Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 10

10:1 ה֥וֹיהוֹיהוי הַחֹֽקְקִ֖יםהַחֹקְקִיםהחקקים חִקְקֵיחִקְקֵיחקקי־־־אָ֑וֶןאָוֶןאון וּֽמְכַתְּבִ֥יםוּמְכַתְּבִיםומכתבים עָמָ֖לעָמָלעמל כִּתֵּֽבוּכִּתֵּבוּכתבו׃׃׃ 10:2 לְהַטּ֤וֹתלְהַטּוֹתלהטות מִדִּין֙מִדִּיןמדין דַּלִּ֔יםדַּלִּיםדלים וְלִגְזֹ֕לוְלִגְזֹלולגזל מִשְׁפַּ֖טמִשְׁפַּטמשפט עֲנִיֵּ֣יעֲנִיֵּיעניי עַמִּ֑יעַמִּיעמי לִהְי֤וֹתלִהְיוֹתלהיות אַלְמָנוֹת֙אַלְמָנוֹתאלמנות שְׁלָלָ֔םשְׁלָלָםשללם וְאֶתוְאֶתואת־־־יְתוֹמִ֖יםיְתוֹמִיםיתומים יָבֹֽזּוּיָבֹזּוּיבזו׃׃׃ 10:3 וּמַֽהוּמַהומה־־־תַּעֲשׂוּ֙תַּעֲשׂוּתעשו לְי֣וֹםלְיוֹםליום פְּקֻדָּ֔הפְּקֻדָּהפקדה וּלְשׁוֹאָ֖הוּלְשׁוֹאָהולשואה מִמֶּרְחָ֣קמִמֶּרְחָקממרחק תָּב֑וֹאתָּבוֹאתבוא עַלעַלעל־־־מִי֙מִימי תָּנ֣וּסוּתָּנוּסוּתנוסו לְעֶזְרָ֔הלְעֶזְרָהלעזרה וְאָ֥נָהוְאָנָהואנה תַעַזְב֖וּתַעַזְבוּתעזבו כְּבוֹדְכֶֽםכְּבוֹדְכֶםכבודכם׃׃׃ 10:4 בִּלְתִּ֤יבִּלְתִּיבלתי כָרַע֙כָרַעכרע תַּ֣חַתתַּחַתתחת אַסִּ֔יראַסִּיראסיר וְתַ֥חַתוְתַחַתותחת הֲרוּגִ֖יםהֲרוּגִיםהרוגים יִפֹּ֑לוּיִפֹּלוּיפלו בְּכָלבְּכָלבכל־־־זֹאת֙זֹאתזאת לֹאלֹאלא־־־שָׁ֣בשָׁבשב אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וְע֖וֹדוְעוֹדועוד יָד֥וֹיָדוֹידו נְטוּיָֽהנְטוּיָהנטויה׃׃׃ ססס 10:5 ה֥וֹיהוֹיהוי אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט אַפִּ֑יאַפִּיאפי וּמַטֶּהוּמַטֶּהומטה־־־ה֥וּאהוּאהוא בְיָדָ֖םבְיָדָםבידם זַעְמִֽיזַעְמִיזעמי׃׃׃ 10:6 בְּג֤וֹיבְּגוֹיבגוי חָנֵף֙חָנֵףחנף אֲשַׁלְּחֶ֔נּוּאֲשַׁלְּחֶנּוּאשלחנו וְעַלוְעַלועל־־־עַ֥םעַםעם עֶבְרָתִ֖יעֶבְרָתִיעברתי אֲצַוֶּ֑נּוּאֲצַוֶּנּוּאצונו לִשְׁלֹ֤ללִשְׁלֹללשלל שָׁלָל֙שָׁלָלשלל וְלָבֹ֣זוְלָבֹזולבז בַּ֔זבַּזבז [וּלְשִׂימֹו כ][וּלְשִׂימֹו כ][ולשימו כ] (וּלְשׂוּמ֥וֹ ק)(וּלְשׂוּמוֹ ק)(ולשומו ק) מִרְמָ֖סמִרְמָסמרמס כְּחֹ֥מֶרכְּחֹמֶרכחמר חוּצֽוֹתחוּצוֹתחוצות׃׃׃ 10:7 וְהוּא֙וְהוּאוהוא לֹאלֹאלא־־־כֵ֣ןכֵןכן יְדַמֶּ֔היְדַמֶּהידמה וּלְבָב֖וֹוּלְבָבוֹולבבו לֹאלֹאלא־־־כֵ֣ןכֵןכן יַחְשֹׁ֑ביַחְשֹׁביחשב כִּ֚יכִּיכי לְהַשְׁמִ֣ידלְהַשְׁמִידלהשמיד בִּלְבָב֔וֹבִּלְבָבוֹבלבבו וּלְהַכְרִ֥יתוּלְהַכְרִיתולהכרית גּוֹיִ֖םגּוֹיִםגוים לֹ֥אלֹאלא מְעָֽטמְעָטמעט׃׃׃ 10:8 כִּ֖יכִּיכי יֹאמַ֑ריֹאמַריאמר הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא שָׂרַ֛ישָׂרַישרי יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו מְלָכִֽיםמְלָכִיםמלכים׃׃׃ 10:9 הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא כְּכַרְכְּמִ֖ישׁכְּכַרְכְּמִישׁככרכמיש כַּלְנ֑וֹכַּלְנוֹכלנו אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא כְאַרְפַּד֙כְאַרְפַּדכארפד חֲמָ֔תחֲמָתחמת אִםאִםאם־־־לֹ֥אלֹאלא כְדַמֶּ֖שֶׂקכְדַמֶּשֶׂקכדמשק שֹׁמְרֽוֹןשֹׁמְרוֹןשמרון׃׃׃ 10:10 כַּאֲשֶׁר֙כַּאֲשֶׁרכאשר מָצְאָ֣המָצְאָהמצאה יָדִ֔ייָדִיידי לְמַמְלְכֹ֖תלְמַמְלְכֹתלממלכת הָאֱלִ֑ילהָאֱלִילהאליל וּפְסִ֣ילֵיהֶ֔םוּפְסִילֵיהֶםופסיליהם מִירֽוּשָׁלִַ֖םמִירוּשָׁלִַםמירושלם וּמִשֹּׁמְרֽוֹןוּמִשֹּׁמְרוֹןומשמרון׃׃׃ 10:11 הֲלֹ֗אהֲלֹאהלא כַּאֲשֶׁ֥רכַּאֲשֶׁרכאשר עָשִׂ֛יתִיעָשִׂיתִיעשיתי לְשֹׁמְר֖וֹןלְשֹׁמְרוֹןלשמרון וְלֶאֱלִילֶ֑יהָוְלֶאֱלִילֶיהָולאליליה כֵּ֛ןכֵּןכן אֶעֱשֶׂ֥האֶעֱשֶׂהאעשה לִירוּשָׁלִַ֖םלִירוּשָׁלִַםלירושלם וְלַעֲצַבֶּֽיהָוְלַעֲצַבֶּיהָולעצביה׃׃׃ ססס 10:12 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כִּֽיכִּיכי־־־יְבַצַּ֤עיְבַצַּעיבצע אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני אֶתאֶתאת־־־כָּלכָּלכל־־־מַֽעֲשֵׂ֔הוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו בְּהַ֥רבְּהַרבהר צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון וּבִירוּשָׁלִָ֑םוּבִירוּשָׁלִָםובירושלם אֶפְקֹ֗דאֶפְקֹדאפקד עַלעַלעל־־־פְּרִיפְּרִיפרי־־־גֹ֙דֶל֙גֹדֶלגדל לְבַ֣בלְבַבלבב מֶֽלֶךְמֶלֶךְמלך־־־אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וְעַלוְעַלועל־־־תִּפְאֶ֖רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת ר֥וּםרוּםרום עֵינָֽיועֵינָיועיניו׃׃׃ 10:13 כִּ֣יכִּיכי אָמַ֗ראָמַראמר בְּכֹ֤חַבְּכֹחַבכח יָדִי֙יָדִיידי עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וּבְחָכְמָתִ֖יוּבְחָכְמָתִיובחכמתי כִּ֣יכִּיכי נְבֻנ֑וֹתִינְבֻנוֹתִינבנותי וְאָסִ֣ירוְאָסִירואסיר ׀׀׀ גְּבוּלֹ֣תגְּבוּלֹתגבולת עַמִּ֗יםעַמִּיםעמים [וַעֲתִידֹתֵיהֶם כ][וַעֲתִידֹתֵיהֶם כ][ועתידתיהם כ] (וַעֲתוּדֽוֹתֵיהֶם֙ ק)(וַעֲתוּדוֹתֵיהֶם ק)(ועתודותיהם ק) שׁוֹשֵׂ֔תִישׁוֹשֵׂתִישושתי וְאוֹרִ֥ידוְאוֹרִידואוריד כַּאבִּ֖ירכַּאבִּירכאביר יוֹשְׁבִֽיםיוֹשְׁבִיםיושבים׃׃׃ 10:14 וַתִּמְצָ֨אוַתִּמְצָאותמצא כַקֵּ֤ןכַקֵּןכקן ׀׀׀ יָדִי֙יָדִיידי לְחֵ֣יללְחֵיללחיל הָֽעַמִּ֔יםהָעַמִּיםהעמים וְכֶאֱסֹף֙וְכֶאֱסֹףוכאסף בֵּיצִ֣יםבֵּיצִיםביצים עֲזֻב֔וֹתעֲזֻבוֹתעזבות כָּלכָּלכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ אֲנִ֣יאֲנִיאני אָסָ֑פְתִּיאָסָפְתִּיאספתי וְלֹ֤אוְלֹאולא הָיָה֙הָיָההיה נֹדֵ֣דנֹדֵדנדד כָּנָ֔ףכָּנָףכנף וּפֹצֶ֥הוּפֹצֶהופצה פֶ֖הפֶהפה וּמְצַפְצֵֽףוּמְצַפְצֵףומצפצף׃׃׃ 10:15 הֲיִתְפָּאֵר֙הֲיִתְפָּאֵרהיתפאר הַגַּרְזֶ֔ןהַגַּרְזֶןהגרזן עַ֖לעַלעל הַחֹצֵ֣בהַחֹצֵבהחצב בּ֑וֹבּוֹבו אִםאִםאם־־־יִתְגַּדֵּ֤ליִתְגַּדֵּליתגדל הַמַּשּׂוֹר֙הַמַּשּׂוֹרהמשור עַלעַלעל־־־מְנִיפ֔וֹמְנִיפוֹמניפו כְּהָנִ֥יףכְּהָנִיףכהניף שֵׁ֙בֶט֙שֵׁבֶטשבט וְאֶתוְאֶתואת־־־מְרִימָ֔יומְרִימָיומרימיו כְּהָרִ֥יםכְּהָרִיםכהרים מַטֶּ֖המַטֶּהמטה לֹאלֹאלא־־־עֵֽץעֵץעץ׃׃׃ 10:16 לָ֠כֵןלָכֵןלכן יְשַׁלַּ֨חיְשַׁלַּחישלח הָאָד֜וֹןהָאָדוֹןהאדון יְהוָ֧היְהוָהיהוה צְבָא֛וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּמִשְׁמַנָּ֖יובְּמִשְׁמַנָּיובמשמניו רָז֑וֹןרָזוֹןרזון וְתַ֧חַתוְתַחַתותחת כְּבֹד֛וֹכְּבֹדוֹכבדו יֵקַ֥דיֵקַדיקד יְקֹ֖דיְקֹדיקד כִּיק֥וֹדכִּיקוֹדכיקוד אֵֽשׁאֵשׁאש׃׃׃ 10:17 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה אֽוֹראוֹראור־־־יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְאֵ֔שׁלְאֵשׁלאש וּקְדוֹשׁ֖וֹוּקְדוֹשׁוֹוקדושו לְלֶהָבָ֑הלְלֶהָבָהללהבה וּבָעֲרָ֗הוּבָעֲרָהובערה וְאָֽכְלָ֛הוְאָכְלָהואכלה שִׁית֥וֹשִׁיתוֹשיתו וּשְׁמִיר֖וֹוּשְׁמִירוֹושמירו בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום אֶחָֽדאֶחָדאחד׃׃׃ 10:18 וּכְב֤וֹדוּכְבוֹדוכבוד יַעְרוֹ֙יַעְרוֹיערו וְכַרְמִלּ֔וֹוְכַרְמִלּוֹוכרמלו מִנֶּ֥פֶשׁמִנֶּפֶשׁמנפש וְעַדוְעַדועד־־־בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר יְכַלֶּ֑היְכַלֶּהיכלה וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה כִּמְסֹ֥סכִּמְסֹסכמסס נֹסֵֽסנֹסֵסנסס׃׃׃ 10:19 וּשְׁאָ֥רוּשְׁאָרושאר עֵ֛ץעֵץעץ יַעְר֖וֹיַעְרוֹיערו מִסְפָּ֣רמִסְפָּרמספר יִֽהְי֑וּיִהְיוּיהיו וְנַ֖עַרוְנַעַרונער יִכְתְּבֵֽםיִכְתְּבֵםיכתבם׃׃׃ פפפ
10:20 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא לֹֽאלֹאלא־־־יוֹסִ֨יףיוֹסִיףיוסיף ע֜וֹדעוֹדעוד שְׁאָ֤רשְׁאָרשאר יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל וּפְלֵיטַ֣תוּפְלֵיטַתופליטת בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב לְהִשָּׁעֵ֖ןלְהִשָּׁעֵןלהשען עַלעַלעל־־־מַכֵּ֑הוּמַכֵּהוּמכהו וְנִשְׁעַ֗ןוְנִשְׁעַןונשען עַלעַלעל־־־יְהוָ֛היְהוָהיהוה קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל בֶּאֱמֶֽתבֶּאֱמֶתבאמת׃׃׃ 10:21 שְׁאָ֥רשְׁאָרשאר יָשׁ֖וּביָשׁוּבישוב שְׁאָ֣רשְׁאָרשאר יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב אֶלאֶלאל־־־אֵ֖לאֵלאל גִּבּֽוֹרגִּבּוֹרגבור׃׃׃ 10:22 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־יִהְיֶ֞היִהְיֶהיהיה עַמְּךָ֤עַמְּךָעמך יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל כְּח֣וֹלכְּחוֹלכחול הַיָּ֔םהַיָּםהים שְׁאָ֖רשְׁאָרשאר יָשׁ֣וּביָשׁוּבישוב בּ֑וֹבּוֹבו כִּלָּי֥וֹןכִּלָּיוֹןכליון חָר֖וּץחָרוּץחרוץ שׁוֹטֵ֥ףשׁוֹטֵףשוטף צְדָקָֽהצְדָקָהצדקה׃׃׃ 10:23 כִּ֥יכִּיכי כָלָ֖הכָלָהכלה וְנֶחֱרָצָ֑הוְנֶחֱרָצָהונחרצה אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות עֹשֶׂ֖העֹשֶׂהעשה בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ ססס 10:24 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני יְהוִה֙יְהוִהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אַלאַלאל־־־תִּירָ֥אתִּירָאתירא עַמִּ֛יעַמִּיעמי יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון מֵֽאַשּׁ֑וּרמֵאַשּׁוּרמאשור בַּשֵּׁ֣בֶטבַּשֵּׁבֶטבשבט יַכֶּ֔כָּהיַכֶּכָּהיככה וּמַטֵּ֥הוּוּמַטֵּהוּומטהו יִשָּֽׂאיִשָּׂאישא־־־עָלֶ֖יךָעָלֶיךָעליך בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 10:25 כִּיכִּיכי־־־ע֖וֹדעוֹדעוד מְעַ֣טמְעַטמעט מִזְעָ֑רמִזְעָרמזער וְכָ֣לָהוְכָלָהוכלה זַ֔עַםזַעַםזעם וְאַפִּ֖יוְאַפִּיואפי עַלעַלעל־־־תַּבְלִיתָֽםתַּבְלִיתָםתבליתם׃׃׃ 10:26 וְעוֹרֵ֨רוְעוֹרֵרועורר עָלָ֜יועָלָיועליו יְהוָ֤היְהוָהיהוה צְבָאוֹת֙צְבָאוֹתצבאות שׁ֔וֹטשׁוֹטשוט כְּמַכַּ֥תכְּמַכַּתכמכת מִדְיָ֖ןמִדְיָןמדין בְּצ֣וּרבְּצוּרבצור עוֹרֵ֑בעוֹרֵבעורב וּמַטֵּ֙הוּ֙וּמַטֵּהוּומטהו עַלעַלעל־־־הַיָּ֔םהַיָּםהים וּנְשָׂא֖וֹוּנְשָׂאוֹונשאו בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 10:27 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יָס֤וּריָסוּריסור סֻבֳּלוֹ֙סֻבֳּלוֹסבלו מֵעַ֣למֵעַלמעל שִׁכְמֶ֔ךָשִׁכְמֶךָשכמך וְעֻלּ֖וֹוְעֻלּוֹועלו מֵעַ֣למֵעַלמעל צַוָּארֶ֑ךָצַוָּארֶךָצוארך וְחֻבַּ֥לוְחֻבַּלוחבל עֹ֖לעֹלעל מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־שָֽׁמֶןשָׁמֶןשמן׃׃׃ 10:28 בָּ֥אבָּאבא עַלעַלעל־־־עַיַּ֖תעַיַּתעית עָבַ֣רעָבַרעבר בְּמִגְר֑וֹןבְּמִגְרוֹןבמגרון לְמִכְמָ֖שׂלְמִכְמָשׂלמכמש יַפְקִ֥ידיַפְקִידיפקיד כֵּלָֽיוכֵּלָיוכליו׃׃׃ 10:29 עָֽבְרוּ֙עָבְרוּעברו מַעְבָּרָ֔המַעְבָּרָהמעברה גֶּ֖בַעגֶּבַעגבע מָל֣וֹןמָלוֹןמלון לָ֑נוּלָנוּלנו חָֽרְדָה֙חָרְדָהחרדה הָֽרָמָ֔ההָרָמָההרמה גִּבְעַ֥תגִּבְעַתגבעת שָׁא֖וּלשָׁאוּלשאול נָֽסָהנָסָהנסה׃׃׃ 10:30 צַהֲלִ֥יצַהֲלִיצהלי קוֹלֵ֖ךְקוֹלֵךְקולך בַּתבַּתבת־־־גַּלִּ֑יםגַּלִּיםגלים הַקְשִׁ֥יבִיהַקְשִׁיבִיהקשיבי לַ֖יְשָׁהלַיְשָׁהלישה עֲנִיָּ֥העֲנִיָּהעניה עֲנָתֽוֹתעֲנָתוֹתענתות׃׃׃ 10:31 נָדְדָ֖הנָדְדָהנדדה מַדְמֵנָ֑המַדְמֵנָהמדמנה יֹשְׁבֵ֥ייֹשְׁבֵיישבי הַגֵּבִ֖יםהַגֵּבִיםהגבים הֵעִֽיזוּהֵעִיזוּהעיזו׃׃׃ 10:32 ע֥וֹדעוֹדעוד הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום בְּנֹ֣בבְּנֹבבנב לַֽעֲמֹ֑דלַעֲמֹדלעמד יְנֹפֵ֤ףיְנֹפֵףינפף יָדוֹ֙יָדוֹידו הַ֣רהַרהר [בֵּית כ][בֵּית כ][בית כ] (בַּת ק)(בַּת ק)(בת ק) צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון גִּבְעַ֖תגִּבְעַתגבעת יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ ססס 10:33 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה הָאָדוֹן֙הָאָדוֹןהאדון יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות מְסָעֵ֥ףמְסָעֵףמסעף פֻּארָ֖הפֻּארָהפארה בְּמַעֲרָצָ֑הבְּמַעֲרָצָהבמערצה וְרָמֵ֤יוְרָמֵיורמי הַקּוֹמָה֙הַקּוֹמָההקומה גְּדוּעִ֔יםגְּדוּעִיםגדועים וְהַגְּבֹהִ֖יםוְהַגְּבֹהִיםוהגבהים יִשְׁפָּֽלוּיִשְׁפָּלוּישפלו׃׃׃ 10:34 וְנִקַּ֛ףוְנִקַּףונקף סִֽבְכֵ֥יסִבְכֵיסבכי הַיַּ֖עַרהַיַּעַרהיער בַּבַּרְזֶ֑לבַּבַּרְזֶלבברזל וְהַלְּבָנ֖וֹןוְהַלְּבָנוֹןוהלבנון בְּאַדִּ֥ירבְּאַדִּירבאדיר יִפּֽוֹליִפּוֹליפול׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain