Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 43

43:1 וְהָרָעָ֖בוְהָרָעָבוהרעב כָּבֵ֥דכָּבֵדכבד בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 43:2 וַיְהִ֗יוַיְהִיויהי כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר כִּלּוּ֙כִּלּוּכלו לֶאֱכֹ֣ללֶאֱכֹללאכל אֶתאֶתאת־־־הַשֶּׁ֔בֶרהַשֶּׁבֶרהשבר אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר הֵבִ֖יאוּהֵבִיאוּהביאו מִמִּצְרָ֑יִםמִמִּצְרָיִםממצרים וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵיהֶם֙אֲלֵיהֶםאליהם אֲבִיהֶ֔םאֲבִיהֶםאביהם שֻׁ֖בוּשֻׁבוּשבו שִׁבְרוּשִׁבְרוּשברו־־־לָ֥נוּלָנוּלנו מְעַטמְעַטמעט־־־אֹֽכֶלאֹכֶלאכל׃׃׃ 43:3 וַיֹּ֧אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֛יואֵלָיואליו יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הָעֵ֣דהָעֵדהעד הֵעִד֩הֵעִדהעד בָּ֨נוּבָּנוּבנו הָאִ֤ישׁהָאִישׁהאיש לֵאמֹר֙לֵאמֹרלאמר לֹֽאלֹאלא־־־תִרְא֣וּתִרְאוּתראו פָנַ֔יפָנַיפני בִּלְתִּ֖יבִּלְתִּיבלתי אֲחִיכֶ֥םאֲחִיכֶםאחיכם אִתְּכֶֽםאִתְּכֶםאתכם׃׃׃ 43:4 אִםאִםאם־־־יֶשְׁךָ֛יֶשְׁךָישך מְשַׁלֵּ֥חַמְשַׁלֵּחַמשלח אֶתאֶתאת־־־אָחִ֖ינוּאָחִינוּאחינו אִתָּ֑נוּאִתָּנוּאתנו נֵרְדָ֕הנֵרְדָהנרדה וְנִשְׁבְּרָ֥הוְנִשְׁבְּרָהונשברה לְךָ֖לְךָלך אֹֽכֶלאֹכֶלאכל׃׃׃ 43:5 וְאִםוְאִםואם־־־אֵינְךָ֥אֵינְךָאינך מְשַׁלֵּ֖חַמְשַׁלֵּחַמשלח לֹ֣אלֹאלא נֵרֵ֑דנֵרֵדנרד כִּֽיכִּיכי־־־הָאִ֞ישׁהָאִישׁהאיש אָמַ֤ראָמַראמר אֵלֵ֙ינוּ֙אֵלֵינוּאלינו לֹֽאלֹאלא־־־תִרְא֣וּתִרְאוּתראו פָנַ֔יפָנַיפני בִּלְתִּ֖יבִּלְתִּיבלתי אֲחִיכֶ֥םאֲחִיכֶםאחיכם אִתְּכֶֽםאִתְּכֶםאתכם׃׃׃ 43:6 וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל לָמָ֥הלָמָהלמה הֲרֵעֹתֶ֖םהֲרֵעֹתֶםהרעתם לִ֑ילִילי לְהַגִּ֣ידלְהַגִּידלהגיד לָאִ֔ישׁלָאִישׁלאיש הַע֥וֹדהַעוֹדהעוד לָכֶ֖םלָכֶםלכם אָֽחאָחאח׃׃׃ 43:7 וַיֹּאמְר֡וּוַיֹּאמְרוּויאמרו שָׁא֣וֹלשָׁאוֹלשאול שָֽׁאַלשָׁאַלשאל־־־הָ֠אִישׁהָאִישׁהאיש לָ֣נוּלָנוּלנו וּלְמֽוֹלַדְתֵּ֜נוּוּלְמוֹלַדְתֵּנוּולמולדתנו לֵאמֹ֗רלֵאמֹרלאמר הַע֨וֹדהַעוֹדהעוד אֲבִיכֶ֥םאֲבִיכֶםאביכם חַי֙חַיחי הֲיֵ֣שׁהֲיֵשׁהיש לָכֶ֣םלָכֶםלכם אָ֔חאָחאח וַנַ֨גֶּדוַנַגֶּדונגד־־־ל֔וֹלוֹלו עַלעַלעל־־־פִּ֖יפִּיפי הַדְּבָרִ֣יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה הֲיָד֣וֹעַהֲיָדוֹעַהידוע נֵדַ֔ענֵדַענדע כִּ֣יכִּיכי יֹאמַ֔ריֹאמַריאמר הוֹרִ֖ידוּהוֹרִידוּהורידו אֶתאֶתאת־־־אֲחִיכֶֽםאֲחִיכֶםאחיכם׃׃׃ 43:8 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָ֜היְהוּדָהיהודה אֶלאֶלאל־־־יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל אָבִ֗יואָבִיואביו שִׁלְחָ֥השִׁלְחָהשלחה הַנַּ֛עַרהַנַּעַרהנער אִתִּ֖יאִתִּיאתי וְנָק֣וּמָהוְנָקוּמָהונקומה וְנֵלֵ֑כָהוְנֵלֵכָהונלכה וְנִֽחְיֶה֙וְנִחְיֶהונחיה וְלֹ֣אוְלֹאולא נָמ֔וּתנָמוּתנמות גַּםגַּםגם־־־אֲנַ֥חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו גַםגַםגם־־־אַתָּ֖האַתָּהאתה גַּםגַּםגם־־־טַפֵּֽנוּטַפֵּנוּטפנו׃׃׃ 43:9 אָֽנֹכִי֙אָנֹכִיאנכי אֶֽעֶרְבֶ֔נּוּאֶעֶרְבֶנּוּאערבנו מִיָּדִ֖ימִיָּדִימידי תְּבַקְשֶׁ֑נּוּתְּבַקְשֶׁנּוּתבקשנו אִםאִםאם־־־לֹ֨אלֹאלא הֲבִיאֹתִ֤יוהֲבִיאֹתִיוהביאתיו אֵלֶ֙יךָ֙אֵלֶיךָאליך וְהִצַּגְתִּ֣יווְהִצַּגְתִּיווהצגתיו לְפָנֶ֔יךָלְפָנֶיךָלפניך וְחָטָ֥אתִֽיוְחָטָאתִיוחטאתי לְךָ֖לְךָלך כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 43:10 כִּ֖יכִּיכי לוּלֵ֣אלוּלֵאלולא הִתְמַהְמָ֑הְנוּהִתְמַהְמָהְנוּהתמהמהנו כִּֽיכִּיכי־־־עַתָּ֥העַתָּהעתה שַׁ֖בְנוּשַׁבְנוּשבנו זֶ֥הזֶהזה פַעֲמָֽיִםפַעֲמָיִםפעמים׃׃׃ 43:11 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֲלֵהֶ֜םאֲלֵהֶםאלהם יִשְׂרָאֵ֣ליִשְׂרָאֵלישראל אֲבִיהֶ֗םאֲבִיהֶםאביהם אִםאִםאם־־־כֵּ֣ןכֵּןכן ׀׀׀ אֵפוֹא֮אֵפוֹאאפוא זֹ֣אתזֹאתזאת עֲשׂוּ֒עֲשׂוּעשו קְח֞וּקְחוּקחו מִזִּמְרַ֤תמִזִּמְרַתמזמרת הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ בִּכְלֵיכֶ֔םבִּכְלֵיכֶםבכליכם וְהוֹרִ֥ידוּוְהוֹרִידוּוהורידו לָאִ֖ישׁלָאִישׁלאיש מִנְחָ֑המִנְחָהמנחה מְעַ֤טמְעַטמעט צֳרִי֙צֳרִיצרי וּמְעַ֣טוּמְעַטומעט דְּבַ֔שׁדְּבַשׁדבש נְכֹ֣אתנְכֹאתנכאת וָלֹ֔טוָלֹטולט בָּטְנִ֖יםבָּטְנִיםבטנים וּשְׁקֵדִֽיםוּשְׁקֵדִיםושקדים׃׃׃ 43:12 וְכֶ֥סֶףוְכֶסֶףוכסף מִשְׁנֶ֖המִשְׁנֶהמשנה קְח֣וּקְחוּקחו בְיֶדְכֶ֑םבְיֶדְכֶםבידכם וְאֶתוְאֶתואת־־־הַכֶּ֜סֶףהַכֶּסֶףהכסף הַמּוּשָׁ֨בהַמּוּשָׁבהמושב בְּפִ֤יבְּפִיבפי אַמְתְּחֹֽתֵיכֶם֙אַמְתְּחֹתֵיכֶםאמתחתיכם תָּשִׁ֣יבוּתָּשִׁיבוּתשיבו בְיֶדְכֶ֔םבְיֶדְכֶםבידכם אוּלַ֥יאוּלַיאולי מִשְׁגֶּ֖המִשְׁגֶּהמשגה הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 43:13 וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲחִיכֶ֖םאֲחִיכֶםאחיכם קָ֑חוּקָחוּקחו וְק֖וּמוּוְקוּמוּוקומו שׁ֥וּבוּשׁוּבוּשובו אֶלאֶלאל־־־הָאִֽישׁהָאִישׁהאיש׃׃׃ 43:14 וְאֵ֣לוְאֵלואל שַׁדַּ֗ישַׁדַּישדי יִתֵּ֨ןיִתֵּןיתן לָכֶ֤םלָכֶםלכם רַחֲמִים֙רַחֲמִיםרחמים לִפְנֵ֣ילִפְנֵילפני הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש וְשִׁלַּ֥חוְשִׁלַּחושלח לָכֶ֛םלָכֶםלכם אֶתאֶתאת־־־אֲחִיכֶ֥םאֲחִיכֶםאחיכם אַחֵ֖ראַחֵראחר וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּנְיָמִ֑יןבִּנְיָמִיןבנימין וַאֲנִ֕יוַאֲנִיואני כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר שָׁכֹ֖לְתִּישָׁכֹלְתִּישכלתי שָׁכָֽלְתִּישָׁכָלְתִּישכלתי׃׃׃ 43:15 וַיִּקְח֤וּוַיִּקְחוּויקחו הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֣ההַמִּנְחָההמנחה הַזֹּ֔אתהַזֹּאתהזאת וּמִשְׁנֶהוּמִשְׁנֶהומשנה־־־כֶּ֛סֶףכֶּסֶףכסף לָקְח֥וּלָקְחוּלקחו בְיָדָ֖םבְיָדָםבידם וְאֶתוְאֶתואת־־־בִּנְיָמִ֑ןבִּנְיָמִןבנימן וַיָּקֻ֙מוּ֙וַיָּקֻמוּויקמו וַיֵּרְד֣וּוַיֵּרְדוּוירדו מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וַיַּֽעַמְד֖וּוַיַּעַמְדוּויעמדו לִפְנֵ֥ילִפְנֵילפני יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 43:16 וַיַּ֨רְאוַיַּרְאוירא יוֹסֵ֣ףיוֹסֵףיוסף אִתָּם֮אִתָּםאתם אֶתאֶתאת־־־בִּנְיָמִין֒בִּנְיָמִיןבנימין וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לַֽאֲשֶׁ֣רלַאֲשֶׁרלאשר עַלעַלעל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו הָבֵ֥אהָבֵאהבא אֶתאֶתאת־־־הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים הַבָּ֑יְתָההַבָּיְתָההביתה וּטְבֹ֤חַוּטְבֹחַוטבח טֶ֙בַח֙טֶבַחטבח וְהָכֵ֔ןוְהָכֵןוהכן כִּ֥יכִּיכי אִתִּ֛יאִתִּיאתי יֹאכְל֥וּיֹאכְלוּיאכלו הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים בַּֽצָּהֳרָֽיִםבַּצָּהֳרָיִםבצהרים׃׃׃ 43:17 וַיַּ֣עַשׂוַיַּעַשׂויעש הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש כַּֽאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר אָמַ֣ראָמַראמר יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֶתאֶתאת־־־הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים בֵּ֥יתָהבֵּיתָהביתה יוֹסֵֽףיוֹסֵףיוסף׃׃׃ 43:18 וַיִּֽירְא֣וּוַיִּירְאוּוייראו הָֽאֲנָשִׁ֗יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים כִּ֣יכִּיכי הֽוּבְאוּ֮הוּבְאוּהובאו בֵּ֣יתבֵּיתבית יוֹסֵף֒יוֹסֵףיוסף וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו עַלעַלעל־־־דְּבַ֤רדְּבַרדבר הַכֶּ֙סֶף֙הַכֶּסֶףהכסף הַשָּׁ֤בהַשָּׁבהשב בְּאַמְתְּחֹתֵ֙ינוּ֙בְּאַמְתְּחֹתֵינוּבאמתחתינו בַּתְּחִלָּ֔הבַּתְּחִלָּהבתחלה אֲנַ֖חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו מֽוּבָאִ֑יםמוּבָאִיםמובאים לְהִתְגֹּלֵ֤ללְהִתְגֹּלֵללהתגלל עָלֵ֙ינוּ֙עָלֵינוּעלינו וּלְהִתְנַפֵּ֣לוּלְהִתְנַפֵּלולהתנפל עָלֵ֔ינוּעָלֵינוּעלינו וְלָקַ֧חַתוְלָקַחַתולקחת אֹתָ֛נוּאֹתָנוּאתנו לַעֲבָדִ֖יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְאֶתוְאֶתואת־־־חֲמֹרֵֽינוּחֲמֹרֵינוּחמרינו׃׃׃ 43:19 וַֽיִּגְּשׁוּ֙וַיִּגְּשׁוּויגשו אֶלאֶלאל־־־הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיְדַבְּר֥וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֵלָ֖יואֵלָיואליו פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 43:20 וַיֹּאמְר֖וּוַיֹּאמְרוּויאמרו בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנִ֑יאֲדֹנִיאדני יָרֹ֥דיָרֹדירד יָרַ֛דְנוּיָרַדְנוּירדנו בַּתְּחִלָּ֖הבַּתְּחִלָּהבתחלה לִשְׁבָּרלִשְׁבָּרלשבר־־־אֹֽכֶלאֹכֶלאכל׃׃׃ 43:21 וַֽיְהִ֞יוַיְהִיויהי כִּיכִּיכי־־־בָ֣אנוּבָאנוּבאנו אֶלאֶלאל־־־הַמָּל֗וֹןהַמָּלוֹןהמלון וַֽנִּפְתְּחָה֙וַנִּפְתְּחָהונפתחה אֶתאֶתאת־־־אַמְתְּחֹתֵ֔ינוּאַמְתְּחֹתֵינוּאמתחתינו וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה כֶֽסֶףכֶסֶףכסף־־־אִישׁ֙אִישׁאיש בְּפִ֣יבְּפִיבפי אַמְתַּחְתּ֔וֹאַמְתַּחְתּוֹאמתחתו כַּסְפֵּ֖נוּכַּסְפֵּנוּכספנו בְּמִשְׁקָל֑וֹבְּמִשְׁקָלוֹבמשקלו וַנָּ֥שֶׁבוַנָּשֶׁבונשב אֹת֖וֹאֹתוֹאתו בְּיָדֵֽנוּבְּיָדֵנוּבידנו׃׃׃ 43:22 וְכֶ֧סֶףוְכֶסֶףוכסף אַחֵ֛ראַחֵראחר הוֹרַ֥דְנוּהוֹרַדְנוּהורדנו בְיָדֵ֖נוּבְיָדֵנוּבידנו לִשְׁבָּרלִשְׁבָּרלשבר־־־אֹ֑כֶלאֹכֶלאכל לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עְנוּיָדַעְנוּידענו מִימִימי־־־שָׂ֥םשָׂםשם כַּסְפֵּ֖נוּכַּסְפֵּנוּכספנו בְּאַמְתְּחֹתֵֽינוּבְּאַמְתְּחֹתֵינוּבאמתחתינו׃׃׃ 43:23 וַיֹּאמֶר֩וַיֹּאמֶרויאמר שָׁל֨וֹםשָׁלוֹםשלום לָכֶ֜םלָכֶםלכם אַלאַלאל־־־תִּירָ֗אוּתִּירָאוּתיראו אֱלֹ֨הֵיכֶ֜םאֱלֹהֵיכֶםאלהיכם וֵֽאלֹהֵ֤יוֵאלֹהֵיואלהי אֲבִיכֶם֙אֲבִיכֶםאביכם נָתַ֨ןנָתַןנתן לָכֶ֤םלָכֶםלכם מַטְמוֹן֙מַטְמוֹןמטמון בְּאַמְתְּחֹ֣תֵיכֶ֔םבְּאַמְתְּחֹתֵיכֶםבאמתחתיכם כַּסְפְּכֶ֖םכַּסְפְּכֶםכספכם בָּ֣אבָּאבא אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַיּוֹצֵ֥אוַיּוֹצֵאויוצא אֲלֵהֶ֖םאֲלֵהֶםאלהם אֶתאֶתאת־־־שִׁמְעֽוֹןשִׁמְעוֹןשמעון׃׃׃ 43:24 וַיָּבֵ֥אוַיָּבֵאויבא הָאִ֛ישׁהָאִישׁהאיש אֶתאֶתאת־־־הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים בֵּ֣יתָהבֵּיתָהביתה יוֹסֵ֑ףיוֹסֵףיוסף וַיִּתֶּןוַיִּתֶּןויתן־־־מַ֙יִם֙מַיִםמים וַיִּרְחֲצ֣וּוַיִּרְחֲצוּוירחצו רַגְלֵיהֶ֔םרַגְלֵיהֶםרגליהם וַיִּתֵּ֥ןוַיִּתֵּןויתן מִסְפּ֖וֹאמִסְפּוֹאמספוא לַחֲמֹֽרֵיהֶֽםלַחֲמֹרֵיהֶםלחמריהם׃׃׃ 43:25 וַיָּכִ֙ינוּ֙וַיָּכִינוּויכינו אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֔ההַמִּנְחָההמנחה עַדעַדעד־־־בּ֥וֹאבּוֹאבוא יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף בַּֽצָּהֳרָ֑יִםבַּצָּהֳרָיִםבצהרים כִּ֣יכִּיכי שָֽׁמְע֔וּשָׁמְעוּשמעו כִּיכִּיכי־־־שָׁ֖םשָׁםשם יֹ֥אכְלוּיֹאכְלוּיאכלו לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 43:26 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא יוֹסֵף֙יוֹסֵףיוסף הַבַּ֔יְתָההַבַּיְתָההביתה וַיָּבִ֥יאּוּוַיָּבִיאּוּויביאו ל֛וֹלוֹלו אֶתאֶתאת־־־הַמִּנְחָ֥ההַמִּנְחָההמנחה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּיָדָ֖םבְּיָדָםבידם הַבָּ֑יְתָההַבָּיְתָההביתה וַיִּשְׁתַּחֲווּוַיִּשְׁתַּחֲווּוישתחוו־־־ל֖וֹלוֹלו אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 43:27 וַיִּשְׁאַ֤לוַיִּשְׁאַלוישאל לָהֶם֙לָהֶםלהם לְשָׁל֔וֹםלְשָׁלוֹםלשלום וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲשָׁל֛וֹםהֲשָׁלוֹםהשלום אֲבִיכֶ֥םאֲבִיכֶםאביכם הַזָּקֵ֖ןהַזָּקֵןהזקן אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר אֲמַרְתֶּ֑םאֲמַרְתֶּםאמרתם הַעוֹדֶ֖נּוּהַעוֹדֶנּוּהעודנו חָֽיחָיחי׃׃׃ 43:28 וַיֹּאמְר֗וּוַיֹּאמְרוּויאמרו שָׁל֛וֹםשָׁלוֹםשלום לְעַבְדְּךָ֥לְעַבְדְּךָלעבדך לְאָבִ֖ינוּלְאָבִינוּלאבינו עוֹדֶ֣נּוּעוֹדֶנּוּעודנו חָ֑יחָיחי וַֽיִּקְּד֖וּוַיִּקְּדוּויקדו [וַיִּשְׁתַּחוּ כ][וַיִּשְׁתַּחוּ כ][וישתחו כ] (וַיִּֽשְׁתַּחֲוּֽוּ ק)(וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ ק)(וישתחוו ק)׃׃׃ 43:29 וַיִּשָּׂ֣אוַיִּשָּׂאוישא עֵינָ֗יועֵינָיועיניו וַיַּ֞רְאוַיַּרְאוירא אֶתאֶתאת־־־בִּנְיָמִ֣יןבִּנְיָמִיןבנימין אָחִיו֮אָחִיואחיו בֶּןבֶּןבן־־־אִמּוֹ֒אִמּוֹאמו וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הֲזֶה֙הֲזֶההזה אֲחִיכֶ֣םאֲחִיכֶםאחיכם הַקָּטֹ֔ןהַקָּטֹןהקטן אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֲמַרְתֶּ֖םאֲמַרְתֶּםאמרתם אֵלָ֑יאֵלָיאלי וַיֹּאמַ֕רוַיֹּאמַרויאמר אֱלֹהִ֥יםאֱלֹהִיםאלהים יָחְנְךָ֖יָחְנְךָיחנך בְּנִֽיבְּנִיבני׃׃׃ 43:30 וַיְמַהֵ֣רוַיְמַהֵרוימהר יוֹסֵ֗ףיוֹסֵףיוסף כִּֽיכִּיכי־־־נִכְמְר֤וּנִכְמְרוּנכמרו רַחֲמָיו֙רַחֲמָיורחמיו אֶלאֶלאל־־־אָחִ֔יואָחִיואחיו וַיְבַקֵּ֖שׁוַיְבַקֵּשׁויבקש לִבְכּ֑וֹתלִבְכּוֹתלבכות וַיָּבֹ֥אוַיָּבֹאויבא הַחַ֖דְרָההַחַדְרָההחדרה וַיֵּ֥בְךְּוַיֵּבְךְּויבך שָֽׁמָּהשָׁמָּהשמה׃׃׃ 43:31 וַיִּרְחַ֥ץוַיִּרְחַץוירחץ פָּנָ֖יופָּנָיופניו וַיֵּצֵ֑אוַיֵּצֵאויצא וַיִּ֨תְאַפַּ֔קוַיִּתְאַפַּקויתאפק וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר שִׂ֥ימוּשִׂימוּשימו לָֽחֶםלָחֶםלחם׃׃׃ 43:32 וַיָּשִׂ֥ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו ל֛וֹלוֹלו לְבַדּ֖וֹלְבַדּוֹלבדו וְלָהֶ֣םוְלָהֶםולהם לְבַדָּ֑םלְבַדָּםלבדם וְלַמִּצְרִ֞יםוְלַמִּצְרִיםולמצרים הָאֹכְלִ֤יםהָאֹכְלִיםהאכלים אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו לְבַדָּ֔םלְבַדָּםלבדם כִּי֩כִּיכי לֹ֨אלֹאלא יוּכְל֜וּןיוּכְלוּןיוכלון הַמִּצְרִ֗יםהַמִּצְרִיםהמצרים לֶאֱכֹ֤ללֶאֱכֹללאכל אֶתאֶתאת־־־הָֽעִבְרִים֙הָעִבְרִיםהעברים לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם כִּיכִּיכי־־־תוֹעֵבָ֥התוֹעֵבָהתועבה הִ֖ואהִואהוא לְמִצְרָֽיִםלְמִצְרָיִםלמצרים׃׃׃ 43:33 וַיֵּשְׁב֣וּוַיֵּשְׁבוּוישבו לְפָנָ֔יולְפָנָיולפניו הַבְּכֹר֙הַבְּכֹרהבכר כִּבְכֹ֣רָת֔וֹכִּבְכֹרָתוֹכבכרתו וְהַצָּעִ֖ירוְהַצָּעִירוהצעיר כִּצְעִרָת֑וֹכִּצְעִרָתוֹכצערתו וַיִּתְמְה֥וּוַיִּתְמְהוּויתמהו הָאֲנָשִׁ֖יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵֽהוּרֵעֵהוּרעהו׃׃׃ 43:34 וַיִּשָּׂ֨אוַיִּשָּׂאוישא מַשְׂאֹ֜תמַשְׂאֹתמשאת מֵאֵ֣תמֵאֵתמאת פָּנָיו֮פָּנָיופניו אֲלֵהֶם֒אֲלֵהֶםאלהם וַתֵּ֜רֶבוַתֵּרֶבותרב מַשְׂאַ֧תמַשְׂאַתמשאת בִּנְיָמִ֛ןבִּנְיָמִןבנימן מִמַּשְׂאֹ֥תמִמַּשְׂאֹתממשאת כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם חָמֵ֣שׁחָמֵשׁחמש יָד֑וֹתיָדוֹתידות וַיִּשְׁתּ֥וּוַיִּשְׁתּוּוישתו וַֽיִּשְׁכְּר֖וּוַיִּשְׁכְּרוּוישכרו עִמּֽוֹעִמּוֹעמו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain