Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Hosea 7

7:1 כְּרָפְאִ֣יכְּרָפְאִיכרפאי לְיִשְׂרָאֵ֗ללְיִשְׂרָאֵללישראל וְנִגְלָ֞הוְנִגְלָהונגלה עֲוֺ֤ןעֲוֺןעון אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים וְרָע֣וֹתוְרָעוֹתורעות שֹֽׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון כִּ֥יכִּיכי פָעֲל֖וּפָעֲלוּפעלו שָׁ֑קֶרשָׁקֶרשקר וְגַנָּ֣בוְגַנָּבוגנב יָב֔וֹאיָבוֹאיבוא פָּשַׁ֥טפָּשַׁטפשט גְּד֖וּדגְּדוּדגדוד בַּחֽוּץבַּחוּץבחוץ׃׃׃ 7:2 וּבַלוּבַלובל־־־יֹֽאמְרוּ֙יֹאמְרוּיאמרו לִלְבָבָ֔םלִלְבָבָםללבבם כָּלכָּלכל־־־רָעָתָ֖םרָעָתָםרעתם זָכָ֑רְתִּיזָכָרְתִּיזכרתי עַתָּה֙עַתָּהעתה סְבָב֣וּםסְבָבוּםסבבום מַֽעַלְלֵיהֶ֔םמַעַלְלֵיהֶםמעלליהם נֶ֥גֶדנֶגֶדנגד פָּנַ֖יפָּנַיפני הָיֽוּהָיוּהיו׃׃׃ 7:3 בְּרָעָתָ֖םבְּרָעָתָםברעתם יְשַׂמְּחוּיְשַׂמְּחוּישמחו־־־מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וּבְכַחֲשֵׁיהֶ֖םוּבְכַחֲשֵׁיהֶםובכחשיהם שָׂרִֽיםשָׂרִיםשרים׃׃׃ 7:4 כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם מְנָ֣אֲפִ֔יםמְנָאֲפִיםמנאפים כְּמ֣וֹכְּמוֹכמו תַנּ֔וּרתַנּוּרתנור בֹּעֵ֖רָהבֹּעֵרָהבערה מֵֽאֹפֶ֑המֵאֹפֶהמאפה יִשְׁבּ֣וֹתיִשְׁבּוֹתישבות מֵעִ֔ירמֵעִירמעיר מִלּ֥וּשׁמִלּוּשׁמלוש בָּצֵ֖קבָּצֵקבצק עַדעַדעד־־־חֻמְצָתֽוֹחֻמְצָתוֹחמצתו׃׃׃ 7:5 י֣וֹםיוֹםיום מַלְכֵּ֔נוּמַלְכֵּנוּמלכנו הֶחֱל֥וּהֶחֱלוּהחלו שָׂרִ֖יםשָׂרִיםשרים חֲמַ֣תחֲמַתחמת מִיָּ֑יִןמִיָּיִןמיין מָשַׁ֥ךְמָשַׁךְמשך יָד֖וֹיָדוֹידו אֶתאֶתאת־־־לֹצְצִֽיםלֹצְצִיםלצצים׃׃׃ 7:6 כִּֽיכִּיכי־־־קֵרְב֧וּקֵרְבוּקרבו כַתַּנּ֛וּרכַתַּנּוּרכתנור לִבָּ֖םלִבָּםלבם בְּאָרְבָּ֑םבְּאָרְבָּםבארבם כָּלכָּלכל־־־הַלַּ֙יְלָה֙הַלַּיְלָההלילה יָשֵׁ֣ןיָשֵׁןישן אֹֽפֵהֶ֔םאֹפֵהֶםאפהם בֹּ֕קֶרבֹּקֶרבקר ה֥וּאהוּאהוא בֹעֵ֖רבֹעֵרבער כְּאֵ֥שׁכְּאֵשׁכאש לֶהָבָֽהלֶהָבָהלהבה׃׃׃ 7:7 כֻּלָּ֤םכֻּלָּםכלם יֵחַ֙מּוּ֙יֵחַמּוּיחמו כַּתַּנּ֔וּרכַּתַּנּוּרכתנור וְאָכְל֖וּוְאָכְלוּואכלו אֶתאֶתאת־־־שֹֽׁפְטֵיהֶ֑םשֹׁפְטֵיהֶםשפטיהם כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵיהֶ֣םמַלְכֵיהֶםמלכיהם נָפָ֔לוּנָפָלוּנפלו אֵיןאֵיןאין־־־קֹרֵ֥אקֹרֵאקרא בָהֶ֖םבָהֶםבהם אֵלָֽיאֵלָיאלי׃׃׃ 7:8 אֶפְרַ֕יִםאֶפְרַיִםאפרים בָּעַמִּ֖יםבָּעַמִּיםבעמים ה֣וּאהוּאהוא יִתְבּוֹלָ֑ליִתְבּוֹלָליתבולל אֶפְרַ֛יִםאֶפְרַיִםאפרים הָיָ֥ההָיָההיה עֻגָ֖העֻגָהעגה בְּלִ֥יבְּלִיבלי הֲפוּכָֽההֲפוּכָההפוכה׃׃׃ 7:9 אָכְל֤וּאָכְלוּאכלו זָרִים֙זָרִיםזרים כֹּח֔וֹכֹּחוֹכחו וְה֖וּאוְהוּאוהוא לֹ֣אלֹאלא יָדָ֑עיָדָעידע גַּםגַּםגם־־־שֵׂיבָה֙שֵׂיבָהשיבה זָ֣רְקָהזָרְקָהזרקה בּ֔וֹבּוֹבו וְה֖וּאוְהוּאוהוא לֹ֥אלֹאלא יָדָֽעיָדָעידע׃׃׃ 7:10 וְעָנָ֥הוְעָנָהוענה גְאֽוֹןגְאוֹןגאון־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בְּפָנָ֑יובְּפָנָיובפניו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־שָׁ֙בוּ֙שָׁבוּשבו אֶלאֶלאל־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹֽהֵיהֶ֔םאֱלֹהֵיהֶםאלהיהם וְלֹ֥אוְלֹאולא בִקְשֻׁ֖הוּבִקְשֻׁהוּבקשהו בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹֽאתזֹאתזאת׃׃׃ 7:11 וַיְהִ֣יוַיְהִיויהי אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים כְּיוֹנָ֥הכְּיוֹנָהכיונה פוֹתָ֖הפוֹתָהפותה אֵ֣יןאֵיןאין לֵ֑בלֵבלב מִצְרַ֥יִםמִצְרַיִםמצרים קָרָ֖אוּקָרָאוּקראו אַשּׁ֥וּראַשּׁוּראשור הָלָֽכוּהָלָכוּהלכו׃׃׃ 7:12 כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר יֵלֵ֗כוּיֵלֵכוּילכו אֶפְר֤וֹשׂאֶפְרוֹשׂאפרוש עֲלֵיהֶם֙עֲלֵיהֶםעליהם רִשְׁתִּ֔ירִשְׁתִּירשתי כְּע֥וֹףכְּעוֹףכעוף הַשָּׁמַ֖יִםהַשָּׁמַיִםהשמים אֽוֹרִידֵ֑םאוֹרִידֵםאורידם אַיְסִרֵ֕םאַיְסִרֵםאיסרם כְּשֵׁ֖מַעכְּשֵׁמַעכשמע לַעֲדָתָֽםלַעֲדָתָםלעדתם׃׃׃ ססס 7:13 א֤וֹיאוֹיאוי לָהֶם֙לָהֶםלהם כִּֽיכִּיכי־־־נָדְד֣וּנָדְדוּנדדו מִמֶּ֔נִּימִמֶּנִּיממני שֹׁ֥דשֹׁדשד לָהֶ֖םלָהֶםלהם כִּֽיכִּיכי־־־פָ֣שְׁעוּפָשְׁעוּפשעו בִ֑יבִיבי וְאָנֹכִ֣יוְאָנֹכִיואנכי אֶפְדֵּ֔םאֶפְדֵּםאפדם וְהֵ֕מָּהוְהֵמָּהוהמה דִּבְּר֥וּדִּבְּרוּדברו עָלַ֖יעָלַיעלי כְּזָבִֽיםכְּזָבִיםכזבים׃׃׃ 7:14 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־זָעֲק֤וּזָעֲקוּזעקו אֵלַי֙אֵלַיאלי בְּלִבָּ֔םבְּלִבָּםבלבם כִּ֥יכִּיכי יְיֵלִ֖ילוּיְיֵלִילוּיילילו עַלעַלעל־־־מִשְׁכְּבוֹתָ֑םמִשְׁכְּבוֹתָםמשכבותם עַלעַלעל־־־דָּגָ֧ןדָּגָןדגן וְתִיר֛וֹשׁוְתִירוֹשׁותירוש יִתְגּוֹרָ֖רוּיִתְגּוֹרָרוּיתגוררו יָס֥וּרוּיָסוּרוּיסורו בִֽיבִיבי׃׃׃ 7:15 וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני יִסַּ֔רְתִּייִסַּרְתִּייסרתי חִזַּ֖קְתִּיחִזַּקְתִּיחזקתי זְרֽוֹעֹתָ֑םזְרוֹעֹתָםזרועתם וְאֵלַ֖יוְאֵלַיואלי יְחַשְּׁבוּיְחַשְּׁבוּיחשבו־־־רָֽערָערע׃׃׃ 7:16 יָשׁ֣וּבוּיָשׁוּבוּישובו ׀׀׀ לֹ֣אלֹאלא עָ֗לעָלעל הָיוּ֙הָיוּהיו כְּקֶ֣שֶׁתכְּקֶשֶׁתכקשת רְמִיָּ֔הרְמִיָּהרמיה יִפְּל֥וּיִפְּלוּיפלו בַחֶ֛רֶבבַחֶרֶבבחרב שָׂרֵיהֶ֖םשָׂרֵיהֶםשריהם מִזַּ֣עַםמִזַּעַםמזעם לְשׁוֹנָ֑םלְשׁוֹנָםלשונם ז֥וֹזוֹזו לַעְגָּ֖םלַעְגָּםלעגם בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain