Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 33

33:1 ה֣וֹיהוֹיהוי שׁוֹדֵ֗דשׁוֹדֵדשודד וְאַתָּה֙וְאַתָּהואתה לֹ֣אלֹאלא שָׁד֔וּדשָׁדוּדשדוד וּבוֹגֵ֖דוּבוֹגֵדובוגד וְלֹאוְלֹאולא־־־בָ֣גְדוּבָגְדוּבגדו ב֑וֹבוֹבו כַּהֲתִֽמְךָ֤כַּהֲתִמְךָכהתמך שׁוֹדֵד֙שׁוֹדֵדשודד תּוּשַּׁ֔דתּוּשַּׁדתושד כַּנְּלֹתְךָ֥כַּנְּלֹתְךָכנלתך לִבְגֹּ֖דלִבְגֹּדלבגד יִבְגְּדוּיִבְגְּדוּיבגדו־־־בָֽךְבָךְבך׃׃׃ ססס 33:2 יְהוָ֥היְהוָהיהוה חָנֵּ֖נוּחָנֵּנוּחננו לְךָ֣לְךָלך קִוִּ֑ינוּקִוִּינוּקוינו הֱיֵ֤ההֱיֵההיה זְרֹעָם֙זְרֹעָםזרעם לַבְּקָרִ֔יםלַבְּקָרִיםלבקרים אַףאַףאף־־־יְשׁוּעָתֵ֖נוּיְשׁוּעָתֵנוּישועתנו בְּעֵ֥תבְּעֵתבעת צָרָֽהצָרָהצרה׃׃׃ 33:3 מִקּ֣וֹלמִקּוֹלמקול הָמ֔וֹןהָמוֹןהמון נָדְד֖וּנָדְדוּנדדו עַמִּ֑יםעַמִּיםעמים מֵר֣וֹמְמֻתֶ֔ךָמֵרוֹמְמֻתֶךָמרוממתך נָפְצ֖וּנָפְצוּנפצו גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 33:4 וְאֻסַּ֣ףוְאֻסַּףואסף שְׁלַלְכֶ֔םשְׁלַלְכֶםשללכם אֹ֖סֶףאֹסֶףאסף הֶֽחָסִ֑ילהֶחָסִילהחסיל כְּמַשַּׁ֥קכְּמַשַּׁקכמשק גֵּבִ֖יםגֵּבִיםגבים שׁוֹקֵ֥קשׁוֹקֵקשוקק בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 33:5 נִשְׂגָּ֣בנִשְׂגָּבנשגב יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּ֥יכִּיכי שֹׁכֵ֖ןשֹׁכֵןשכן מָר֑וֹםמָרוֹםמרום מִלֵּ֣אמִלֵּאמלא צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וּצְדָקָֽהוּצְדָקָהוצדקה׃׃׃ 33:6 וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה אֱמוּנַ֣תאֱמוּנַתאמונת עִתֶּ֔יךָעִתֶּיךָעתיך חֹ֥סֶןחֹסֶןחסן יְשׁוּעֹ֖תיְשׁוּעֹתישועת חָכְמַ֣תחָכְמַתחכמת וָדָ֑עַתוָדָעַתודעת יִרְאַ֥תיִרְאַתיראת יְהוָ֖היְהוָהיהוה הִ֥יאהִיאהיא אוֹצָרֽוֹאוֹצָרוֹאוצרו׃׃׃ ססס 33:7 הֵ֚ןהֵןהן אֶרְאֶלָּ֔םאֶרְאֶלָּםאראלם צָעֲק֖וּצָעֲקוּצעקו חֻ֑צָהחֻצָהחצה מַלְאֲכֵ֣ימַלְאֲכֵימלאכי שָׁל֔וֹםשָׁלוֹםשלום מַ֖רמַרמר יִבְכָּיֽוּןיִבְכָּיוּןיבכיון׃׃׃ 33:8 נָשַׁ֣מּוּנָשַׁמּוּנשמו מְסִלּ֔וֹתמְסִלּוֹתמסלות שָׁבַ֖תשָׁבַתשבת עֹבֵ֣רעֹבֵרעבר אֹ֑רַחאֹרַחארח הֵפֵ֤רהֵפֵרהפר בְּרִית֙בְּרִיתברית מָאַ֣סמָאַסמאס עָרִ֔יםעָרִיםערים לֹ֥אלֹאלא חָשַׁ֖בחָשַׁבחשב אֱנֽוֹשׁאֱנוֹשׁאנוש׃׃׃ 33:9 אָבַ֤לאָבַלאבל אֻמְלְלָה֙אֻמְלְלָהאמללה אָ֔רֶץאָרֶץארץ הֶחְפִּ֥ירהֶחְפִּירהחפיר לְבָנ֖וֹןלְבָנוֹןלבנון קָמַ֑לקָמַלקמל הָיָ֤ההָיָההיה הַשָּׁרוֹן֙הַשָּׁרוֹןהשרון כָּֽעֲרָבָ֔הכָּעֲרָבָהכערבה וְנֹעֵ֥רוְנֹעֵרונער בָּשָׁ֖ןבָּשָׁןבשן וְכַרְמֶֽלוְכַרְמֶלוכרמל׃׃׃ 33:10 עַתָּ֥העַתָּהעתה אָק֖וּםאָקוּםאקום יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר יְהוָ֑היְהוָהיהוה עַתָּה֙עַתָּהעתה אֵֽרוֹמָ֔םאֵרוֹמָםארומם עַתָּ֖העַתָּהעתה אֶנָּשֵֽׂאאֶנָּשֵׂאאנשא׃׃׃ 33:11 תַּהֲר֥וּתַּהֲרוּתהרו חֲשַׁ֖שׁחֲשַׁשׁחשש תֵּ֣לְדוּתֵּלְדוּתלדו קַ֑שׁקַשׁקש רוּחֲכֶ֕םרוּחֲכֶםרוחכם אֵ֖שׁאֵשׁאש תֹּאכַלְכֶֽםתֹּאכַלְכֶםתאכלכם׃׃׃ 33:12 וְהָי֥וּוְהָיוּוהיו עַמִּ֖יםעַמִּיםעמים מִשְׂרְפ֣וֹתמִשְׂרְפוֹתמשרפות שִׂ֑ידשִׂידשיד קוֹצִ֥יםקוֹצִיםקוצים כְּסוּחִ֖יםכְּסוּחִיםכסוחים בָּאֵ֥שׁבָּאֵשׁבאש יִצַּֽתּוּיִצַּתּוּיצתו׃׃׃ ססס 33:13 שִׁמְע֥וּשִׁמְעוּשמעו רְחוֹקִ֖יםרְחוֹקִיםרחוקים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עָשִׂ֑יתִיעָשִׂיתִיעשיתי וּדְע֥וּוּדְעוּודעו קְרוֹבִ֖יםקְרוֹבִיםקרובים גְּבֻרָתִֽיגְּבֻרָתִיגברתי׃׃׃ 33:14 פָּחֲד֤וּפָּחֲדוּפחדו בְצִיּוֹן֙בְצִיּוֹןבציון חַטָּאִ֔יםחַטָּאִיםחטאים אָחֲזָ֥האָחֲזָהאחזה רְעָדָ֖הרְעָדָהרעדה חֲנֵפִ֑יםחֲנֵפִיםחנפים מִ֣ימִימי ׀׀׀ יָג֣וּריָגוּריגור לָ֗נוּלָנוּלנו אֵ֚שׁאֵשׁאש אוֹכֵלָ֔האוֹכֵלָהאוכלה מִימִימי־־־יָג֥וּריָגוּריגור לָ֖נוּלָנוּלנו מוֹקְדֵ֥ימוֹקְדֵימוקדי עוֹלָֽםעוֹלָםעולם׃׃׃ 33:15 הֹלֵ֣ךְהֹלֵךְהלך צְדָק֔וֹתצְדָקוֹתצדקות וְדֹבֵ֖רוְדֹבֵרודבר מֵֽישָׁרִ֑יםמֵישָׁרִיםמישרים מֹאֵ֞סמֹאֵסמאס בְּבֶ֣צַעבְּבֶצַעבבצע מַעֲשַׁקּ֗וֹתמַעֲשַׁקּוֹתמעשקות נֹעֵ֤רנֹעֵרנער כַּפָּיו֙כַּפָּיוכפיו מִתְּמֹ֣ךְמִתְּמֹךְמתמך בַּשֹּׁ֔חַדבַּשֹּׁחַדבשחד אֹטֵ֤םאֹטֵםאטם אָזְנוֹ֙אָזְנוֹאזנו מִשְּׁמֹ֣עַמִשְּׁמֹעַמשמע דָּמִ֔יםדָּמִיםדמים וְעֹצֵ֥םוְעֹצֵםועצם עֵינָ֖יועֵינָיועיניו מֵרְא֥וֹתמֵרְאוֹתמראות בְּרָֽעבְּרָעברע׃׃׃ 33:16 ה֚וּאהוּאהוא מְרוֹמִ֣יםמְרוֹמִיםמרומים יִשְׁכֹּ֔ןיִשְׁכֹּןישכן מְצָד֥וֹתמְצָדוֹתמצדות סְלָעִ֖יםסְלָעִיםסלעים מִשְׂגַּבּ֑וֹמִשְׂגַּבּוֹמשגבו לַחְמ֣וֹלַחְמוֹלחמו נִתָּ֔ןנִתָּןנתן מֵימָ֖יומֵימָיומימיו נֶאֱמָנִֽיםנֶאֱמָנִיםנאמנים׃׃׃ 33:17 מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך בְּיָפְי֖וֹבְּיָפְיוֹביפיו תֶּחֱזֶ֣ינָהתֶּחֱזֶינָהתחזינה עֵינֶ֑יךָעֵינֶיךָעיניך תִּרְאֶ֖ינָהתִּרְאֶינָהתראינה אֶ֥רֶץאֶרֶץארץ מַרְחַקִּֽיםמַרְחַקִּיםמרחקים׃׃׃ 33:18 לִבְּךָ֖לִבְּךָלבך יֶהְגֶּ֣היֶהְגֶּהיהגה אֵימָ֑האֵימָהאימה אַיֵּ֤האַיֵּהאיה סֹפֵר֙סֹפֵרספר אַיֵּ֣האַיֵּהאיה שֹׁקֵ֔לשֹׁקֵלשקל אַיֵּ֖האַיֵּהאיה סֹפֵ֥רסֹפֵרספר אֶתאֶתאת־־־הַמִּגְדָּלִֽיםהַמִּגְדָּלִיםהמגדלים׃׃׃ 33:19 אֶתאֶתאת־־־עַ֥םעַםעם נוֹעָ֖זנוֹעָזנועז לֹ֣אלֹאלא תִרְאֶ֑התִרְאֶהתראה עַ֣םעַםעם עִמְקֵ֤יעִמְקֵיעמקי שָׂפָה֙שָׂפָהשפה מִשְּׁמ֔וֹעַמִשְּׁמוֹעַמשמוע נִלְעַ֥גנִלְעַגנלעג לָשׁ֖וֹןלָשׁוֹןלשון אֵ֥יןאֵיןאין בִּינָֽהבִּינָהבינה׃׃׃ 33:20 חֲזֵ֣החֲזֵהחזה צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון קִרְיַ֖תקִרְיַתקרית מֽוֹעֲדֵ֑נוּמוֹעֲדֵנוּמועדנו עֵינֶיךָ֩עֵינֶיךָעיניך תִרְאֶ֨ינָהתִרְאֶינָהתראינה יְרוּשָׁלִַ֜םיְרוּשָׁלִַםירושלם נָוֶ֣הנָוֶהנוה שַׁאֲנָ֗ןשַׁאֲנָןשאנן אֹ֤הֶלאֹהֶלאהל בַּלבַּלבל־־־יִצְעָן֙יִצְעָןיצען בַּלבַּלבל־־־יִסַּ֤עיִסַּעיסע יְתֵֽדֹתָיו֙יְתֵדֹתָיויתדתיו לָנֶ֔צַחלָנֶצַחלנצח וְכָלוְכָלוכל־־־חֲבָלָ֖יוחֲבָלָיוחבליו בַּלבַּלבל־־־יִנָּתֵֽקוּיִנָּתֵקוּינתקו׃׃׃ 33:21 כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־שָׁ֞םשָׁםשם אַדִּ֤יראַדִּיראדיר יְהוָה֙יְהוָהיהוה לָ֔נוּלָנוּלנו מְקוֹםמְקוֹםמקום־־־נְהָרִ֥יםנְהָרִיםנהרים יְאֹרִ֖יםיְאֹרִיםיארים רַחֲבֵ֣ירַחֲבֵירחבי יָדָ֑יִםיָדָיִםידים בַּלבַּלבל־־־תֵּ֤לֶךְתֵּלֶךְתלך בּוֹ֙בּוֹבו אֳנִיאֳנִיאני־־־שַׁ֔יִטשַׁיִטשיט וְצִ֥יוְצִיוצי אַדִּ֖יראַדִּיראדיר לֹ֥אלֹאלא יַעַבְרֶֽנּוּיַעַבְרֶנּוּיעברנו׃׃׃ 33:22 כִּ֤יכִּיכי יְהוָה֙יְהוָהיהוה שֹׁפְטֵ֔נוּשֹׁפְטֵנוּשפטנו יְהוָ֖היְהוָהיהוה מְחֹקְקֵ֑נוּמְחֹקְקֵנוּמחקקנו יְהוָ֥היְהוָהיהוה מַלְכֵּ֖נוּמַלְכֵּנוּמלכנו ה֥וּאהוּאהוא יוֹשִׁיעֵֽנוּיוֹשִׁיעֵנוּיושיענו׃׃׃ 33:23 נִטְּשׁ֖וּנִטְּשׁוּנטשו חֲבָלָ֑יִךְחֲבָלָיִךְחבליך בַּלבַּלבל־־־יְחַזְּק֤וּיְחַזְּקוּיחזקו כֵןכֵןכן־־־תָּרְנָם֙תָּרְנָםתרנם בַּלבַּלבל־־־פָּ֣רְשׂוּפָּרְשׂוּפרשו נֵ֔סנֵסנס אָ֣זאָזאז חֻלַּ֤קחֻלַּקחלק עַֽדעַדעד־־־שָׁלָל֙שָׁלָלשלל מַרְבֶּ֔המַרְבֶּהמרבה פִּסְחִ֖יםפִּסְחִיםפסחים בָּ֥זְזוּבָּזְזוּבזזו בַֽזבַזבז׃׃׃ 33:24 וּבַלוּבַלובל־־־יֹאמַ֥ריֹאמַריאמר שָׁכֵ֖ןשָׁכֵןשכן חָלִ֑יתִיחָלִיתִיחליתי הָעָ֛םהָעָםהעם הַיֹּשֵׁ֥בהַיֹּשֵׁבהישב בָּ֖הּבָּהּבה נְשֻׂ֥אנְשֻׂאנשא עָוֺֽןעָוֺןעון׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain