Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 22

22:1 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא גֵּ֣יאגֵּיאגיא חִזָּי֑וֹןחִזָּיוֹןחזיון מַהמַהמה־־־לָּ֣ךְלָּךְלך אֵפ֔וֹאאֵפוֹאאפוא כִּֽיכִּיכי־־־עָלִ֥יתעָלִיתעלית כֻּלָּ֖ךְכֻּלָּךְכלך לַגַּגּֽוֹתלַגַּגּוֹתלגגות׃׃׃ 22:2 תְּשֻׁא֣וֹתתְּשֻׁאוֹתתשאות ׀׀׀ מְלֵאָ֗המְלֵאָהמלאה עִ֚ירעִירעיר הֽוֹמִיָּ֔ההוֹמִיָּההומיה קִרְיָ֖הקִרְיָהקריה עַלִּיזָ֑העַלִּיזָהעליזה חֲלָלַ֙יִךְ֙חֲלָלַיִךְחלליך לֹ֣אלֹאלא חַלְלֵיחַלְלֵיחללי־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וְלֹ֖אוְלֹאולא מֵתֵ֥ימֵתֵימתי מִלְחָמָֽהמִלְחָמָהמלחמה׃׃׃ 22:3 כָּלכָּלכל־־־קְצִינַ֥יִךְקְצִינַיִךְקציניך נָֽדְדוּנָדְדוּנדדו־־־יַ֖חַדיַחַדיחד מִקֶּ֣שֶׁתמִקֶּשֶׁתמקשת אֻסָּ֑רוּאֻסָּרוּאסרו כָּלכָּלכל־־־נִמְצָאַ֙יִךְ֙נִמְצָאַיִךְנמצאיך אֻסְּר֣וּאֻסְּרוּאסרו יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו מֵרָח֖וֹקמֵרָחוֹקמרחוק בָּרָֽחוּבָּרָחוּברחו׃׃׃ 22:4 עַלעַלעל־־־כֵּ֥ןכֵּןכן אָמַ֛רְתִּיאָמַרְתִּיאמרתי שְׁע֥וּשְׁעוּשעו מִנִּ֖ימִנִּימני אֲמָרֵ֣ראֲמָרֵראמרר בַּבֶּ֑כִיבַּבֶּכִיבבכי אַלאַלאל־־־תָּאִ֣יצוּתָּאִיצוּתאיצו לְנַֽחֲמֵ֔נִילְנַחֲמֵנִילנחמני עַלעַלעל־־־שֹׁ֖דשֹׁדשד בַּתבַּתבת־־־עַמִּֽיעַמִּיעמי׃׃׃ 22:5 כִּ֣יכִּיכי יוֹם֩יוֹםיום מְהוּמָ֨המְהוּמָהמהומה וּמְבוּסָ֜הוּמְבוּסָהומבוסה וּמְבוּכָ֗הוּמְבוּכָהומבוכה לַֽאדֹנָ֧ילַאדֹנָילאדני יְהוִ֛היְהוִהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בְּגֵ֣יאבְּגֵיאבגיא חִזָּי֑וֹןחִזָּיוֹןחזיון מְקַרְקַ֥רמְקַרְקַרמקרקר קִ֖רקִרקר וְשׁ֥וֹעַוְשׁוֹעַושוע אֶלאֶלאל־־־הָהָֽרהָהָרההר׃׃׃ 22:6 וְעֵילָם֙וְעֵילָםועילם נָשָׂ֣אנָשָׂאנשא אַשְׁפָּ֔האַשְׁפָּהאשפה בְּרֶ֥כֶבבְּרֶכֶבברכב אָדָ֖םאָדָםאדם פָּֽרָשִׁ֑יםפָּרָשִׁיםפרשים וְקִ֥ירוְקִירוקיר עֵרָ֖העֵרָהערה מָגֵֽןמָגֵןמגן׃׃׃ 22:7 וַיְהִ֥יוַיְהִיויהי מִבְחַרמִבְחַרמבחר־־־עֲמָקַ֖יִךְעֲמָקַיִךְעמקיך מָ֣לְאוּמָלְאוּמלאו רָ֑כֶברָכֶברכב וְהַפָּ֣רָשִׁ֔יםוְהַפָּרָשִׁיםוהפרשים שֹׁ֖תשֹׁתשת שָׁ֥תוּשָׁתוּשתו הַשָּֽׁעְרָההַשָּׁעְרָההשערה׃׃׃ 22:8 וַיְגַ֕לוַיְגַלויגל אֵ֖תאֵתאת מָסַ֣ךְמָסַךְמסך יְהוּדָ֑היְהוּדָהיהודה וַתַּבֵּט֙וַתַּבֵּטותבט בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא אֶלאֶלאל־־־נֶ֖שֶׁקנֶשֶׁקנשק בֵּ֥יתבֵּיתבית הַיָּֽעַרהַיָּעַרהיער׃׃׃ 22:9 וְאֵ֨תוְאֵתואת בְּקִיעֵ֧יבְּקִיעֵיבקיעי עִירעִירעיר־־־דָּוִ֛דדָּוִדדוד רְאִיתֶ֖םרְאִיתֶםראיתם כִּיכִּיכי־־־רָ֑בּוּרָבּוּרבו וַֽתְּקַבְּצ֔וּוַתְּקַבְּצוּותקבצו אֶתאֶתאת־־־מֵ֥ימֵימי הַבְּרֵכָ֖ההַבְּרֵכָההברכה הַתַּחְתּוֹנָֽההַתַּחְתּוֹנָההתחתונה׃׃׃ 22:10 וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּתֵּ֥יבָּתֵּיבתי יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם סְפַרְתֶּ֑םסְפַרְתֶּםספרתם וַתִּתְֿצוּ֙וַתִּתְצוּותתצו הַבָּ֣תִּ֔יםהַבָּתִּיםהבתים לְבַצֵּ֖רלְבַצֵּרלבצר הַחוֹמָֽההַחוֹמָההחומה׃׃׃ 22:11 וּמִקְוָ֣הוּמִקְוָהומקוה ׀׀׀ עֲשִׂיתֶ֗םעֲשִׂיתֶםעשיתם בֵּ֚יןבֵּיןבין הַחֹ֣מֹתַ֔יִםהַחֹמֹתַיִםהחמתים לְמֵ֖ילְמֵילמי הַבְּרֵכָ֣ההַבְּרֵכָההברכה הַיְשָׁנָ֑ההַיְשָׁנָההישנה וְלֹ֤אוְלֹאולא הִבַּטְתֶּם֙הִבַּטְתֶּםהבטתם אֶלאֶלאל־־־עֹשֶׂ֔יהָעֹשֶׂיהָעשיה וְיֹצְרָ֥הּוְיֹצְרָהּויצרה מֵֽרָח֖וֹקמֵרָחוֹקמרחוק לֹ֥אלֹאלא רְאִיתֶֽםרְאִיתֶםראיתם׃׃׃ 22:12 וַיִּקְרָ֗אוַיִּקְרָאויקרא אֲדֹנָ֧יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֛היְהוִהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא לִבְכִי֙לִבְכִילבכי וּלְמִסְפֵּ֔דוּלְמִסְפֵּדולמספד וּלְקָרְחָ֖הוּלְקָרְחָהולקרחה וְלַחֲגֹ֥רוְלַחֲגֹרולחגר שָֽׂקשָׂקשק׃׃׃ 22:13 וְהִנֵּ֣הוְהִנֵּהוהנה ׀׀׀ שָׂשׂ֣וֹןשָׂשׂוֹןששון וְשִׂמְחָ֗הוְשִׂמְחָהושמחה הָרֹ֤גהָרֹגהרג ׀׀׀ בָּקָר֙בָּקָרבקר וְשָׁחֹ֣טוְשָׁחֹטושחט צֹ֔אןצֹאןצאן אָכֹ֥לאָכֹלאכל בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר וְשָׁת֣וֹתוְשָׁתוֹתושתות יָ֑יִןיָיִןיין אָכ֣וֹלאָכוֹלאכול וְשָׁת֔וֹוְשָׁתוֹושתו כִּ֥יכִּיכי מָחָ֖רמָחָרמחר נָמֽוּתנָמוּתנמות׃׃׃ 22:14 וְנִגְלָ֥הוְנִגְלָהונגלה בְאָזְנָ֖יבְאָזְנָיבאזני יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות אִםאִםאם־־־יְ֠כֻפַּריְכֻפַּריכפר הֶעָוֺ֨ןהֶעָוֺןהעון הַזֶּ֤ההַזֶּההזה לָכֶם֙לָכֶםלכם עַדעַדעד־־־תְּמֻת֔וּןתְּמֻתוּןתמתון אָמַ֛ראָמַראמר אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה צְבָאֽוֹתצְבָאוֹתצבאות׃׃׃ פפפ
22:15 כֹּ֥הכֹּהכה אָמַ֛ראָמַראמר אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות לֶךְלֶךְלך־־־בֹּא֙בֹּאבא אֶלאֶלאל־־־הַסֹּכֵ֣ןהַסֹּכֵןהסכן הַזֶּ֔ההַזֶּההזה עַלעַלעל־־־שֶׁבְנָ֖אשֶׁבְנָאשבנא אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־הַבָּֽיִתהַבָּיִתהבית׃׃׃ 22:16 מַהמַהמה־־־לְּךָ֥לְּךָלך פֹה֙פֹהפה וּמִ֣יוּמִיומי לְךָ֣לְךָלך פֹ֔הפֹהפה כִּֽיכִּיכי־־־חָצַ֧בְתָּחָצַבְתָּחצבת לְּךָ֛לְּךָלך פֹּ֖הפֹּהפה קָ֑בֶרקָבֶרקבר חֹצְבִ֤יחֹצְבִיחצבי מָרוֹם֙מָרוֹםמרום קִבְר֔וֹקִבְרוֹקברו חֹקְקִ֥יחֹקְקִיחקקי בַסֶּ֖לַעבַסֶּלַעבסלע מִשְׁכָּ֥ןמִשְׁכָּןמשכן לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 22:17 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה יְהוָה֙יְהוָהיהוה מְטַלְטֶלְךָ֔מְטַלְטֶלְךָמטלטלך טַלְטֵלָ֖הטַלְטֵלָהטלטלה גָּ֑בֶרגָּבֶרגבר וְעֹטְךָ֖וְעֹטְךָועטך עָטֹֽהעָטֹהעטה׃׃׃ 22:18 צָנ֤וֹףצָנוֹףצנוף יִצְנָפְךָ֙יִצְנָפְךָיצנפך צְנֵפָ֔הצְנֵפָהצנפה כַּדּ֕וּרכַּדּוּרכדור אֶלאֶלאל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ רַחֲבַ֣תרַחֲבַתרחבת יָדָ֑יִםיָדָיִםידים שָׁ֣מָּהשָׁמָּהשמה תָמ֗וּתתָמוּתתמות וְשָׁ֙מָּה֙וְשָׁמָּהושמה מַרְכְּב֣וֹתמַרְכְּבוֹתמרכבות כְּבוֹדֶ֔ךָכְּבוֹדֶךָכבודך קְל֖וֹןקְלוֹןקלון בֵּ֥יתבֵּיתבית אֲדֹנֶֽיךָאֲדֹנֶיךָאדניך׃׃׃ 22:19 וַהֲדַפְתִּ֖יךָוַהֲדַפְתִּיךָוהדפתיך מִמַּצָּבֶ֑ךָמִמַּצָּבֶךָממצבך וּמִמַּעֲמָֽדְךָ֖וּמִמַּעֲמָדְךָוממעמדך יֶהֶרְסֶֽךָיֶהֶרְסֶךָיהרסך׃׃׃ 22:20 וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא וְקָרָ֣אתִיוְקָרָאתִיוקראתי לְעַבְדִּ֔ילְעַבְדִּילעבדי לְאֶלְיָקִ֖יםלְאֶלְיָקִיםלאליקים בֶּןבֶּןבן־־־חִלְקִיָּֽהוּחִלְקִיָּהוּחלקיהו׃׃׃ 22:21 וְהִלְבַּשְׁתִּ֣יווְהִלְבַּשְׁתִּיווהלבשתיו כֻּתָּנְתֶּ֗ךָכֻּתָּנְתֶּךָכתנתך וְאַבְנֵֽטְךָ֙וְאַבְנֵטְךָואבנטך אֲחַזְּקֶ֔נּוּאֲחַזְּקֶנּוּאחזקנו וּמֶֽמְשֶׁלְתְּךָ֖וּמֶמְשֶׁלְתְּךָוממשלתך אֶתֵּ֣ןאֶתֵּןאתן בְּיָד֑וֹבְּיָדוֹבידו וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לְאָ֛בלְאָבלאב לְיוֹשֵׁ֥בלְיוֹשֵׁבליושב יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם וּלְבֵ֥יתוּלְבֵיתולבית יְהוּדָֽהיְהוּדָהיהודה׃׃׃ 22:22 וְנָתַתִּ֛יוְנָתַתִּיונתתי מַפְתֵּ֥חַמַפְתֵּחַמפתח בֵּיתבֵּיתבית־־־דָּוִ֖דדָּוִדדוד עַלעַלעל־־־שִׁכְמ֑וֹשִׁכְמוֹשכמו וּפָתַח֙וּפָתַחופתח וְאֵ֣יןוְאֵיןואין סֹגֵ֔רסֹגֵרסגר וְסָגַ֖רוְסָגַרוסגר וְאֵ֥יןוְאֵיןואין פֹּתֵֽחַפֹּתֵחַפתח׃׃׃ 22:23 וּתְקַעְתִּ֥יווּתְקַעְתִּיוותקעתיו יָתֵ֖דיָתֵדיתד בְּמָק֣וֹםבְּמָקוֹםבמקום נֶאֱמָ֑ןנֶאֱמָןנאמן וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה לְכִסֵּ֥אלְכִסֵּאלכסא כָב֖וֹדכָבוֹדכבוד לְבֵ֥יתלְבֵיתלבית אָבִֽיואָבִיואביו׃׃׃ 22:24 וְתָל֨וּוְתָלוּותלו עָלָ֜יועָלָיועליו כֹּ֣לכֹּלכל ׀׀׀ כְּב֣וֹדכְּבוֹדכבוד בֵּיתבֵּיתבית־־־אָבִ֗יואָבִיואביו הַצֶּֽאֱצָאִים֙הַצֶּאֱצָאִיםהצאצאים וְהַצְּפִע֔וֹתוְהַצְּפִעוֹתוהצפעות כֹּ֖לכֹּלכל כְּלֵ֣יכְּלֵיכלי הַקָּטָ֑ןהַקָּטָןהקטן מִכְּלֵי֙מִכְּלֵימכלי הָֽאַגָּנ֔וֹתהָאַגָּנוֹתהאגנות וְעַ֖דוְעַדועד כָּלכָּלכל־־־כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי הַנְּבָלִֽיםהַנְּבָלִיםהנבלים׃׃׃ 22:25 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא נְאֻם֙נְאֻםנאם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות תָּמוּשׁ֙תָּמוּשׁתמוש הַיָּתֵ֔דהַיָּתֵדהיתד הַתְּקוּעָ֖ההַתְּקוּעָההתקועה בְּמָק֣וֹםבְּמָקוֹםבמקום נֶאֱמָ֑ןנֶאֱמָןנאמן וְנִגְדְּעָ֣הוְנִגְדְּעָהונגדעה וְנָפְלָ֗הוְנָפְלָהונפלה וְנִכְרַת֙וְנִכְרַתונכרת הַמַּשָּׂ֣אהַמַּשָּׂאהמשא אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain