּיכי שָׁמַ֙עְתִּי֙שָׁמַעְתִּישמעתי אֹֽמְרִ֔יםאֹמְרִיםאמרים נֵלְכָ֖הנֵלְכָהנלכה דֹּתָ֑יְנָהדֹּתָיְנָהדתינה וַיֵּ֤לֶךְוַיֵּלֶךְוילך יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף אַחַ֣ראַחַראחר אֶחָ֔יואֶחָיואחיו וַיִּמְצָאֵ֖םוַיִּמְצָאֵםוימצאם בְּדֹתָֽןבְּדֹתָןבדתן׃׃׃ 37:18 וַיִּרְא֥וּוַיִּרְאוּויראו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו מֵרָחֹ֑קמֵרָחֹקמרחק וּבְטֶ֙רֶם֙וּבְטֶרֶםובטרם יִקְרַ֣ביִקְרַביקרב אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם וַיִּֽתְנַכְּל֥וּוַיִּתְנַכְּלוּויתנכלו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו לַהֲמִיתֽוֹלַהֲמִיתוֹלהמיתו׃׃׃ 37:19 וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־אָחִ֑יואָחִיואחיו הִנֵּ֗ההִנֵּההנה בַּ֛עַלבַּעַלבעל הַחֲלֹמ֥וֹתהַחֲלֹמוֹתהחלמות הַלָּזֶ֖ההַלָּזֶההלזה בָּֽאבָּאבא׃׃׃ 37:20 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ לְכ֣וּלְכוּלכו וְנַֽהַרְגֵ֗הוּוְנַהַרְגֵהוּונהרגהו וְנַשְׁלִכֵ֙הוּ֙וְנַשְׁלִכֵהוּונשלכהו בְּאַחַ֣דבְּאַחַדבאחד הַבֹּר֔וֹתהַבֹּרוֹתהברות וְאָמַ֕רְנוּוְאָמַרְנוּואמרנו חַיָּ֥החַיָּהחיה רָעָ֖הרָעָהרעה אֲכָלָ֑תְהוּאֲכָלָתְהוּאכלתהו וְנִרְאֶ֕הוְנִרְאֶהונראה מַהמַהמה־־־יִּהְי֖וּיִּהְיוּיהיו חֲלֹמֹתָֽיוחֲלֹמֹתָיוחלמתיו׃׃׃ 37:21 וַיִּשְׁמַ֣עוַיִּשְׁמַעוישמע רְאוּבֵ֔ןרְאוּבֵןראובן וַיַּצִּלֵ֖הוּוַיַּצִּלֵהוּויצלהו מִיָּדָ֑םמִיָּדָםמידם וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֹ֥אלֹאלא נַכֶּ֖נּוּנַכֶּנּוּנכנו נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 37:22 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֣םאֲלֵהֶםאלהם ׀׀׀ רְאוּבֵן֮רְאוּבֵןראובן אַלאַלאל־־־תִּשְׁפְּכוּתִּשְׁפְּכוּתשפכו־־־דָם֒דָםדם הַשְׁלִ֣יכוּהַשְׁלִיכוּהשליכו אֹת֗וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־הַבּ֤וֹרהַבּוֹרהבור הַזֶּה֙הַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בַּמִּדְבָּ֔רבַּמִּדְבָּרבמדבר וְיָ֖דוְיָדויד אַלאַלאל־־־תִּשְׁלְחוּתִּשְׁלְחוּתשלחו־־־ב֑וֹבוֹבו לְמַ֗עַןלְמַעַןלמען הַצִּ֤ילהַצִּילהציל אֹתוֹ֙אֹתוֹאתו מִיָּדָ֔םמִיָּדָםמידם לַהֲשִׁיב֖וֹלַהֲשִׁיבוֹלהשיבו אֶלאֶלאל־־־אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 37:23 וַֽיְהִ֕יוַיְהִיויהי כַּֽאֲשֶׁרכַּאֲשֶׁרכאשר־־־בָּ֥אבָּאבא יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אֶלאֶלאל־־־אֶחָ֑יואֶחָיואחיו וַיַּפְשִׁ֤יטוּוַיַּפְשִׁיטוּויפשיטו אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף אֶתאֶתאת־־־כֻּתָּנְתּ֔וֹכֻּתָּנְתּוֹכתנתו אֶתאֶתאת־־־כְּתֹ֥נֶתכְּתֹנֶתכתנת הַפַּסִּ֖יםהַפַּסִּיםהפסים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 37:24 וַיִּ֨קָּחֻ֔הוּוַיִּקָּחֻהוּויקחהו וַיַּשְׁלִ֥כוּוַיַּשְׁלִכוּוישלכו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו הַבֹּ֑רָההַבֹּרָההברה וְהַבּ֣וֹרוְהַבּוֹרוהבור רֵ֔קרֵקרק אֵ֥יןאֵיןאין בּ֖וֹבּוֹבו מָֽיִםמָיִםמים׃׃׃ 37:25 וַיֵּשְׁבוּ֮וַיֵּשְׁבוּוישבו לֶֽאֱכָללֶאֱכָללאכל־־־לֶחֶם֒לֶחֶםלחם וַיִּשְׂא֤וּוַיִּשְׂאוּוישאו עֵֽינֵיהֶם֙עֵינֵיהֶםעיניהם וַיִּרְא֔וּוַיִּרְאוּויראו וְהִנֵּה֙וְהִנֵּהוהנה אֹרְחַ֣תאֹרְחַתארחת יִשְׁמְעֵאלִ֔יםיִשְׁמְעֵאלִיםישמעאלים בָּאָ֖הבָּאָהבאה מִגִּלְעָ֑דמִגִּלְעָדמגלעד וּגְמַלֵּיהֶ֣םוּגְמַלֵּיהֶםוגמליהם נֹֽשְׂאִ֗יםנֹשְׂאִיםנשאים נְכֹאת֙נְכֹאתנכאת וּצְרִ֣יוּצְרִיוצרי וָלֹ֔טוָלֹטולט הוֹלְכִ֖יםהוֹלְכִיםהולכים לְהוֹרִ֥ידלְהוֹרִידלהוריד מִצְרָֽיְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה׃׃׃ 37:26 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־אֶחָ֑יואֶחָיואחיו מַהמַהמה־־־בֶּ֗צַעבֶּצַעבצע כִּ֤יכִּיכי נַהֲרֹג֙נַהֲרֹגנהרג אֶתאֶתאת־־־אָחִ֔ינוּאָחִינוּאחינו וְכִסִּ֖ינוּוְכִסִּינוּוכסינו אֶתאֶתאת־־־דָּמֽוֹדָּמוֹדמו׃׃׃ 37:27 לְכ֞וּלְכוּלכו וְנִמְכְּרֶ֣נּוּוְנִמְכְּרֶנּוּונמכרנו לַיִּשְׁמְעֵאלִ֗יםלַיִּשְׁמְעֵאלִיםלישמעאלים וְיָדֵ֙נוּ֙וְיָדֵנוּוידנו אַלאַלאל־־־תְּהִיתְּהִיתהי־־־ב֔וֹבוֹבו כִּֽיכִּיכי־־־אָחִ֥ינוּאָחִינוּאחינו בְשָׂרֵ֖נוּבְשָׂרֵנוּבשרנו ה֑וּאהוּאהוא וַֽיִּשְׁמְע֖וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו אֶחָֽיואֶחָיואחיו׃׃׃ 37:28 וַיַּֽעַבְרוּ֩וַיַּעַבְרוּויעברו אֲנָשִׁ֨יםאֲנָשִׁיםאנשים מִדְיָנִ֜יםמִדְיָנִיםמדינים סֹֽחֲרִ֗יםסֹחֲרִיםסחרים וַֽיִּמְשְׁכוּ֙וַיִּמְשְׁכוּוימשכו וַיַּֽעֲל֤וּוַיַּעֲלוּויעלו אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף מִןמִןמן־־־הַבּ֔וֹרהַבּוֹרהבור וַיִּמְכְּר֧וּוַיִּמְכְּרוּוימכרו אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף לַיִּשְׁמְעֵאלִ֖יםלַיִּשְׁמְעֵאלִיםלישמעאלים בְּעֶשְׂרִ֣יםבְּעֶשְׂרִיםבעשרים כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף וַיָּבִ֥יאוּוַיָּבִיאוּויביאו אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף מִצְרָֽיְמָהמִצְרָיְמָהמצרימה׃׃׃ 37:29 וַיָּ֤שָׁבוַיָּשָׁבוישב רְאוּבֵן֙רְאוּבֵןראובן אֶלאֶלאל־־־הַבּ֔וֹרהַבּוֹרהבור וְהִנֵּ֥הוְהִנֵּהוהנה אֵיןאֵיןאין־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף בַּבּ֑וֹרבַּבּוֹרבבור וַיִּקְרַ֖עוַיִּקְרַעויקרע אֶתאֶתאת־־־בְּגָדָֽיובְּגָדָיובגדיו׃׃׃ 37:30 וַיָּ֥שָׁבוַיָּשָׁבוישב אֶלאֶלאל־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו וַיֹּאמַ֑רוַיֹּאמַרויאמר הַיֶּ֣לֶדהַיֶּלֶדהילד אֵינֶ֔נּוּאֵינֶנּוּאיננו וַאֲנִ֖יוַאֲנִיואני אָ֥נָהאָנָהאנה אֲנִיאֲנִיאני־־־בָֽאבָאבא׃׃׃ 37:31 וַיִּקְח֖וּוַיִּקְחוּויקחו אֶתאֶתאת־־־כְּתֹ֣נֶתכְּתֹנֶתכתנת יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַֽיִּשְׁחֲטוּ֙וַיִּשְׁחֲטוּוישחטו שְׂעִ֣ירשְׂעִירשעיר עִזִּ֔יםעִזִּיםעזים וַיִּטְבְּל֥וּוַיִּטְבְּלוּויטבלו אֶתאֶתאת־־־הַכֻּתֹּ֖נֶתהַכֻּתֹּנֶתהכתנת בַּדָּֽםבַּדָּםבדם׃׃׃ 37:32 וַֽיְשַׁלְּח֞וּוַיְשַׁלְּחוּוישלחו אֶתאֶתאת־־־כְּתֹ֣נֶתכְּתֹנֶתכתנת הַפַּסִּ֗יםהַפַּסִּיםהפסים וַיָּבִ֙יאוּ֙וַיָּבִיאוּויביאו אֶלאֶלאל־־־אֲבִיהֶ֔םאֲבִיהֶםאביהם וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו זֹ֣אתזֹאתזאת מָצָ֑אנוּמָצָאנוּמצאנו הַכֶּרהַכֶּרהכר־־־נָ֗אנָאנא הַכְּתֹ֧נֶתהַכְּתֹנֶתהכתנת בִּנְךָ֛בִּנְךָבנך הִ֖ואהִואהוא אִםאִםאם־־־לֹֽאלֹאלא׃׃׃ 37:33 וַיַּכִּירָ֤הּוַיַּכִּירָהּויכירה וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר כְּתֹ֣נֶתכְּתֹנֶתכתנת בְּנִ֔יבְּנִיבני חַיָּ֥החַיָּהחיה רָעָ֖הרָעָהרעה אֲכָלָ֑תְהוּאֲכָלָתְהוּאכלתהו טָרֹ֥ףטָרֹףטרף טֹרַ֖ףטֹרַףטרף יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 37:34 וַיִּקְרַ֤עוַיִּקְרַעויקרע יַעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב שִׂמְלֹתָ֔יושִׂמְלֹתָיושמלתיו וַיָּ֥שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם שַׂ֖קשַׂקשק בְּמָתְנָ֑יובְּמָתְנָיובמתניו וַיִּתְאַבֵּ֥לוַיִּתְאַבֵּלויתאבל עַלעַלעל־־־בְּנ֖וֹבְּנוֹבנו יָמִ֥יםיָמִיםימים רַבִּֽיםרַבִּיםרבים׃׃׃ 37:35 וַיָּקֻמוּ֩וַיָּקֻמוּויקמו כָלכָלכל־־־בָּנָ֨יובָּנָיובניו וְכָלוְכָלוכל־־־בְּנֹתָ֜יובְּנֹתָיובנתיו לְנַחֲמ֗וֹלְנַחֲמוֹלנחמו וַיְמָאֵן֙וַיְמָאֵןוימאן לְהִתְנַחֵ֔םלְהִתְנַחֵםלהתנחם וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כִּֽיכִּיכי־־־אֵרֵ֧דאֵרֵדארד אֶלאֶלאל־־־בְּנִ֛יבְּנִיבני אָבֵ֖לאָבֵלאבל שְׁאֹ֑לָהשְׁאֹלָהשאלה וַיֵּ֥בְךְּוַיֵּבְךְּויבך אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 37:36 וְהַ֨מְּדָנִ֔יםוְהַמְּדָנִיםוהמדנים מָכְר֥וּמָכְרוּמכרו אֹת֖וֹאֹתוֹאתו אֶלאֶלאל־־־מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים לְפֽוֹטִיפַר֙לְפוֹטִיפַרלפוטיפר סְרִ֣יססְרִיססריס פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה שַׂ֖רשַׂרשר הַטַּבָּחִֽיםהַטַּבָּחִיםהטבחים׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain