Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 14

14:1 כִּי֩כִּיכי יְרַחֵ֨םיְרַחֵםירחם יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶֽתאֶתאת־־־יַעֲקֹ֗ביַעֲקֹביעקב וּבָחַ֥רוּבָחַרובחר עוֹד֙עוֹדעוד בְּיִשְׂרָאֵ֔לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל וְהִנִּיחָ֖םוְהִנִּיחָםוהניחם עַלעַלעל־־־אַדְמָתָ֑םאַדְמָתָםאדמתם וְנִלְוָ֤הוְנִלְוָהונלוה הַגֵּר֙הַגֵּרהגר עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם וְנִסְפְּח֖וּוְנִסְפְּחוּונספחו עַלעַלעל־־־בֵּ֥יתבֵּיתבית יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ 14:2 וּלְקָח֣וּםוּלְקָחוּםולקחום עַמִּים֮עַמִּיםעמים וֶהֱבִיא֣וּםוֶהֱבִיאוּםוהביאום אֶלאֶלאל־־־מְקוֹמָם֒מְקוֹמָםמקומם וְהִֽתְנַחֲל֣וּםוְהִתְנַחֲלוּםוהתנחלום בֵּֽיתבֵּיתבית־־־יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל עַ֚לעַלעל אַדְמַ֣תאַדְמַתאדמת יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַעֲבָדִ֖יםלַעֲבָדִיםלעבדים וְלִשְׁפָח֑וֹתוְלִשְׁפָחוֹתולשפחות וְהָיוּ֙וְהָיוּוהיו שֹׁבִ֣יםשֹׁבִיםשבים לְשֹֽׁבֵיהֶ֔םלְשֹׁבֵיהֶםלשביהם וְרָד֖וּוְרָדוּורדו בְּנֹגְשֵׂיהֶֽםבְּנֹגְשֵׂיהֶםבנגשיהם׃׃׃ ססס 14:3 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה בְּי֨וֹםבְּיוֹםביום הָנִ֤יחַהָנִיחַהניח יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְךָ֔לְךָלך מֵֽעָצְבְּךָ֖מֵעָצְבְּךָמעצבך וּמֵרָגְזֶ֑ךָוּמֵרָגְזֶךָומרגזך וּמִןוּמִןומן־־־הָעֲבֹדָ֥ההָעֲבֹדָההעבדה הַקָּשָׁ֖ההַקָּשָׁההקשה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עֻבַּדעֻבַּדעבד־־־בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 14:4 וְנָשָׂ֜אתָוְנָשָׂאתָונשאת הַמָּשָׁ֥להַמָּשָׁלהמשל הַזֶּ֛ההַזֶּההזה עַלעַלעל־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בָּבֶ֖לבָּבֶלבבל וְאָמָ֑רְתָּוְאָמָרְתָּואמרת אֵ֚יךְאֵיךְאיך שָׁבַ֣תשָׁבַתשבת נֹגֵ֔שׂנֹגֵשׂנגש שָׁבְתָ֖השָׁבְתָהשבתה מַדְהֵבָֽהמַדְהֵבָהמדהבה׃׃׃ 14:5 שָׁבַ֥רשָׁבַרשבר יְהוָ֖היְהוָהיהוה מַטֵּ֣המַטֵּהמטה רְשָׁעִ֑יםרְשָׁעִיםרשעים שֵׁ֖בֶטשֵׁבֶטשבט מֹשְׁלִֽיםמֹשְׁלִיםמשלים׃׃׃ 14:6 מַכֶּ֤המַכֶּהמכה עַמִּים֙עַמִּיםעמים בְּעֶבְרָ֔הבְּעֶבְרָהבעברה מַכַּ֖תמַכַּתמכת בִּלְתִּ֣יבִּלְתִּיבלתי סָרָ֑הסָרָהסרה רֹדֶ֤הרֹדֶהרדה בָאַף֙בָאַףבאף גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים מֻרְדָּ֖ףמֻרְדָּףמרדף בְּלִ֥יבְּלִיבלי חָשָֽׂךְחָשָׂךְחשך׃׃׃ 14:7 נָ֥חָהנָחָהנחה שָׁקְטָ֖השָׁקְטָהשקטה כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ פָּצְח֖וּפָּצְחוּפצחו רִנָּֽהרִנָּהרנה׃׃׃ 14:8 גַּםגַּםגם־־־בְּרוֹשִׁ֛יםבְּרוֹשִׁיםברושים שָׂמְח֥וּשָׂמְחוּשמחו לְךָ֖לְךָלך אַרְזֵ֣יאַרְזֵיארזי לְבָנ֑וֹןלְבָנוֹןלבנון מֵאָ֣זמֵאָזמאז שָׁכַ֔בְתָּשָׁכַבְתָּשכבת לֹֽאלֹאלא־־־יַעֲלֶ֥היַעֲלֶהיעלה הַכֹּרֵ֖תהַכֹּרֵתהכרת עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 14:9 שְׁא֗וֹלשְׁאוֹלשאול מִתַּ֛חַתמִתַּחַתמתחת רָגְזָ֥הרָגְזָהרגזה לְךָ֖לְךָלך לִקְרַ֣אתלִקְרַאתלקראת בּוֹאֶ֑ךָבּוֹאֶךָבואך עוֹרֵ֨רעוֹרֵרעורר לְךָ֤לְךָלך רְפָאִים֙רְפָאִיםרפאים כָּלכָּלכל־־־עַתּ֣וּדֵיעַתּוּדֵיעתודי אָ֔רֶץאָרֶץארץ הֵקִים֙הֵקִיםהקים מִכִּסְאוֹתָ֔םמִכִּסְאוֹתָםמכסאותם כֹּ֖לכֹּלכל מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי גוֹיִֽםגוֹיִםגוים׃׃׃ 14:10 כֻּלָּ֣םכֻּלָּםכלם יַֽעֲנ֔וּיַעֲנוּיענו וְיֹאמְר֖וּוְיֹאמְרוּויאמרו אֵלֶ֑יךָאֵלֶיךָאליך גַּםגַּםגם־־־אַתָּ֛האַתָּהאתה חֻלֵּ֥יתָחֻלֵּיתָחלית כָמ֖וֹנוּכָמוֹנוּכמונו אֵלֵ֥ינוּאֵלֵינוּאלינו נִמְשָֽׁלְתָּנִמְשָׁלְתָּנמשלת׃׃׃ 14:11 הוּרַ֥דהוּרַדהורד שְׁא֛וֹלשְׁאוֹלשאול גְּאוֹנֶ֖ךָגְּאוֹנֶךָגאונך הֶמְיַ֣תהֶמְיַתהמית נְבָלֶ֑יךָנְבָלֶיךָנבליך תַּחְתֶּ֙יךָ֙תַּחְתֶּיךָתחתיך יֻצַּ֣עיֻצַּעיצע רִמָּ֔הרִמָּהרמה וּמְכַסֶּ֖יךָוּמְכַסֶּיךָומכסיך תּוֹלֵעָֽהתּוֹלֵעָהתולעה׃׃׃ 14:12 אֵ֛יךְאֵיךְאיך נָפַ֥לְתָּנָפַלְתָּנפלת מִשָּׁמַ֖יִםמִשָּׁמַיִםמשמים הֵילֵ֣להֵילֵלהילל בֶּןבֶּןבן־־־שָׁ֑חַרשָׁחַרשחר נִגְדַּ֣עְתָּנִגְדַּעְתָּנגדעת לָאָ֔רֶץלָאָרֶץלארץ חוֹלֵ֖שׁחוֹלֵשׁחולש עַלעַלעל־־־גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 14:13 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה אָמַ֤רְתָּאָמַרְתָּאמרת בִֽלְבָבְךָ֙בִלְבָבְךָבלבבך הַשָּׁמַ֣יִםהַשָּׁמַיִםהשמים אֶֽעֱלֶ֔האֶעֱלֶהאעלה מִמַּ֥עַלמִמַּעַלממעל לְכֽוֹכְבֵילְכוֹכְבֵילכוכבי־־־אֵ֖לאֵלאל אָרִ֣יםאָרִיםארים כִּסְאִ֑יכִּסְאִיכסאי וְאֵשֵׁ֥בוְאֵשֵׁבואשב בְּהַרבְּהַרבהר־־־מוֹעֵ֖דמוֹעֵדמועד בְּיַרְכְּתֵ֥יבְּיַרְכְּתֵיבירכתי צָפֽוֹןצָפוֹןצפון׃׃׃ 14:14 אֶעֱלֶ֖האֶעֱלֶהאעלה עַלעַלעל־־־בָּ֣מֳתֵיבָּמֳתֵיבמתי עָ֑בעָבעב אֶדַּמֶּ֖האֶדַּמֶּהאדמה לְעֶלְיֽוֹןלְעֶלְיוֹןלעליון׃׃׃ 14:15 אַ֧ךְאַךְאך אֶלאֶלאל־־־שְׁא֛וֹלשְׁאוֹלשאול תּוּרָ֖דתּוּרָדתורד אֶלאֶלאל־־־יַרְכְּתֵייַרְכְּתֵיירכתי־־־בֽוֹרבוֹרבור׃׃׃ 14:16 רֹאֶ֙יךָ֙רֹאֶיךָראיך אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך יַשְׁגִּ֔יחוּיַשְׁגִּיחוּישגיחו אֵלֶ֖יךָאֵלֶיךָאליך יִתְבּוֹנָ֑נוּיִתְבּוֹנָנוּיתבוננו הֲזֶ֤ההֲזֶההזה הָאִישׁ֙הָאִישׁהאיש מַרְגִּ֣יזמַרְגִּיזמרגיז הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ מַרְעִ֖ישׁמַרְעִישׁמרעיש מַמְלָכֽוֹתמַמְלָכוֹתממלכות׃׃׃ 14:17 שָׂ֥םשָׂםשם תֵּבֵ֛לתֵּבֵלתבל כַּמִּדְבָּ֖רכַּמִּדְבָּרכמדבר וְעָרָ֣יווְעָרָיוועריו הָרָ֑סהָרָסהרס אֲסִירָ֖יואֲסִירָיואסיריו לֹאלֹאלא־־־פָ֥תַחפָתַחפתח בָּֽיְתָהבָּיְתָהביתה׃׃׃ 14:18 כָּלכָּלכל־־־מַלְכֵ֥ימַלְכֵימלכי גוֹיִ֖םגוֹיִםגוים כֻּלָּ֑םכֻּלָּםכלם שָׁכְב֥וּשָׁכְבוּשכבו בְכָב֖וֹדבְכָבוֹדבכבוד אִ֥ישׁאִישׁאיש בְּבֵיתֽוֹבְּבֵיתוֹבביתו׃׃׃ 14:19 וְאַתָּ֞הוְאַתָּהואתה הָשְׁלַ֤כְתָּהָשְׁלַכְתָּהשלכת מִֽקִּבְרְךָ֙מִקִּבְרְךָמקברך כְּנֵ֣צֶרכְּנֵצֶרכנצר נִתְעָ֔בנִתְעָבנתעב לְב֥וּשׁלְבוּשׁלבוש הֲרֻגִ֖יםהֲרֻגִיםהרגים מְטֹ֣עֲנֵימְטֹעֲנֵימטעני חָ֑רֶבחָרֶבחרב יוֹרְדֵ֥ייוֹרְדֵייורדי אֶלאֶלאל־־־אַבְנֵיאַבְנֵיאבני־־־ב֖וֹרבוֹרבור כְּפֶ֥גֶרכְּפֶגֶרכפגר מוּבָֽסמוּבָסמובס׃׃׃ 14:20 לֹֽאלֹאלא־־־תֵחַ֤דתֵחַדתחד אִתָּם֙אִתָּםאתם בִּקְבוּרָ֔הבִּקְבוּרָהבקבורה כִּֽיכִּיכי־־־אַרְצְךָ֥אַרְצְךָארצך שִׁחַ֖תָּשִׁחַתָּשחת עַמְּךָ֣עַמְּךָעמך הָרָ֑גְתָּהָרָגְתָּהרגת לֹֽאלֹאלא־־־יִקָּרֵ֥איִקָּרֵאיקרא לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם זֶ֥רַעזֶרַעזרע מְרֵעִֽיםמְרֵעִיםמרעים׃׃׃ 14:21 הָכִ֧ינוּהָכִינוּהכינו לְבָנָ֛יולְבָנָיולבניו מַטְבֵּ֖חַמַטְבֵּחַמטבח בַּעֲוֺ֣ןבַּעֲוֺןבעון אֲבוֹתָ֑םאֲבוֹתָםאבותם בַּלבַּלבל־־־יָקֻ֙מוּ֙יָקֻמוּיקמו וְיָ֣רְשׁוּוְיָרְשׁוּוירשו אָ֔רֶץאָרֶץארץ וּמָלְא֥וּוּמָלְאוּומלאו פְנֵֽיפְנֵיפני־־־תֵבֵ֖לתֵבֵלתבל עָרִֽיםעָרִיםערים׃׃׃ 14:22 וְקַמְתִּ֣יוְקַמְתִּיוקמתי עֲלֵיהֶ֔םעֲלֵיהֶםעליהם נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות וְהִכְרַתִּ֨יוְהִכְרַתִּיוהכרתי לְבָבֶ֜ללְבָבֶללבבל שֵׁ֥םשֵׁםשם וּשְׁאָ֛רוּשְׁאָרושאר וְנִ֥יןוְנִיןונין וָנֶ֖כֶדוָנֶכֶדונכד נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 14:23 וְשַׂמְתִּ֛יהָוְשַׂמְתִּיהָושמתיה לְמוֹרַ֥שׁלְמוֹרַשׁלמורש קִפֹּ֖דקִפֹּדקפד וְאַגְמֵיוְאַגְמֵיואגמי־־־מָ֑יִםמָיִםמים וְטֵֽאטֵאתִ֙יהָ֙וְטֵאטֵאתִיהָוטאטאתיה בְּמַטְאֲטֵ֣אבְּמַטְאֲטֵאבמטאטא הַשְׁמֵ֔דהַשְׁמֵדהשמד נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ פפפ
14:24 נִשְׁבַּ֛ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר אִםאִםאם־־־לֹ֞אלֹאלא כַּאֲשֶׁ֤רכַּאֲשֶׁרכאשר דִּמִּ֙יתִי֙דִּמִּיתִידמיתי כֵּ֣ןכֵּןכן הָיָ֔תָההָיָתָההיתה וְכַאֲשֶׁ֥רוְכַאֲשֶׁרוכאשר יָעַ֖צְתִּייָעַצְתִּייעצתי הִ֥יאהִיאהיא תָקֽוּםתָקוּםתקום׃׃׃ 14:25 לִשְׁבֹּ֤רלִשְׁבֹּרלשבר אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור בְּאַרְצִ֔יבְּאַרְצִיבארצי וְעַלוְעַלועל־־־הָרַ֖יהָרַיהרי אֲבוּסֶ֑נּוּאֲבוּסֶנּוּאבוסנו וְסָ֤רוְסָרוסר מֵֽעֲלֵיהֶם֙מֵעֲלֵיהֶםמעליהם עֻלּ֔וֹעֻלּוֹעלו וְסֻ֨בֳּל֔וֹוְסֻבֳּלוֹוסבלו מֵעַ֥למֵעַלמעל שִׁכְמ֖וֹשִׁכְמוֹשכמו יָסֽוּריָסוּריסור׃׃׃ 14:26 זֹ֛אתזֹאתזאת הָעֵצָ֥ההָעֵצָההעצה הַיְּעוּצָ֖ההַיְּעוּצָההיעוצה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְזֹ֛אתוְזֹאתוזאת הַיָּ֥דהַיָּדהיד הַנְּטוּיָ֖ההַנְּטוּיָההנטויה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 14:27 כִּֽיכִּיכי־־־יְהוָ֧היְהוָהיהוה צְבָא֛וֹתצְבָאוֹתצבאות יָעָ֖ץיָעָץיעץ וּמִ֣יוּמִיומי יָפֵ֑ריָפֵריפר וְיָד֥וֹוְיָדוֹוידו הַנְּטוּיָ֖ההַנְּטוּיָההנטויה וּֽמִ֥יוּמִיומי יְשִׁיבֶֽנָּהיְשִׁיבֶנָּהישיבנה׃׃׃ פפפ
14:28 בִּשְׁנַתבִּשְׁנַתבשנת־־־מ֖וֹתמוֹתמות הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך אָחָ֑זאָחָזאחז הָיָ֖ההָיָההיה הַמַּשָּׂ֥אהַמַּשָּׂאהמשא הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 14:29 אַֽלאַלאל־־־תִּשְׂמְחִ֤יתִּשְׂמְחִיתשמחי פְלֶ֙שֶׁת֙פְלֶשֶׁתפלשת כֻּלֵּ֔ךְכֻּלֵּךְכלך כִּ֥יכִּיכי נִשְׁבַּ֖רנִשְׁבַּרנשבר שֵׁ֣בֶטשֵׁבֶטשבט מַכֵּ֑ךְמַכֵּךְמכך כִּֽיכִּיכי־־־מִשֹּׁ֤רֶשׁמִשֹּׁרֶשׁמשרש נָחָשׁ֙נָחָשׁנחש יֵ֣צֵאיֵצֵאיצא צֶ֔פַעצֶפַעצפע וּפִרְי֖וֹוּפִרְיוֹופריו שָׂרָ֥ףשָׂרָףשרף מְעוֹפֵֽףמְעוֹפֵףמעופף׃׃׃ 14:30 וְרָעוּ֙וְרָעוּורעו בְּכוֹרֵ֣יבְּכוֹרֵיבכורי דַלִּ֔יםדַלִּיםדלים וְאֶבְיוֹנִ֖יםוְאֶבְיוֹנִיםואביונים לָבֶ֣טַחלָבֶטַחלבטח יִרְבָּ֑צוּיִרְבָּצוּירבצו וְהֵמַתִּ֤יוְהֵמַתִּיוהמתי בָֽרָעָב֙בָרָעָבברעב שָׁרְשֵׁ֔ךְשָׁרְשֵׁךְשרשך וּשְׁאֵרִיתֵ֖ךְוּשְׁאֵרִיתֵךְושאריתך יַהֲרֹֽגיַהֲרֹגיהרג׃׃׃ 14:31 הֵילִ֤ילִֽיהֵילִילִיהילילי שַׁ֙עַר֙שַׁעַרשער זַֽעֲקִיזַעֲקִיזעקי־־־עִ֔ירעִירעיר נָמ֖וֹגנָמוֹגנמוג פְּלֶ֣שֶׁתפְּלֶשֶׁתפלשת כֻּלֵּ֑ךְכֻּלֵּךְכלך כִּ֤יכִּיכי מִצָּפוֹן֙מִצָּפוֹןמצפון עָשָׁ֣ןעָשָׁןעשן בָּ֔אבָּאבא וְאֵ֥יןוְאֵיןואין בּוֹדֵ֖דבּוֹדֵדבודד בְּמוֹעָדָֽיובְּמוֹעָדָיובמועדיו׃׃׃ 14:32 וּמַֽהוּמַהומה־־־יַּעֲנֶ֖היַּעֲנֶהיענה מַלְאֲכֵימַלְאֲכֵימלאכי־־־ג֑וֹיגוֹיגוי כִּ֤יכִּיכי יְהוָה֙יְהוָהיהוה יִסַּ֣דיִסַּדיסד צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון וּבָ֥הּוּבָהּובה יֶחֱס֖וּיֶחֱסוּיחסו עֲנִיֵּ֥יעֲנִיֵּיעניי עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain