Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 42

42:1 הֵ֤ןהֵןהן עַבְדִּי֙עַבְדִּיעבדי אֶתְמָךְאֶתְמָךְאתמך־־־בּ֔וֹבּוֹבו בְּחִירִ֖יבְּחִירִיבחירי רָצְתָ֣הרָצְתָהרצתה נַפְשִׁ֑ינַפְשִׁינפשי נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי רוּחִי֙רוּחִירוחי עָלָ֔יועָלָיועליו מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט לַגּוֹיִ֥םלַגּוֹיִםלגוים יוֹצִֽיאיוֹצִיאיוציא׃׃׃ 42:2 לֹ֥אלֹאלא יִצְעַ֖קיִצְעַקיצעק וְלֹ֣אוְלֹאולא יִשָּׂ֑איִשָּׂאישא וְלֹֽאוְלֹאולא־־־יַשְׁמִ֥יעַיַשְׁמִיעַישמיע בַּח֖וּץבַּחוּץבחוץ קוֹלֽוֹקוֹלוֹקולו׃׃׃ 42:3 קָנֶ֤הקָנֶהקנה רָצוּץ֙רָצוּץרצוץ לֹ֣אלֹאלא יִשְׁבּ֔וֹריִשְׁבּוֹרישבור וּפִשְׁתָּ֥הוּפִשְׁתָּהופשתה כֵהָ֖הכֵהָהכהה לֹ֣אלֹאלא יְכַבֶּ֑נָּהיְכַבֶּנָּהיכבנה לֶאֱמֶ֖תלֶאֱמֶתלאמת יוֹצִ֥יאיוֹצִיאיוציא מִשְׁפָּֽטמִשְׁפָּטמשפט׃׃׃ 42:4 לֹ֤אלֹאלא יִכְהֶה֙יִכְהֶהיכהה וְלֹ֣אוְלֹאולא יָר֔וּץיָרוּץירוץ עַדעַדעד־־־יָשִׂ֥יםיָשִׂיםישים בָּאָ֖רֶץבָּאָרֶץבארץ מִשְׁפָּ֑טמִשְׁפָּטמשפט וּלְתוֹרָת֖וֹוּלְתוֹרָתוֹולתורתו אִיִּ֥יםאִיִּיםאיים יְיַחֵֽילוּיְיַחֵילוּייחילו׃׃׃ פפפ
42:5 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר הָאֵ֣להָאֵלהאל ׀׀׀ יְהוָ֗היְהוָהיהוה בּוֹרֵ֤אבּוֹרֵאבורא הַשָּׁמַ֙יִם֙הַשָּׁמַיִםהשמים וְנ֣וֹטֵיהֶ֔םוְנוֹטֵיהֶםונוטיהם רֹקַ֥ערֹקַערקע הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ וְצֶאֱצָאֶ֑יהָוְצֶאֱצָאֶיהָוצאצאיה נֹתֵ֤ןנֹתֵןנתן נְשָׁמָה֙נְשָׁמָהנשמה לָעָ֣םלָעָםלעם עָלֶ֔יהָעָלֶיהָעליה וְר֖וּחַוְרוּחַורוח לַהֹלְכִ֥יםלַהֹלְכִיםלהלכים בָּֽהּבָּהּבה׃׃׃ 42:6 אֲנִ֧יאֲנִיאני יְהוָ֛היְהוָהיהוה קְרָאתִ֥יךָֽקְרָאתִיךָקראתיך בְצֶ֖דֶקבְצֶדֶקבצדק וְאַחְזֵ֣קוְאַחְזֵקואחזק בְּיָדֶ֑ךָבְּיָדֶךָבידך וְאֶצָּרְךָ֗וְאֶצָּרְךָואצרך וְאֶתֶּנְךָ֛וְאֶתֶּנְךָואתנך לִבְרִ֥יתלִבְרִיתלברית עָ֖םעָםעם לְא֥וֹרלְאוֹרלאור גּוֹיִֽםגּוֹיִםגוים׃׃׃ 42:7 לִפְקֹ֖חַלִפְקֹחַלפקח עֵינַ֣יִםעֵינַיִםעינים עִוְר֑וֹתעִוְרוֹתעורות לְהוֹצִ֤יאלְהוֹצִיאלהוציא מִמַּסְגֵּר֙מִמַּסְגֵּרממסגר אַסִּ֔יראַסִּיראסיר מִבֵּ֥יתמִבֵּיתמבית כֶּ֖לֶאכֶּלֶאכלא יֹ֥שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי חֹֽשֶׁךְחֹשֶׁךְחשך׃׃׃ 42:8 אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה ה֣וּאהוּאהוא שְׁמִ֑ישְׁמִישמי וּכְבוֹדִי֙וּכְבוֹדִיוכבודי לְאַחֵ֣רלְאַחֵרלאחר לֹֽאלֹאלא־־־אֶתֵּ֔ןאֶתֵּןאתן וּתְהִלָּתִ֖יוּתְהִלָּתִיותהלתי לַפְּסִילִֽיםלַפְּסִילִיםלפסילים׃׃׃ 42:9 הָרִֽאשֹׁנ֖וֹתהָרִאשֹׁנוֹתהראשנות הִנֵּההִנֵּההנה־־־בָ֑אוּבָאוּבאו וַֽחֲדָשׁוֹת֙וַחֲדָשׁוֹתוחדשות אֲנִ֣יאֲנִיאני מַגִּ֔ידמַגִּידמגיד בְּטֶ֥רֶםבְּטֶרֶםבטרם תִּצְמַ֖חְנָהתִּצְמַחְנָהתצמחנה אַשְׁמִ֥יעאַשְׁמִיעאשמיע אֶתְכֶֽםאֶתְכֶםאתכם׃׃׃ פפפ
42:10 שִׁ֤ירוּשִׁירוּשירו לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה שִׁ֣ירשִׁירשיר חָדָ֔שׁחָדָשׁחדש תְּהִלָּת֖וֹתְּהִלָּתוֹתהלתו מִקְצֵ֣המִקְצֵהמקצה הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ יוֹרְדֵ֤ייוֹרְדֵייורדי הַיָּם֙הַיָּםהים וּמְלֹא֔וֹוּמְלֹאוֹומלאו אִיִּ֖יםאִיִּיםאיים וְיֹשְׁבֵיהֶֽםוְיֹשְׁבֵיהֶםוישביהם׃׃׃ 42:11 יִשְׂא֤וּיִשְׂאוּישאו מִדְבָּר֙מִדְבָּרמדבר וְעָרָ֔יווְעָרָיוועריו חֲצֵרִ֖יםחֲצֵרִיםחצרים תֵּשֵׁ֣בתֵּשֵׁבתשב קֵדָ֑רקֵדָרקדר יָרֹ֙נּוּ֙יָרֹנּוּירנו יֹ֣שְׁבֵייֹשְׁבֵיישבי סֶ֔לַעסֶלַעסלע מֵרֹ֥אשׁמֵרֹאשׁמראש הָרִ֖יםהָרִיםהרים יִצְוָֽחוּיִצְוָחוּיצוחו׃׃׃ 42:12 יָשִׂ֥ימוּיָשִׂימוּישימו לַֽיהוָ֖הלַיהוָהליהוה כָּב֑וֹדכָּבוֹדכבוד וּתְהִלָּת֖וֹוּתְהִלָּתוֹותהלתו בָּאִיִּ֥יםבָּאִיִּיםבאיים יַגִּֽידוּיַגִּידוּיגידו׃׃׃ 42:13 יְהוָה֙יְהוָהיהוה כַּגִּבּ֣וֹרכַּגִּבּוֹרכגבור יֵצֵ֔איֵצֵאיצא כְּאִ֥ישׁכְּאִישׁכאיש מִלְחָמ֖וֹתמִלְחָמוֹתמלחמות יָעִ֣יריָעִיריעיר קִנְאָ֑הקִנְאָהקנאה יָרִ֙יעַ֙יָרִיעַיריע אַףאַףאף־־־יַצְרִ֔יחַיַצְרִיחַיצריח עַלעַלעל־־־אֹיְבָ֖יואֹיְבָיואיביו יִתְגַּבָּֽריִתְגַּבָּריתגבר׃׃׃ ססס 42:14 הֶחֱשֵׁ֙יתִי֙הֶחֱשֵׁיתִיהחשיתי מֵֽעוֹלָ֔םמֵעוֹלָםמעולם אַחֲרִ֖ישׁאַחֲרִישׁאחריש אֶתְאַפָּ֑קאֶתְאַפָּקאתאפק כַּיּוֹלֵדָ֣הכַּיּוֹלֵדָהכיולדה אֶפְעֶ֔האֶפְעֶהאפעה אֶשֹּׁ֥םאֶשֹּׁםאשם וְאֶשְׁאַ֖ףוְאֶשְׁאַףואשאף יָֽחַדיָחַדיחד׃׃׃ 42:15 אַחֲרִ֤יבאַחֲרִיבאחריב הָרִים֙הָרִיםהרים וּגְבָע֔וֹתוּגְבָעוֹתוגבעות וְכָלוְכָלוכל־־־עֶשְׂבָּ֖םעֶשְׂבָּםעשבם אוֹבִ֑ישׁאוֹבִישׁאוביש וְשַׂמְתִּ֤יוְשַׂמְתִּיושמתי נְהָרוֹת֙נְהָרוֹתנהרות לָֽאִיִּ֔יםלָאִיִּיםלאיים וַאֲגַמִּ֖יםוַאֲגַמִּיםואגמים אוֹבִֽישׁאוֹבִישׁאוביש׃׃׃ 42:16 וְהוֹלַכְתִּ֣יוְהוֹלַכְתִּיוהולכתי עִוְרִ֗יםעִוְרִיםעורים בְּדֶ֙רֶךְ֙בְּדֶרֶךְבדרך לֹ֣אלֹאלא יָדָ֔עוּיָדָעוּידעו בִּנְתִיב֥וֹתבִּנְתִיבוֹתבנתיבות לֹֽאלֹאלא־־־יָדְע֖וּיָדְעוּידעו אַדְרִיכֵ֑םאַדְרִיכֵםאדריכם אָשִׂים֩אָשִׂיםאשים מַחְשָׁ֨ךְמַחְשָׁךְמחשך לִפְנֵיהֶ֜םלִפְנֵיהֶםלפניהם לָא֗וֹרלָאוֹרלאור וּמַֽעֲקַשִּׁים֙וּמַעֲקַשִּׁיםומעקשים לְמִישׁ֔וֹרלְמִישׁוֹרלמישור אֵ֚לֶּהאֵלֶּהאלה הַדְּבָרִ֔יםהַדְּבָרִיםהדברים עֲשִׂיתִ֖םעֲשִׂיתִםעשיתם וְלֹ֥אוְלֹאולא עֲזַבְתִּֽיםעֲזַבְתִּיםעזבתים׃׃׃ 42:17 נָסֹ֤גוּנָסֹגוּנסגו אָחוֹר֙אָחוֹראחור יֵבֹ֣שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו בֹ֔שֶׁתבֹשֶׁתבשת הַבֹּטְחִ֖יםהַבֹּטְחִיםהבטחים בַּפָּ֑סֶלבַּפָּסֶלבפסל הָאֹמְרִ֥יםהָאֹמְרִיםהאמרים לְמַסֵּכָ֖הלְמַסֵּכָהלמסכה אַתֶּ֥םאַתֶּםאתם אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ ססס 42:18 הַחֵרְשִׁ֖יםהַחֵרְשִׁיםהחרשים שְׁמָ֑עוּשְׁמָעוּשמעו וְהַעִוְרִ֖יםוְהַעִוְרִיםוהעורים הַבִּ֥יטוּהַבִּיטוּהביטו לִרְאֽוֹתלִרְאוֹתלראות׃׃׃ 42:19 מִ֤ימִימי עִוֵּר֙עִוֵּרעור כִּ֣יכִּיכי אִםאִםאם־־־עַבְדִּ֔יעַבְדִּיעבדי וְחֵרֵ֖שׁוְחֵרֵשׁוחרש כְּמַלְאָכִ֣יכְּמַלְאָכִיכמלאכי אֶשְׁלָ֑חאֶשְׁלָחאשלח מִ֤ימִימי עִוֵּר֙עִוֵּרעור כִּמְשֻׁלָּ֔םכִּמְשֻׁלָּםכמשלם וְעִוֵּ֖רוְעִוֵּרועור כְּעֶ֥בֶדכְּעֶבֶדכעבד יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 42:20 [רָאִיתָ כ][רָאִיתָ כ][ראית כ] (רָא֥וֹת ק)(רָאוֹת ק)(ראות ק) רַבּ֖וֹתרַבּוֹתרבות וְלֹ֣אוְלֹאולא תִשְׁמֹ֑רתִשְׁמֹרתשמר פָּק֥וֹחַפָּקוֹחַפקוח אָזְנַ֖יִםאָזְנַיִםאזנים וְלֹ֥אוְלֹאולא יִשְׁמָֽעיִשְׁמָעישמע׃׃׃ 42:21 יְהוָ֥היְהוָהיהוה חָפֵ֖ץחָפֵץחפץ לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען צִדְק֑וֹצִדְקוֹצדקו יַגְדִּ֥יליַגְדִּיליגדיל תּוֹרָ֖התּוֹרָהתורה וְיַאְדִּֽירוְיַאְדִּירויאדיר׃׃׃ 42:22 וְהוּא֮וְהוּאוהוא עַםעַםעם־־־בָּז֣וּזבָּזוּזבזוז וְשָׁסוּי֒וְשָׁסוּיושסוי הָפֵ֤חַהָפֵחַהפח בַּֽחוּרִים֙בַּחוּרִיםבחורים כֻּלָּ֔םכֻּלָּםכלם וּבְבָתֵּ֥יוּבְבָתֵּיובבתי כְלָאִ֖יםכְלָאִיםכלאים הָחְבָּ֑אוּהָחְבָּאוּהחבאו הָי֤וּהָיוּהיו לָבַז֙לָבַזלבז וְאֵ֣יןוְאֵיןואין מַצִּ֔ילמַצִּילמציל מְשִׁסָּ֖המְשִׁסָּהמשסה וְאֵיןוְאֵיןואין־־־אֹמֵ֥ראֹמֵראמר הָשַֽׁבהָשַׁבהשב׃׃׃ 42:23 מִ֥ימִימי בָכֶ֖םבָכֶםבכם יַאֲזִ֣יןיַאֲזִיןיאזין זֹ֑אתזֹאתזאת יַקְשִׁ֥ביַקְשִׁביקשב וְיִשְׁמַ֖עוְיִשְׁמַעוישמע לְאָחֽוֹרלְאָחוֹרלאחור׃׃׃ 42:24 מִֽימִימי־־־נָתַ֨ןנָתַןנתן [לִמְשֹׁוסֶה כ][לִמְשֹׁוסֶה כ][למשוסה כ] (לִמְשִׁסָּ֧ה ק)(לִמְשִׁסָּה ק)(למשסה ק) יַעֲקֹ֛ביַעֲקֹביעקב וְיִשְׂרָאֵ֥לוְיִשְׂרָאֵלוישראל לְבֹזְזִ֖יםלְבֹזְזִיםלבזזים הֲל֣וֹאהֲלוֹאהלוא יְהוָ֑היְהוָהיהוה ז֚וּזוּזו חָטָ֣אנוּחָטָאנוּחטאנו ל֔וֹלוֹלו וְלֹֽאוְלֹאולא־־־אָב֤וּאָבוּאבו בִדְרָכָיו֙בִדְרָכָיובדרכיו הָל֔וֹךְהָלוֹךְהלוך וְלֹ֥אוְלֹאולא שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו בְּתוֹרָתֽוֹבְּתוֹרָתוֹבתורתו׃׃׃ 42:25 וַיִּשְׁפֹּ֤ךְוַיִּשְׁפֹּךְוישפך עָלָיו֙עָלָיועליו חֵמָ֣החֵמָהחמה אַפּ֔וֹאַפּוֹאפו וֶעֱז֖וּזוֶעֱזוּזועזוז מִלְחָמָ֑המִלְחָמָהמלחמה וַתְּלַהֲטֵ֤הוּוַתְּלַהֲטֵהוּותלהטהו מִסָּבִיב֙מִסָּבִיבמסביב וְלֹ֣אוְלֹאולא יָדָ֔עיָדָעידע וַתִּבְעַרוַתִּבְעַרותבער־־־בּ֖וֹבּוֹבו וְלֹאוְלֹאולא־־־יָשִׂ֥יםיָשִׂיםישים עַלעַלעל־־־לֵֽבלֵבלב׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain