Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 19

19:1 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים הִנֵּ֨ההִנֵּההנה יְהוָ֜היְהוָהיהוה רֹכֵ֨ברֹכֵברכב עַלעַלעל־־־עָ֥בעָבעב קַל֙קַלקל וּבָ֣אוּבָאובא מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וְנָע֞וּוְנָעוּונעו אֱלִילֵ֤יאֱלִילֵיאלילי מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים מִפָּנָ֔יומִפָּנָיומפניו וּלְבַ֥בוּלְבַבולבב מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים יִמַּ֥סיִמַּסימס בְּקִרְבּֽוֹבְּקִרְבּוֹבקרבו׃׃׃ 19:2 וְסִכְסַכְתִּ֤יוְסִכְסַכְתִּיוסכסכתי מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים בְּמִצְרַ֔יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וְנִלְחֲמ֥וּוְנִלְחֲמוּונלחמו אִישׁאִישׁאיש־־־בְּאָחִ֖יובְּאָחִיובאחיו וְאִ֣ישׁוְאִישׁואיש בְּרֵעֵ֑הוּבְּרֵעֵהוּברעהו עִ֣ירעִירעיר בְּעִ֔ירבְּעִירבעיר מַמְלָכָ֖המַמְלָכָהממלכה בְּמַמְלָכָֽהבְּמַמְלָכָהבממלכה׃׃׃ 19:3 וְנָבְקָ֤הוְנָבְקָהונבקה רֽוּחַרוּחַרוח־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים בְּקִרְבּ֔וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו וַעֲצָת֖וֹוַעֲצָתוֹועצתו אֲבַלֵּ֑עַאֲבַלֵּעַאבלע וְדָרְשׁ֤וּוְדָרְשׁוּודרשו אֶלאֶלאל־־־הָֽאֱלִילִים֙הָאֱלִילִיםהאלילים וְאֶלוְאֶלואל־־־הָ֣אִטִּ֔יםהָאִטִּיםהאטים וְאֶלוְאֶלואל־־־הָאֹב֖וֹתהָאֹבוֹתהאבות וְאֶלוְאֶלואל־־־הַיִּדְּעֹנִֽיםהַיִּדְּעֹנִיםהידענים׃׃׃ 19:4 וְסִכַּרְתִּי֙וְסִכַּרְתִּיוסכרתי אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים בְּיַ֖דבְּיַדביד אֲדֹנִ֣יםאֲדֹנִיםאדנים קָשֶׁ֑הקָשֶׁהקשה וּמֶ֤לֶךְוּמֶלֶךְומלך עַז֙עַזעז יִמְשָׁליִמְשָׁלימשל־־־בָּ֔םבָּםבם נְאֻ֥םנְאֻםנאם הָאָד֖וֹןהָאָדוֹןהאדון יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ 19:5 וְנִשְּׁתוּוְנִשְּׁתוּונשתו־־־מַ֖יִםמַיִםמים מֵֽהַיָּ֑םמֵהַיָּםמהים וְנָהָ֖רוְנָהָרונהר יֶחֱרַ֥ביֶחֱרַביחרב וְיָבֵֽשׁוְיָבֵשׁויבש׃׃׃ 19:6 וְהֶאֶזְנִ֣יחוּוְהֶאֶזְנִיחוּוהאזניחו נְהָר֔וֹתנְהָרוֹתנהרות דָּלֲל֥וּדָּלֲלוּדללו וְחָרְב֖וּוְחָרְבוּוחרבו יְאֹרֵ֣ייְאֹרֵייארי מָצ֑וֹרמָצוֹרמצור קָנֶ֥הקָנֶהקנה וָס֖וּףוָסוּףוסוף קָמֵֽלוּקָמֵלוּקמלו׃׃׃ 19:7 עָר֥וֹתעָרוֹתערות עַלעַלעל־־־יְא֖וֹריְאוֹריאור עַלעַלעל־־־פִּ֣יפִּיפי יְא֑וֹריְאוֹריאור וְכֹל֙וְכֹלוכל מִזְרַ֣עמִזְרַעמזרע יְא֔וֹריְאוֹריאור יִיבַ֥שׁיִיבַשׁייבש נִדַּ֖ףנִדַּףנדף וְאֵינֶֽנּוּוְאֵינֶנּוּואיננו׃׃׃ 19:8 וְאָנוּ֙וְאָנוּואנו הַדַּיָּגִ֔יםהַדַּיָּגִיםהדיגים וְאָ֣בְל֔וּוְאָבְלוּואבלו כָּלכָּלכל־־־מַשְׁלִיכֵ֥ימַשְׁלִיכֵימשליכי בַיְא֖וֹרבַיְאוֹרביאור חַכָּ֑החַכָּהחכה וּפֹרְשֵׂ֥יוּפֹרְשֵׂיופרשי מִכְמֹ֛רֶתמִכְמֹרֶתמכמרת עַלעַלעל־־־פְּנֵיפְּנֵיפני־־־מַ֖יִםמַיִםמים אֻמְלָֽלוּאֻמְלָלוּאמללו׃׃׃ 19:9 וּבֹ֛שׁוּוּבֹשׁוּובשו עֹבְדֵ֥יעֹבְדֵיעבדי פִשְׁתִּ֖יםפִשְׁתִּיםפשתים שְׂרִיק֑וֹתשְׂרִיקוֹתשריקות וְאֹרְגִ֖יםוְאֹרְגִיםוארגים חוֹרָֽיחוֹרָיחורי׃׃׃ 19:10 וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו שָׁתֹתֶ֖יהָשָׁתֹתֶיהָשתתיה מְדֻכָּאִ֑יםמְדֻכָּאִיםמדכאים כָּלכָּלכל־־־עֹ֥שֵׂיעֹשֵׂיעשי שֶׂ֖כֶרשֶׂכֶרשכר אַגְמֵיאַגְמֵיאגמי־־־נָֽפֶשׁנָפֶשׁנפש׃׃׃ 19:11 אַךְאַךְאך־־־אֱוִלִים֙אֱוִלִיםאולים שָׂ֣רֵישָׂרֵישרי צֹ֔עַןצֹעַןצען חַכְמֵי֙חַכְמֵיחכמי יֹעֲצֵ֣ייֹעֲצֵייעצי פַרְעֹ֔הפַרְעֹהפרעה עֵצָ֖העֵצָהעצה נִבְעָרָ֑הנִבְעָרָהנבערה אֵ֚יךְאֵיךְאיך תֹּאמְר֣וּתֹּאמְרוּתאמרו אֶלאֶלאל־־־פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה בֶּןבֶּןבן־־־חֲכָמִ֥יםחֲכָמִיםחכמים אֲנִ֖יאֲנִיאני בֶּןבֶּןבן־־־מַלְכֵימַלְכֵימלכי־־־קֶֽדֶםקֶדֶםקדם׃׃׃ 19:12 אַיָּם֙אַיָּםאים אֵפ֣וֹאאֵפוֹאאפוא חֲכָמֶ֔יךָחֲכָמֶיךָחכמיך וְיַגִּ֥ידוּוְיַגִּידוּויגידו נָ֖אנָאנא לָ֑ךְלָךְלך וְיֵ֣דְע֔וּוְיֵדְעוּוידעו מַהמַהמה־־־יָּעַ֛ץיָּעַץיעץ יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות עַלעַלעל־־־מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 19:13 נֽוֹאֲלוּ֙נוֹאֲלוּנואלו שָׂ֣רֵישָׂרֵישרי צֹ֔עַןצֹעַןצען נִשְּׁא֖וּנִשְּׁאוּנשאו שָׂ֣רֵישָׂרֵישרי נֹ֑ףנֹףנף הִתְע֥וּהִתְעוּהתעו אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים פִּנַּ֥תפִּנַּתפנת שְׁבָטֶֽיהָשְׁבָטֶיהָשבטיה׃׃׃ 19:14 יְהוָ֛היְהוָהיהוה מָסַ֥ךְמָסַךְמסך בְּקִרְבָּ֖הּבְּקִרְבָּהּבקרבה ר֣וּחַרוּחַרוח עִוְעִ֑יםעִוְעִיםעועים וְהִתְע֤וּוְהִתְעוּוהתעו אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים בְּכָֽלבְּכָלבכל־־־מַעֲשֵׂ֔הוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו כְּהִתָּע֥וֹתכְּהִתָּעוֹתכהתעות שִׁכּ֖וֹרשִׁכּוֹרשכור בְּקִיאֽוֹבְּקִיאוֹבקיאו׃׃׃ 19:15 וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה לְמִצְרַ֖יִםלְמִצְרַיִםלמצרים מַֽעֲשֶׂ֑המַעֲשֶׂהמעשה אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר יַעֲשֶׂ֛היַעֲשֶׂהיעשה רֹ֥אשׁרֹאשׁראש וְזָנָ֖בוְזָנָבוזנב כִּפָּ֥הכִּפָּהכפה וְאַגְמֽוֹןוְאַגְמוֹןואגמון׃׃׃ ססס 19:16 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יִֽהְיֶ֥היִהְיֶהיהיה מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים כַּנָּשִׁ֑יםכַּנָּשִׁיםכנשים וְחָרַ֣דוְחָרַדוחרד ׀׀׀ וּפָחַ֗דוּפָחַדופחד מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני תְּנוּפַת֙תְּנוּפַתתנופת יַדיַדיד־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֖וּאהוּאהוא מֵנִ֥יףמֵנִיףמניף עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 19:17 וְ֠הָיְתָהוְהָיְתָהוהיתה אַדְמַ֨תאַדְמַתאדמת יְהוּדָ֤היְהוּדָהיהודה לְמִצְרַ֙יִם֙לְמִצְרַיִםלמצרים לְחָגָּ֔אלְחָגָּאלחגא כֹּל֩כֹּלכל אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יַזְכִּ֥יריַזְכִּיריזכיר אֹתָ֛הּאֹתָהּאתה אֵלָ֖יואֵלָיואליו יִפְחָ֑דיִפְחָדיפחד מִפְּנֵ֗ימִפְּנֵימפני עֲצַת֙עֲצַתעצת יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־ה֖וּאהוּאהוא יוֹעֵ֥ץיוֹעֵץיועץ עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ ססס 19:18 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֡וּאהַהוּאההוא יִהְיוּ֩יִהְיוּיהיו חָמֵ֨שׁחָמֵשׁחמש עָרִ֜יםעָרִיםערים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים מְדַבְּרוֹת֙מְדַבְּרוֹתמדברות שְׂפַ֣תשְׂפַתשפת כְּנַ֔עַןכְּנַעַןכנען וְנִשְׁבָּע֖וֹתוְנִשְׁבָּעוֹתונשבעות לַיהוָ֣הלַיהוָהליהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות עִ֣ירעִירעיר הַהֶ֔רֶסהַהֶרֶסההרס יֵאָמֵ֖ריֵאָמֵריאמר לְאֶחָֽתלְאֶחָתלאחת׃׃׃ ססס 19:19 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִֽהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה מִזְבֵּ֙חַ֙מִזְבֵּחַמזבח לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה בְּת֖וֹךְבְּתוֹךְבתוך אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וּמַצֵּבָ֥הוּמַצֵּבָהומצבה אֵֽצֶלאֵצֶלאצל־־־גְּבוּלָ֖הּגְּבוּלָהּגבולה לַֽיהוָֽהלַיהוָהליהוה׃׃׃ 19:20 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה לְא֥וֹתלְאוֹתלאות וּלְעֵ֛דוּלְעֵדולעד לַֽיהוָ֥הלַיהוָהליהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים כִּֽיכִּיכי־־־יִצְעֲק֤וּיִצְעֲקוּיצעקו אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני לֹֽחֲצִ֔יםלֹחֲצִיםלחצים וְיִשְׁלַ֥חוְיִשְׁלַחוישלח לָהֶ֛םלָהֶםלהם מוֹשִׁ֥יעַמוֹשִׁיעַמושיע וָרָ֖בוָרָבורב וְהִצִּילָֽםוְהִצִּילָםוהצילם׃׃׃ 19:21 וְנוֹדַ֤עוְנוֹדַעונודע יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְמִצְרַ֔יִםלְמִצְרַיִםלמצרים וְיָדְע֥וּוְיָדְעוּוידעו מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וְעָֽבְדוּ֙וְעָבְדוּועבדו זֶ֣בַחזֶבַחזבח וּמִנְחָ֔הוּמִנְחָהומנחה וְנָדְרוּוְנָדְרוּונדרו־־־נֵ֥דֶרנֵדֶרנדר לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה וְשִׁלֵּֽמוּוְשִׁלֵּמוּושלמו׃׃׃ 19:22 וְנָגַ֧ףוְנָגַףונגף יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים נָגֹ֣ףנָגֹףנגף וְרָפ֑וֹאוְרָפוֹאורפוא וְשָׁ֙בוּ֙וְשָׁבוּושבו עַדעַדעד־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְנֶעְתַּ֥רוְנֶעְתַּרונעתר לָהֶ֖םלָהֶםלהם וּרְפָאָֽםוּרְפָאָםורפאם׃׃׃ 19:23 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא תִּהְיֶ֨התִּהְיֶהתהיה מְסִלָּ֤המְסִלָּהמסלה מִמִּצְרַ֙יִם֙מִמִּצְרַיִםממצרים אַשּׁ֔וּרָהאַשּׁוּרָהאשורה וּבָֽאוּבָאובא־־־אַשּׁ֥וּראַשּׁוּראשור בְּמִצְרַ֖יִםבְּמִצְרַיִםבמצרים וּמִצְרַ֣יִםוּמִצְרַיִםומצרים בְּאַשּׁ֑וּרבְּאַשּׁוּרבאשור וְעָבְד֥וּוְעָבְדוּועבדו מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים אֶתאֶתאת־־־אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ ססס 19:24 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל שְׁלִ֣ישִׁיָּ֔השְׁלִישִׁיָּהשלישיה לְמִצְרַ֖יִםלְמִצְרַיִםלמצרים וּלְאַשּׁ֑וּרוּלְאַשּׁוּרולאשור בְּרָכָ֖הבְּרָכָהברכה בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 19:25 אֲשֶׁ֧ראֲשֶׁראשר בֵּרֲכ֛וֹבֵּרֲכוֹברכו יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר בָּר֨וּךְבָּרוּךְברוך עַמִּ֜יעַמִּיעמי מִצְרַ֗יִםמִצְרַיִםמצרים וּמַעֲשֵׂ֤הוּמַעֲשֵׂהומעשה יָדַי֙יָדַיידי אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וְנַחֲלָתִ֖יוְנַחֲלָתִיונחלתי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain