Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 40

40:1 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי אַחַר֙אַחַראחר הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֔לֶּההָאֵלֶּההאלה חָֽטְא֛וּחָטְאוּחטאו מַשְׁקֵ֥המַשְׁקֵהמשקה מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים וְהָאֹפֶ֑הוְהָאֹפֶהוהאפה לַאֲדֹנֵיהֶ֖םלַאֲדֹנֵיהֶםלאדניהם לְמֶ֥לֶךְלְמֶלֶךְלמלך מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 40:2 וַיִּקְצֹ֣ףוַיִּקְצֹףויקצף פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה עַ֖לעַלעל שְׁנֵ֣ישְׁנֵישני סָרִיסָ֑יוסָרִיסָיוסריסיו עַ֚לעַלעל שַׂ֣רשַׂרשר הַמַּשְׁקִ֔יםהַמַּשְׁקִיםהמשקים וְעַ֖לוְעַלועל שַׂ֥רשַׂרשר הָאוֹפִֽיםהָאוֹפִיםהאופים׃׃׃ 40:3 וַיִּתֵּ֨ןוַיִּתֵּןויתן אֹתָ֜םאֹתָםאתם בְּמִשְׁמַ֗רבְּמִשְׁמַרבמשמר בֵּ֛יתבֵּיתבית שַׂ֥רשַׂרשר הַטַבָּחִ֖יםהַטַבָּחִיםהטבחים אֶלאֶלאל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית הַסֹּ֑הַרהַסֹּהַרהסהר מְק֕וֹםמְקוֹםמקום אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אָס֥וּראָסוּראסור שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 40:4 וַ֠יִּפְקֹדוַיִּפְקֹדויפקד שַׂ֣רשַׂרשר הַטַּבָּחִ֧יםהַטַּבָּחִיםהטבחים אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֛ףיוֹסֵףיוסף אִתָּ֖םאִתָּםאתם וַיְשָׁ֣רֶתוַיְשָׁרֶתוישרת אֹתָ֑םאֹתָםאתם וַיִּהְי֥וּוַיִּהְיוּויהיו יָמִ֖יםיָמִיםימים בְּמִשְׁמָֽרבְּמִשְׁמָרבמשמר׃׃׃ 40:5 וַיַּֽחַלְמוּ֩וַיַּחַלְמוּויחלמו חֲל֨וֹםחֲלוֹםחלום שְׁנֵיהֶ֜םשְׁנֵיהֶםשניהם אִ֤ישׁאִישׁאיש חֲלֹמוֹ֙חֲלֹמוֹחלמו בְּלַ֣יְלָהבְּלַיְלָהבלילה אֶחָ֔דאֶחָדאחד אִ֖ישׁאִישׁאיש כְּפִתְר֣וֹןכְּפִתְרוֹןכפתרון חֲלֹמ֑וֹחֲלֹמוֹחלמו הַמַּשְׁקֶ֣ההַמַּשְׁקֶההמשקה וְהָאֹפֶ֗הוְהָאֹפֶהוהאפה אֲשֶׁר֙אֲשֶׁראשר לְמֶ֣לֶךְלְמֶלֶךְלמלך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲסוּרִ֖יםאֲסוּרִיםאסורים בְּבֵ֥יתבְּבֵיתבבית הַסֹּֽהַרהַסֹּהַרהסהר׃׃׃ 40:6 וַיָּבֹ֧אוַיָּבֹאויבא אֲלֵיהֶ֛םאֲלֵיהֶםאליהם יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף בַּבֹּ֑קֶרבַּבֹּקֶרבבקר וַיַּ֣רְאוַיַּרְאוירא אֹתָ֔םאֹתָםאתם וְהִנָּ֖םוְהִנָּםוהנם זֹעֲפִֽיםזֹעֲפִיםזעפים׃׃׃ 40:7 וַיִּשְׁאַ֞לוַיִּשְׁאַלוישאל אֶתאֶתאת־־־סְרִיסֵ֣יסְרִיסֵיסריסי פַרְעֹ֗הפַרְעֹהפרעה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אִתּ֧וֹאִתּוֹאתו בְמִשְׁמַ֛רבְמִשְׁמַרבמשמר בֵּ֥יתבֵּיתבית אֲדֹנָ֖יואֲדֹנָיואדניו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר מַדּ֛וּעַמַדּוּעַמדוע פְּנֵיכֶ֥םפְּנֵיכֶםפניכם רָעִ֖יםרָעִיםרעים הַיּֽוֹםהַיּוֹםהיום׃׃׃ 40:8 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֔יואֵלָיואליו חֲל֣וֹםחֲלוֹםחלום חָלַ֔מְנוּחָלַמְנוּחלמנו וּפֹתֵ֖רוּפֹתֵרופתר אֵ֣יןאֵיןאין אֹת֑וֹאֹתוֹאתו וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֜םאֲלֵהֶםאלהם יוֹסֵ֗ףיוֹסֵףיוסף הֲל֤וֹאהֲלוֹאהלוא לֵֽאלֹהִים֙לֵאלֹהִיםלאלהים פִּתְרֹנִ֔יםפִּתְרֹנִיםפתרנים סַפְּרוּסַפְּרוּספרו־־־נָ֖אנָאנא לִֽילִילי׃׃׃ 40:9 וַיְסַפֵּ֧רוַיְסַפֵּרויספר שַֽׂרשַׂרשר־־־הַמַּשְׁקִ֛יםהַמַּשְׁקִיםהמשקים אֶתאֶתאת־־־חֲלֹמ֖וֹחֲלֹמוֹחלמו לְיוֹסֵ֑ףלְיוֹסֵףליוסף וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ל֔וֹלוֹלו בַּחֲלוֹמִ֕יבַּחֲלוֹמִיבחלומי וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־גֶ֖פֶןגֶפֶןגפן לְפָנָֽילְפָנָילפני׃׃׃ 40:10 וּבַגֶּ֖פֶןוּבַגֶּפֶןובגפן שְׁלֹשָׁ֣השְׁלֹשָׁהשלשה שָׂרִיגִ֑םשָׂרִיגִםשריגם וְהִ֤יאוְהִיאוהיא כְפֹרַ֙חַת֙כְפֹרַחַתכפרחת עָלְתָ֣העָלְתָהעלתה נִצָּ֔הּנִצָּהּנצה הִבְשִׁ֥ילוּהִבְשִׁילוּהבשילו אַשְׁכְּלֹתֶ֖יהָאַשְׁכְּלֹתֶיהָאשכלתיה עֲנָבִֽיםעֲנָבִיםענבים׃׃׃ 40:11 וְכ֥וֹסוְכוֹסוכוס פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה בְּיָדִ֑יבְּיָדִיבידי וָאֶקַּ֣חוָאֶקַּחואקח אֶתאֶתאת־־־הָֽעֲנָבִ֗יםהָעֲנָבִיםהענבים וָֽאֶשְׂחַ֤טוָאֶשְׂחַטואשחט אֹתָם֙אֹתָםאתם אֶלאֶלאל־־־כּ֣וֹסכּוֹסכוס פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וָאֶתֵּ֥ןוָאֶתֵּןואתן אֶתאֶתאת־־־הַכּ֖וֹסהַכּוֹסהכוס עַלעַלעל־־־כַּ֥ףכַּףכף פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 40:12 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף זֶ֖הזֶהזה פִּתְרֹנ֑וֹפִּתְרֹנוֹפתרנו שְׁלֹ֙שֶׁת֙שְׁלֹשֶׁתשלשת הַשָּׂ֣רִגִ֔יםהַשָּׂרִגִיםהשרגים שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֖יםיָמִיםימים הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 40:13 בְּע֣וֹדבְּעוֹדבעוד ׀׀׀ שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֗יםיָמִיםימים יִשָּׂ֤איִשָּׂאישא פַרְעֹה֙פַרְעֹהפרעה אֶתאֶתאת־־־רֹאשֶׁ֔ךָרֹאשֶׁךָראשך וַהֲשִֽׁיבְךָ֖וַהֲשִׁיבְךָוהשיבך עַלעַלעל־־־כַּנֶּ֑ךָכַּנֶּךָכנך וְנָתַתָּ֤וְנָתַתָּונתת כוֹסכוֹסכוס־־־פַּרְעֹה֙פַּרְעֹהפרעה בְּיָד֔וֹבְּיָדוֹבידו כַּמִּשְׁפָּט֙כַּמִּשְׁפָּטכמשפט הָֽרִאשׁ֔וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הָיִ֖יתָהָיִיתָהיית מַשְׁקֵֽהוּמַשְׁקֵהוּמשקהו׃׃׃ 40:14 כִּ֧יכִּיכי אִםאִםאם־־־זְכַרְתַּ֣נִיזְכַרְתַּנִיזכרתני אִתְּךָ֗אִתְּךָאתך כַּאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר יִ֣יטַביִיטַבייטב לָ֔ךְלָךְלך וְעָשִֽׂיתָוְעָשִׂיתָועשית־־־נָּ֥אנָּאנא עִמָּדִ֖יעִמָּדִיעמדי חָ֑סֶדחָסֶדחסד וְהִזְכַּרְתַּ֙נִי֙וְהִזְכַּרְתַּנִיוהזכרתני אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וְהוֹצֵאתַ֖נִיוְהוֹצֵאתַנִיוהוצאתני מִןמִןמן־־־הַבַּ֥יִתהַבַּיִתהבית הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 40:15 כִּֽיכִּיכי־־־גֻנֹּ֣בגֻנֹּבגנב גֻּנַּ֔בְתִּיגֻּנַּבְתִּיגנבתי מֵאֶ֖רֶץמֵאֶרֶץמארץ הָעִבְרִ֑יםהָעִבְרִיםהעברים וְגַםוְגַםוגם־־־פֹּה֙פֹּהפה לֹאלֹאלא־־־עָשִׂ֣יתִֽיעָשִׂיתִיעשיתי מְא֔וּמָהמְאוּמָהמאומה כִּֽיכִּיכי־־־שָׂמ֥וּשָׂמוּשמו אֹתִ֖יאֹתִיאתי בַּבּֽוֹרבַּבּוֹרבבור׃׃׃ 40:16 וַיַּ֥רְאוַיַּרְאוירא שַׂרשַׂרשר־־־הָאֹפִ֖יםהָאֹפִיםהאפים כִּ֣יכִּיכי ט֣וֹבטוֹבטוב פָּתָ֑רפָּתָרפתר וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף אַףאַףאף־־־אֲנִי֙אֲנִיאני בַּחֲלוֹמִ֔יבַּחֲלוֹמִיבחלומי וְהִנֵּ֗הוְהִנֵּהוהנה שְׁלֹשָׁ֛השְׁלֹשָׁהשלשה סַלֵּ֥יסַלֵּיסלי חֹרִ֖יחֹרִיחרי עַלעַלעל־־־רֹאשִֽׁירֹאשִׁיראשי׃׃׃ 40:17 וּבַסַּ֣לוּבַסַּלובסל הָֽעֶלְי֔וֹןהָעֶלְיוֹןהעליון מִכֹּ֛למִכֹּלמכל מַאֲכַ֥למַאֲכַלמאכל פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה מַעֲשֵׂ֣המַעֲשֵׂהמעשה אֹפֶ֑האֹפֶהאפה וְהָע֗וֹףוְהָעוֹףוהעוף אֹכֵ֥לאֹכֵלאכל אֹתָ֛םאֹתָםאתם מִןמִןמן־־־הַסַּ֖להַסַּלהסל מֵעַ֥למֵעַלמעל רֹאשִֽׁירֹאשִׁיראשי׃׃׃ 40:18 וַיַּ֤עַןוַיַּעַןויען יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר זֶ֖הזֶהזה פִּתְרֹנ֑וֹפִּתְרֹנוֹפתרנו שְׁלֹ֙שֶׁת֙שְׁלֹשֶׁתשלשת הַסַּלִּ֔יםהַסַּלִּיםהסלים שְׁלֹ֥שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֖יםיָמִיםימים הֵֽםהֵםהם׃׃׃ 40:19 בְּע֣וֹדבְּעוֹדבעוד ׀׀׀ שְׁלֹ֣שֶׁתשְׁלֹשֶׁתשלשת יָמִ֗יםיָמִיםימים יִשָּׂ֨איִשָּׂאישא פַרְעֹ֤הפַרְעֹהפרעה אֶתאֶתאת־־־רֹֽאשְׁךָ֙רֹאשְׁךָראשך מֵֽעָלֶ֔יךָמֵעָלֶיךָמעליך וְתָלָ֥הוְתָלָהותלה אוֹתְךָ֖אוֹתְךָאותך עַלעַלעל־־־עֵ֑ץעֵץעץ וְאָכַ֥לוְאָכַלואכל הָע֛וֹףהָעוֹףהעוף אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂרְךָ֖בְּשָׂרְךָבשרך מֵעָלֶֽיךָמֵעָלֶיךָמעליך׃׃׃ 40:20 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַשְּׁלִישִׁ֗יהַשְּׁלִישִׁיהשלישי י֚וֹםיוֹםיום הֻלֶּ֣דֶתהֻלֶּדֶתהלדת אֶתאֶתאת־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וַיַּ֥עַשׂוַיַּעַשׂויעש מִשְׁתֶּ֖המִשְׁתֶּהמשתה לְכָללְכָללכל־־־עֲבָדָ֑יועֲבָדָיועבדיו וַיִּשָּׂ֞אוַיִּשָּׂאוישא אֶתאֶתאת־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש ׀׀׀ שַׂ֣רשַׂרשר הַמַּשְׁקִ֗יםהַמַּשְׁקִיםהמשקים וְאֶתוְאֶתואת־־־רֹ֛אשׁרֹאשׁראש שַׂ֥רשַׂרשר הָאֹפִ֖יםהָאֹפִיםהאפים בְּת֥וֹךְבְּתוֹךְבתוך עֲבָדָֽיועֲבָדָיועבדיו׃׃׃ 40:21 וַיָּ֛שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב אֶתאֶתאת־־־שַׂ֥רשַׂרשר הַמַּשְׁקִ֖יםהַמַּשְׁקִיםהמשקים עַלעַלעל־־־מַשְׁקֵ֑הוּמַשְׁקֵהוּמשקהו וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן הַכּ֖וֹסהַכּוֹסהכוס עַלעַלעל־־־כַּ֥ףכַּףכף פַּרְעֹֽהפַּרְעֹהפרעה׃׃׃ 40:22 וְאֵ֛תוְאֵתואת שַׂ֥רשַׂרשר הָאֹפִ֖יםהָאֹפִיםהאפים תָּלָ֑התָּלָהתלה כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר פָּתַ֛רפָּתַרפתר לָהֶ֖םלָהֶםלהם יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 40:23 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־זָכַ֧רזָכַרזכר שַֽׂרשַׂרשר־־־הַמַּשְׁקִ֛יםהַמַּשְׁקִיםהמשקים אֶתאֶתאת־־־יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף וַיִּשְׁכָּחֵֽהוּוַיִּשְׁכָּחֵהוּוישכחהו׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain