Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Genesis 44

44:1 וַיְצַ֞ווַיְצַוויצו אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־בֵּיתוֹ֮בֵּיתוֹביתו לֵאמֹר֒לֵאמֹרלאמר מַלֵּ֞אמַלֵּאמלא אֶתאֶתאת־־־אַמְתְּחֹ֤תאַמְתְּחֹתאמתחת הָֽאֲנָשִׁים֙הָאֲנָשִׁיםהאנשים אֹ֔כֶלאֹכֶלאכל כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר יוּכְל֖וּןיוּכְלוּןיוכלון שְׂאֵ֑תשְׂאֵתשאת וְשִׂ֥יםוְשִׂיםושים כֶּֽסֶףכֶּסֶףכסף־־־אִ֖ישׁאִישׁאיש בְּפִ֥יבְּפִיבפי אַמְתַּחְתּֽוֹאַמְתַּחְתּוֹאמתחתו׃׃׃ 44:2 וְאֶתוְאֶתואת־־־גְּבִיעִ֞יגְּבִיעִיגביעי גְּבִ֣יעַגְּבִיעַגביע הַכֶּ֗סֶףהַכֶּסֶףהכסף תָּשִׂים֙תָּשִׂיםתשים בְּפִי֙בְּפִיבפי אַמְתַּ֣חַתאַמְתַּחַתאמתחת הַקָּטֹ֔ןהַקָּטֹןהקטן וְאֵ֖תוְאֵתואת כֶּ֣סֶףכֶּסֶףכסף שִׁבְר֑וֹשִׁבְרוֹשברו וַיַּ֕עַשׂוַיַּעַשׂויעש כִּדְבַ֥רכִּדְבַרכדבר יוֹסֵ֖ףיוֹסֵףיוסף אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ 44:3 הַבֹּ֖קֶרהַבֹּקֶרהבקר א֑וֹראוֹראור וְהָאֲנָשִׁ֣יםוְהָאֲנָשִׁיםוהאנשים שֻׁלְּח֔וּשֻׁלְּחוּשלחו הֵ֖מָּההֵמָּההמה וַחֲמֹרֵיהֶֽםוַחֲמֹרֵיהֶםוחמריהם׃׃׃ 44:4 הֵ֠םהֵםהם יָֽצְא֣וּיָצְאוּיצאו אֶתאֶתאת־־־הָעִיר֮הָעִירהעיר לֹ֣אלֹאלא הִרְחִיקוּ֒הִרְחִיקוּהרחיקו וְיוֹסֵ֤ףוְיוֹסֵףויוסף אָמַר֙אָמַראמר לַֽאֲשֶׁ֣רלַאֲשֶׁרלאשר עַלעַלעל־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו ק֥וּםקוּםקום רְדֹ֖ףרְדֹףרדף אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי הָֽאֲנָשִׁ֑יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְהִשַּׂגְתָּם֙וְהִשַּׂגְתָּםוהשגתם וְאָמַרְתָּ֣וְאָמַרְתָּואמרת אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם לָ֛מָּהלָמָּהלמה שִׁלַּמְתֶּ֥םשִׁלַּמְתֶּםשלמתם רָעָ֖הרָעָהרעה תַּ֥חַתתַּחַתתחת טוֹבָֽהטוֹבָהטובה׃׃׃ 44:5 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא זֶ֗הזֶהזה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִשְׁתֶּ֤היִשְׁתֶּהישתה אֲדֹנִי֙אֲדֹנִיאדני בּ֔וֹבּוֹבו וְה֕וּאוְהוּאוהוא נַחֵ֥שׁנַחֵשׁנחש יְנַחֵ֖שׁיְנַחֵשׁינחש בּ֑וֹבּוֹבו הֲרֵעֹתֶ֖םהֲרֵעֹתֶםהרעתם אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עֲשִׂיתֶֽםעֲשִׂיתֶםעשיתם׃׃׃ 44:6 וַֽיַּשִּׂגֵ֑םוַיַּשִּׂגֵםוישגם וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר אֲלֵהֶ֔םאֲלֵהֶםאלהם אֶתאֶתאת־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵֽלֶּההָאֵלֶּההאלה׃׃׃ 44:7 וַיֹּאמְר֣וּוַיֹּאמְרוּויאמרו אֵלָ֔יואֵלָיואליו לָ֚מָּהלָמָּהלמה יְדַבֵּ֣ריְדַבֵּרידבר אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני כַּדְּבָרִ֖יםכַּדְּבָרִיםכדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה חָלִ֙ילָה֙חָלִילָהחלילה לַעֲבָדֶ֔יךָלַעֲבָדֶיךָלעבדיך מֵעֲשׂ֖וֹתמֵעֲשׂוֹתמעשות כַּדָּבָ֥רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 44:8 הֵ֣ןהֵןהן כֶּ֗סֶףכֶּסֶףכסף אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר מָצָ֙אנוּ֙מָצָאנוּמצאנו בְּפִ֣יבְּפִיבפי אַמְתְּחֹתֵ֔ינוּאַמְתְּחֹתֵינוּאמתחתינו הֱשִׁיבֹ֥נוּהֱשִׁיבֹנוּהשיבנו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך מֵאֶ֣רֶץמֵאֶרֶץמארץ כְּנָ֑עַןכְּנָעַןכנען וְאֵ֗יךְוְאֵיךְואיך נִגְנֹב֙נִגְנֹבנגנב מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית אֲדֹנֶ֔יךָאֲדֹנֶיךָאדניך כֶּ֖סֶףכֶּסֶףכסף א֥וֹאוֹאו זָהָֽבזָהָבזהב׃׃׃ 44:9 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִמָּצֵ֥איִמָּצֵאימצא אִתּ֛וֹאִתּוֹאתו מֵעֲבָדֶ֖יךָמֵעֲבָדֶיךָמעבדיך וָמֵ֑תוָמֵתומת וְגַםוְגַםוגם־־־אֲנַ֕חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו נִֽהְיֶ֥הנִהְיֶהנהיה לַֽאדֹנִ֖ילַאדֹנִילאדני לַעֲבָדִֽיםלַעֲבָדִיםלעבדים׃׃׃ 44:10 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר גַּםגַּםגם־־־עַתָּ֥העַתָּהעתה כְדִבְרֵיכֶ֖םכְדִבְרֵיכֶםכדבריכם כֶּןכֶּןכן־־־ה֑וּאהוּאהוא אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִמָּצֵ֤איִמָּצֵאימצא אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לִּ֣ילִּילי עָ֔בֶדעָבֶדעבד וְאַתֶּ֖םוְאַתֶּםואתם תִּהְי֥וּתִּהְיוּתהיו נְקִיִּֽםנְקִיִּםנקים׃׃׃ 44:11 וַֽיְמַהֲר֗וּוַיְמַהֲרוּוימהרו וַיּוֹרִ֛דוּוַיּוֹרִדוּויורדו אִ֥ישׁאִישׁאיש אֶתאֶתאת־־־אַמְתַּחְתּ֖וֹאַמְתַּחְתּוֹאמתחתו אָ֑רְצָהאָרְצָהארצה וַֽיִּפְתְּח֖וּוַיִּפְתְּחוּויפתחו אִ֥ישׁאִישׁאיש אַמְתַּחְתּֽוֹאַמְתַּחְתּוֹאמתחתו׃׃׃ 44:12 וַיְחַפֵּ֕שׂוַיְחַפֵּשׂויחפש בַּגָּד֣וֹלבַּגָּדוֹלבגדול הֵחֵ֔להֵחֵלהחל וּבַקָּטֹ֖ןוּבַקָּטֹןובקטן כִּלָּ֑הכִּלָּהכלה וַיִּמָּצֵא֙וַיִּמָּצֵאוימצא הַגָּבִ֔יעַהַגָּבִיעַהגביע בְּאַמְתַּ֖חַתבְּאַמְתַּחַתבאמתחת בִּנְיָמִֽןבִּנְיָמִןבנימן׃׃׃ 44:13 וַֽיִּקְרְע֖וּוַיִּקְרְעוּויקרעו שִׂמְלֹתָ֑םשִׂמְלֹתָםשמלתם וַֽיַּעֲמֹס֙וַיַּעֲמֹסויעמס אִ֣ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־חֲמֹר֔וֹחֲמֹרוֹחמרו וַיָּשֻׁ֖בוּוַיָּשֻׁבוּוישבו הָעִֽירָההָעִירָההעירה׃׃׃ 44:14 וַיָּבֹ֨אוַיָּבֹאויבא יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה וְאֶחָיו֙וְאֶחָיוואחיו בֵּ֣יתָהבֵּיתָהביתה יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף וְה֖וּאוְהוּאוהוא עוֹדֶ֣נּוּעוֹדֶנּוּעודנו שָׁ֑םשָׁםשם וַיִּפְּל֥וּוַיִּפְּלוּויפלו לְפָנָ֖יולְפָנָיולפניו אָֽרְצָהאָרְצָהארצה׃׃׃ 44:15 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם יוֹסֵ֔ףיוֹסֵףיוסף מָֽהמָהמה־־־הַמַּעֲשֶׂ֥ההַמַּעֲשֶׂההמעשה הַזֶּ֖ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עֲשִׂיתֶ֑םעֲשִׂיתֶםעשיתם הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא יְדַעְתֶּ֔םיְדַעְתֶּםידעתם כִּֽיכִּיכי־־־נַחֵ֧שׁנַחֵשׁנחש יְנַחֵ֛שׁיְנַחֵשׁינחש אִ֖ישׁאִישׁאיש אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר כָּמֹֽנִיכָּמֹנִיכמני׃׃׃ 44:16 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה מַהמַהמה־־־נֹּאמַר֙נֹּאמַרנאמר לַֽאדֹנִ֔ילַאדֹנִילאדני מַהמַהמה־־־נְּדַבֵּ֖רנְּדַבֵּרנדבר וּמַהוּמַהומה־־־נִּצְטַדָּ֑קנִּצְטַדָּקנצטדק הָאֱלֹהִ֗יםהָאֱלֹהִיםהאלהים מָצָא֙מָצָאמצא אֶתאֶתאת־־־עֲוֺ֣ןעֲוֺןעון עֲבָדֶ֔יךָעֲבָדֶיךָעבדיך הִנֶּנּ֤וּהִנֶּנּוּהננו עֲבָדִים֙עֲבָדִיםעבדים לַֽאדֹנִ֔ילַאדֹנִילאדני גַּםגַּםגם־־־אֲנַ֕חְנוּאֲנַחְנוּאנחנו גַּ֛םגַּםגם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִמְצָ֥אנִמְצָאנמצא הַגָּבִ֖יעַהַגָּבִיעַהגביע בְּיָדֽוֹבְּיָדוֹבידו׃׃׃ 44:17 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר חָלִ֣ילָהחָלִילָהחלילה לִּ֔ילִּילי מֵעֲשׂ֖וֹתמֵעֲשׂוֹתמעשות זֹ֑אתזֹאתזאת הָאִ֡ישׁהָאִישׁהאיש אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר נִמְצָ֨אנִמְצָאנמצא הַגָּבִ֜יעַהַגָּבִיעַהגביע בְּיָד֗וֹבְּיָדוֹבידו ה֚וּאהוּאהוא יִהְיֶהיִהְיֶהיהיה־־־לִּ֣ילִּילי עָ֔בֶדעָבֶדעבד וְאַתֶּ֕םוְאַתֶּםואתם עֲל֥וּעֲלוּעלו לְשָׁל֖וֹםלְשָׁלוֹםלשלום אֶלאֶלאל־־־אֲבִיכֶֽםאֲבִיכֶםאביכם׃׃׃ פפפ
44:18 וַיִּגַּ֨שׁוַיִּגַּשׁויגש אֵלָ֜יואֵלָיואליו יְהוּדָ֗היְהוּדָהיהודה וַיֹּאמֶר֮וַיֹּאמֶרויאמר בִּ֣יבִּיבי אֲדֹנִי֒אֲדֹנִיאדני יְדַבֶּריְדַבֶּרידבר־־־נָ֨אנָאנא עַבְדְּךָ֤עַבְדְּךָעבדך דָבָר֙דָבָרדבר בְּאָזְנֵ֣יבְּאָזְנֵיבאזני אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני וְאַלוְאַלואל־־־יִ֥חַריִחַריחר אַפְּךָ֖אַפְּךָאפך בְּעַבְדֶּ֑ךָבְּעַבְדֶּךָבעבדך כִּ֥יכִּיכי כָמ֖וֹךָכָמוֹךָכמוך כְּפַרְעֹֽהכְּפַרְעֹהכפרעה׃׃׃ 44:19 אֲדֹנִ֣יאֲדֹנִיאדני שָׁאַ֔לשָׁאַלשאל אֶתאֶתאת־־־עֲבָדָ֖יועֲבָדָיועבדיו לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הֲיֵשׁהֲיֵשׁהיש־־־לָכֶ֥םלָכֶםלכם אָ֖באָבאב אוֹאוֹאו־־־אָֽחאָחאח׃׃׃ 44:20 וַנֹּ֙אמֶר֙וַנֹּאמֶרונאמר אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני יֶשׁיֶשׁיש־־־לָ֙נוּ֙לָנוּלנו אָ֣באָבאב זָקֵ֔ןזָקֵןזקן וְיֶ֥לֶדוְיֶלֶדוילד זְקֻנִ֖יםזְקֻנִיםזקנים קָטָ֑ןקָטָןקטן וְאָחִ֨יווְאָחִיוואחיו מֵ֜תמֵתמת וַיִּוָּתֵ֨רוַיִּוָּתֵרויותר ה֧וּאהוּאהוא לְבַדּ֛וֹלְבַדּוֹלבדו לְאִמּ֖וֹלְאִמּוֹלאמו וְאָבִ֥יווְאָבִיוואביו אֲהֵבֽוֹאֲהֵבוֹאהבו׃׃׃ 44:21 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־עֲבָדֶ֔יךָעֲבָדֶיךָעבדיך הוֹרִדֻ֖הוּהוֹרִדֻהוּהורדהו אֵלָ֑יאֵלָיאלי וְאָשִׂ֥ימָהוְאָשִׂימָהואשימה עֵינִ֖יעֵינִיעיני עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 44:22 וַנֹּ֙אמֶר֙וַנֹּאמֶרונאמר אֶלאֶלאל־־־אֲדֹנִ֔יאֲדֹנִיאדני לֹאלֹאלא־־־יוּכַ֥ליוּכַליוכל הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער לַעֲזֹ֣בלַעֲזֹבלעזב אֶתאֶתאת־־־אָבִ֑יואָבִיואביו וְעָזַ֥בוְעָזַבועזב אֶתאֶתאת־־־אָבִ֖יואָבִיואביו וָמֵֽתוָמֵתומת׃׃׃ 44:23 וַתֹּ֙אמֶר֙וַתֹּאמֶרותאמר אֶלאֶלאל־־־עֲבָדֶ֔יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא יֵרֵ֛דיֵרֵדירד אֲחִיכֶ֥םאֲחִיכֶםאחיכם הַקָּטֹ֖ןהַקָּטֹןהקטן אִתְּכֶ֑םאִתְּכֶםאתכם לֹ֥אלֹאלא תֹסִפ֖וּןתֹסִפוּןתספון לִרְא֥וֹתלִרְאוֹתלראות פָּנָֽיפָּנָיפני׃׃׃ 44:24 וַיְהִי֙וַיְהִיויהי כִּ֣יכִּיכי עָלִ֔ינוּעָלִינוּעלינו אֶֽלאֶלאל־־־עַבְדְּךָ֖עַבְדְּךָעבדך אָבִ֑יאָבִיאבי וַנַּ֨גֶּדוַנַּגֶּדונגד־־־ל֔וֹלוֹלו אֵ֖תאֵתאת דִּבְרֵ֥ידִּבְרֵידברי אֲדֹנִֽיאֲדֹנִיאדני׃׃׃ 44:25 וַיֹּ֖אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אָבִ֑ינוּאָבִינוּאבינו שֻׁ֖בוּשֻׁבוּשבו שִׁבְרוּשִׁבְרוּשברו־־־לָ֥נוּלָנוּלנו מְעַטמְעַטמעט־־־אֹֽכֶלאֹכֶלאכל׃׃׃ 44:26 וַנֹּ֕אמֶרוַנֹּאמֶרונאמר לֹ֥אלֹאלא נוּכַ֖לנוּכַלנוכל לָרֶ֑דֶתלָרֶדֶתלרדת אִםאִםאם־־־יֵשׁ֩יֵשׁיש אָחִ֨ינוּאָחִינוּאחינו הַקָּטֹ֤ןהַקָּטֹןהקטן אִתָּ֙נוּ֙אִתָּנוּאתנו וְיָרַ֔דְנוּוְיָרַדְנוּוירדנו כִּיכִּיכי־־־לֹ֣אלֹאלא נוּכַ֗לנוּכַלנוכל לִרְאוֹת֙לִרְאוֹתלראות פְּנֵ֣יפְּנֵיפני הָאִ֔ישׁהָאִישׁהאיש וְאָחִ֥ינוּוְאָחִינוּואחינו הַקָּטֹ֖ןהַקָּטֹןהקטן אֵינֶ֥נּוּאֵינֶנּוּאיננו אִתָּֽנוּאִתָּנוּאתנו׃׃׃ 44:27 וַיֹּ֛אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך אָבִ֖יאָבִיאבי אֵלֵ֑ינוּאֵלֵינוּאלינו אַתֶּ֣םאַתֶּםאתם יְדַעְתֶּ֔םיְדַעְתֶּםידעתם כִּ֥יכִּיכי שְׁנַ֖יִםשְׁנַיִםשנים יָֽלְדָהיָלְדָהילדה־־־לִּ֥ילִּילי אִשְׁתִּֽיאִשְׁתִּיאשתי׃׃׃ 44:28 וַיֵּצֵ֤אוַיֵּצֵאויצא הָֽאֶחָד֙הָאֶחָדהאחד מֵֽאִתִּ֔ימֵאִתִּימאתי וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר אַ֖ךְאַךְאך טָרֹ֣ףטָרֹףטרף טֹרָ֑ףטֹרָףטרף וְלֹ֥אוְלֹאולא רְאִיתִ֖יורְאִיתִיוראיתיו עַדעַדעד־־־הֵֽנָּההֵנָּההנה׃׃׃ 44:29 וּלְקַחְתֶּ֧םוּלְקַחְתֶּםולקחתם גַּםגַּםגם־־־אֶתאֶתאת־־־זֶ֛הזֶהזה מֵעִ֥םמֵעִםמעם פָּנַ֖יפָּנַיפני וְקָרָ֣הוּוְקָרָהוּוקרהו אָס֑וֹןאָסוֹןאסון וְהֽוֹרַדְתֶּ֧םוְהוֹרַדְתֶּםוהורדתם אֶתאֶתאת־־־שֵׂיבָתִ֛ישֵׂיבָתִישיבתי בְּרָעָ֖הבְּרָעָהברעה שְׁאֹֽלָהשְׁאֹלָהשאלה׃׃׃ 44:30 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה כְּבֹאִי֙כְּבֹאִיכבאי אֶלאֶלאל־־־עַבְדְּךָ֣עַבְדְּךָעבדך אָבִ֔יאָבִיאבי וְהַנַּ֖עַרוְהַנַּעַרוהנער אֵינֶ֣נּוּאֵינֶנּוּאיננו אִתָּ֑נוּאִתָּנוּאתנו וְנַפְשׁ֖וֹוְנַפְשׁוֹונפשו קְשׁוּרָ֥הקְשׁוּרָהקשורה בְנַפְשֽׁוֹבְנַפְשׁוֹבנפשו׃׃׃ 44:31 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּרְאוֹת֛וֹכִּרְאוֹתוֹכראותו כִּיכִּיכי־־־אֵ֥יןאֵיןאין הַנַּ֖עַרהַנַּעַרהנער וָמֵ֑תוָמֵתומת וְהוֹרִ֨ידוּוְהוֹרִידוּוהורידו עֲבָדֶ֜יךָעֲבָדֶיךָעבדיך אֶתאֶתאת־־־שֵׂיבַ֨תשֵׂיבַתשיבת עַבְדְּךָ֥עַבְדְּךָעבדך אָבִ֛ינוּאָבִינוּאבינו בְּיָג֖וֹןבְּיָגוֹןביגון שְׁאֹֽלָהשְׁאֹלָהשאלה׃׃׃ 44:32 כִּ֤יכִּיכי עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך עָרַ֣בעָרַבערב אֶתאֶתאת־־־הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער מֵעִ֥םמֵעִםמעם אָבִ֖יאָבִיאבי לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא אֲבִיאֶ֙נּוּ֙אֲבִיאֶנּוּאביאנו אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְחָטָ֥אתִיוְחָטָאתִיוחטאתי לְאָבִ֖ילְאָבִילאבי כָּלכָּלכל־־־הַיָּמִֽיםהַיָּמִיםהימים׃׃׃ 44:33 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה יֵֽשֶׁביֵשֶׁבישב־־־נָ֤אנָאנא עַבְדְּךָ֙עַבְדְּךָעבדך תַּ֣חַתתַּחַתתחת הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער עֶ֖בֶדעֶבֶדעבד לַֽאדֹנִ֑ילַאדֹנִילאדני וְהַנַּ֖עַרוְהַנַּעַרוהנער יַ֥עַליַעַליעל עִםעִםעם־־־אֶחָֽיואֶחָיואחיו׃׃׃ 44:34 כִּיכִּיכי־־־אֵיךְ֙אֵיךְאיך אֶֽעֱלֶ֣האֶעֱלֶהאעלה אֶלאֶלאל־־־אָבִ֔יאָבִיאבי וְהַנַּ֖עַרוְהַנַּעַרוהנער אֵינֶ֣נּוּאֵינֶנּוּאיננו אִתִּ֑יאִתִּיאתי פֶּ֚ןפֶּןפן אֶרְאֶ֣האֶרְאֶהאראה בָרָ֔עבָרָעברע אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִמְצָ֖איִמְצָאימצא אֶתאֶתאת־־־אָבִֽיאָבִיאבי׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain