Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Habakkuk 1

1:1 הַמַּשָׂא֙הַמַּשָׂאהמשא אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָזָ֔החָזָהחזה חֲבַקּ֖וּקחֲבַקּוּקחבקוק הַנָּבִֽיאהַנָּבִיאהנביא׃׃׃ 1:2 עַדעַדעד־־־אָ֧נָהאָנָהאנה יְהוָ֛היְהוָהיהוה שִׁוַּ֖עְתִּישִׁוַּעְתִּישועתי וְלֹ֣אוְלֹאולא תִשְׁמָ֑עתִשְׁמָעתשמע אֶזְעַ֥קאֶזְעַקאזעק אֵלֶ֛יךָאֵלֶיךָאליך חָמָ֖סחָמָסחמס וְלֹ֥אוְלֹאולא תוֹשִֽׁיעַתוֹשִׁיעַתושיע׃׃׃ 1:3 לָ֣מָּהלָמָּהלמה תַרְאֵ֤נִיתַרְאֵנִיתראני אָ֙וֶן֙אָוֶןאון וְעָמָ֣לוְעָמָלועמל תַּבִּ֔יטתַּבִּיטתביט וְשֹׁ֥דוְשֹׁדושד וְחָמָ֖סוְחָמָסוחמס לְנֶגְדִּ֑ילְנֶגְדִּילנגדי וַיְהִ֧יוַיְהִיויהי רִ֦יברִיבריב וּמָד֖וֹןוּמָדוֹןומדון יִשָּֽׂאיִשָּׂאישא׃׃׃ 1:4 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן תָּפ֣וּגתָּפוּגתפוג תּוֹרָ֔התּוֹרָהתורה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יֵצֵ֥איֵצֵאיצא לָנֶ֖צַחלָנֶצַחלנצח מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט כִּ֤יכִּיכי רָשָׁע֙רָשָׁערשע מַכְתִּ֣ירמַכְתִּירמכתיר אֶתאֶתאת־־־הַצַּדִּ֔יקהַצַּדִּיקהצדיק עַלעַלעל־־־כֵּ֛ןכֵּןכן יֵצֵ֥איֵצֵאיצא מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט מְעֻקָּֽלמְעֻקָּלמעקל׃׃׃ 1:5 רְא֤וּרְאוּראו בַגּוֹיִם֙בַגּוֹיִםבגוים וְֽהַבִּ֔יטוּוְהַבִּיטוּוהביטו וְהִֽתַּמְּה֖וּוְהִתַּמְּהוּוהתמהו תְּמָ֑הוּתְּמָהוּתמהו כִּיכִּיכי־־־פֹ֙עַל֙פֹעַלפעל פֹּעֵ֣לפֹּעֵלפעל בִּֽימֵיכֶ֔םבִּימֵיכֶםבימיכם לֹ֥אלֹאלא תַאֲמִ֖ינוּתַאֲמִינוּתאמינו כִּ֥יכִּיכי יְסֻפָּֽריְסֻפָּריספר׃׃׃ 1:6 כִּֽיכִּיכי־־־הִנְנִ֤יהִנְנִיהנני מֵקִים֙מֵקִיםמקים אֶתאֶתאת־־־הַכַּשְׂדִּ֔יםהַכַּשְׂדִּיםהכשדים הַגּ֖וֹיהַגּוֹיהגוי הַמַּ֣רהַמַּרהמר וְהַנִּמְהָ֑רוְהַנִּמְהָרוהנמהר הַֽהוֹלֵךְ֙הַהוֹלֵךְההולך לְמֶרְחֲבֵילְמֶרְחֲבֵילמרחבי־־־אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ לָרֶ֖שֶׁתלָרֶשֶׁתלרשת מִשְׁכָּנ֥וֹתמִשְׁכָּנוֹתמשכנות לֹּאלֹּאלא־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 1:7 אָיֹ֥םאָיֹםאים וְנוֹרָ֖אוְנוֹרָאונורא ה֑וּאהוּאהוא מִמֶּ֕נּוּמִמֶּנּוּממנו מִשְׁפָּט֥וֹמִשְׁפָּטוֹמשפטו וּשְׂאֵת֖וֹוּשְׂאֵתוֹושאתו יֵצֵֽאיֵצֵאיצא׃׃׃ 1:8 וְקַלּ֨וּוְקַלּוּוקלו מִנְּמֵרִ֜יםמִנְּמֵרִיםמנמרים סוּסָ֗יוסוּסָיוסוסיו וְחַדּוּ֙וְחַדּוּוחדו מִזְּאֵ֣בֵימִזְּאֵבֵימזאבי עֶ֔רֶבעֶרֶבערב וּפָ֖שׁוּוּפָשׁוּופשו פָּֽרָשָׁ֑יופָּרָשָׁיופרשיו וּפָֽרָשָׁיו֙וּפָרָשָׁיוופרשיו מֵרָח֣וֹקמֵרָחוֹקמרחוק יָבֹ֔אוּיָבֹאוּיבאו יָעֻ֕פוּיָעֻפוּיעפו כְּנֶ֖שֶׁרכְּנֶשֶׁרכנשר חָ֥שׁחָשׁחש לֶאֱכֽוֹללֶאֱכוֹללאכול׃׃׃ 1:9 כֻּלֹּה֙כֻּלֹּהכלה לְחָמָ֣סלְחָמָסלחמס יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא מְגַמַּ֥תמְגַמַּתמגמת פְּנֵיהֶ֖םפְּנֵיהֶםפניהם קָדִ֑ימָהקָדִימָהקדימה וַיֶּאֱסֹ֥ףוַיֶּאֱסֹףויאסף כַּח֖וֹלכַּחוֹלכחול שֶֽׁבִישֶׁבִישבי׃׃׃ 1:10 וְהוּא֙וְהוּאוהוא בַּמְּלָכִ֣יםבַּמְּלָכִיםבמלכים יִתְקַלָּ֔סיִתְקַלָּסיתקלס וְרֹזְנִ֖יםוְרֹזְנִיםורזנים מִשְׂחָ֣קמִשְׂחָקמשחק ל֑וֹלוֹלו ה֚וּאהוּאהוא לְכָללְכָללכל־־־מִבְצָ֣רמִבְצָרמבצר יִשְׂחָ֔קיִשְׂחָקישחק וַיִּצְבֹּ֥רוַיִּצְבֹּרויצבר עָפָ֖רעָפָרעפר וַֽיִּלְכְּדָֽהּוַיִּלְכְּדָהּוילכדה׃׃׃ 1:11 אָ֣זאָזאז חָלַ֥ףחָלַףחלף ר֛וּחַרוּחַרוח וַֽיַּעֲבֹ֖רוַיַּעֲבֹרויעבר וְאָשֵׁ֑םוְאָשֵׁםואשם ז֥וּזוּזו כֹח֖וֹכֹחוֹכחו לֵאלֹהֽוֹלֵאלֹהוֹלאלהו׃׃׃ 1:12 הֲל֧וֹאהֲלוֹאהלוא אַתָּ֣האַתָּהאתה מִקֶּ֗דֶםמִקֶּדֶםמקדם יְהוָ֧היְהוָהיהוה אֱלֹהַ֛יאֱלֹהַיאלהי קְדֹשִׁ֖יקְדֹשִׁיקדשי לֹ֣אלֹאלא נָמ֑וּתנָמוּתנמות יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְמִשְׁפָּ֣טלְמִשְׁפָּטלמשפט שַׂמְתּ֔וֹשַׂמְתּוֹשמתו וְצ֖וּרוְצוּרוצור לְהוֹכִ֥יחַלְהוֹכִיחַלהוכיח יְסַדְתּֽוֹיְסַדְתּוֹיסדתו׃׃׃ 1:13 טְה֤וֹרטְהוֹרטהור עֵינַ֙יִם֙עֵינַיִםעינים מֵרְא֣וֹתמֵרְאוֹתמראות רָ֔ערָערע וְהַבִּ֥יטוְהַבִּיטוהביט אֶלאֶלאל־־־עָמָ֖לעָמָלעמל לֹ֣אלֹאלא תוּכָ֑לתוּכָלתוכל לָ֤מָּהלָמָּהלמה תַבִּיט֙תַבִּיטתביט בּֽוֹגְדִ֔יםבּוֹגְדִיםבוגדים תַּחֲרִ֕ישׁתַּחֲרִישׁתחריש בְּבַלַּ֥עבְּבַלַּעבבלע רָשָׁ֖ערָשָׁערשע צַדִּ֥יקצַדִּיקצדיק מִמֶּֽנּוּמִמֶּנּוּממנו׃׃׃ 1:14 וַתַּעֲשֶׂ֥הוַתַּעֲשֶׂהותעשה אָדָ֖םאָדָםאדם כִּדְגֵ֣יכִּדְגֵיכדגי הַיָּ֑םהַיָּםהים כְּרֶ֖מֶשׂכְּרֶמֶשׂכרמש לֹאלֹאלא־־־מֹשֵׁ֥למֹשֵׁלמשל בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 1:15 כֻּלֹּה֙כֻּלֹּהכלה בְּחַכָּ֣הבְּחַכָּהבחכה הֵֽעֲלָ֔ההֵעֲלָההעלה יְגֹרֵ֣הוּיְגֹרֵהוּיגרהו בְחֶרְמ֔וֹבְחֶרְמוֹבחרמו וְיַאַסְפֵ֖הוּוְיַאַסְפֵהוּויאספהו בְּמִכְמַרְתּ֑וֹבְּמִכְמַרְתּוֹבמכמרתו עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן יִשְׂמַ֥חיִשְׂמַחישמח וְיָגִֽילוְיָגִילויגיל׃׃׃ 1:16 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן יְזַבֵּ֣חַיְזַבֵּחַיזבח לְחֶרְמ֔וֹלְחֶרְמוֹלחרמו וִֽיקַטֵּ֖רוִיקַטֵּרויקטר לְמִכְמַרְתּ֑וֹלְמִכְמַרְתּוֹלמכמרתו כִּ֤יכִּיכי בָהֵ֙מָּה֙בָהֵמָּהבהמה שָׁמֵ֣ןשָׁמֵןשמן חֶלְק֔וֹחֶלְקוֹחלקו וּמַאֲכָל֖וֹוּמַאֲכָלוֹומאכלו בְּרִאָֽהבְּרִאָהבראה׃׃׃ 1:17 הַ֥עַלהַעַלהעל כֵּ֖ןכֵּןכן יָרִ֣יקיָרִיקיריק חֶרְמ֑וֹחֶרְמוֹחרמו וְתָמִ֛ידוְתָמִידותמיד לַהֲרֹ֥גלַהֲרֹגלהרג גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים לֹ֥אלֹאלא יַחְמֽוֹליַחְמוֹליחמול׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain