Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Habakkuk 2

2:1 עַלעַלעל־־־מִשְׁמַרְתִּ֣ימִשְׁמַרְתִּימשמרתי אֶעֱמֹ֔דָהאֶעֱמֹדָהאעמדה וְאֶֽתְיַצְּבָ֖הוְאֶתְיַצְּבָהואתיצבה עַלעַלעל־־־מָצ֑וֹרמָצוֹרמצור וַאֲצַפֶּ֗הוַאֲצַפֶּהואצפה לִרְאוֹת֙לִרְאוֹתלראות מַהמַהמה־־־יְדַבֶּריְדַבֶּרידבר־־־בִּ֔יבִּיבי וּמָ֥הוּמָהומה אָשִׁ֖יבאָשִׁיבאשיב עַלעַלעל־־־תּוֹכַחְתִּֽיתּוֹכַחְתִּיתוכחתי׃׃׃ 2:2 וַיַּעֲנֵ֤נִיוַיַּעֲנֵנִיויענני יְהוָה֙יְהוָהיהוה וַיֹּ֔אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר כְּת֣וֹבכְּתוֹבכתוב חָז֔וֹןחָזוֹןחזון וּבָאֵ֖רוּבָאֵרובאר עַלעַלעל־־־הַלֻּח֑וֹתהַלֻּחוֹתהלחות לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען יָר֖וּץיָרוּץירוץ ק֥וֹרֵאקוֹרֵאקורא בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 2:3 כִּ֣יכִּיכי ע֤וֹדעוֹדעוד חָזוֹן֙חָזוֹןחזון לַמּוֹעֵ֔דלַמּוֹעֵדלמועד וְיָפֵ֥חַוְיָפֵחַויפח לַקֵּ֖ץלַקֵּץלקץ וְלֹ֣אוְלֹאולא יְכַזֵּ֑ביְכַזֵּביכזב אִםאִםאם־־־יִתְמַהְמָהּ֙יִתְמַהְמָהּיתמהמה חַכֵּהחַכֵּהחכה־־־ל֔וֹלוֹלו כִּֽיכִּיכי־־־בֹ֥אבֹאבא יָבֹ֖איָבֹאיבא לֹ֥אלֹאלא יְאַחֵֽריְאַחֵריאחר׃׃׃ 2:4 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה עֻפְּלָ֔העֻפְּלָהעפלה לֹאלֹאלא־־־יָשְׁרָ֥היָשְׁרָהישרה נַפְשׁ֖וֹנַפְשׁוֹנפשו בּ֑וֹבּוֹבו וְצַדִּ֖יקוְצַדִּיקוצדיק בֶּאֱמוּנָת֥וֹבֶּאֱמוּנָתוֹבאמונתו יִחְיֶֽהיִחְיֶהיחיה׃׃׃ 2:5 וְאַף֙וְאַףואף כִּֽיכִּיכי־־־הַיַּ֣יִןהַיַּיִןהיין בּוֹגֵ֔דבּוֹגֵדבוגד גֶּ֥בֶרגֶּבֶרגבר יָהִ֖יריָהִיריהיר וְלֹ֣אוְלֹאולא יִנְוֶ֑היִנְוֶהינוה אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר הִרְחִ֨יבהִרְחִיבהרחיב כִּשְׁא֜וֹלכִּשְׁאוֹלכשאול נַפְשׁ֗וֹנַפְשׁוֹנפשו וְה֤וּאוְהוּאוהוא כַמָּ֙וֶת֙כַמָּוֶתכמות וְלֹ֣אוְלֹאולא יִשְׂבָּ֔עיִשְׂבָּעישבע וַיֶּאֱסֹ֤ףוַיֶּאֱסֹףויאסף אֵלָיו֙אֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֔םהַגּוֹיִםהגוים וַיִּקְבֹּ֥ץוַיִּקְבֹּץויקבץ אֵלָ֖יואֵלָיואליו כָּלכָּלכל־־־הָעַמִּֽיםהָעַמִּיםהעמים׃׃׃ 2:6 הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה כֻלָּ֗םכֻלָּםכלם עָלָיו֙עָלָיועליו מָשָׁ֣למָשָׁלמשל יִשָּׂ֔אוּיִשָּׂאוּישאו וּמְלִיצָ֖הוּמְלִיצָהומליצה חִיד֣וֹתחִידוֹתחידות ל֑וֹלוֹלו וְיֹאמַ֗רוְיֹאמַרויאמר ה֚וֹיהוֹיהוי הַמַּרְבֶּ֣ההַמַּרְבֶּההמרבה לֹּאלֹּאלא־־־ל֔וֹלוֹלו עַדעַדעד־־־מָתַ֕ימָתַימתי וּמַכְבִּ֥ידוּמַכְבִּידומכביד עָלָ֖יועָלָיועליו עַבְטִֽיטעַבְטִיטעבטיט׃׃׃ 2:7 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא פֶ֗תַעפֶתַעפתע יָק֙וּמוּ֙יָקוּמוּיקומו נֹשְׁכֶ֔יךָנֹשְׁכֶיךָנשכיך וְיִקְצ֖וּוְיִקְצוּויקצו מְזַעְזְעֶ֑יךָמְזַעְזְעֶיךָמזעזעיך וְהָיִ֥יתָוְהָיִיתָוהיית לִמְשִׁסּ֖וֹתלִמְשִׁסּוֹתלמשסות לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 2:8 כִּֽיכִּיכי אַתָּ֤האַתָּהאתה שַׁלּ֙וֹתָ֙שַׁלּוֹתָשלות גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים יְשָׁלּ֖וּךָיְשָׁלּוּךָישלוך כָּלכָּלכל־־־יֶ֣תֶריֶתֶריתר עַמִּ֑יםעַמִּיםעמים מִדְּמֵ֤ימִדְּמֵימדמי אָדָם֙אָדָםאדם וַחֲמַסוַחֲמַסוחמס־־־אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ קִרְיָ֖הקִרְיָהקריה וְכָלוְכָלוכל־־־יֹ֥שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי בָֽהּבָהּבה׃׃׃ פפפ
2:12 ה֛וֹיהוֹיהוי בֹּנֶ֥הבֹּנֶהבנה עִ֖ירעִירעיר בְּדָמִ֑יםבְּדָמִיםבדמים וְכוֹנֵ֥ןוְכוֹנֵןוכונן קִרְיָ֖הקִרְיָהקריה בְּעַוְלָֽהבְּעַוְלָהבעולה׃׃׃ 2:13 הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא הִנֵּ֔ההִנֵּההנה מֵאֵ֖תמֵאֵתמאת יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות וְיִֽיגְע֤וּוְיִיגְעוּוייגעו עַמִּים֙עַמִּיםעמים בְּדֵיבְּדֵיבדי־־־אֵ֔שׁאֵשׁאש וּלְאֻמִּ֖יםוּלְאֻמִּיםולאמים בְּדֵיבְּדֵיבדי־־־רִ֥יקרִיקריק יִעָֽפוּיִעָפוּיעפו׃׃׃ 2:14 כִּ֚יכִּיכי תִּמָּלֵ֣אתִּמָּלֵאתמלא הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ לָדַ֖עַתלָדַעַתלדעת אֶתאֶתאת־־־כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד יְהוָ֑היְהוָהיהוה כַּמַּ֖יִםכַּמַּיִםכמים יְכַסּ֥וּיְכַסּוּיכסו עַלעַלעל־־־יָֽםיָםים׃׃׃ ססס 2:15 ה֚וֹיהוֹיהוי מַשְׁקֵ֣המַשְׁקֵהמשקה רֵעֵ֔הוּרֵעֵהוּרעהו מְסַפֵּ֥חַמְסַפֵּחַמספח חֲמָתְךָ֖חֲמָתְךָחמתך וְאַ֣ףוְאַףואף שַׁכֵּ֑רשַׁכֵּרשכר לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען הַבִּ֖יטהַבִּיטהביט עַלעַלעל־־־מְעוֹרֵיהֶֽםמְעוֹרֵיהֶםמעוריהם׃׃׃ 2:16 שָׂבַ֤עְתָּשָׂבַעְתָּשבעת קָלוֹן֙קָלוֹןקלון מִכָּב֔וֹדמִכָּבוֹדמכבוד שְׁתֵ֥השְׁתֵהשתה גַםגַםגם־־־אַ֖תָּהאַתָּהאתה וְהֵֽעָרֵ֑לוְהֵעָרֵלוהערל תִּסּ֣וֹבתִּסּוֹבתסוב עָלֶ֗יךָעָלֶיךָעליך כּ֚וֹסכּוֹסכוס יְמִ֣יןיְמִיןימין יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְקִיקָל֖וֹןוְקִיקָלוֹןוקיקלון עַלעַלעל־־־כְּבוֹדֶֽךָכְּבוֹדֶךָכבודך׃׃׃ 2:17 כִּ֣יכִּיכי חֲמַ֤סחֲמַסחמס לְבָנוֹן֙לְבָנוֹןלבנון יְכַסֶּ֔ךָּיְכַסֶּךָּיכסך וְשֹׁ֥דוְשֹׁדושד בְּהֵמ֖וֹתבְּהֵמוֹתבהמות יְחִיתַ֑ןיְחִיתַןיחיתן מִדְּמֵ֤ימִדְּמֵימדמי אָדָם֙אָדָםאדם וַחֲמַסוַחֲמַסוחמס־־־אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ קִרְיָ֖הקִרְיָהקריה וְכָלוְכָלוכל־־־יֹ֥שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי בָֽהּבָהּבה׃׃׃ ססס 2:18 מָֽהמָהמה־־־הוֹעִ֣ילהוֹעִילהועיל פֶּ֗סֶלפֶּסֶלפסל כִּ֤יכִּיכי פְסָלוֹ֙פְסָלוֹפסלו יֹֽצְר֔וֹיֹצְרוֹיצרו מַסֵּכָ֖המַסֵּכָהמסכה וּמ֣וֹרֶהוּמוֹרֶהומורה שָּׁ֑קֶרשָּׁקֶרשקר כִּ֣יכִּיכי בָטַ֞חבָטַחבטח יֹצֵ֤ריֹצֵריצר יִצְרוֹ֙יִצְרוֹיצרו עָלָ֔יועָלָיועליו לַעֲשׂ֖וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות אֱלִילִ֥יםאֱלִילִיםאלילים אִלְּמִֽיםאִלְּמִיםאלמים׃׃׃ ססס 2:19 ה֣וֹיהוֹיהוי אֹמֵ֤ראֹמֵראמר לָעֵץ֙לָעֵץלעץ הָקִ֔יצָההָקִיצָההקיצה ע֖וּרִיעוּרִיעורי לְאֶ֣בֶןלְאֶבֶןלאבן דּוּמָ֑םדּוּמָםדומם ה֣וּאהוּאהוא יוֹרֶ֔היוֹרֶהיורה הִנֵּההִנֵּההנה־־־ה֗וּאהוּאהוא תָּפוּשׂ֙תָּפוּשׂתפוש זָהָ֣בזָהָבזהב וָכֶ֔סֶףוָכֶסֶףוכסף וְכָלוְכָלוכל־־־ר֖וּחַרוּחַרוח אֵ֥יןאֵיןאין בְּקִרְבּֽוֹבְּקִרְבּוֹבקרבו׃׃׃ 2:20 וַֽיהוָ֖הוַיהוָהויהוה בְּהֵיכַ֣לבְּהֵיכַלבהיכל קָדְשׁ֑וֹקָדְשׁוֹקדשו הַ֥סהַסהס מִפָּנָ֖יומִפָּנָיומפניו כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain