Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 1

1:1 חֲזוֹן֙חֲזוֹןחזון יְשַֽׁעְיָ֣הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶןבֶןבן־־־אָמ֔וֹץאָמוֹץאמוץ אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָזָ֔החָזָהחזה עַלעַלעל־־־יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה וִירוּשָׁלִָ֑םוִירוּשָׁלִָםוירושלם בִּימֵ֨יבִּימֵיבימי עֻזִּיָּ֧הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו יוֹתָ֛םיוֹתָםיותם אָחָ֥זאָחָזאחז יְחִזְקִיָּ֖הוּיְחִזְקִיָּהוּיחזקיהו מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 1:2 שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים וְהַאֲזִ֣ינִיוְהַאֲזִינִיוהאזיני אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּ֑רדִּבֵּרדבר בָּנִים֙בָּנִיםבנים גִּדַּ֣לְתִּיגִּדַּלְתִּיגדלתי וְרוֹמַ֔מְתִּיוְרוֹמַמְתִּיורוממתי וְהֵ֖םוְהֵםוהם פָּ֥שְׁעוּפָּשְׁעוּפשעו בִֽיבִיבי׃׃׃ 1:3 יָדַ֥עיָדַעידע שׁוֹר֙שׁוֹרשור קֹנֵ֔הוּקֹנֵהוּקנהו וַחֲמ֖וֹרוַחֲמוֹרוחמור אֵב֣וּסאֵבוּסאבוס בְּעָלָ֑יובְּעָלָיובעליו יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לֹ֣אלֹאלא יָדַ֔עיָדַעידע עַמִּ֖יעַמִּיעמי לֹ֥אלֹאלא הִתְבּוֹנָֽןהִתְבּוֹנָןהתבונן׃׃׃ 1:4 ה֣וֹיהוֹיהוי ׀׀׀ גּ֣וֹיגּוֹיגוי חֹטֵ֗אחֹטֵאחטא עַ֚םעַםעם כֶּ֣בֶדכֶּבֶדכבד עָוֺ֔ןעָוֺןעון זֶ֣רַעזֶרַעזרע מְרֵעִ֔יםמְרֵעִיםמרעים בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים מַשְׁחִיתִ֑יםמַשְׁחִיתִיםמשחיתים עָזְב֣וּעָזְבוּעזבו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה נִֽאֲצ֛וּנִאֲצוּנאצו אֶתאֶתאת־־־קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל נָזֹ֥רוּנָזֹרוּנזרו אָחֽוֹראָחוֹראחור׃׃׃ 1:5 עַ֣לעַלעל מֶ֥המֶהמה תֻכּ֛וּתֻכּוּתכו ע֖וֹדעוֹדעוד תּוֹסִ֣יפוּתּוֹסִיפוּתוסיפו סָרָ֑הסָרָהסרה כָּלכָּלכל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש לָחֳלִ֔ילָחֳלִילחלי וְכָלוְכָלוכל־־־לֵבָ֖בלֵבָבלבב דַּוָּֽידַּוָּידוי׃׃׃ 1:6 מִכַּףמִכַּףמכף־־־רֶ֤גֶלרֶגֶלרגל וְעַדוְעַדועד־־־רֹאשׁ֙רֹאשׁראש אֵֽיןאֵיןאין־־־בּ֣וֹבּוֹבו מְתֹ֔םמְתֹםמתם פֶּ֥צַעפֶּצַעפצע וְחַבּוּרָ֖הוְחַבּוּרָהוחבורה וּמַכָּ֣הוּמַכָּהומכה טְרִיָּ֑הטְרִיָּהטריה לֹאלֹאלא־־־זֹ֙רוּ֙זֹרוּזרו וְלֹ֣אוְלֹאולא חֻבָּ֔שׁוּחֻבָּשׁוּחבשו וְלֹ֥אוְלֹאולא רֻכְּכָ֖הרֻכְּכָהרככה בַּשָּֽׁמֶןבַּשָּׁמֶןבשמן׃׃׃ 1:7 אַרְצְכֶ֣םאַרְצְכֶםארצכם שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה עָרֵיכֶ֖םעָרֵיכֶםעריכם שְׂרֻפ֣וֹתשְׂרֻפוֹתשרפות אֵ֑שׁאֵשׁאש אַדְמַתְכֶ֗םאַדְמַתְכֶםאדמתכם לְנֶגְדְּכֶם֙לְנֶגְדְּכֶםלנגדכם זָרִים֙זָרִיםזרים אֹכְלִ֣יםאֹכְלִיםאכלים אֹתָ֔הּאֹתָהּאתה וּשְׁמָמָ֖הוּשְׁמָמָהושממה כְּמַהְפֵּכַ֥תכְּמַהְפֵּכַתכמהפכת זָרִֽיםזָרִיםזרים׃׃׃ 1:8 וְנוֹתְרָ֥הוְנוֹתְרָהונותרה בַתבַתבת־־־צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון כְּסֻכָּ֣הכְּסֻכָּהכסכה בְכָ֑רֶםבְכָרֶםבכרם כִּמְלוּנָ֥הכִּמְלוּנָהכמלונה בְמִקְשָׁ֖הבְמִקְשָׁהבמקשה כְּעִ֥ירכְּעִירכעיר נְצוּרָֽהנְצוּרָהנצורה׃׃׃ 1:9 לוּלֵי֙לוּלֵילולי יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הוֹתִ֥ירהוֹתִירהותיר לָ֛נוּלָנוּלנו שָׂרִ֖ידשָׂרִידשריד כִּמְעָ֑טכִּמְעָטכמעט כִּסְדֹ֣םכִּסְדֹםכסדם הָיִ֔ינוּהָיִינוּהיינו לַעֲמֹרָ֖הלַעֲמֹרָהלעמרה דָּמִֽינוּדָּמִינוּדמינו׃׃׃ ססס 1:10 שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה קְצִינֵ֣יקְצִינֵיקציני סְדֹ֑םסְדֹםסדם הַאֲזִ֛ינוּהַאֲזִינוּהאזינו תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו עַ֥םעַםעם עֲמֹרָֽהעֲמֹרָהעמרה׃׃׃ 1:11 לָמָּהלָמָּהלמה־־־לִּ֤ילִּילי רֹברֹברב־־־זִבְחֵיכֶם֙זִבְחֵיכֶםזבחיכם יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שָׂבַ֛עְתִּישָׂבַעְתִּישבעתי עֹל֥וֹתעֹלוֹתעלות אֵילִ֖יםאֵילִיםאילים וְחֵ֣לֶבוְחֵלֶבוחלב מְרִיאִ֑יםמְרִיאִיםמריאים וְדַ֨םוְדַםודם פָּרִ֧יםפָּרִיםפרים וּכְבָשִׂ֛יםוּכְבָשִׂיםוכבשים וְעַתּוּדִ֖יםוְעַתּוּדִיםועתודים לֹ֥אלֹאלא חָפָֽצְתִּיחָפָצְתִּיחפצתי׃׃׃ 1:12 כִּ֣יכִּיכי תָבֹ֔אוּתָבֹאוּתבאו לֵרָא֖וֹתלֵרָאוֹתלראות פָּנָ֑יפָּנָיפני מִימִימי־־־בִקֵּ֥שׁבִקֵּשׁבקש זֹ֛אתזֹאתזאת מִיֶּדְכֶ֖םמִיֶּדְכֶםמידכם רְמֹ֥סרְמֹסרמס חֲצֵרָֽיחֲצֵרָיחצרי׃׃׃ 1:13 לֹ֣אלֹאלא תוֹסִ֗יפוּתוֹסִיפוּתוסיפו הָבִיא֙הָבִיאהביא מִנְחַתמִנְחַתמנחת־־־שָׁ֔וְאשָׁוְאשוא קְטֹ֧רֶתקְטֹרֶתקטרת תּוֹעֵבָ֛התּוֹעֵבָהתועבה הִ֖יאהִיאהיא לִ֑ילִילי חֹ֤דֶשׁחֹדֶשׁחדש וְשַׁבָּת֙וְשַׁבָּתושבת קְרֹ֣אקְרֹאקרא מִקְרָ֔אמִקְרָאמקרא לֹאלֹאלא־־־אוּכַ֥לאוּכַלאוכל אָ֖וֶןאָוֶןאון וַעֲצָרָֽהוַעֲצָרָהועצרה׃׃׃ 1:14 חָדְשֵׁיכֶ֤םחָדְשֵׁיכֶםחדשיכם וּמוֹעֲדֵיכֶם֙וּמוֹעֲדֵיכֶםומועדיכם שָׂנְאָ֣השָׂנְאָהשנאה נַפְשִׁ֔ינַפְשִׁינפשי הָי֥וּהָיוּהיו עָלַ֖יעָלַיעלי לָטֹ֑רַחלָטֹרַחלטרח נִלְאֵ֖יתִינִלְאֵיתִינלאיתי נְשֹֽׂאנְשֹׂאנשא׃׃׃ 1:15 וּבְפָרִשְׂכֶ֣םוּבְפָרִשְׂכֶםובפרשכם כַּפֵּיכֶ֗םכַּפֵּיכֶםכפיכם אַעְלִ֤יםאַעְלִיםאעלים עֵינַי֙עֵינַיעיני מִכֶּ֔םמִכֶּםמכם גַּ֛םגַּםגם כִּֽיכִּיכי־־־תַרְבּ֥וּתַרְבּוּתרבו תְפִלָּ֖התְפִלָּהתפלה אֵינֶ֣נִּיאֵינֶנִּיאינני שֹׁמֵ֑עַשֹׁמֵעַשמע יְדֵיכֶ֖םיְדֵיכֶםידיכם דָּמִ֥יםדָּמִיםדמים מָלֵֽאוּמָלֵאוּמלאו׃׃׃ 1:16 רַחֲצוּ֙רַחֲצוּרחצו הִזַּכּ֔וּהִזַּכּוּהזכו הָסִ֛ירוּהָסִירוּהסירו רֹ֥עַרֹעַרע מַעַלְלֵיכֶ֖םמַעַלְלֵיכֶםמעלליכם מִנֶּ֣גֶדמִנֶּגֶדמנגד עֵינָ֑יעֵינָיעיני חִדְל֖וּחִדְלוּחדלו הָרֵֽעַהָרֵעַהרע׃׃׃ 1:17 לִמְד֥וּלִמְדוּלמדו הֵיטֵ֛בהֵיטֵבהיטב דִּרְשׁ֥וּדִּרְשׁוּדרשו מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט אַשְּׁר֣וּאַשְּׁרוּאשרו חָמ֑וֹץחָמוֹץחמוץ שִׁפְט֣וּשִׁפְטוּשפטו יָת֔וֹםיָתוֹםיתום רִ֖יבוּרִיבוּריבו אַלְמָנָֽהאַלְמָנָהאלמנה׃׃׃ ססס 1:18 לְכוּלְכוּלכו־־־נָ֛אנָאנא וְנִוָּֽכְחָ֖הוְנִוָּכְחָהונוכחה יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה אִםאִםאם־־־יִֽהְי֨וּיִהְיוּיהיו חֲטָאֵיכֶ֤םחֲטָאֵיכֶםחטאיכם כַּשָּׁנִים֙כַּשָּׁנִיםכשנים כַּשֶּׁ֣לֶגכַּשֶּׁלֶגכשלג יַלְבִּ֔ינוּיַלְבִּינוּילבינו אִםאִםאם־־־יַאְדִּ֥ימוּיַאְדִּימוּיאדימו כַתּוֹלָ֖עכַתּוֹלָעכתולע כַּצֶּ֥מֶרכַּצֶּמֶרכצמר יִהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 1:19 אִםאִםאם־־־תֹּאב֖וּתֹּאבוּתאבו וּשְׁמַעְתֶּ֑םוּשְׁמַעְתֶּםושמעתם ט֥וּבטוּבטוב הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ תֹּאכֵֽלוּתֹּאכֵלוּתאכלו׃׃׃ 1:20 וְאִםוְאִםואם־־־תְּמָאֲנ֖וּתְּמָאֲנוּתמאנו וּמְרִיתֶ֑םוּמְרִיתֶםומריתם חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב תְּאֻכְּל֔וּתְּאֻכְּלוּתאכלו כִּ֛יכִּיכי פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ ססס 1:21 אֵיכָה֙אֵיכָהאיכה הָיְתָ֣ההָיְתָההיתה לְזוֹנָ֔הלְזוֹנָהלזונה קִרְיָ֖הקִרְיָהקריה נֶאֱמָנָ֑הנֶאֱמָנָהנאמנה מְלֵאֲתִ֣ימְלֵאֲתִימלאתי מִשְׁפָּ֗טמִשְׁפָּטמשפט צֶ֛דֶקצֶדֶקצדק יָלִ֥יןיָלִיןילין בָּ֖הּבָּהּבה וְעַתָּ֥הוְעַתָּהועתה מְרַצְּחִֽיםמְרַצְּחִיםמרצחים׃׃׃ 1:22 כַּסְפֵּ֖ךְכַּסְפֵּךְכספך הָיָ֣ההָיָההיה לְסִיגִ֑יםלְסִיגִיםלסיגים סָבְאֵ֖ךְסָבְאֵךְסבאך מָה֥וּלמָהוּלמהול בַּמָּֽיִםבַּמָּיִםבמים׃׃׃ 1:23 שָׂרַ֣יִךְשָׂרַיִךְשריך סוֹרְרִ֗יםסוֹרְרִיםסוררים וְחַבְרֵי֙וְחַבְרֵיוחברי גַּנָּבִ֔יםגַּנָּבִיםגנבים כֻּלּוֹ֙כֻּלּוֹכלו אֹהֵ֣באֹהֵבאהב שֹׁ֔חַדשֹׁחַדשחד וְרֹדֵ֖ףוְרֹדֵףורדף שַׁלְמֹנִ֑יםשַׁלְמֹנִיםשלמנים יָתוֹם֙יָתוֹםיתום לֹ֣אלֹאלא יִשְׁפֹּ֔טוּיִשְׁפֹּטוּישפטו וְרִ֥יבוְרִיבוריב אַלְמָנָ֖האַלְמָנָהאלמנה לֹֽאלֹאלא־־־יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא אֲלֵיהֶֽםאֲלֵיהֶםאליהם׃׃׃ פפפ
1:24 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן נְאֻ֤םנְאֻםנאם הָֽאָדוֹן֙הָאָדוֹןהאדון יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֲבִ֖יראֲבִיראביר יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל ה֚וֹיהוֹיהוי אֶנָּחֵ֣םאֶנָּחֵםאנחם מִצָּרַ֔ימִצָּרַימצרי וְאִנָּקְמָ֖הוְאִנָּקְמָהואנקמה מֵאוֹיְבָֽימֵאוֹיְבָימאויבי׃׃׃ 1:25 וְאָשִׁ֤יבָהוְאָשִׁיבָהואשיבה יָדִי֙יָדִיידי עָלַ֔יִךְעָלַיִךְעליך וְאֶצְרֹ֥ףוְאֶצְרֹףואצרף כַּבֹּ֖רכַּבֹּרכבר סִיגָ֑יִךְסִיגָיִךְסיגיך וְאָסִ֖ירָהוְאָסִירָהואסירה כָּלכָּלכל־־־בְּדִילָֽיִךְבְּדִילָיִךְבדיליך׃׃׃ 1:26 וְאָשִׁ֤יבָהוְאָשִׁיבָהואשיבה שֹׁפְטַ֙יִךְ֙שֹׁפְטַיִךְשפטיך כְּבָרִ֣אשֹׁנָ֔הכְּבָרִאשֹׁנָהכבראשנה וְיֹעֲצַ֖יִךְוְיֹעֲצַיִךְויעציך כְּבַתְּחִלָּ֑הכְּבַתְּחִלָּהכבתחלה אַחֲרֵיאַחֲרֵיאחרי־־־כֵ֗ןכֵןכן יִקָּ֤רֵאיִקָּרֵאיקרא לָךְ֙לָךְלך עִ֣ירעִירעיר הַצֶּ֔דֶקהַצֶּדֶקהצדק קִרְיָ֖הקִרְיָהקריה נֶאֱמָנָֽהנֶאֱמָנָהנאמנה׃׃׃ 1:27 צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון בְּמִשְׁפָּ֣טבְּמִשְׁפָּטבמשפט תִּפָּדֶ֑התִּפָּדֶהתפדה וְשָׁבֶ֖יהָוְשָׁבֶיהָושביה בִּצְדָקָֽהבִּצְדָקָהבצדקה׃׃׃ 1:28 וְשֶׁ֧בֶרוְשֶׁבֶרושבר פֹּשְׁעִ֛יםפֹּשְׁעִיםפשעים וְחַטָּאִ֖יםוְחַטָּאִיםוחטאים יַחְדָּ֑ויַחְדָּויחדו וְעֹזְבֵ֥יוְעֹזְבֵיועזבי יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִכְלֽוּיִכְלוּיכלו׃׃׃ 1:29 כִּ֣יכִּיכי יֵבֹ֔שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו מֵאֵילִ֖יםמֵאֵילִיםמאילים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חֲמַדְתֶּ֑םחֲמַדְתֶּםחמדתם וְתַ֨חְפְּר֔וּוְתַחְפְּרוּותחפרו מֵהַגַּנּ֖וֹתמֵהַגַּנּוֹתמהגנות אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בְּחַרְתֶּֽםבְּחַרְתֶּםבחרתם׃׃׃ 1:30 כִּ֣יכִּיכי תִֽהְי֔וּתִהְיוּתהיו כְּאֵלָ֖הכְּאֵלָהכאלה נֹבֶ֣לֶתנֹבֶלֶתנבלת עָלֶ֑הָעָלֶהָעלה וּֽכְגַנָּ֔הוּכְגַנָּהוכגנה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־מַ֖יִםמַיִםמים אֵ֥יןאֵיןאין לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 1:31 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה הֶחָסֹן֙הֶחָסֹןהחסן לִנְעֹ֔רֶתלִנְעֹרֶתלנערת וּפֹעֲל֖וֹוּפֹעֲלוֹופעלו לְנִיצ֑וֹץלְנִיצוֹץלניצוץ וּבָעֲר֧וּוּבָעֲרוּובערו שְׁנֵיהֶ֛םשְׁנֵיהֶםשניהם יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מְכַבֶּֽהמְכַבֶּהמכבה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain