Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 32

32:1 הֵ֥ןהֵןהן לְצֶ֖דֶקלְצֶדֶקלצדק יִמְלָךְיִמְלָךְימלך־־־מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וּלְשָׂרִ֖יםוּלְשָׂרִיםולשרים לְמִשְׁפָּ֥טלְמִשְׁפָּטלמשפט יָשֹֽׂרוּיָשֹׂרוּישרו׃׃׃ 32:2 וְהָיָהוְהָיָהוהיה־־־אִ֥ישׁאִישׁאיש כְּמַֽחֲבֵאכְּמַחֲבֵאכמחבא־־־ר֖וּחַרוּחַרוח וְסֵ֣תֶרוְסֵתֶרוסתר זָ֑רֶםזָרֶםזרם כְּפַלְגֵיכְּפַלְגֵיכפלגי־־־מַ֣יִםמַיִםמים בְּצָי֔וֹןבְּצָיוֹןבציון כְּצֵ֥לכְּצֵלכצל סֶֽלַעסֶלַעסלע־־־כָּבֵ֖דכָּבֵדכבד בְּאֶ֥רֶץבְּאֶרֶץבארץ עֲיֵפָֽהעֲיֵפָהעיפה׃׃׃ 32:3 וְלֹ֥אוְלֹאולא תִשְׁעֶ֖ינָהתִשְׁעֶינָהתשעינה עֵינֵ֣יעֵינֵיעיני רֹאִ֑יםרֹאִיםראים וְאָזְנֵ֥יוְאָזְנֵיואזני שֹׁמְעִ֖יםשֹׁמְעִיםשמעים תִּקְשַֽׁבְנָהתִּקְשַׁבְנָהתקשבנה׃׃׃ 32:4 וּלְבַ֥בוּלְבַבולבב נִמְהָרִ֖יםנִמְהָרִיםנמהרים יָבִ֣יןיָבִיןיבין לָדָ֑עַתלָדָעַתלדעת וּלְשׁ֣וֹןוּלְשׁוֹןולשון עִלְּגִ֔יםעִלְּגִיםעלגים תְּמַהֵ֖רתְּמַהֵרתמהר לְדַבֵּ֥רלְדַבֵּרלדבר צָחֽוֹתצָחוֹתצחות׃׃׃ 32:5 לֹֽאלֹאלא־־־יִקָּרֵ֥איִקָּרֵאיקרא ע֛וֹדעוֹדעוד לְנָבָ֖ללְנָבָללנבל נָדִ֑יבנָדִיבנדיב וּלְכִילַ֕יוּלְכִילַיולכילי לֹ֥אלֹאלא יֵֽאָמֵ֖ריֵאָמֵריאמר שֽׁוֹעַשׁוֹעַשוע׃׃׃ 32:6 כִּ֤יכִּיכי נָבָל֙נָבָלנבל נְבָלָ֣הנְבָלָהנבלה יְדַבֵּ֔ריְדַבֵּרידבר וְלִבּ֖וֹוְלִבּוֹולבו יַעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־אָ֑וֶןאָוֶןאון לַעֲשׂ֣וֹתלַעֲשׂוֹתלעשות חֹ֗נֶףחֹנֶףחנף וּלְדַבֵּ֤רוּלְדַבֵּרולדבר אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה תּוֹעָ֔התּוֹעָהתועה לְהָרִיק֙לְהָרִיקלהריק נֶ֣פֶשׁנֶפֶשׁנפש רָעֵ֔ברָעֵברעב וּמַשְׁקֶ֥הוּמַשְׁקֶהומשקה צָמֵ֖אצָמֵאצמא יַחְסִֽיריַחְסִיריחסיר׃׃׃ 32:7 וְכֵלַ֖יוְכֵלַיוכלי כֵּלָ֣יוכֵּלָיוכליו רָעִ֑יםרָעִיםרעים ה֚וּאהוּאהוא זִמּ֣וֹתזִמּוֹתזמות יָעָ֔ץיָעָץיעץ לְחַבֵּ֤ללְחַבֵּללחבל [עֲנָוִים כ][עֲנָוִים כ][ענוים כ] (עֲנִיִּים֙ ק)(עֲנִיִּים ק)(עניים ק) בְּאִמְרֵיבְּאִמְרֵיבאמרי־־־שֶׁ֔קֶרשֶׁקֶרשקר וּבְדַבֵּ֥רוּבְדַבֵּרובדבר אֶבְי֖וֹןאֶבְיוֹןאביון מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 32:8 וְנָדִ֖יבוְנָדִיבונדיב נְדִיב֣וֹתנְדִיבוֹתנדיבות יָעָ֑ץיָעָץיעץ וְה֖וּאוְהוּאוהוא עַלעַלעל־־־נְדִיב֥וֹתנְדִיבוֹתנדיבות יָקֽוּםיָקוּםיקום׃׃׃ פפפ
32:9 נָשִׁים֙נָשִׁיםנשים שַֽׁאֲנַנּ֔וֹתשַׁאֲנַנּוֹתשאננות קֹ֖מְנָהקֹמְנָהקמנה שְׁמַ֣עְנָהשְׁמַעְנָהשמענה קוֹלִ֑יקוֹלִיקולי בָּנוֹת֙בָּנוֹתבנות בֹּֽטח֔וֹתבֹּטחוֹתבטחות הַאְזֵ֖נָּההַאְזֵנָּההאזנה אִמְרָתִֽיאִמְרָתִיאמרתי׃׃׃ 32:10 יָמִים֙יָמִיםימים עַלעַלעל־־־שָׁנָ֔השָׁנָהשנה תִּרְגַּ֖זְנָהתִּרְגַּזְנָהתרגזנה בֹּֽטְח֑וֹתבֹּטְחוֹתבטחות כִּ֚יכִּיכי כָּלָ֣הכָּלָהכלה בָצִ֔ירבָצִירבציר אֹ֖סֶףאֹסֶףאסף בְּלִ֥יבְּלִיבלי יָבֽוֹאיָבוֹאיבוא׃׃׃ 32:11 חִרְדוּ֙חִרְדוּחרדו שַֽׁאֲנַנּ֔וֹתשַׁאֲנַנּוֹתשאננות רְגָ֖זָהרְגָזָהרגזה בֹּֽטְח֑וֹתבֹּטְחוֹתבטחות פְּשֹׁ֣טָֽהפְּשֹׁטָהפשטה וְעֹ֔רָהוְעֹרָהוערה וַחֲג֖וֹרָהוַחֲגוֹרָהוחגורה עַלעַלעל־־־חֲלָצָֽיִםחֲלָצָיִםחלצים׃׃׃ 32:12 עַלעַלעל־־־שָׁדַ֖יִםשָׁדַיִםשדים סֹֽפְדִ֑יםסֹפְדִיםספדים עַלעַלעל־־־שְׂדֵישְׂדֵישדי־־־חֶ֕מֶדחֶמֶדחמד עַלעַלעל־־־גֶּ֖פֶןגֶּפֶןגפן פֹּרִיָּֽהפֹּרִיָּהפריה׃׃׃ 32:13 עַ֚לעַלעל אַדְמַ֣תאַדְמַתאדמת עַמִּ֔יעַמִּיעמי ק֥וֹץקוֹץקוץ שָׁמִ֖ירשָׁמִירשמיר תַּֽעֲלֶ֑התַּעֲלֶהתעלה כִּ֚יכִּיכי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־בָּתֵּ֣יבָּתֵּיבתי מָשׂ֔וֹשׂמָשׂוֹשׂמשוש קִרְיָ֖הקִרְיָהקריה עַלִּיזָֽהעַלִּיזָהעליזה׃׃׃ 32:14 כִּֽיכִּיכי־־־אַרְמ֣וֹןאַרְמוֹןארמון נֻטָּ֔שׁנֻטָּשׁנטש הֲמ֥וֹןהֲמוֹןהמון עִ֖ירעִירעיר עֻזָּ֑בעֻזָּבעזב עֹ֣פֶלעֹפֶלעפל וָבַ֜חַןוָבַחַןובחן הָיָ֨ההָיָההיה בְעַ֤דבְעַדבעד מְעָרוֹת֙מְעָרוֹתמערות עַדעַדעד־־־עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם מְשׂ֥וֹשׂמְשׂוֹשׂמשוש פְּרָאִ֖יםפְּרָאִיםפראים מִרְעֵ֥המִרְעֵהמרעה עֲדָרִֽיםעֲדָרִיםעדרים׃׃׃ 32:15 עַדעַדעד־־־יֵ֨עָרֶ֥היֵעָרֶהיערה עָלֵ֛ינוּעָלֵינוּעלינו ר֖וּחַרוּחַרוח מִמָּר֑וֹםמִמָּרוֹםממרום וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה מִדְבָּר֙מִדְבָּרמדבר לַכַּרְמֶ֔ללַכַּרְמֶללכרמל [וְכַרְמֶל כ][וְכַרְמֶל כ][וכרמל כ] (וְהַכַּרְמֶ֖ל ק)(וְהַכַּרְמֶל ק)(והכרמל ק) לַיַּ֥עַרלַיַּעַרליער יֵחָשֵֽׁביֵחָשֵׁביחשב׃׃׃ 32:16 וְשָׁכַ֥ןוְשָׁכַןושכן בַּמִּדְבָּ֖רבַּמִּדְבָּרבמדבר מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָ֖הוּצְדָקָהוצדקה בַּכַּרְמֶ֥לבַּכַּרְמֶלבכרמל תֵּשֵֽׁבתֵּשֵׁבתשב׃׃׃ 32:17 וְהָיָ֛הוְהָיָהוהיה מַעֲשֵׂ֥המַעֲשֵׂהמעשה הַצְּדָקָ֖ההַצְּדָקָההצדקה שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום וַֽעֲבֹדַת֙וַעֲבֹדַתועבדת הַצְּדָקָ֔ההַצְּדָקָההצדקה הַשְׁקֵ֥טהַשְׁקֵטהשקט וָבֶ֖טַחוָבֶטַחובטח עַדעַדעד־־־עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 32:18 וְיָשַׁ֥בוְיָשַׁבוישב עַמִּ֖יעַמִּיעמי בִּנְוֵ֣הבִּנְוֵהבנוה שָׁל֑וֹםשָׁלוֹםשלום וּֽבְמִשְׁכְּנוֹת֙וּבְמִשְׁכְּנוֹתובמשכנות מִבְטַחִ֔יםמִבְטַחִיםמבטחים וּבִמְנוּחֹ֖תוּבִמְנוּחֹתובמנוחת שַׁאֲנַנּֽוֹתשַׁאֲנַנּוֹתשאננות׃׃׃ 32:19 וּבָרַ֖דוּבָרַדוברד בְּרֶ֣דֶתבְּרֶדֶתברדת הַיָּ֑עַרהַיָּעַרהיער וּבַשִּׁפְלָ֖הוּבַשִּׁפְלָהובשפלה תִּשְׁפַּ֥לתִּשְׁפַּלתשפל הָעִֽירהָעִירהעיר׃׃׃ 32:20 אַשְׁרֵיכֶ֕םאַשְׁרֵיכֶםאשריכם זֹרְעֵ֖יזֹרְעֵיזרעי עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־מָ֑יִםמָיִםמים מְשַׁלְּחֵ֥ימְשַׁלְּחֵימשלחי רֶֽגֶלרֶגֶלרגל־־־הַשּׁ֖וֹרהַשּׁוֹרהשור וְהַחֲמֽוֹרוְהַחֲמוֹרוהחמור׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain