Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 13

13:1 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא בָּבֶ֑לבָּבֶלבבל אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָזָ֔החָזָהחזה יְשַׁעְיָ֖הוּיְשַׁעְיָהוּישעיהו בֶּןבֶּןבן־־־אָמֽוֹץאָמוֹץאמוץ׃׃׃ 13:2 עַ֤לעַלעל הַרהַרהר־־־נִשְׁפֶּה֙נִשְׁפֶּהנשפה שְֽׂאוּשְׂאוּשאו־־־נֵ֔סנֵסנס הָרִ֥ימוּהָרִימוּהרימו ק֖וֹלקוֹלקול לָהֶ֑םלָהֶםלהם הָנִ֣יפוּהָנִיפוּהניפו יָ֔דיָדיד וְיָבֹ֖אוּוְיָבֹאוּויבאו פִּתְחֵ֥יפִּתְחֵיפתחי נְדִיבִֽיםנְדִיבִיםנדיבים׃׃׃ 13:3 אֲנִ֥יאֲנִיאני צִוֵּ֖יתִיצִוֵּיתִיצויתי לִמְקֻדָּשָׁ֑ילִמְקֻדָּשָׁילמקדשי גַּ֣םגַּםגם קָרָ֤אתִיקָרָאתִיקראתי גִבּוֹרַי֙גִבּוֹרַיגבורי לְאַפִּ֔ילְאַפִּילאפי עַלִּיזֵ֖יעַלִּיזֵיעליזי גַּאֲוָתִֽיגַּאֲוָתִיגאותי׃׃׃ 13:4 ק֥וֹלקוֹלקול הָמ֛וֹןהָמוֹןהמון בֶּֽהָרִ֖יםבֶּהָרִיםבהרים דְּמ֣וּתדְּמוּתדמות עַםעַםעם־־־רָ֑ברָברב ק֠וֹלקוֹלקול שְׁא֞וֹןשְׁאוֹןשאון מַמְלְכ֤וֹתמַמְלְכוֹתממלכות גּוֹיִם֙גּוֹיִםגוים נֶֽאֱסָפִ֔יםנֶאֱסָפִיםנאספים יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות מְפַקֵּ֖דמְפַקֵּדמפקד צְבָ֥אצְבָאצבא מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 13:5 בָּאִ֛יםבָּאִיםבאים מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ מֶרְחָ֖קמֶרְחָקמרחק מִקְצֵ֣המִקְצֵהמקצה הַשָּׁמָ֑יִםהַשָּׁמָיִםהשמים יְהוָה֙יְהוָהיהוה וּכְלֵ֣יוּכְלֵיוכלי זַעְמ֔וֹזַעְמוֹזעמו לְחַבֵּ֖ללְחַבֵּללחבל כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 13:6 הֵילִ֕ילוּהֵילִילוּהילילו כִּ֥יכִּיכי קָר֖וֹבקָרוֹבקרוב י֣וֹםיוֹםיום יְהוָ֑היְהוָהיהוה כְּשֹׁ֖דכְּשֹׁדכשד מִשַּׁדַּ֥ימִשַּׁדַּימשדי יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 13:7 עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן כָּלכָּלכל־־־יָדַ֣יִםיָדַיִםידים תִּרְפֶּ֑ינָהתִּרְפֶּינָהתרפינה וְכָלוְכָלוכל־־־לְבַ֥בלְבַבלבב אֱנ֖וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש יִמָּסיִמָּסימס׃׃׃ 13:8 וְֽנִבְהָ֓לוּוְנִבְהָלוּונבהלו ׀׀׀ צִירִ֤יםצִירִיםצירים וַֽחֲבָלִים֙וַחֲבָלִיםוחבלים יֹֽאחֵז֔וּןיֹאחֵזוּןיאחזון כַּיּוֹלֵדָ֖הכַּיּוֹלֵדָהכיולדה יְחִיל֑וּןיְחִילוּןיחילון אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־רֵעֵ֙הוּ֙רֵעֵהוּרעהו יִתְמָ֔הוּיִתְמָהוּיתמהו פְּנֵ֥יפְּנֵיפני לְהָבִ֖יםלְהָבִיםלהבים פְּנֵיהֶֽםפְּנֵיהֶםפניהם׃׃׃ 13:9 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה יוֹםיוֹםיום־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּ֔אבָּאבא אַכְזָרִ֥יאַכְזָרִיאכזרי וְעֶבְרָ֖הוְעֶבְרָהועברה וַחֲר֣וֹןוַחֲרוֹןוחרון אָ֑ףאָףאף לָשׂ֤וּםלָשׂוּםלשום הָאָ֙רֶץ֙הָאָרֶץהארץ לְשַׁמָּ֔הלְשַׁמָּהלשמה וְחַטָּאֶ֖יהָוְחַטָּאֶיהָוחטאיה יַשְׁמִ֥ידיַשְׁמִידישמיד מִמֶּֽנָּהמִמֶּנָּהממנה׃׃׃ 13:10 כִּֽיכִּיכי־־־כוֹכְבֵ֤יכוֹכְבֵיכוכבי הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים וּכְסִ֣ילֵיהֶ֔םוּכְסִילֵיהֶםוכסיליהם לֹ֥אלֹאלא יָהֵ֖לּוּיָהֵלּוּיהלו אוֹרָ֑םאוֹרָםאורם חָשַׁ֤ךְחָשַׁךְחשך הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙הַשֶּׁמֶשׁהשמש בְּצֵאת֔וֹבְּצֵאתוֹבצאתו וְיָרֵ֖חַוְיָרֵחַוירח לֹֽאלֹאלא־־־יַגִּ֥יהַיַגִּיהַיגיה אוֹרֽוֹאוֹרוֹאורו׃׃׃ 13:11 וּפָקַדְתִּ֤יוּפָקַדְתִּיופקדתי עַלעַלעל־־־תֵּבֵל֙תֵּבֵלתבל רָעָ֔הרָעָהרעה וְעַלוְעַלועל־־־רְשָׁעִ֖יםרְשָׁעִיםרשעים עֲוֺנָ֑םעֲוֺנָםעונם וְהִשְׁבַּתִּי֙וְהִשְׁבַּתִּיוהשבתי גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון זֵדִ֔יםזֵדִיםזדים וְגַאֲוַ֥תוְגַאֲוַתוגאות עָרִיצִ֖יםעָרִיצִיםעריצים אַשְׁפִּֽילאַשְׁפִּילאשפיל׃׃׃ 13:12 אוֹקִ֥יראוֹקִיראוקיר אֱנ֖וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש מִפָּ֑זמִפָּזמפז וְאָדָ֖םוְאָדָםואדם מִכֶּ֥תֶםמִכֶּתֶםמכתם אוֹפִֽיראוֹפִיראופיר׃׃׃ 13:13 עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן שָׁמַ֣יִםשָׁמַיִםשמים אַרְגִּ֔יזאַרְגִּיזארגיז וְתִרְעַ֥שׁוְתִרְעַשׁותרעש הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ מִמְּקוֹמָ֑הּמִמְּקוֹמָהּממקומה בְּעֶבְרַת֙בְּעֶבְרַתבעברת יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות וּבְי֖וֹםוּבְיוֹםוביום חֲר֥וֹןחֲרוֹןחרון אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ 13:14 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה כִּצְבִ֣יכִּצְבִיכצבי מֻדָּ֔חמֻדָּחמדח וּכְצֹ֖אןוּכְצֹאןוכצאן וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מְקַבֵּ֑ץמְקַבֵּץמקבץ אִ֤ישׁאִישׁאיש אֶלאֶלאל־־־עַמּוֹ֙עַמּוֹעמו יִפְנ֔וּיִפְנוּיפנו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אֶלאֶלאל־־־אַרְצ֖וֹאַרְצוֹארצו יָנֽוּסוּיָנוּסוּינוסו׃׃׃ 13:15 כָּלכָּלכל־־־הַנִּמְצָ֖אהַנִּמְצָאהנמצא יִדָּקֵ֑ריִדָּקֵרידקר וְכָלוְכָלוכל־־־הַנִּסְפֶּ֖ההַנִּסְפֶּההנספה יִפּ֥וֹליִפּוֹליפול בֶּחָֽרֶבבֶּחָרֶבבחרב׃׃׃ 13:16 וְעֹלְלֵיהֶ֥םוְעֹלְלֵיהֶםועלליהם יְרֻטְּשׁ֖וּיְרֻטְּשׁוּירטשו לְעֵֽינֵיהֶ֑םלְעֵינֵיהֶםלעיניהם יִשַּׁ֙סּוּ֙יִשַּׁסּוּישסו בָּֽתֵּיהֶ֔םבָּתֵּיהֶםבתיהם וּנְשֵׁיהֶ֖םוּנְשֵׁיהֶםונשיהם [תִּשָּׁגַלְנָה כ][תִּשָּׁגַלְנָה כ][תשגלנה כ] (תִּשָּׁכַֽבְנָה ק)(תִּשָּׁכַבְנָה ק)(תשכבנה ק)׃׃׃ 13:17 הִנְנִ֛יהִנְנִיהנני מֵעִ֥ירמֵעִירמעיר עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם אֶתאֶתאת־־־מָדָ֑ימָדָימדי אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־כֶּ֙סֶף֙כֶּסֶףכסף לֹ֣אלֹאלא יַחְשֹׁ֔בוּיַחְשֹׁבוּיחשבו וְזָהָ֖בוְזָהָבוזהב לֹ֥אלֹאלא יַחְפְּצוּיַחְפְּצוּיחפצו־־־בֽוֹבוֹבו׃׃׃ 13:18 וּקְשָׁת֖וֹתוּקְשָׁתוֹתוקשתות נְעָרִ֣יםנְעָרִיםנערים תְּרַטַּ֑שְׁנָהתְּרַטַּשְׁנָהתרטשנה וּפְרִיוּפְרִיופרי־־־בֶ֙טֶן֙בֶטֶןבטן לֹ֣אלֹאלא יְרַחֵ֔מוּיְרַחֵמוּירחמו עַלעַלעל־־־בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים לֹֽאלֹאלא־־־תָח֥וּסתָחוּסתחוס עֵינָֽםעֵינָםעינם׃׃׃ 13:19 וְהָיְתָ֤הוְהָיְתָהוהיתה בָבֶל֙בָבֶלבבל צְבִ֣יצְבִיצבי מַמְלָכ֔וֹתמַמְלָכוֹתממלכות תִּפְאֶ֖רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת גְּא֣וֹןגְּאוֹןגאון כַּשְׂדִּ֑יםכַּשְׂדִּיםכשדים כְּמַהְפֵּכַ֣תכְּמַהְפֵּכַתכמהפכת אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים אֶתאֶתאת־־־סְדֹ֖םסְדֹםסדם וְאֶתוְאֶתואת־־־עֲמֹרָֽהעֲמֹרָהעמרה׃׃׃ 13:20 לֹֽאלֹאלא־־־תֵשֵׁ֣בתֵשֵׁבתשב לָנֶ֔צַחלָנֶצַחלנצח וְלֹ֥אוְלֹאולא תִשְׁכֹּ֖ןתִשְׁכֹּןתשכן עַדעַדעד־־־דּ֣וֹרדּוֹרדור וָד֑וֹרוָדוֹרודור וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַהֵ֥ליַהֵליהל שָׁם֙שָׁםשם עֲרָבִ֔יעֲרָבִיערבי וְרֹעִ֖יםוְרֹעִיםורעים לֹאלֹאלא־־־יַרְבִּ֥צוּיַרְבִּצוּירבצו שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 13:21 וְרָבְצוּוְרָבְצוּורבצו־־־שָׁ֣םשָׁםשם צִיִּ֔יםצִיִּיםציים וּמָלְא֥וּוּמָלְאוּומלאו בָתֵּיהֶ֖םבָתֵּיהֶםבתיהם אֹחִ֑יםאֹחִיםאחים וְשָׁ֤כְנוּוְשָׁכְנוּושכנו שָׁם֙שָׁםשם בְּנ֣וֹתבְּנוֹתבנות יַֽעֲנָ֔היַעֲנָהיענה וּשְׂעִירִ֖יםוּשְׂעִירִיםושעירים יְרַקְּדוּיְרַקְּדוּירקדו־־־שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 13:22 וְעָנָ֤הוְעָנָהוענה אִיִּים֙אִיִּיםאיים בְּאַלְמנוֹתָ֔יובְּאַלְמנוֹתָיובאלמנותיו וְתַנִּ֖יםוְתַנִּיםותנים בְּהֵ֣יכְלֵיבְּהֵיכְלֵיבהיכלי עֹ֑נֶגעֹנֶגענג וְקָר֤וֹבוְקָרוֹבוקרוב לָבוֹא֙לָבוֹאלבוא עִתָּ֔הּעִתָּהּעתה וְיָמֶ֖יהָוְיָמֶיהָוימיה לֹ֥אלֹאלא יִמָּשֵֽׁכוּיִמָּשֵׁכוּימשכו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain