Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 31

31:1 ה֣וֹיהוֹיהוי הַיֹּרְדִ֤יםהַיֹּרְדִיםהירדים מִצְרַ֙יִם֙מִצְרַיִםמצרים לְעֶזְרָ֔הלְעֶזְרָהלעזרה עַלעַלעל־־־סוּסִ֖יםסוּסִיםסוסים יִשָּׁעֵ֑נוּיִשָּׁעֵנוּישענו וַיִּבְטְח֨וּוַיִּבְטְחוּויבטחו עַלעַלעל־־־רֶ֜כֶברֶכֶברכב כִּ֣יכִּיכי רָ֗ברָברב וְעַ֤לוְעַלועל פָּֽרָשִׁים֙פָּרָשִׁיםפרשים כִּֽיכִּיכי־־־עָצְמ֣וּעָצְמוּעצמו מְאֹ֔דמְאֹדמאד וְלֹ֤אוְלֹאולא שָׁעוּ֙שָׁעוּשעו עַלעַלעל־־־קְד֣וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֔ליִשְׂרָאֵלישראל וְאֶתוְאֶתואת־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה לֹ֥אלֹאלא דָרָֽשׁוּדָרָשׁוּדרשו׃׃׃ 31:2 וְגַםוְגַםוגם־־־ה֤וּאהוּאהוא חָכָם֙חָכָםחכם וַיָּ֣בֵאוַיָּבֵאויבא רָ֔ערָערע וְאֶתוְאֶתואת־־־דְּבָרָ֖יודְּבָרָיודבריו לֹ֣אלֹאלא הֵסִ֑ירהֵסִירהסיר וְקָם֙וְקָםוקם עַלעַלעל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מְרֵעִ֔יםמְרֵעִיםמרעים וְעַלוְעַלועל־־־עֶזְרַ֖תעֶזְרַתעזרת פֹּ֥עֲלֵיפֹּעֲלֵיפעלי אָֽוֶןאָוֶןאון׃׃׃ 31:3 וּמִצְרַ֤יִםוּמִצְרַיִםומצרים אָדָם֙אָדָםאדם וְֽלֹאוְלֹאולא־־־אֵ֔לאֵלאל וְסוּסֵיהֶ֥םוְסוּסֵיהֶםוסוסיהם בָּשָׂ֖רבָּשָׂרבשר וְלֹאוְלֹאולא־־־ר֑וּחַרוּחַרוח וַֽיהוָ֞הוַיהוָהויהוה יַטֶּ֣היַטֶּהיטה יָד֗וֹיָדוֹידו וְכָשַׁ֤לוְכָשַׁלוכשל עוֹזֵר֙עוֹזֵרעוזר וְנָפַ֣לוְנָפַלונפל עָזֻ֔רעָזֻרעזר וְיַחְדָּ֖ווְיַחְדָּוויחדו כֻּלָּ֥םכֻּלָּםכלם יִכְלָיֽוּןיִכְלָיוּןיכליון׃׃׃ ססס 31:4 כִּ֣יכִּיכי כֹ֣הכֹהכה אָֽמַראָמַראמר־־־יְהוָ֣היְהוָהיהוה ׀׀׀ אֵלַ֡יאֵלַיאלי כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר יֶהְגֶּה֩יֶהְגֶּהיהגה הָאַרְיֵ֨ההָאַרְיֵההאריה וְהַכְּפִ֜ירוְהַכְּפִירוהכפיר עַלעַלעל־־־טַרְפּ֗וֹטַרְפּוֹטרפו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר יִקָּרֵ֤איִקָּרֵאיקרא עָלָיו֙עָלָיועליו מְלֹ֣אמְלֹאמלא רֹעִ֔יםרֹעִיםרעים מִקּוֹלָם֙מִקּוֹלָםמקולם לֹ֣אלֹאלא יֵחָ֔תיֵחָתיחת וּמֵֽהֲמוֹנָ֖םוּמֵהֲמוֹנָםומהמונם לֹ֣אלֹאלא יַֽעֲנֶ֑היַעֲנֶהיענה כֵּ֗ןכֵּןכן יֵרֵד֙יֵרֵדירד יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות לִצְבֹּ֥אלִצְבֹּאלצבא עַלעַלעל־־־הַרהַרהר־־־צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון וְעַלוְעַלועל־־־גִּבְעָתָֽהּגִּבְעָתָהּגבעתה׃׃׃ 31:5 כְּצִפֳּרִ֣יםכְּצִפֳּרִיםכצפרים עָפ֔וֹתעָפוֹתעפות כֵּ֗ןכֵּןכן יָגֵ֛ןיָגֵןיגן יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות עַלעַלעל־־־יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם גָּנ֥וֹןגָּנוֹןגנון וְהִצִּ֖ילוְהִצִּילוהציל פָּסֹ֥חַפָּסֹחַפסח וְהִמְלִֽיטוְהִמְלִיטוהמליט׃׃׃ 31:6 שׁ֗וּבוּשׁוּבוּשובו לַאֲשֶׁ֛רלַאֲשֶׁרלאשר הֶעְמִ֥יקוּהֶעְמִיקוּהעמיקו סָרָ֖הסָרָהסרה בְּנֵ֥יבְּנֵיבני יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 31:7 כִּ֚יכִּיכי בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא יִמְאָס֗וּןיִמְאָסוּןימאסון אִ֚ישׁאִישׁאיש אֱלִילֵ֣יאֱלִילֵיאלילי כַסְפּ֔וֹכַסְפּוֹכספו וֶאֱלִילֵ֖יוֶאֱלִילֵיואלילי זְהָב֑וֹזְהָבוֹזהבו אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר עָשׂ֥וּעָשׂוּעשו לָכֶ֛םלָכֶםלכם יְדֵיכֶ֖םיְדֵיכֶםידיכם חֵֽטְאחֵטְאחטא׃׃׃ 31:8 וְנָפַ֤לוְנָפַלונפל אַשּׁוּר֙אַשּׁוּראשור בְּחֶ֣רֶבבְּחֶרֶבבחרב לֹאלֹאלא־־־אִ֔ישׁאִישׁאיש וְחֶ֥רֶבוְחֶרֶבוחרב לֹֽאלֹאלא־־־אָדָ֖םאָדָםאדם תֹּֽאכֲלֶ֑נּוּתֹּאכֲלֶנּוּתאכלנו וְנָ֥סוְנָסונס לוֹ֙לוֹלו מִפְּנֵימִפְּנֵימפני־־־חֶ֔רֶבחֶרֶבחרב וּבַחוּרָ֖יווּבַחוּרָיוובחוריו לָמַ֥סלָמַסלמס יִהְיֽוּיִהְיוּיהיו׃׃׃ 31:9 וְסַלְעוֹ֙וְסַלְעוֹוסלעו מִמָּג֣וֹרמִמָּגוֹרממגור יַֽעֲב֔וֹריַעֲבוֹריעבור וְחַתּ֥וּוְחַתּוּוחתו מִנֵּ֖סמִנֵּסמנס שָׂרָ֑יושָׂרָיושריו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־א֥וּראוּראור לוֹ֙לוֹלו בְּצִיּ֔וֹןבְּצִיּוֹןבציון וְתַנּ֥וּרוְתַנּוּרותנור ל֖וֹלוֹלו בִּירוּשָׁלִָֽםבִּירוּשָׁלִָםבירושלם׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain