Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 11

11:1 וְיָצָ֥אוְיָצָאויצא חֹ֖טֶרחֹטֶרחטר מִגֵּ֣זַעמִגֵּזַעמגזע יִשָׁ֑ייִשָׁיישי וְנֵ֖צֶרוְנֵצֶרונצר מִשָּׁרָשָׁ֥יומִשָּׁרָשָׁיומשרשיו יִפְרֶֽהיִפְרֶהיפרה׃׃׃ 11:2 וְנָחָ֥הוְנָחָהונחה עָלָ֖יועָלָיועליו ר֣וּחַרוּחַרוח יְהוָ֑היְהוָהיהוה ר֧וּחַרוּחַרוח חָכְמָ֣החָכְמָהחכמה וּבִינָ֗הוּבִינָהובינה ר֤וּחַרוּחַרוח עֵצָה֙עֵצָהעצה וּגְבוּרָ֔הוּגְבוּרָהוגבורה ר֥וּחַרוּחַרוח דַּ֖עַתדַּעַתדעת וְיִרְאַ֥תוְיִרְאַתויראת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 11:3 וַהֲרִיח֖וֹוַהֲרִיחוֹוהריחו בְּיִרְאַ֣תבְּיִרְאַתביראת יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלֹֽאוְלֹאולא־־־לְמַרְאֵ֤הלְמַרְאֵהלמראה עֵינָיו֙עֵינָיועיניו יִשְׁפּ֔וֹטיִשְׁפּוֹטישפוט וְלֹֽאוְלֹאולא־־־לְמִשְׁמַ֥עלְמִשְׁמַעלמשמע אָזְנָ֖יואָזְנָיואזניו יוֹכִֽיחַיוֹכִיחַיוכיח׃׃׃ 11:4 וְשָׁפַ֤טוְשָׁפַטושפט בְּצֶ֙דֶק֙בְּצֶדֶקבצדק דַּלִּ֔יםדַּלִּיםדלים וְהוֹכִ֥יחַוְהוֹכִיחַוהוכיח בְּמִישׁ֖וֹרבְּמִישׁוֹרבמישור לְעַנְוֵילְעַנְוֵילענוי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ וְהִֽכָּהוְהִכָּהוהכה־־־אֶ֙רֶץ֙אֶרֶץארץ בְּשֵׁ֣בֶטבְּשֵׁבֶטבשבט פִּ֔יופִּיופיו וּבְר֥וּחַוּבְרוּחַוברוח שְׂפָתָ֖יושְׂפָתָיושפתיו יָמִ֥יתיָמִיתימית רָשָֽׁערָשָׁערשע׃׃׃ 11:5 וְהָ֥יָהוְהָיָהוהיה צֶ֖דֶקצֶדֶקצדק אֵז֣וֹראֵזוֹראזור מָתְנָ֑יומָתְנָיומתניו וְהָאֱמוּנָ֖הוְהָאֱמוּנָהוהאמונה אֵז֥וֹראֵזוֹראזור חֲלָצָֽיוחֲלָצָיוחלציו׃׃׃ 11:6 וְגָ֤רוְגָרוגר זְאֵב֙זְאֵבזאב עִםעִםעם־־־כֶּ֔בֶשׂכֶּבֶשׂכבש וְנָמֵ֖רוְנָמֵרונמר עִםעִםעם־־־גְּדִ֣יגְּדִיגדי יִרְבָּ֑ץיִרְבָּץירבץ וְעֵ֨גֶלוְעֵגֶלועגל וּכְפִ֤ירוּכְפִירוכפיר וּמְרִיא֙וּמְרִיאומריא יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו וְנַ֥עַרוְנַעַרונער קָטֹ֖ןקָטֹןקטן נֹהֵ֥גנֹהֵגנהג בָּֽםבָּםבם׃׃׃ 11:7 וּפָרָ֤הוּפָרָהופרה וָדֹב֙וָדֹבודב תִּרְעֶ֔ינָהתִּרְעֶינָהתרעינה יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו יִרְבְּצ֣וּיִרְבְּצוּירבצו יַלְדֵיהֶ֑ןיַלְדֵיהֶןילדיהן וְאַרְיֵ֖הוְאַרְיֵהואריה כַּבָּקָ֥רכַּבָּקָרכבקר יֹֽאכַליֹאכַליאכל־־־תֶּֽבֶןתֶּבֶןתבן׃׃׃ 11:8 וְשִֽׁעֲשַׁ֥עוְשִׁעֲשַׁעושעשע יוֹנֵ֖קיוֹנֵקיונק עַלעַלעל־־־חֻ֣רחֻרחר פָּ֑תֶןפָּתֶןפתן וְעַל֙וְעַלועל מְאוּרַ֣תמְאוּרַתמאורת צִפְעוֹנִ֔יצִפְעוֹנִיצפעוני גָּמ֖וּלגָּמוּלגמול יָד֥וֹיָדוֹידו הָדָֽההָדָההדה׃׃׃ 11:9 לֹֽאלֹאלא־־־יָרֵ֥עוּיָרֵעוּירעו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַשְׁחִ֖יתוּיַשְׁחִיתוּישחיתו בְּכָלבְּכָלבכל־־־הַ֣רהַרהר קָדְשִׁ֑יקָדְשִׁיקדשי כִּֽיכִּיכי־־־מָלְאָ֣המָלְאָהמלאה הָאָ֗רֶץהָאָרֶץהארץ דֵּעָה֙דֵּעָהדעה אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כַּמַּ֖יִםכַּמַּיִםכמים לַיָּ֥םלַיָּםלים מְכַסִּֽיםמְכַסִּיםמכסים׃׃׃ פפפ
11:11 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יוֹסִ֨יףיוֹסִיףיוסיף אֲדֹנָ֤יאֲדֹנָיאדני ׀׀׀ שֵׁנִית֙שֵׁנִיתשנית יָד֔וֹיָדוֹידו לִקְנ֖וֹתלִקְנוֹתלקנות אֶתאֶתאת־־־שְׁאָ֣רשְׁאָרשאר עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יִשָּׁאֵר֩יִשָּׁאֵרישאר מֵאַשּׁ֨וּרמֵאַשּׁוּרמאשור וּמִמִּצְרַ֜יִםוּמִמִּצְרַיִםוממצרים וּמִפַּתְר֣וֹסוּמִפַּתְרוֹסומפתרוס וּמִכּ֗וּשׁוּמִכּוּשׁומכוש וּמֵעֵילָ֤םוּמֵעֵילָםומעילם וּמִשִּׁנְעָר֙וּמִשִּׁנְעָרומשנער וּמֵ֣חֲמָ֔תוּמֵחֲמָתומחמת וּמֵאִיֵּ֖יוּמֵאִיֵּיומאיי הַיָּֽםהַיָּםהים׃׃׃ 11:12 וְנָשָׂ֥אוְנָשָׂאונשא נֵס֙נֵסנס לַגּוֹיִ֔םלַגּוֹיִםלגוים וְאָסַ֖ףוְאָסַףואסף נִדְחֵ֣ינִדְחֵינדחי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּנְפֻצ֤וֹתוּנְפֻצוֹתונפצות יְהוּדָה֙יְהוּדָהיהודה יְקַבֵּ֔ץיְקַבֵּץיקבץ מֵאַרְבַּ֖עמֵאַרְבַּעמארבע כַּנְפ֥וֹתכַּנְפוֹתכנפות הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 11:13 וְסָ֙רָה֙וְסָרָהוסרה קִנְאַ֣תקִנְאַתקנאת אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וְצֹרְרֵ֥יוְצֹרְרֵיוצררי יְהוּדָ֖היְהוּדָהיהודה יִכָּרֵ֑תוּיִכָּרֵתוּיכרתו אֶפְרַ֙יִם֙אֶפְרַיִםאפרים לֹֽאלֹאלא־־־יְקַנֵּ֣איְקַנֵּאיקנא אֶתאֶתאת־־־יְהוּדָ֔היְהוּדָהיהודה וִֽיהוּדָ֖הוִיהוּדָהויהודה לֹֽאלֹאלא־־־יָצֹ֥ריָצֹריצר אֶתאֶתאת־־־אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ 11:14 וְעָפ֨וּוְעָפוּועפו בְכָתֵ֤ףבְכָתֵףבכתף פְּלִשְׁתִּים֙פְּלִשְׁתִּיםפלשתים יָ֔מָּהיָמָּהימה יַחְדָּ֖ויַחְדָּויחדו יָבֹ֣זּוּיָבֹזּוּיבזו אֶתאֶתאת־־־בְּנֵיבְּנֵיבני־־־קֶ֑דֶםקֶדֶםקדם אֱד֤וֹםאֱדוֹםאדום וּמוֹאָב֙וּמוֹאָבומואב מִשְׁל֣וֹחמִשְׁלוֹחמשלוח יָדָ֔םיָדָםידם וּבְנֵ֥יוּבְנֵיובני עַמּ֖וֹןעַמּוֹןעמון מִשְׁמַעְתָּֽםמִשְׁמַעְתָּםמשמעתם׃׃׃ 11:15 וְהֶחֱרִ֣יםוְהֶחֱרִיםוהחרים יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֵ֚תאֵתאת לְשׁ֣וֹןלְשׁוֹןלשון יָםיָםים־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְהֵנִ֥יףוְהֵנִיףוהניף יָד֛וֹיָדוֹידו עַלעַלעל־־־הַנָּהָ֖רהַנָּהָרהנהר בַּעְיָ֣םבַּעְיָםבעים רוּח֑וֹרוּחוֹרוחו וְהִכָּ֙הוּ֙וְהִכָּהוּוהכהו לְשִׁבְעָ֣הלְשִׁבְעָהלשבעה נְחָלִ֔יםנְחָלִיםנחלים וְהִדְרִ֖יךְוְהִדְרִיךְוהדריך בַּנְּעָלִֽיםבַּנְּעָלִיםבנעלים׃׃׃ 11:16 וְהָיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה מְסִלָּ֔המְסִלָּהמסלה לִשְׁאָ֣רלִשְׁאָרלשאר עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִשָּׁאֵ֖ריִשָּׁאֵרישאר מֵֽאַשּׁ֑וּרמֵאַשּׁוּרמאשור כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר הָֽיְתָה֙הָיְתָההיתה לְיִשְׂרָאֵ֔ללְיִשְׂרָאֵללישראל בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום עֲלֹת֖וֹעֲלֹתוֹעלתו מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain