Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 28

28:1 ה֗וֹיהוֹיהוי עֲטֶ֤רֶתעֲטֶרֶתעטרת גֵּאוּת֙גֵּאוּתגאות שִׁכֹּרֵ֣ישִׁכֹּרֵישכרי אֶפְרַ֔יִםאֶפְרַיִםאפרים וְצִ֥יץוְצִיץוציץ נֹבֵ֖לנֹבֵלנבל צְבִ֣יצְבִיצבי תִפְאַרְתּ֑וֹתִפְאַרְתּוֹתפארתו אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹ֥אשׁרֹאשׁראש גֵּֽיאגֵּיאגיא־־־שְׁמָנִ֖יםשְׁמָנִיםשמנים הֲל֥וּמֵיהֲלוּמֵיהלומי יָֽיִןיָיִןיין׃׃׃ 28:2 הִנֵּ֨ההִנֵּההנה חָזָ֤קחָזָקחזק וְאַמִּץ֙וְאַמִּץואמץ לַֽאדֹנָ֔ילַאדֹנָילאדני כְּזֶ֥רֶםכְּזֶרֶםכזרם בָּרָ֖דבָּרָדברד שַׂ֣עַרשַׂעַרשער קָ֑טֶבקָטֶבקטב כְּ֠זֶרֶםכְּזֶרֶםכזרם מַ֣יִםמַיִםמים כַּבִּירִ֥יםכַּבִּירִיםכבירים שֹׁטְפִ֛יםשֹׁטְפִיםשטפים הִנִּ֥יחַהִנִּיחַהניח לָאָ֖רֶץלָאָרֶץלארץ בְּיָֽדבְּיָדביד׃׃׃ 28:3 בְּרַגְלַ֖יִםבְּרַגְלַיִםברגלים תֵּֽרָמַ֑סְנָהתֵּרָמַסְנָהתרמסנה עֲטֶ֥רֶתעֲטֶרֶתעטרת גֵּא֖וּתגֵּאוּתגאות שִׁכּוֹרֵ֥ישִׁכּוֹרֵישכורי אֶפְרָֽיִםאֶפְרָיִםאפרים׃׃׃ 28:4 וְֽהָ֨יְתָ֜הוְהָיְתָהוהיתה צִיצַ֤תצִיצַתציצת נֹבֵל֙נֹבֵלנבל צְבִ֣יצְבִיצבי תִפְאַרְתּ֔וֹתִפְאַרְתּוֹתפארתו אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר עַלעַלעל־־־רֹ֖אשׁרֹאשׁראש גֵּ֣יאגֵּיאגיא שְׁמָנִ֑יםשְׁמָנִיםשמנים כְּבִכּוּרָהּ֙כְּבִכּוּרָהּכבכורה בְּטֶ֣רֶםבְּטֶרֶםבטרם קַ֔יִץקַיִץקיץ אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִרְאֶ֤היִרְאֶהיראה הָֽרֹאֶה֙הָרֹאֶההראה אוֹתָ֔הּאוֹתָהּאותה בְּעוֹדָ֥הּבְּעוֹדָהּבעודה בְּכַפּ֖וֹבְּכַפּוֹבכפו יִבְלָעֶֽנָּהיִבְלָעֶנָּהיבלענה׃׃׃ ססס 28:5 בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֗וּאהַהוּאההוא יִֽהְיֶה֙יִהְיֶהיהיה יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות לַעֲטֶ֣רֶתלַעֲטֶרֶתלעטרת צְבִ֔יצְבִיצבי וְלִצְפִירַ֖תוְלִצְפִירַתולצפירת תִּפְאָרָ֑התִּפְאָרָהתפארה לִשְׁאָ֖רלִשְׁאָרלשאר עַמּֽוֹעַמּוֹעמו׃׃׃ 28:6 וּלְר֖וּחַוּלְרוּחַולרוח מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט לַיּוֹשֵׁב֙לַיּוֹשֵׁבליושב עַלעַלעל־־־הַמִּשְׁפָּ֔טהַמִּשְׁפָּטהמשפט וְלִ֨גְבוּרָ֔הוְלִגְבוּרָהולגבורה מְשִׁיבֵ֥ימְשִׁיבֵימשיבי מִלְחָמָ֖המִלְחָמָהמלחמה שָֽׁעְרָהשָׁעְרָהשערה׃׃׃ ססס 28:7 וְגַםוְגַםוגם־־־אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה בַּיַּ֣יִןבַּיַּיִןביין שָׁג֔וּשָׁגוּשגו וּבַשֵּׁכָ֖רוּבַשֵּׁכָרובשכר תָּע֑וּתָּעוּתעו כֹּהֵ֣ןכֹּהֵןכהן וְנָבִיא֩וְנָבִיאונביא שָׁג֨וּשָׁגוּשגו בַשֵּׁכָ֜רבַשֵּׁכָרבשכר נִבְלְע֣וּנִבְלְעוּנבלעו מִןמִןמן־־־הַיַּ֗יִןהַיַּיִןהיין תָּעוּ֙תָּעוּתעו מִןמִןמן־־־הַשֵּׁכָ֔רהַשֵּׁכָרהשכר שָׁגוּ֙שָׁגוּשגו בָּֽרֹאֶ֔הבָּרֹאֶהבראה פָּק֖וּפָּקוּפקו פְּלִילִיָּֽהפְּלִילִיָּהפליליה׃׃׃ 28:8 כִּ֚יכִּיכי כָּלכָּלכל־־־שֻׁלְחָנ֔וֹתשֻׁלְחָנוֹתשלחנות מָלְא֖וּמָלְאוּמלאו קִ֣יאקִיאקיא צֹאָ֑הצֹאָהצאה בְּלִ֖יבְּלִיבלי מָקֽוֹםמָקוֹםמקום׃׃׃ ססס 28:9 אֶתאֶתאת־־־מִי֙מִימי יוֹרֶ֣היוֹרֶהיורה דֵעָ֔הדֵעָהדעה וְאֶתוְאֶתואת־־־מִ֖ימִימי יָבִ֣יןיָבִיןיבין שְׁמוּעָ֑השְׁמוּעָהשמועה גְּמוּלֵי֙גְּמוּלֵיגמולי מֵֽחָלָ֔במֵחָלָבמחלב עַתִּיקֵ֖יעַתִּיקֵיעתיקי מִשָּׁדָֽיִםמִשָּׁדָיִםמשדים׃׃׃ 28:10 כִּ֣יכִּיכי צַ֤וצַוצו לָצָו֙לָצָולצו צַ֣וצַוצו לָצָ֔ולָצָולצו קַ֥וקַוקו לָקָ֖ולָקָולקו קַ֣וקַוקו לָקָ֑ולָקָולקו זְעֵ֥ירזְעֵירזעיר שָׁ֖םשָׁםשם זְעֵ֥ירזְעֵירזעיר שָֽׁםשָׁםשם׃׃׃ 28:11 כִּ֚יכִּיכי בְּלַעֲגֵ֣יבְּלַעֲגֵיבלעגי שָׂפָ֔השָׂפָהשפה וּבְלָשׁ֖וֹןוּבְלָשׁוֹןובלשון אַחֶ֑רֶתאַחֶרֶתאחרת יְדַבֵּ֖ריְדַבֵּרידבר אֶלאֶלאל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּֽההַזֶּההזה׃׃׃ 28:12 אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר אֲלֵיהֶ֗םאֲלֵיהֶםאליהם זֹ֤אתזֹאתזאת הַמְּנוּחָה֙הַמְּנוּחָההמנוחה הָנִ֣יחוּהָנִיחוּהניחו לֶֽעָיֵ֔ףלֶעָיֵףלעיף וְזֹ֖אתוְזֹאתוזאת הַמַּרְגֵּעָ֑ההַמַּרְגֵּעָההמרגעה וְלֹ֥אוְלֹאולא אָב֖וּאאָבוּאאבוא שְׁמֽוֹעַשְׁמוֹעַשמוע׃׃׃ 28:13 וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה לָהֶ֜םלָהֶםלהם דְּבַרדְּבַרדבר־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה צַ֣וצַוצו לָצָ֞ולָצָולצו צַ֤וצַוצו לָצָו֙לָצָולצו קַ֤וקַוקו לָקָו֙לָקָולקו קַ֣וקַוקו לָקָ֔ולָקָולקו זְעֵ֥ירזְעֵירזעיר שָׁ֖םשָׁםשם זְעֵ֣ירזְעֵירזעיר שָׁ֑םשָׁםשם לְמַ֨עַןלְמַעַןלמען יֵלְכ֜וּיֵלְכוּילכו וְכָשְׁל֤וּוְכָשְׁלוּוכשלו אָחוֹר֙אָחוֹראחור וְנִשְׁבָּ֔רוּוְנִשְׁבָּרוּונשברו וְנוֹקְשׁ֖וּוְנוֹקְשׁוּונוקשו וְנִלְכָּֽדוּוְנִלְכָּדוּונלכדו׃׃׃ פפפ
28:14 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו דְבַרדְבַרדבר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי לָצ֑וֹןלָצוֹןלצון מֹֽשְׁלֵי֙מֹשְׁלֵימשלי הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ 28:15 כִּ֣יכִּיכי אֲמַרְתֶּ֗םאֲמַרְתֶּםאמרתם כָּרַ֤תְנֽוּכָּרַתְנוּכרתנו בְרִית֙בְרִיתברית אֶתאֶתאת־־־מָ֔וֶתמָוֶתמות וְעִםוְעִםועם־־־שְׁא֖וֹלשְׁאוֹלשאול עָשִׂ֣ינוּעָשִׂינוּעשינו חֹזֶ֑החֹזֶהחזה [שִׁיט כ][שִׁיט כ][שיט כ] (שׁ֣וֹט ק)(שׁוֹט ק)(שוט ק) שׁוֹטֵ֤ףשׁוֹטֵףשוטף כִּֽיכִּיכי־־־[עָבַר כ][עָבַר כ][עבר כ] (יַֽעֲבֹר֙ ק)(יַעֲבֹר ק)(יעבר ק) לֹ֣אלֹאלא יְבוֹאֵ֔נוּיְבוֹאֵנוּיבואנו כִּ֣יכִּיכי שַׂ֧מְנוּשַׂמְנוּשמנו כָזָ֛בכָזָבכזב מַחְסֵ֖נוּמַחְסֵנוּמחסנו וּבַשֶּׁ֥קֶרוּבַשֶּׁקֶרובשקר נִסְתָּֽרְנוּנִסְתָּרְנוּנסתרנו׃׃׃ ססס 28:16 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה הִנְנִ֛יהִנְנִיהנני יִסַּ֥דיִסַּדיסד בְּצִיּ֖וֹןבְּצִיּוֹןבציון אָ֑בֶןאָבֶןאבן אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן בֹּ֜חַןבֹּחַןבחן פִּנַּ֤תפִּנַּתפנת יִקְרַת֙יִקְרַתיקרת מוּסָ֣דמוּסָדמוסד מוּסָּ֔דמוּסָּדמוסד הַֽמַּאֲמִ֖יןהַמַּאֲמִיןהמאמין לֹ֥אלֹאלא יָחִֽישׁיָחִישׁיחיש׃׃׃ 28:17 וְשַׂמְתִּ֤יוְשַׂמְתִּיושמתי מִשְׁפָּט֙מִשְׁפָּטמשפט לְקָ֔ולְקָולקו וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה לְמִשְׁקָ֑לֶתלְמִשְׁקָלֶתלמשקלת וְיָעָ֤הוְיָעָהויעה בָרָד֙בָרָדברד מַחְסֵ֣המַחְסֵהמחסה כָזָ֔בכָזָבכזב וְסֵ֥תֶרוְסֵתֶרוסתר מַ֖יִםמַיִםמים יִשְׁטֹֽפוּיִשְׁטֹפוּישטפו׃׃׃ 28:18 וְכֻפַּ֤רוְכֻפַּרוכפר בְּרִֽיתְכֶם֙בְּרִיתְכֶםבריתכם אֶתאֶתאת־־־מָ֔וֶתמָוֶתמות וְחָזוּתְכֶ֥םוְחָזוּתְכֶםוחזותכם אֶתאֶתאת־־־שְׁא֖וֹלשְׁאוֹלשאול לֹ֣אלֹאלא תָק֑וּםתָקוּםתקום שׁ֤וֹטשׁוֹטשוט שׁוֹטֵף֙שׁוֹטֵףשוטף כִּ֣יכִּיכי יַֽעֲבֹ֔ריַעֲבֹריעבר וִהְיִ֥יתֶםוִהְיִיתֶםוהייתם ל֖וֹלוֹלו לְמִרְמָֽסלְמִרְמָסלמרמס׃׃׃ 28:19 מִדֵּ֤ימִדֵּימדי עָבְרוֹ֙עָבְרוֹעברו יִקַּ֣חיִקַּחיקח אֶתְכֶ֔םאֶתְכֶםאתכם כִּֽיכִּיכי־־־בַבֹּ֧קֶרבַבֹּקֶרבבקר בַּבֹּ֛קֶרבַּבֹּקֶרבבקר יַעֲבֹ֖ריַעֲבֹריעבר בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום וּבַלָּ֑יְלָהוּבַלָּיְלָהובלילה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה רַקרַקרק־־־זְוָעָ֖הזְוָעָהזועה הָבִ֥יןהָבִיןהבין שְׁמוּעָֽהשְׁמוּעָהשמועה׃׃׃ 28:20 כִּֽיכִּיכי־־־קָצַ֥רקָצַרקצר הַמַּצָּ֖עהַמַּצָּעהמצע מֵֽהִשְׂתָּרֵ֑עַמֵהִשְׂתָּרֵעַמהשתרע וְהַמַּסֵּכָ֥הוְהַמַּסֵּכָהוהמסכה צָ֖רָהצָרָהצרה כְּהִתְכַּנֵּֽסכְּהִתְכַּנֵּסכהתכנס׃׃׃ 28:21 כִּ֤יכִּיכי כְהַרכְהַרכהר־־־פְּרָצִים֙פְּרָצִיםפרצים יָק֣וּםיָקוּםיקום יְהוָ֔היְהוָהיהוה כְּעֵ֖מֶקכְּעֵמֶקכעמק בְּגִבְע֣וֹןבְּגִבְעוֹןבגבעון יִרְגָּ֑זיִרְגָּזירגז לַעֲשׂ֤וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות מַעֲשֵׂ֙הוּ֙מַעֲשֵׂהוּמעשהו זָ֣רזָרזר מַעֲשֵׂ֔הוּמַעֲשֵׂהוּמעשהו וְלַֽעֲבֹד֙וְלַעֲבֹדולעבד עֲבֹ֣דָת֔וֹעֲבֹדָתוֹעבדתו נָכְרִיָּ֖הנָכְרִיָּהנכריה עֲבֹדָתֽוֹעֲבֹדָתוֹעבדתו׃׃׃ 28:22 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה אַלאַלאל־־־תִּתְלוֹצָ֔צוּתִּתְלוֹצָצוּתתלוצצו פֶּֽןפֶּןפן־־־יֶחְזְק֖וּיֶחְזְקוּיחזקו מֽוֹסְרֵיכֶ֑םמוֹסְרֵיכֶםמוסריכם כִּֽיכִּיכי־־־כָלָ֨הכָלָהכלה וְנֶחֱרָצָ֜הוְנֶחֱרָצָהונחרצה שָׁמַ֗עְתִּישָׁמַעְתִּישמעתי מֵאֵ֨תמֵאֵתמאת אֲדֹנָ֧יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֛היְהוִהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 28:23 הַאֲזִ֥ינוּהַאֲזִינוּהאזינו וְשִׁמְע֖וּוְשִׁמְעוּושמעו קוֹלִ֑יקוֹלִיקולי הַקְשִׁ֥יבוּהַקְשִׁיבוּהקשיבו וְשִׁמְע֖וּוְשִׁמְעוּושמעו אִמְרָתִֽיאִמְרָתִיאמרתי׃׃׃ 28:24 הֲכֹ֣להֲכֹלהכל הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום יַחֲרֹ֥שׁיַחֲרֹשׁיחרש הַחֹרֵ֖שׁהַחֹרֵשׁהחרש לִזְרֹ֑עַלִזְרֹעַלזרע יְפַתַּ֥חיְפַתַּחיפתח וִֽישַׂדֵּ֖דוִישַׂדֵּדוישדד אַדְמָתֽוֹאַדְמָתוֹאדמתו׃׃׃ 28:25 הֲלוֹא֙הֲלוֹאהלוא אִםאִםאם־־־שִׁוָּ֣השִׁוָּהשוה פָנֶ֔יהָפָנֶיהָפניה וְהֵפִ֥יץוְהֵפִיץוהפיץ קֶ֖צַחקֶצַחקצח וְכַמֹּ֣ןוְכַמֹּןוכמן יִזְרֹ֑קיִזְרֹקיזרק וְשָׂ֨םוְשָׂםושם חִטָּ֤החִטָּהחטה שׂוֹרָה֙שׂוֹרָהשורה וּשְׂעֹרָ֣הוּשְׂעֹרָהושערה נִסְמָ֔ןנִסְמָןנסמן וְכֻסֶּ֖מֶתוְכֻסֶּמֶתוכסמת גְּבֻלָתֽוֹגְּבֻלָתוֹגבלתו׃׃׃ 28:26 וְיִסְּר֥וֹוְיִסְּרוֹויסרו לַמִּשְׁפָּ֖טלַמִּשְׁפָּטלמשפט אֱלֹהָ֥יואֱלֹהָיואלהיו יוֹרֶֽנּוּיוֹרֶנּוּיורנו׃׃׃ 28:27 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא בֶֽחָרוּץ֙בֶחָרוּץבחרוץ י֣וּדַשׁיוּדַשׁיודש קֶ֔צַחקֶצַחקצח וְאוֹפַ֣ןוְאוֹפַןואופן עֲגָלָ֔העֲגָלָהעגלה עַלעַלעל־־־כַּמֹּ֖ןכַּמֹּןכמן יוּסָּ֑ביוּסָּביוסב כִּ֧יכִּיכי בַמַּטֶּ֛הבַמַּטֶּהבמטה יֵחָ֥בֶטיֵחָבֶטיחבט קֶ֖צַחקֶצַחקצח וְכַמֹּ֥ןוְכַמֹּןוכמן בַּשָּֽׁבֶטבַּשָּׁבֶטבשבט׃׃׃ 28:28 לֶ֣חֶםלֶחֶםלחם יוּדָ֔קיוּדָקיודק כִּ֛יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא לָנֶ֖צַחלָנֶצַחלנצח אָד֣וֹשׁאָדוֹשׁאדוש יְדוּשֶׁ֑נּוּיְדוּשֶׁנּוּידושנו וְ֠הָמַםוְהָמַםוהמם גִּלְגַּ֧לגִּלְגַּלגלגל עֶגְלָת֛וֹעֶגְלָתוֹעגלתו וּפָרָשָׁ֖יווּפָרָשָׁיוופרשיו לֹֽאלֹאלא־־־יְדֻקֶּֽנּוּיְדֻקֶּנּוּידקנו׃׃׃ 28:29 גַּםגַּםגם־־־זֹ֕אתזֹאתזאת מֵעִ֛םמֵעִםמעם יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות יָצָ֑אָהיָצָאָהיצאה הִפְלִ֣יאהִפְלִיאהפליא עֵצָ֔העֵצָהעצה הִגְדִּ֖ילהִגְדִּילהגדיל תּוּשִׁיָּֽהתּוּשִׁיָּהתושיה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain