Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 27

27:1 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֡וּאהַהוּאההוא יִפְקֹ֣דיִפְקֹדיפקד יְהוָה֩יְהוָהיהוה בְּחַרְב֨וֹבְּחַרְבוֹבחרבו הַקָּשָׁ֜ההַקָּשָׁההקשה וְהַגְּדוֹלָ֣הוְהַגְּדוֹלָהוהגדולה וְהַֽחֲזָקָ֗הוְהַחֲזָקָהוהחזקה עַ֤לעַלעל לִוְיָתָן֙לִוְיָתָןלויתן נָחָ֣שׁנָחָשׁנחש בָּרִ֔חַבָּרִחַברח וְעַל֙וְעַלועל לִוְיָתָ֔ןלִוְיָתָןלויתן נָחָ֖שׁנָחָשׁנחש עֲקַלָּת֑וֹןעֲקַלָּתוֹןעקלתון וְהָרַ֥גוְהָרַגוהרג אֶתאֶתאת־־־הַתַּנִּ֖יןהַתַּנִּיןהתנין אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּיָּֽםבַּיָּםבים׃׃׃ ססס 27:2 בַּיּ֖וֹםבַּיּוֹםביום הַה֑וּאהַהוּאההוא כֶּ֥רֶםכֶּרֶםכרם חֶ֖מֶדחֶמֶדחמד עַנּוּעַנּוּענו־־־לָֽהּלָהּלה׃׃׃ 27:3 אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה נֹֽצְרָ֔הּנֹצְרָהּנצרה לִרְגָעִ֖יםלִרְגָעִיםלרגעים אַשְׁקֶ֑נָּהאַשְׁקֶנָּהאשקנה פֶּ֚ןפֶּןפן יִפְקֹ֣דיִפְקֹדיפקד עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה לַ֥יְלָהלַיְלָהלילה וָי֖וֹםוָיוֹםויום אֶצֳּרֶֽנָּהאֶצֳּרֶנָּהאצרנה׃׃׃ 27:4 חֵמָ֖החֵמָהחמה אֵ֣יןאֵיןאין לִ֑ילִילי מִֽימִימי־־־יִתְּנֵ֜נִייִתְּנֵנִייתנני שָׁמִ֥ירשָׁמִירשמיר שַׁ֙יִת֙שַׁיִתשית בַּמִּלְחָמָ֔הבַּמִּלְחָמָהבמלחמה אֶפְשְׂעָ֥האֶפְשְׂעָהאפשעה בָ֖הּבָהּבה אֲצִיתֶ֥נָּהאֲצִיתֶנָּהאציתנה יָּֽחַדיָּחַדיחד׃׃׃ 27:5 א֚וֹאוֹאו יַחֲזֵ֣קיַחֲזֵקיחזק בְּמָעוּזִּ֔יבְּמָעוּזִּיבמעוזי יַעֲשֶׂ֥היַעֲשֶׂהיעשה שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום לִ֑ילִילי שָׁל֖וֹםשָׁלוֹםשלום יַֽעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־לִּֽילִּילי׃׃׃ 27:6 הַבָּאִים֙הַבָּאִיםהבאים יַשְׁרֵ֣שׁיַשְׁרֵשׁישרש יַֽעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב יָצִ֥יץיָצִיץיציץ וּפָרַ֖חוּפָרַחופרח יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל וּמָלְא֥וּוּמָלְאוּומלאו פְנֵיפְנֵיפני־־־תֵבֵ֖לתֵבֵלתבל תְּנוּבָֽהתְּנוּבָהתנובה׃׃׃ ססס 27:7 הַכְּמַכַּ֥תהַכְּמַכַּתהכמכת מַכֵּ֖הוּמַכֵּהוּמכהו הִכָּ֑הוּהִכָּהוּהכהו אִםאִםאם־־־כְּהֶ֥רֶגכְּהֶרֶגכהרג הֲרֻגָ֖יוהֲרֻגָיוהרגיו הֹרָֽגהֹרָגהרג׃׃׃ 27:8 בְּסַּאסְּאָ֖הבְּסַּאסְּאָהבסאסאה בְּשַׁלְחָ֣הּבְּשַׁלְחָהּבשלחה תְּרִיבֶ֑נָּהתְּרִיבֶנָּהתריבנה הָגָ֛ההָגָההגה בְּרוּח֥וֹבְּרוּחוֹברוחו הַקָּשָׁ֖ההַקָּשָׁההקשה בְּי֥וֹםבְּיוֹםביום קָדִֽיםקָדִיםקדים׃׃׃ 27:9 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן בְּזֹאת֙בְּזֹאתבזאת יְכֻפַּ֣ריְכֻפַּריכפר עֲוֺֽןעֲוֺןעון־־־יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְזֶ֕הוְזֶהוזה כָּלכָּלכל־־־פְּרִ֖יפְּרִיפרי הָסִ֣רהָסִרהסר חַטָּאת֑וֹחַטָּאתוֹחטאתו בְּשׂוּמ֣וֹבְּשׂוּמוֹבשומו ׀׀׀ כָּלכָּלכל־־־אַבְנֵ֣יאַבְנֵיאבני מִזְבֵּ֗חַמִזְבֵּחַמזבח כְּאַבְנֵיכְּאַבְנֵיכאבני־־־גִר֙גִרגר מְנֻפָּצ֔וֹתמְנֻפָּצוֹתמנפצות לֹֽאלֹאלא־־־יָקֻ֥מוּיָקֻמוּיקמו אֲשֵׁרִ֖יםאֲשֵׁרִיםאשרים וְחַמָּנִֽיםוְחַמָּנִיםוחמנים׃׃׃ 27:10 כִּ֣יכִּיכי עִ֤ירעִירעיר בְּצוּרָה֙בְּצוּרָהבצורה בָּדָ֔דבָּדָדבדד נָוֶ֕הנָוֶהנוה מְשֻׁלָּ֥חמְשֻׁלָּחמשלח וְנֶעֱזָ֖בוְנֶעֱזָבונעזב כַּמִּדְבָּ֑רכַּמִּדְבָּרכמדבר שָׁ֣םשָׁםשם יִרְעֶ֥היִרְעֶהירעה עֵ֛גֶלעֵגֶלעגל וְשָׁ֥םוְשָׁםושם יִרְבָּ֖ץיִרְבָּץירבץ וְכִלָּ֥הוְכִלָּהוכלה סְעִפֶֽיהָסְעִפֶיהָסעפיה׃׃׃ 27:11 בִּיבֹ֤שׁבִּיבֹשׁביבש קְצִירָהּ֙קְצִירָהּקצירה תִּשָּׁבַ֔רְנָהתִּשָּׁבַרְנָהתשברנה נָשִׁ֕יםנָשִׁיםנשים בָּא֖וֹתבָּאוֹתבאות מְאִיר֣וֹתמְאִירוֹתמאירות אוֹתָ֑הּאוֹתָהּאותה כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא עַםעַםעם־־־בִּינוֹת֙בִּינוֹתבינות ה֔וּאהוּאהוא עַלעַלעל־־־כֵּן֙כֵּןכן לֹֽאלֹאלא־־־יְרַחֲמֶ֣נּוּיְרַחֲמֶנּוּירחמנו עֹשֵׂ֔הוּעֹשֵׂהוּעשהו וְיֹצְר֖וֹוְיֹצְרוֹויצרו לֹ֥אלֹאלא יְחֻנֶּֽנּוּיְחֻנֶּנּוּיחננו׃׃׃ ססס 27:12 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יַחְבֹּ֧טיַחְבֹּטיחבט יְהוָ֛היְהוָהיהוה מִשִּׁבֹּ֥לֶתמִשִּׁבֹּלֶתמשבלת הַנָּהָ֖רהַנָּהָרהנהר עַדעַדעד־־־נַ֣חַלנַחַלנחל מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְאַתֶּ֧םוְאַתֶּםואתם תְּלֻקְּט֛וּתְּלֻקְּטוּתלקטו לְאַחַ֥דלְאַחַדלאחד אֶחָ֖דאֶחָדאחד בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 27:13 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִתָּקַע֮יִתָּקַעיתקע בְּשׁוֹפָ֣רבְּשׁוֹפָרבשופר גָּדוֹל֒גָּדוֹלגדול וּבָ֗אוּוּבָאוּובאו הָאֹֽבְדִים֙הָאֹבְדִיםהאבדים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ אַשּׁ֔וּראַשּׁוּראשור וְהַנִּדָּחִ֖יםוְהַנִּדָּחִיםוהנדחים בְּאֶ֣רֶץבְּאֶרֶץבארץ מִצְרָ֑יִםמִצְרָיִםמצרים וְהִשְׁתַּחֲו֧וּוְהִשְׁתַּחֲווּוהשתחוו לַיהוָ֛הלַיהוָהליהוה בְּהַ֥רבְּהַרבהר הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain