Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 43

43:1 וְעַתָּ֞הוְעַתָּהועתה כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֤ראָמַראמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה בֹּרַאֲךָ֣בֹּרַאֲךָבראך יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְיֹצֶרְךָ֖וְיֹצֶרְךָויצרך יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל אַלאַלאל־־־תִּירָא֙תִּירָאתירא כִּ֣יכִּיכי גְאַלְתִּ֔יךָגְאַלְתִּיךָגאלתיך קָרָ֥אתִיקָרָאתִיקראתי בְשִׁמְךָ֖בְשִׁמְךָבשמך לִילִילי־־־אָֽתָּהאָתָּהאתה׃׃׃ 43:2 כִּֽיכִּיכי־־־תַעֲבֹ֤רתַעֲבֹרתעבר בַּמַּ֙יִם֙בַּמַּיִםבמים אִתְּךָאִתְּךָאתך־־־אָ֔נִיאָנִיאני וּבַנְּהָר֖וֹתוּבַנְּהָרוֹתובנהרות לֹ֣אלֹאלא יִשְׁטְפ֑וּךָיִשְׁטְפוּךָישטפוך כִּֽיכִּיכי־־־תֵלֵ֤ךְתֵלֵךְתלך בְּמוֹבְּמוֹבמו־־־אֵשׁ֙אֵשׁאש לֹ֣אלֹאלא תִכָּוֶ֔התִכָּוֶהתכוה וְלֶהָבָ֖הוְלֶהָבָהולהבה לֹ֥אלֹאלא תִבְעַרתִבְעַרתבער־־־בָּֽךְבָּךְבך׃׃׃ 43:3 כִּ֗יכִּיכי אֲנִי֙אֲנִיאני יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך קְד֥וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מוֹשִׁיעֶ֑ךָמוֹשִׁיעֶךָמושיעך נָתַ֤תִּינָתַתִּינתתי כָפְרְךָ֙כָפְרְךָכפרך מִצְרַ֔יִםמִצְרַיִםמצרים כּ֥וּשׁכּוּשׁכוש וּסְבָ֖אוּסְבָאוסבא תַּחְתֶּֽיךָתַּחְתֶּיךָתחתיך׃׃׃ 43:4 מֵאֲשֶׁ֨רמֵאֲשֶׁרמאשר יָקַ֧רְתָּיָקַרְתָּיקרת בְעֵינַ֛יבְעֵינַיבעיני נִכְבַּ֖דְתָּנִכְבַּדְתָּנכבדת וַאֲנִ֣יוַאֲנִיואני אֲהַבְתִּ֑יךָאֲהַבְתִּיךָאהבתיך וְאֶתֵּ֤ןוְאֶתֵּןואתן אָדָם֙אָדָםאדם תַּחְתֶּ֔יךָתַּחְתֶּיךָתחתיך וּלְאֻמִּ֖יםוּלְאֻמִּיםולאמים תַּ֥חַתתַּחַתתחת נַפְשֶֽׁךָנַפְשֶׁךָנפשך׃׃׃ 43:5 אַלאַלאל־־־תִּירָ֖אתִּירָאתירא כִּ֣יכִּיכי אִתְּךָאִתְּךָאתך־־־אָ֑נִיאָנִיאני מִמִּזְרָח֙מִמִּזְרָחממזרח אָבִ֣יאאָבִיאאביא זַרְעֶ֔ךָזַרְעֶךָזרעך וּמִֽמַּעֲרָ֖בוּמִמַּעֲרָבוממערב אֲקַבְּצֶֽךָּאֲקַבְּצֶךָּאקבצך׃׃׃ 43:6 אֹמַ֤ראֹמַראמר לַצָּפוֹן֙לַצָּפוֹןלצפון תֵּ֔נִיתֵּנִיתני וּלְתֵימָ֖ןוּלְתֵימָןולתימן אַלאַלאל־־־תִּכְלָ֑אִיתִּכְלָאִיתכלאי הָבִ֤יאִיהָבִיאִיהביאי בָנַי֙בָנַיבני מֵרָח֔וֹקמֵרָחוֹקמרחוק וּבְנוֹתַ֖יוּבְנוֹתַיובנותי מִקְצֵ֥המִקְצֵהמקצה הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 43:7 כֹּ֚לכֹּלכל הַנִּקְרָ֣אהַנִּקְרָאהנקרא בִשְׁמִ֔יבִשְׁמִיבשמי וְלִכְבוֹדִ֖יוְלִכְבוֹדִיולכבודי בְּרָאתִ֑יובְּרָאתִיובראתיו יְצַרְתִּ֖יויְצַרְתִּיויצרתיו אַףאַףאף־־־עֲשִׂיתִֽיועֲשִׂיתִיועשיתיו׃׃׃ 43:8 הוֹצִ֥יאהוֹצִיאהוציא עַםעַםעם־־־עִוֵּ֖רעִוֵּרעור וְעֵינַ֣יִםוְעֵינַיִםועינים יֵ֑שׁיֵשׁיש וְחֵרְשִׁ֖יםוְחֵרְשִׁיםוחרשים וְאָזְנַ֥יִםוְאָזְנַיִםואזנים לָֽמוֹלָמוֹלמו׃׃׃ 43:9 כָּֽלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֞םהַגּוֹיִםהגוים נִקְבְּצ֣וּנִקְבְּצוּנקבצו יַחְדָּ֗ויַחְדָּויחדו וְיֵאָֽסְפוּ֙וְיֵאָסְפוּויאספו לְאֻמִּ֔יםלְאֻמִּיםלאמים מִ֤ימִימי בָהֶם֙בָהֶםבהם יַגִּ֣ידיַגִּידיגיד זֹ֔אתזֹאתזאת וְרִֽאשֹׁנ֖וֹתוְרִאשֹׁנוֹתוראשנות יַשְׁמִיעֻ֑נוּיַשְׁמִיעֻנוּישמיענו יִתְּנ֤וּיִתְּנוּיתנו עֵֽדֵיהֶם֙עֵדֵיהֶםעדיהם וְיִצְדָּ֔קוּוְיִצְדָּקוּויצדקו וְיִשְׁמְע֖וּוְיִשְׁמְעוּוישמעו וְיֹאמְר֥וּוְיֹאמְרוּויאמרו אֱמֶֽתאֱמֶתאמת׃׃׃ 43:10 אַתֶּ֤םאַתֶּםאתם עֵדַי֙עֵדַיעדי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְעַבְדִּ֖יוְעַבְדִּיועבדי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר בָּחָ֑רְתִּיבָּחָרְתִּיבחרתי לְמַ֣עַןלְמַעַןלמען תֵּ֠דְעוּתֵּדְעוּתדעו וְתַאֲמִ֨ינוּוְתַאֲמִינוּותאמינו לִ֤ילִילי וְתָבִ֙ינוּ֙וְתָבִינוּותבינו כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני ה֔וּאהוּאהוא לְפָנַי֙לְפָנַילפני לֹאלֹאלא־־־נ֣וֹצַרנוֹצַרנוצר אֵ֔לאֵלאל וְאַחֲרַ֖יוְאַחֲרַיואחרי לֹ֥אלֹאלא יִהְיֶֽהיִהְיֶהיהיה׃׃׃ ססס 43:11 אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מִבַּלְעָדַ֖ימִבַּלְעָדַימבלעדי מוֹשִֽׁיעַמוֹשִׁיעַמושיע׃׃׃ 43:12 אָנֹכִ֞יאָנֹכִיאנכי הִגַּ֤דְתִּיהִגַּדְתִּיהגדתי וְהוֹשַׁ֙עְתִּי֙וְהוֹשַׁעְתִּיוהושעתי וְהִשְׁמַ֔עְתִּיוְהִשְׁמַעְתִּיוהשמעתי וְאֵ֥יןוְאֵיןואין בָּכֶ֖םבָּכֶםבכם זָ֑רזָרזר וְאַתֶּ֥םוְאַתֶּםואתם עֵדַ֛יעֵדַיעדי נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֖היְהוָהיהוה וַֽאֲנִיוַאֲנִיואני־־־אֵֽלאֵלאל׃׃׃ 43:13 גַּםגַּםגם־־־מִיּוֹם֙מִיּוֹםמיום אֲנִ֣יאֲנִיאני ה֔וּאהוּאהוא וְאֵ֥יןוְאֵיןואין מִיָּדִ֖ימִיָּדִימידי מַצִּ֑ילמַצִּילמציל אֶפְעַ֖לאֶפְעַלאפעל וּמִ֥יוּמִיומי יְשִׁיבֶֽנָּהיְשִׁיבֶנָּהישיבנה׃׃׃ ססס 43:14 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֧ראָמַראמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה גֹּאַלְכֶ֖םגֹּאַלְכֶםגאלכם קְד֣וֹשׁקְדוֹשׁקדוש יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל לְמַעַנְכֶ֞םלְמַעַנְכֶםלמענכם שִׁלַּ֣חְתִּישִׁלַּחְתִּישלחתי בָבֶ֗לָהבָבֶלָהבבלה וְהוֹרַדְתִּ֤יוְהוֹרַדְתִּיוהורדתי בָֽרִיחִים֙בָרִיחִיםבריחים כֻּלָּ֔םכֻּלָּםכלם וְכַשְׂדִּ֖יםוְכַשְׂדִּיםוכשדים בָּאֳנִיּ֥וֹתבָּאֳנִיּוֹתבאניות רִנָּתָֽםרִנָּתָםרנתם׃׃׃ 43:15 אֲנִ֥יאֲנִיאני יְהוָ֖היְהוָהיהוה קְדֽוֹשְׁכֶ֑םקְדוֹשְׁכֶםקדושכם בּוֹרֵ֥אבּוֹרֵאבורא יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל מַלְכְּכֶֽםמַלְכְּכֶםמלככם׃׃׃ ססס 43:16 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה הַנּוֹתֵ֥ןהַנּוֹתֵןהנותן בַּיָּ֖םבַּיָּםבים דָּ֑רֶךְדָּרֶךְדרך וּבְמַ֥יִםוּבְמַיִםובמים עַזִּ֖יםעַזִּיםעזים נְתִיבָֽהנְתִיבָהנתיבה׃׃׃ 43:17 הַמּוֹצִ֥יאהַמּוֹצִיאהמוציא רֶֽכֶברֶכֶברכב־־־וָס֖וּסוָסוּסוסוס חַ֣יִלחַיִלחיל וְעִזּ֑וּזוְעִזּוּזועזוז יַחְדָּ֤ויַחְדָּויחדו יִשְׁכְּבוּ֙יִשְׁכְּבוּישכבו בַּלבַּלבל־־־יָק֔וּמוּיָקוּמוּיקומו דָּעֲכ֖וּדָּעֲכוּדעכו כַּפִּשְׁתָּ֥הכַּפִּשְׁתָּהכפשתה כָבֽוּכָבוּכבו׃׃׃ 43:18 אַֽלאַלאל־־־תִּזְכְּר֖וּתִּזְכְּרוּתזכרו רִֽאשֹׁנ֑וֹתרִאשֹׁנוֹתראשנות וְקַדְמֹנִיּ֖וֹתוְקַדְמֹנִיּוֹתוקדמניות אַלאַלאל־־־תִּתְבֹּנָֽנוּתִּתְבֹּנָנוּתתבננו׃׃׃ 43:19 הִנְנִ֨יהִנְנִיהנני עֹשֶׂ֤העֹשֶׂהעשה חֲדָשָׁה֙חֲדָשָׁהחדשה עַתָּ֣העַתָּהעתה תִצְמָ֔חתִצְמָחתצמח הֲל֖וֹאהֲלוֹאהלוא תֵֽדָע֑וּהָתֵדָעוּהָתדעוה אַ֣ףאַףאף אָשִׂ֤יםאָשִׂיםאשים בַּמִּדְבָּר֙בַּמִּדְבָּרבמדבר דֶּ֔רֶךְדֶּרֶךְדרך בִּֽישִׁמ֖וֹןבִּישִׁמוֹןבישמון נְהָרֽוֹתנְהָרוֹתנהרות׃׃׃ 43:20 תְּכַבְּדֵ֙נִי֙תְּכַבְּדֵנִיתכבדני חַיַּ֣תחַיַּתחית הַשָּׂדֶ֔ההַשָּׂדֶההשדה תַּנִּ֖יםתַּנִּיםתנים וּבְנ֣וֹתוּבְנוֹתובנות יַֽעֲנָ֑היַעֲנָהיענה כִּֽיכִּיכי־־־נָתַ֨תִּינָתַתִּינתתי בַמִּדְבָּ֜רבַמִּדְבָּרבמדבר מַ֗יִםמַיִםמים נְהָרוֹת֙נְהָרוֹתנהרות בִּֽישִׁימֹ֔ןבִּישִׁימֹןבישימן לְהַשְׁק֖וֹתלְהַשְׁקוֹתלהשקות עַמִּ֥יעַמִּיעמי בְחִירִֽיבְחִירִיבחירי׃׃׃ 43:21 עַםעַםעם־־־זוּ֙זוּזו יָצַ֣רְתִּייָצַרְתִּייצרתי לִ֔ילִילי תְּהִלָּתִ֖יתְּהִלָּתִיתהלתי יְסַפֵּֽרוּיְסַפֵּרוּיספרו׃׃׃ ססס 43:22 וְלֹאוְלֹאולא־־־אֹתִ֥יאֹתִיאתי קָרָ֖אתָקָרָאתָקראת יַֽעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב כִּֽיכִּיכי־־־יָגַ֥עְתָּיָגַעְתָּיגעת בִּ֖יבִּיבי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ 43:23 לֹֽאלֹאלא־־־הֵבֵ֤יאתָהֵבֵיאתָהביאת לִּי֙לִּילי שֵׂ֣השֵׂהשה עֹלֹתֶ֔יךָעֹלֹתֶיךָעלתיך וּזְבָחֶ֖יךָוּזְבָחֶיךָוזבחיך לֹ֣אלֹאלא כִבַּדְתָּ֑נִיכִבַּדְתָּנִיכבדתני לֹ֤אלֹאלא הֶעֱבַדְתִּ֙יךָ֙הֶעֱבַדְתִּיךָהעבדתיך בְּמִנְחָ֔הבְּמִנְחָהבמנחה וְלֹ֥אוְלֹאולא הוֹגַעְתִּ֖יךָהוֹגַעְתִּיךָהוגעתיך בִּלְבוֹנָֽהבִּלְבוֹנָהבלבונה׃׃׃ 43:24 לֹאלֹאלא־־־קָנִ֨יתָקָנִיתָקנית לִּ֤ילִּילי בַכֶּ֙סֶף֙בַכֶּסֶףבכסף קָנֶ֔הקָנֶהקנה וְחֵ֥לֶבוְחֵלֶבוחלב זְבָחֶ֖יךָזְבָחֶיךָזבחיך לֹ֣אלֹאלא הִרְוִיתָ֑נִיהִרְוִיתָנִיהרויתני אַ֗ךְאַךְאך הֶעֱבַדְתַּ֙נִי֙הֶעֱבַדְתַּנִיהעבדתני בְּחַטֹּאותֶ֔יךָבְּחַטֹּאותֶיךָבחטאותיך הוֹגַעְתַּ֖נִיהוֹגַעְתַּנִיהוגעתני בַּעֲוֺנֹתֶֽיךָבַּעֲוֺנֹתֶיךָבעונתיך׃׃׃ ססס 43:25 אָנֹכִ֨יאָנֹכִיאנכי אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי ה֛וּאהוּאהוא מֹחֶ֥המֹחֶהמחה פְשָׁעֶ֖יךָפְשָׁעֶיךָפשעיך לְמַעֲנִ֑ילְמַעֲנִילמעני וְחַטֹּאתֶ֖יךָוְחַטֹּאתֶיךָוחטאתיך לֹ֥אלֹאלא אֶזְכֹּֽראֶזְכֹּראזכר׃׃׃ 43:26 הַזְכִּירֵ֕נִיהַזְכִּירֵנִיהזכירני נִשָּׁפְטָ֖הנִשָּׁפְטָהנשפטה יָ֑חַדיָחַדיחד סַפֵּ֥רסַפֵּרספר אַתָּ֖האַתָּהאתה לְמַ֥עַןלְמַעַןלמען תִּצְדָּֽקתִּצְדָּקתצדק׃׃׃ 43:27 אָבִ֥יךָאָבִיךָאביך הָרִאשׁ֖וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון חָטָ֑אחָטָאחטא וּמְלִיצֶ֖יךָוּמְלִיצֶיךָומליציך פָּ֥שְׁעוּפָּשְׁעוּפשעו בִֽיבִיבי׃׃׃ 43:28 וַאֲחַלֵּ֖לוַאֲחַלֵּלואחלל שָׂ֣רֵישָׂרֵישרי קֹ֑דֶשׁקֹדֶשׁקדש וְאֶתְּנָ֤הוְאֶתְּנָהואתנה לַחֵ֙רֶם֙לַחֵרֶםלחרם יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל לְגִדּוּפִֽיםלְגִדּוּפִיםלגדופים׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain