Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 21

21:1 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא מִדְבַּרמִדְבַּרמדבר־־־יָ֑םיָםים כְּסוּפ֤וֹתכְּסוּפוֹתכסופות בַּנֶּ֙גֶב֙בַּנֶּגֶבבנגב לַֽחֲלֹ֔ףלַחֲלֹףלחלף מִמִּדְבָּ֣רמִמִּדְבָּרממדבר בָּ֔אבָּאבא מֵאֶ֖רֶץמֵאֶרֶץמארץ נוֹרָאָֽהנוֹרָאָהנוראה׃׃׃ 21:2 חָז֥וּתחָזוּתחזות קָשָׁ֖הקָשָׁהקשה הֻגַּדהֻגַּדהגד־־־לִ֑ילִילי הַבּוֹגֵ֤דהַבּוֹגֵדהבוגד ׀׀׀ בּוֹגֵד֙בּוֹגֵדבוגד וְהַשּׁוֹדֵ֣דוְהַשּׁוֹדֵדוהשודד ׀׀׀ שׁוֹדֵ֔דשׁוֹדֵדשודד עֲלִ֤יעֲלִיעלי עֵילָם֙עֵילָםעילם צוּרִ֣יצוּרִיצורי מָדַ֔ימָדַימדי כָּלכָּלכל־־־אַנְחָתָ֖האַנְחָתָהאנחתה הִשְׁבַּֽתִּיהִשְׁבַּתִּיהשבתי׃׃׃ 21:3 עַלעַלעל־־־כֵּ֗ןכֵּןכן מָלְא֤וּמָלְאוּמלאו מָתְנַי֙מָתְנַימתני חַלְחָלָ֔החַלְחָלָהחלחלה צִירִ֣יםצִירִיםצירים אֲחָז֔וּנִיאֲחָזוּנִיאחזוני כְּצִירֵ֖יכְּצִירֵיכצירי יֽוֹלֵדָ֑היוֹלֵדָהיולדה נַעֲוֵ֣יתִינַעֲוֵיתִינעויתי מִשְּׁמֹ֔עַמִשְּׁמֹעַמשמע נִבְהַ֖לְתִּינִבְהַלְתִּינבהלתי מֵרְאֽוֹתמֵרְאוֹתמראות׃׃׃ 21:4 תָּעָ֣התָּעָהתעה לְבָבִ֔ילְבָבִילבבי פַּלָּצ֖וּתפַּלָּצוּתפלצות בִּֽעֲתָ֑תְנִיבִּעֲתָתְנִיבעתתני אֵ֚תאֵתאת נֶ֣שֶׁףנֶשֶׁףנשף חִשְׁקִ֔יחִשְׁקִיחשקי שָׂ֥םשָׂםשם לִ֖ילִילי לַחֲרָדָֽהלַחֲרָדָהלחרדה׃׃׃ 21:5 עָרֹ֧ךְעָרֹךְערך הַשֻּׁלְחָ֛ןהַשֻּׁלְחָןהשלחן צָפֹ֥הצָפֹהצפה הַצָּפִ֖יתהַצָּפִיתהצפית אָכ֣וֹלאָכוֹלאכול שָׁתֹ֑השָׁתֹהשתה ק֥וּמוּקוּמוּקומו הַשָּׂרִ֖יםהַשָּׂרִיםהשרים מִשְׁח֥וּמִשְׁחוּמשחו מָגֵֽןמָגֵןמגן׃׃׃ פפפ
21:6 כִּ֣יכִּיכי כֹ֥הכֹהכה אָמַ֛ראָמַראמר אֵלַ֖יאֵלַיאלי אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני לֵ֚ךְלֵךְלך הַעֲמֵ֣דהַעֲמֵדהעמד הַֽמְצַפֶּ֔ההַמְצַפֶּההמצפה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יִרְאֶ֖היִרְאֶהיראה יַגִּֽידיַגִּידיגיד׃׃׃ 21:7 וְרָ֣אָהוְרָאָהוראה רֶ֗כֶברֶכֶברכב צֶ֚מֶדצֶמֶדצמד פָּֽרָשִׁ֔יםפָּרָשִׁיםפרשים רֶ֥כֶברֶכֶברכב חֲמ֖וֹרחֲמוֹרחמור רֶ֣כֶברֶכֶברכב גָּמָ֑לגָּמָלגמל וְהִקְשִׁ֥יבוְהִקְשִׁיבוהקשיב קֶ֖שֶׁבקֶשֶׁבקשב רַברַברב־־־קָֽשֶׁבקָשֶׁבקשב׃׃׃ 21:8 וַיִּקְרָ֖אוַיִּקְרָאויקרא אַרְיֵ֑האַרְיֵהאריה עַלעַלעל־־־מִצְפֶּ֣המִצְפֶּהמצפה ׀׀׀ אֲדֹנָ֗יאֲדֹנָיאדני אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי עֹמֵ֤דעֹמֵדעמד תָּמִיד֙תָּמִידתמיד יוֹמָ֔םיוֹמָםיומם וְעַלוְעַלועל־־־מִ֨שְׁמַרְתִּ֔ימִשְׁמַרְתִּימשמרתי אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי נִצָּ֖בנִצָּבנצב כָּלכָּלכל־־־הַלֵּילֽוֹתהַלֵּילוֹתהלילות׃׃׃ 21:9 וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־זֶ֥הזֶהזה בָא֙בָאבא רֶ֣כֶברֶכֶברכב אִ֔ישׁאִישׁאיש צֶ֖מֶדצֶמֶדצמד פָּֽרָשִׁ֑יםפָּרָשִׁיםפרשים וַיַּ֣עַןוַיַּעַןויען וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָפְלָ֤הנָפְלָהנפלה נָֽפְלָה֙נָפְלָהנפלה בָּבֶ֔לבָּבֶלבבל וְכָלוְכָלוכל־־־פְּסִילֵ֥יפְּסִילֵיפסילי אֱלֹהֶ֖יהָאֱלֹהֶיהָאלהיה שִׁבַּ֥רשִׁבַּרשבר לָאָֽרֶץלָאָרֶץלארץ׃׃׃ 21:10 מְדֻשָׁתִ֖ימְדֻשָׁתִימדשתי וּבֶןוּבֶןובן־־־גָּרְנִ֑יגָּרְנִיגרני אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר שָׁמַ֗עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי מֵאֵ֨תמֵאֵתמאת יְהוָ֧היְהוָהיהוה צְבָא֛וֹתצְבָאוֹתצבאות אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל הִגַּ֥דְתִּיהִגַּדְתִּיהגדתי לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ ססס 21:11 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא דּוּמָ֑הדּוּמָהדומה אֵלַי֙אֵלַיאלי קֹרֵ֣אקֹרֵאקרא מִשֵּׂעִ֔ירמִשֵּׂעִירמשעיר שֹׁמֵר֙שֹׁמֵרשמר מַהמַהמה־־־מִלַּ֔יְלָהמִלַּיְלָהמלילה שֹׁמֵ֖רשֹׁמֵרשמר מַהמַהמה־־־מִלֵּֽילמִלֵּילמליל׃׃׃ 21:12 אָמַ֣ראָמַראמר שֹׁמֵ֔רשֹׁמֵרשמר אָתָ֥האָתָהאתה בֹ֖קֶרבֹקֶרבקר וְגַםוְגַםוגם־־־לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה אִםאִםאם־־־תִּבְעָי֥וּןתִּבְעָיוּןתבעיון בְּעָ֖יוּבְּעָיוּבעיו שֻׁ֥בוּשֻׁבוּשבו אֵתָֽיוּאֵתָיוּאתיו׃׃׃ ססס 21:13 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא בַּעְרָ֑בבַּעְרָבבערב בַּיַּ֤עַרבַּיַּעַרביער בַּעְרַב֙בַּעְרַבבערב תָּלִ֔ינוּתָּלִינוּתלינו אֹֽרְח֖וֹתאֹרְחוֹתארחות דְּדָנִֽיםדְּדָנִיםדדנים׃׃׃ 21:14 לִקְרַ֥אתלִקְרַאתלקראת צָמֵ֖אצָמֵאצמא הֵתָ֣יוּהֵתָיוּהתיו מָ֑יִםמָיִםמים יֹשְׁבֵי֙יֹשְׁבֵיישבי אֶ֣רֶץאֶרֶץארץ תֵּימָ֔אתֵּימָאתימא בְּלַחְמ֖וֹבְּלַחְמוֹבלחמו קִדְּמ֥וּקִדְּמוּקדמו נֹדֵֽדנֹדֵדנדד׃׃׃ 21:15 כִּֽיכִּיכי־־־מִפְּנֵ֥ימִפְּנֵימפני חֲרָב֖וֹתחֲרָבוֹתחרבות נָדָ֑דוּנָדָדוּנדדו מִפְּנֵ֣ימִפְּנֵימפני ׀׀׀ חֶ֣רֶבחֶרֶבחרב נְטוּשָׁ֗הנְטוּשָׁהנטושה וּמִפְּנֵי֙וּמִפְּנֵיומפני קֶ֣שֶׁתקֶשֶׁתקשת דְּרוּכָ֔הדְּרוּכָהדרוכה וּמִפְּנֵ֖יוּמִפְּנֵיומפני כֹּ֥בֶדכֹּבֶדכבד מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ ססס 21:16 כִּיכִּיכי־־־כֹ֛הכֹהכה אָמַ֥ראָמַראמר אֲדֹנָ֖יאֲדֹנָיאדני אֵלָ֑יאֵלָיאלי בְּע֤וֹדבְּעוֹדבעוד שָׁנָה֙שָׁנָהשנה כִּשְׁנֵ֣יכִּשְׁנֵיכשני שָׂכִ֔ירשָׂכִירשכיר וְכָלָ֖הוְכָלָהוכלה כָּלכָּלכל־־־כְּב֥וֹדכְּבוֹדכבוד קֵדָֽרקֵדָרקדר׃׃׃ 21:17 וּשְׁאָ֧רוּשְׁאָרושאר מִסְפַּרמִסְפַּרמספר־־־קֶ֛שֶׁתקֶשֶׁתקשת גִּבּוֹרֵ֥יגִּבּוֹרֵיגבורי בְנֵֽיבְנֵיבני־־־קֵדָ֖רקֵדָרקדר יִמְעָ֑טוּיִמְעָטוּימעטו כִּ֛יכִּיכי יְהוָ֥היְהוָהיהוה אֱלֹהֵֽיאֱלֹהֵיאלהי־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain