Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 25

25:1 יְהוָ֤היְהוָהיהוה אֱלֹהַי֙אֱלֹהַיאלהי אַתָּ֔האַתָּהאתה אֲרֽוֹמִמְךָ֙אֲרוֹמִמְךָארוממך אוֹדֶ֣האוֹדֶהאודה שִׁמְךָ֔שִׁמְךָשמך כִּ֥יכִּיכי עָשִׂ֖יתָעָשִׂיתָעשית פֶּ֑לֶאפֶּלֶאפלא עֵצ֥וֹתעֵצוֹתעצות מֵֽרָח֖וֹקמֵרָחוֹקמרחוק אֱמ֥וּנָהאֱמוּנָהאמונה אֹֽמֶןאֹמֶןאמן׃׃׃ 25:2 כִּ֣יכִּיכי שַׂ֤מְתָּשַׂמְתָּשמת מֵעִיר֙מֵעִירמעיר לַגָּ֔ללַגָּללגל קִרְיָ֥הקִרְיָהקריה בְצוּרָ֖הבְצוּרָהבצורה לְמַפֵּלָ֑הלְמַפֵּלָהלמפלה אַרְמ֤וֹןאַרְמוֹןארמון זָרִים֙זָרִיםזרים מֵעִ֔ירמֵעִירמעיר לְעוֹלָ֖םלְעוֹלָםלעולם לֹ֥אלֹאלא יִבָּנֶֽהיִבָּנֶהיבנה׃׃׃ 25:3 עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן יְכַבְּד֣וּךָיְכַבְּדוּךָיכבדוך עַםעַםעם־־־עָ֑זעָזעז קִרְיַ֛תקִרְיַתקרית גּוֹיִ֥םגּוֹיִםגוים עָרִיצִ֖יםעָרִיצִיםעריצים יִירָאֽוּךָיִירָאוּךָייראוך׃׃׃ 25:4 כִּֽיכִּיכי־־־הָיִ֨יתָהָיִיתָהיית מָע֥וֹזמָעוֹזמעוז לַדָּ֛ללַדָּללדל מָע֥וֹזמָעוֹזמעוז לָאֶבְי֖וֹןלָאֶבְיוֹןלאביון בַּצַּרבַּצַּרבצר־־־ל֑וֹלוֹלו מַחְסֶ֤המַחְסֶהמחסה מִזֶּ֙רֶם֙מִזֶּרֶםמזרם צֵ֣לצֵלצל מֵחֹ֔רֶבמֵחֹרֶבמחרב כִּ֛יכִּיכי ר֥וּחַרוּחַרוח עָרִיצִ֖יםעָרִיצִיםעריצים כְּזֶ֥רֶםכְּזֶרֶםכזרם קִֽירקִירקיר׃׃׃ 25:5 כְּחֹ֣רֶבכְּחֹרֶבכחרב בְּצָי֔וֹןבְּצָיוֹןבציון שְׁא֥וֹןשְׁאוֹןשאון זָרִ֖יםזָרִיםזרים תַּכְנִ֑יעַתַּכְנִיעַתכניע חֹ֚רֶבחֹרֶבחרב בְּצֵ֣לבְּצֵלבצל עָ֔בעָבעב זְמִ֥ירזְמִירזמיר עָֽרִיצִ֖יםעָרִיצִיםעריצים יַעֲנֶֽהיַעֲנֶהיענה׃׃׃ פפפ
25:6 וְעָשָׂה֩וְעָשָׂהועשה יְהוָ֨היְהוָהיהוה צְבָא֜וֹתצְבָאוֹתצבאות לְכָללְכָללכל־־־הָֽעַמִּים֙הָעַמִּיםהעמים בָּהָ֣רבָּהָרבהר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה מִשְׁתֵּ֥המִשְׁתֵּהמשתה שְׁמָנִ֖יםשְׁמָנִיםשמנים מִשְׁתֵּ֣המִשְׁתֵּהמשתה שְׁמָרִ֑יםשְׁמָרִיםשמרים שְׁמָנִים֙שְׁמָנִיםשמנים מְמֻ֣חָיִ֔םמְמֻחָיִםממחים שְׁמָרִ֖יםשְׁמָרִיםשמרים מְזֻקָּקִֽיםמְזֻקָּקִיםמזקקים׃׃׃ 25:7 וּבִלַּע֙וּבִלַּעובלע בָּהָ֣רבָּהָרבהר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה פְּנֵֽיפְּנֵיפני־־־הַלּ֥וֹטהַלּוֹטהלוט ׀׀׀ הַלּ֖וֹטהַלּוֹטהלוט עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הָֽעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים וְהַמַּסֵּכָ֥הוְהַמַּסֵּכָהוהמסכה הַנְּסוּכָ֖ההַנְּסוּכָההנסוכה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃ 25:8 בִּלַּ֤עבִּלַּעבלע הַמָּ֙וֶת֙הַמָּוֶתהמות לָנֶ֔צַחלָנֶצַחלנצח וּמָחָ֨הוּמָחָהומחה אֲדֹנָ֧יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֛היְהוִהיהוה דִּמְעָ֖הדִּמְעָהדמעה מֵעַ֣למֵעַלמעל כָּלכָּלכל־־־פָּנִ֑יםפָּנִיםפנים וְחֶרְפַּ֣תוְחֶרְפַּתוחרפת עַמּ֗וֹעַמּוֹעמו יָסִיר֙יָסִיריסיר מֵעַ֣למֵעַלמעל כָּלכָּלכל־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ כִּ֥יכִּיכי יְהוָ֖היְהוָהיהוה דִּבֵּֽרדִּבֵּרדבר׃׃׃ פפפ
25:9 וְאָמַר֙וְאָמַרואמר בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אֱלֹהֵ֥ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו זֶ֛הזֶהזה קִוִּ֥ינוּקִוִּינוּקוינו ל֖וֹלוֹלו וְיֽוֹשִׁיעֵ֑נוּוְיוֹשִׁיעֵנוּויושיענו זֶ֤הזֶהזה יְהוָה֙יְהוָהיהוה קִוִּ֣ינוּקִוִּינוּקוינו ל֔וֹלוֹלו נָגִ֥ילָהנָגִילָהנגילה וְנִשְׂמְחָ֖הוְנִשְׂמְחָהונשמחה בִּישׁוּעָתֽוֹבִּישׁוּעָתוֹבישועתו׃׃׃ 25:10 כִּֽיכִּיכי־־־תָנ֥וּחַתָנוּחַתנוח יַדיַדיד־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה בָּהָ֣רבָּהָרבהר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וְנָ֤דוֹשׁוְנָדוֹשׁונדוש מוֹאָב֙מוֹאָבמואב תַּחְתָּ֔יותַּחְתָּיותחתיו כְּהִדּ֥וּשׁכְּהִדּוּשׁכהדוש מַתְבֵּ֖ןמַתְבֵּןמתבן [בְּמֵי כ][בְּמֵי כ][במי כ] (בְּמ֥וֹ ק)(בְּמוֹ ק)(במו ק) מַדְמֵנָֽהמַדְמֵנָהמדמנה׃׃׃ 25:11 וּפֵרַ֤שׂוּפֵרַשׂופרש יָדָיו֙יָדָיוידיו בְּקִרְבּ֔וֹבְּקִרְבּוֹבקרבו כַּאֲשֶׁ֛רכַּאֲשֶׁרכאשר יְפָרֵ֥שׂיְפָרֵשׂיפרש הַשֹּׂחֶ֖ההַשֹּׂחֶההשחה לִשְׂח֑וֹתלִשְׂחוֹתלשחות וְהִשְׁפִּיל֙וְהִשְׁפִּילוהשפיל גַּֽאֲוָת֔וֹגַּאֲוָתוֹגאותו עִ֖םעִםעם אָרְבּ֥וֹתאָרְבּוֹתארבות יָדָֽיויָדָיוידיו׃׃׃ 25:12 וּמִבְצַ֞רוּמִבְצַרומבצר מִשְׂגַּ֣במִשְׂגַּבמשגב חוֹמֹתֶ֗יךָחוֹמֹתֶיךָחומתיך הֵשַׁ֥חהֵשַׁחהשח הִשְׁפִּ֛ילהִשְׁפִּילהשפיל הִגִּ֥יעַהִגִּיעַהגיע לָאָ֖רֶץלָאָרֶץלארץ עַדעַדעד־־־עָפָֽרעָפָרעפר׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain