Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 30

30:1 ה֣וֹיהוֹיהוי בָּנִ֤יםבָּנִיםבנים סֽוֹרְרִים֙סוֹרְרִיםסוררים נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה לַעֲשׂ֤וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות עֵצָה֙עֵצָהעצה וְלֹ֣אוְלֹאולא מִנִּ֔ימִנִּימני וְלִנְסֹ֥ךְוְלִנְסֹךְולנסך מַסֵּכָ֖המַסֵּכָהמסכה וְלֹ֣אוְלֹאולא רוּחִ֑ירוּחִירוחי לְמַ֛עַןלְמַעַןלמען סְפ֥וֹתסְפוֹתספות חַטָּ֖אתחַטָּאתחטאת עַלעַלעל־־־חַטָּֽאתחַטָּאתחטאת׃׃׃ 30:2 הַהֹלְכִים֙הַהֹלְכִיםההלכים לָרֶ֣דֶתלָרֶדֶתלרדת מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים וּפִ֖יוּפִיופי לֹ֣אלֹאלא שָׁאָ֑לוּשָׁאָלוּשאלו לָעוֹז֙לָעוֹזלעוז בְּמָע֣וֹזבְּמָעוֹזבמעוז פַּרְעֹ֔הפַּרְעֹהפרעה וְלַחְס֖וֹתוְלַחְסוֹתולחסות בְּצֵ֥לבְּצֵלבצל מִצְרָֽיִםמִצְרָיִםמצרים׃׃׃ 30:3 וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה לָכֶ֛םלָכֶםלכם מָע֥וֹזמָעוֹזמעוז פַּרְעֹ֖הפַּרְעֹהפרעה לְבֹ֑שֶׁתלְבֹשֶׁתלבשת וְהֶחָס֥וּתוְהֶחָסוּתוהחסות בְּצֵלבְּצֵלבצל־־־מִצְרַ֖יִםמִצְרַיִםמצרים לִכְלִמָּֽהלִכְלִמָּהלכלמה׃׃׃ 30:4 כִּֽיכִּיכי־־־הָי֥וּהָיוּהיו בְצֹ֖עַןבְצֹעַןבצען שָׂרָ֑יושָׂרָיושריו וּמַלְאָכָ֖יווּמַלְאָכָיוומלאכיו חָנֵ֥סחָנֵסחנס יַגִּֽיעוּיַגִּיעוּיגיעו׃׃׃ 30:5 כֹּ֣לכֹּלכל [הִבְאִישׁ כ][הִבְאִישׁ כ][הבאיש כ] (הֹבִ֔ישׁ ק)(הֹבִישׁ ק)(הביש ק) עַלעַלעל־־־עַ֖םעַםעם לֹאלֹאלא־־־יוֹעִ֣ילוּיוֹעִילוּיועילו לָ֑מוֹלָמוֹלמו לֹ֤אלֹאלא לְעֵ֙זֶר֙לְעֵזֶרלעזר וְלֹ֣אוְלֹאולא לְהוֹעִ֔יללְהוֹעִיללהועיל כִּ֥יכִּיכי לְבֹ֖שֶׁתלְבֹשֶׁתלבשת וְגַםוְגַםוגם־־־לְחֶרְפָּֽהלְחֶרְפָּהלחרפה׃׃׃ ססס 30:6 מַשָּׂ֖אמַשָּׂאמשא בַּהֲמ֣וֹתבַּהֲמוֹתבהמות נֶ֑גֶבנֶגֶבנגב בְּאֶרֶץ֩בְּאֶרֶץבארץ צָרָ֨הצָרָהצרה וְצוּקָ֜הוְצוּקָהוצוקה לָבִ֧יאלָבִיאלביא וָלַ֣יִשׁוָלַיִשׁוליש מֵהֶ֗םמֵהֶםמהם אֶפְעֶה֙אֶפְעֶהאפעה וְשָׂרָ֣ףוְשָׂרָףושרף מְעוֹפֵ֔ףמְעוֹפֵףמעופף יִשְׂאוּ֩יִשְׂאוּישאו עַלעַלעל־־־כֶּ֨תֶףכֶּתֶףכתף עֲיָרִ֜יםעֲיָרִיםעירים חֵֽילֵהֶ֗םחֵילֵהֶםחילהם וְעַלוְעַלועל־־־דַּבֶּ֤שֶׁתדַּבֶּשֶׁתדבשת גְּמַלִּים֙גְּמַלִּיםגמלים אֽוֹצְרֹתָ֔םאוֹצְרֹתָםאוצרתם עַלעַלעל־־־עַ֖םעַםעם לֹ֥אלֹאלא יוֹעִֽילוּיוֹעִילוּיועילו׃׃׃ 30:7 וּמִצְרַ֕יִםוּמִצְרַיִםומצרים הֶ֥בֶלהֶבֶלהבל וָרִ֖יקוָרִיקוריק יַעְזֹ֑רוּיַעְזֹרוּיעזרו לָכֵן֙לָכֵןלכן קָרָ֣אתִיקָרָאתִיקראתי לָזֹ֔אתלָזֹאתלזאת רַ֥הַברַהַברהב הֵ֖םהֵםהם שָֽׁבֶתשָׁבֶתשבת׃׃׃ 30:8 עַתָּ֗העַתָּהעתה בּ֣וֹאבּוֹאבוא כָתְבָ֥הּכָתְבָהּכתבה עַלעַלעל־־־ל֛וּחַלוּחַלוח אִתָּ֖םאִתָּםאתם וְעַלוְעַלועל־־־סֵ֣פֶרסֵפֶרספר חֻקָּ֑הּחֻקָּהּחקה וּתְהִי֙וּתְהִיותהי לְי֣וֹםלְיוֹםליום אַחֲר֔וֹןאַחֲרוֹןאחרון לָעַ֖דלָעַדלעד עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 30:9 כִּ֣יכִּיכי עַ֤םעַםעם מְרִי֙מְרִימרי ה֔וּאהוּאהוא בָּנִ֖יםבָּנִיםבנים כֶּחָשִׁ֑יםכֶּחָשִׁיםכחשים בָּנִ֕יםבָּנִיםבנים לֹֽאלֹאלא־־־אָב֥וּאָבוּאבו שְׁמ֖וֹעַשְׁמוֹעַשמוע תּוֹרַ֥תתּוֹרַתתורת יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 30:10 אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר אָמְר֤וּאָמְרוּאמרו לָֽרֹאִים֙לָרֹאִיםלראים לֹ֣אלֹאלא תִרְא֔וּתִרְאוּתראו וְלַ֣חֹזִ֔יםוְלַחֹזִיםולחזים לֹ֥אלֹאלא תֶחֱזוּתֶחֱזוּתחזו־־־לָ֖נוּלָנוּלנו נְכֹח֑וֹתנְכֹחוֹתנכחות דַּבְּרוּדַּבְּרוּדברו־־־לָ֣נוּלָנוּלנו חֲלָק֔וֹתחֲלָקוֹתחלקות חֲז֖וּחֲזוּחזו מַהֲתַלּֽוֹתמַהֲתַלּוֹתמהתלות׃׃׃ 30:11 ס֚וּרוּסוּרוּסורו מִנֵּימִנֵּימני־־־דֶ֔רֶךְדֶרֶךְדרך הַטּ֖וּהַטּוּהטו מִנֵּימִנֵּימני־־־אֹ֑רַחאֹרַחארח הַשְׁבִּ֥יתוּהַשְׁבִּיתוּהשביתו מִפָּנֵ֖ינוּמִפָּנֵינוּמפנינו אֶתאֶתאת־־־קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 30:12 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן כֹּ֤הכֹּהכה אָמַר֙אָמַראמר קְד֣וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל יַ֥עַןיַעַןיען מָֽאָסְכֶ֖םמָאָסְכֶםמאסכם בַּדָּבָ֣רבַּדָּבָרבדבר הַזֶּ֑ההַזֶּההזה וַֽתִּבְטְחוּ֙וַתִּבְטְחוּותבטחו בְּעֹ֣שֶׁקבְּעֹשֶׁקבעשק וְנָל֔וֹזוְנָלוֹזונלוז וַתִּֽשָּׁעֲנ֖וּוַתִּשָּׁעֲנוּותשענו עָלָֽיועָלָיועליו׃׃׃ 30:13 לָכֵ֗ןלָכֵןלכן יִֽהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה לָכֶם֙לָכֶםלכם הֶעָוֺ֣ןהֶעָוֺןהעון הַזֶּ֔ההַזֶּההזה כְּפֶ֣רֶץכְּפֶרֶץכפרץ נֹפֵ֔לנֹפֵלנפל נִבְעֶ֖הנִבְעֶהנבעה בְּחוֹמָ֣הבְּחוֹמָהבחומה נִשְׂגָּבָ֑הנִשְׂגָּבָהנשגבה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־פִּתְאֹ֥םפִּתְאֹםפתאם לְפֶ֖תַעלְפֶתַעלפתע יָב֥וֹאיָבוֹאיבוא שִׁבְרָֽהּשִׁבְרָהּשברה׃׃׃ 30:14 וּ֠שְׁבָרָהּוּשְׁבָרָהּושברה כְּשֵׁ֨בֶרכְּשֵׁבֶרכשבר נֵ֧בֶלנֵבֶלנבל יוֹצְרִ֛יםיוֹצְרִיםיוצרים כָּת֖וּתכָּתוּתכתות לֹ֣אלֹאלא יַחְמֹ֑ליַחְמֹליחמל וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִמָּצֵ֤איִמָּצֵאימצא בִמְכִתָּתוֹ֙בִמְכִתָּתוֹבמכתתו חֶ֔רֶשׂחֶרֶשׂחרש לַחְתּ֥וֹתלַחְתּוֹתלחתות אֵשׁ֙אֵשׁאש מִיָּק֔וּדמִיָּקוּדמיקוד וְלַחְשֹׂ֥ףוְלַחְשֹׂףולחשף מַ֖יִםמַיִםמים מִגֶּֽבֶאמִגֶּבֶאמגבא׃׃׃ פפפ
30:15 כִּ֣יכִּיכי כֹֽהכֹהכה־־־אָמַר֩אָמַראמר אֲדֹנָ֨יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֜היְהוִהיהוה קְד֣וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֗ליִשְׂרָאֵלישראל בְּשׁוּבָ֤הבְּשׁוּבָהבשובה וָנַ֙חַת֙וָנַחַתונחת תִּוָּ֣שֵׁע֔וּןתִּוָּשֵׁעוּןתושעון בְּהַשְׁקֵט֙בְּהַשְׁקֵטבהשקט וּבְבִטְחָ֔הוּבְבִטְחָהובבטחה תִּהְיֶ֖התִּהְיֶהתהיה גְּבֽוּרַתְכֶ֑םגְּבוּרַתְכֶםגבורתכם וְלֹ֖אוְלֹאולא אֲבִיתֶֽםאֲבִיתֶםאביתם׃׃׃ 30:16 וַתֹּ֨אמְר֥וּוַתֹּאמְרוּותאמרו לֹאלֹאלא־־־כִ֛יכִיכי עַלעַלעל־־־ס֥וּססוּססוס נָנ֖וּסנָנוּסננוס עַלעַלעל־־־כֵּ֣ןכֵּןכן תְּנוּס֑וּןתְּנוּסוּןתנוסון וְעַלוְעַלועל־־־קַ֣לקַלקל נִרְכָּ֔בנִרְכָּבנרכב עַלעַלעל־־־כֵּ֖ןכֵּןכן יִקַּ֥לּוּיִקַּלּוּיקלו רֹדְפֵיכֶֽםרֹדְפֵיכֶםרדפיכם׃׃׃ 30:17 אֶ֣לֶףאֶלֶףאלף אֶחָ֗דאֶחָדאחד מִפְּנֵי֙מִפְּנֵימפני גַּעֲרַ֣תגַּעֲרַתגערת אֶחָ֔דאֶחָדאחד מִפְּנֵ֛ימִפְּנֵימפני גַּעֲרַ֥תגַּעֲרַתגערת חֲמִשָּׁ֖החֲמִשָּׁהחמשה תָּנֻ֑סוּתָּנֻסוּתנסו עַ֣דעַדעד אִםאִםאם־־־נוֹתַרְתֶּ֗םנוֹתַרְתֶּםנותרתם כַּתֹּ֙רֶן֙כַּתֹּרֶןכתרן עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש הָהָ֔רהָהָרההר וְכַנֵּ֖סוְכַנֵּסוכנס עַלעַלעל־־־הַגִּבְעָֽההַגִּבְעָההגבעה׃׃׃ 30:18 וְלָכֵ֞ןוְלָכֵןולכן יְחַכֶּ֤היְחַכֶּהיחכה יְהוָה֙יְהוָהיהוה לַֽחֲנַנְכֶ֔םלַחֲנַנְכֶםלחננכם וְלָכֵ֥ןוְלָכֵןולכן יָר֖וּםיָרוּםירום לְרַֽחֶמְכֶ֑םלְרַחֶמְכֶםלרחמכם כִּֽיכִּיכי־־־אֱלֹהֵ֤יאֱלֹהֵיאלהי מִשְׁפָּט֙מִשְׁפָּטמשפט יְהוָ֔היְהוָהיהוה אַשְׁרֵ֖יאַשְׁרֵיאשרי כָּלכָּלכל־־־ח֥וֹכֵיחוֹכֵיחוכי לֽוֹלוֹלו׃׃׃ ססס 30:19 כִּיכִּיכי־־־עַ֛םעַםעם בְּצִיּ֥וֹןבְּצִיּוֹןבציון יֵשֵׁ֖ביֵשֵׁבישב בִּירֽוּשָׁלִָ֑םבִּירוּשָׁלִָםבירושלם בָּכ֣וֹבָּכוֹבכו לֹֽאלֹאלא־־־תִבְכֶּ֗התִבְכֶּהתבכה חָנ֤וֹןחָנוֹןחנון יָחְנְךָ֙יָחְנְךָיחנך לְק֣וֹללְקוֹללקול זַעֲקֶ֔ךָזַעֲקֶךָזעקך כְּשָׁמְעָת֖וֹכְּשָׁמְעָתוֹכשמעתו עָנָֽךְעָנָךְענך׃׃׃ 30:20 וְנָתַ֨ןוְנָתַןונתן לָכֶ֧םלָכֶםלכם אֲדֹנָ֛יאֲדֹנָיאדני לֶ֥חֶםלֶחֶםלחם צָ֖רצָרצר וּמַ֣יִםוּמַיִםומים לָ֑חַץלָחַץלחץ וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יִכָּנֵ֥ףיִכָּנֵףיכנף עוֹד֙עוֹדעוד מוֹרֶ֔יךָמוֹרֶיךָמוריך וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו עֵינֶ֖יךָעֵינֶיךָעיניך רֹא֥וֹתרֹאוֹתראות אֶתאֶתאת־־־מוֹרֶֽיךָמוֹרֶיךָמוריך׃׃׃ 30:21 וְאָזְנֶ֙יךָ֙וְאָזְנֶיךָואזניך תִּשְׁמַ֣עְנָהתִּשְׁמַעְנָהתשמענה דָבָ֔רדָבָרדבר מֵֽאַחֲרֶ֖יךָמֵאַחֲרֶיךָמאחריך לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר זֶ֤הזֶהזה הַדֶּ֙רֶךְ֙הַדֶּרֶךְהדרך לְכ֣וּלְכוּלכו ב֔וֹבוֹבו כִּ֥יכִּיכי תַאֲמִ֖ינוּתַאֲמִינוּתאמינו וְכִ֥יוְכִיוכי תַשְׂמְאִֽילוּתַשְׂמְאִילוּתשמאילו׃׃׃ 30:22 וְטִמֵּאתֶ֗םוְטִמֵּאתֶםוטמאתם אֶתאֶתאת־־־צִפּוּי֙צִפּוּיצפוי פְּסִילֵ֣יפְּסִילֵיפסילי כַסְפֶּ֔ךָכַסְפֶּךָכספך וְאֶתוְאֶתואת־־־אֲפֻדַּ֖תאֲפֻדַּתאפדת מַסֵּכַ֣תמַסֵּכַתמסכת זְהָבֶ֑ךָזְהָבֶךָזהבך תִּזְרֵם֙תִּזְרֵםתזרם כְּמ֣וֹכְּמוֹכמו דָוָ֔הדָוָהדוה צֵ֖אצֵאצא תֹּ֥אמַרתֹּאמַרתאמר לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 30:23 וְנָתַן֩וְנָתַןונתן מְטַ֨רמְטַרמטר זַרְעֲךָ֜זַרְעֲךָזרעך אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־תִּזְרַ֣עתִּזְרַעתזרע אֶתאֶתאת־־־הָאֲדָמָ֗ההָאֲדָמָההאדמה וְלֶ֙חֶם֙וְלֶחֶםולחם תְּבוּאַ֣תתְּבוּאַתתבואת הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה וְהָיָ֥הוְהָיָהוהיה דָשֵׁ֖ןדָשֵׁןדשן וְשָׁמֵ֑ןוְשָׁמֵןושמן יִרְעֶ֥היִרְעֶהירעה מִקְנֶ֛יךָמִקְנֶיךָמקניך בַּיּ֥וֹםבַּיּוֹםביום הַה֖וּאהַהוּאההוא כַּ֥רכַּרכר נִרְחָֽבנִרְחָבנרחב׃׃׃ 30:24 וְהָאֲלָפִ֣יםוְהָאֲלָפִיםוהאלפים וְהָעֲיָרִ֗יםוְהָעֲיָרִיםוהעירים עֹֽבְדֵי֙עֹבְדֵיעבדי הָֽאֲדָמָ֔ההָאֲדָמָההאדמה בְּלִ֥ילבְּלִילבליל חָמִ֖יץחָמִיץחמיץ יֹאכֵ֑לוּיֹאכֵלוּיאכלו אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־זֹרֶ֥הזֹרֶהזרה בָרַ֖חַתבָרַחַתברחת וּבַמִּזְרֶֽהוּבַמִּזְרֶהובמזרה׃׃׃ 30:25 וְהָיָ֣הוְהָיָהוהיה ׀׀׀ עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־הַ֣רהַרהר גָּבֹ֗הַגָּבֹהַגבה וְעַל֙וְעַלועל כָּלכָּלכל־־־גִּבְעָ֣הגִּבְעָהגבעה נִשָּׂאָ֔הנִשָּׂאָהנשאה פְּלָגִ֖יםפְּלָגִיםפלגים יִבְלֵייִבְלֵייבלי־־־מָ֑יִםמָיִםמים בְּיוֹם֙בְּיוֹםביום הֶ֣רֶגהֶרֶגהרג רָ֔ברָברב בִּנְפֹ֖לבִּנְפֹלבנפל מִגְדָּלִֽיםמִגְדָּלִיםמגדלים׃׃׃ 30:26 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה אֽוֹראוֹראור־־־הַלְּבָנָה֙הַלְּבָנָההלבנה כְּא֣וֹרכְּאוֹרכאור הַֽחַמָּ֔ההַחַמָּההחמה וְא֤וֹרוְאוֹרואור הַֽחַמָּה֙הַחַמָּההחמה יִהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה שִׁבְעָתַ֔יִםשִׁבְעָתַיִםשבעתים כְּא֖וֹרכְּאוֹרכאור שִׁבְעַ֣תשִׁבְעַתשבעת הַיָּמִ֑יםהַיָּמִיםהימים בְּי֗וֹםבְּיוֹםביום חֲבֹ֤שׁחֲבֹשׁחבש יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־שֶׁ֣בֶרשֶׁבֶרשבר עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו וּמַ֥חַץוּמַחַץומחץ מַכָּת֖וֹמַכָּתוֹמכתו יִרְפָּֽאיִרְפָּאירפא׃׃׃ ססס 30:27 הִנֵּ֤ההִנֵּההנה שֵׁםשֵׁםשם־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּ֣אבָּאבא מִמֶּרְחָ֔קמִמֶּרְחָקממרחק בֹּעֵ֣רבֹּעֵרבער אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וְכֹ֖בֶדוְכֹבֶדוכבד מַשָּׂאָ֑המַשָּׂאָהמשאה שְׂפָתָיו֙שְׂפָתָיושפתיו מָ֣לְאוּמָלְאוּמלאו זַ֔עַםזַעַםזעם וּלְשׁוֹנ֖וֹוּלְשׁוֹנוֹולשונו כְּאֵ֥שׁכְּאֵשׁכאש אֹכָֽלֶתאֹכָלֶתאכלת׃׃׃ 30:28 וְרוּח֞וֹוְרוּחוֹורוחו כְּנַ֤חַלכְּנַחַלכנחל שׁוֹטֵף֙שׁוֹטֵףשוטף עַדעַדעד־־־צַוָּ֣ארצַוָּארצואר יֶֽחֱצֶ֔היֶחֱצֶהיחצה לַהֲנָפָ֥הלַהֲנָפָהלהנפה גוֹיִ֖םגוֹיִםגוים בְּנָ֣פַתבְּנָפַתבנפת שָׁ֑וְאשָׁוְאשוא וְרֶ֣סֶןוְרֶסֶןורסן מַתְעֶ֔המַתְעֶהמתעה עַ֖לעַלעל לְחָיֵ֥ילְחָיֵילחיי עַמִּֽיםעַמִּיםעמים׃׃׃ 30:29 הַשִּׁיר֙הַשִּׁירהשיר יִֽהְיֶ֣היִהְיֶהיהיה לָכֶ֔םלָכֶםלכם כְּלֵ֖ילכְּלֵילכליל הִתְקַדֶּשׁהִתְקַדֶּשׁהתקדש־־־חָ֑גחָגחג וְשִׂמְחַ֣תוְשִׂמְחַתושמחת לֵבָ֗בלֵבָבלבב כַּֽהוֹלֵךְ֙כַּהוֹלֵךְכהולך בֶּֽחָלִ֔ילבֶּחָלִילבחליל לָב֥וֹאלָבוֹאלבוא בְהַרבְהַרבהר־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶלאֶלאל־־־צ֥וּרצוּרצור יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 30:30 וְהִשְׁמִ֨יעַוְהִשְׁמִיעַוהשמיע יְהוָ֜היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־ה֣וֹדהוֹדהוד קוֹל֗וֹקוֹלוֹקולו וְנַ֤חַתוְנַחַתונחת זְרוֹעוֹ֙זְרוֹעוֹזרועו יַרְאֶ֔היַרְאֶהיראה בְּזַ֣עַףבְּזַעַףבזעף אַ֔ףאַףאף וְלַ֖הַבוְלַהַבולהב אֵ֣שׁאֵשׁאש אוֹכֵלָ֑האוֹכֵלָהאוכלה נֶ֥פֶץנֶפֶץנפץ וָזֶ֖רֶםוָזֶרֶםוזרם וְאֶ֥בֶןוְאֶבֶןואבן בָּרָֽדבָּרָדברד׃׃׃ 30:31 כִּֽיכִּיכי־־־מִקּ֥וֹלמִקּוֹלמקול יְהוָ֖היְהוָהיהוה יֵחַ֣תיֵחַתיחת אַשּׁ֑וּראַשּׁוּראשור בַּשֵּׁ֖בֶטבַּשֵּׁבֶטבשבט יַכֶּֽהיַכֶּהיכה׃׃׃ 30:32 וְהָיָ֗הוְהָיָהוהיה כֹּ֤לכֹּלכל מַֽעֲבַר֙מַעֲבַרמעבר מַטֵּ֣המַטֵּהמטה מֽוּסָדָ֔המוּסָדָהמוסדה אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יָנִ֤יחַיָנִיחַיניח יְהוָה֙יְהוָהיהוה עָלָ֔יועָלָיועליו בְּתֻפִּ֖יםבְּתֻפִּיםבתפים וּבְכִנֹּר֑וֹתוּבְכִנֹּרוֹתובכנרות וּבְמִלְחֲמ֥וֹתוּבְמִלְחֲמוֹתובמלחמות תְּנוּפָ֖התְּנוּפָהתנופה נִלְחַםנִלְחַםנלחם־־־[בָּהּ כ][בָּהּ כ][בה כ] (בָּֽם ק)(בָּם ק)(בם ק)׃׃׃ 30:33 כִּֽיכִּיכי־־־עָר֤וּךְעָרוּךְערוך מֵֽאֶתְמוּל֙מֵאֶתְמוּלמאתמול תָּפְתֶּ֔התָּפְתֶּהתפתה גַּםגַּםגם־־־[הוּא כ][הוּא כ][הוא כ] (הִ֛יא ק)(הִיא ק)(היא ק) לַמֶּ֥לֶךְלַמֶּלֶךְלמלך הוּכָ֖ןהוּכָןהוכן הֶעְמִ֣יקהֶעְמִיקהעמיק הִרְחִ֑בהִרְחִבהרחב מְדֻרָתָ֗הּמְדֻרָתָהּמדרתה אֵ֤שׁאֵשׁאש וְעֵצִים֙וְעֵצִיםועצים הַרְבֵּ֔ההַרְבֵּההרבה נִשְׁמַ֤תנִשְׁמַתנשמת יְהוָה֙יְהוָהיהוה כְּנַ֣חַלכְּנַחַלכנחל גָּפְרִ֔יתגָּפְרִיתגפרית בֹּעֲרָ֖הבֹּעֲרָהבערה בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain