Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 49

49:1 שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו אִיִּים֙אִיִּיםאיים אֵלַ֔יאֵלַיאלי וְהַקְשִׁ֥יבוּוְהַקְשִׁיבוּוהקשיבו לְאֻמִּ֖יםלְאֻמִּיםלאמים מֵרָח֑וֹקמֵרָחוֹקמרחוק יְהוָה֙יְהוָהיהוה מִבֶּ֣טֶןמִבֶּטֶןמבטן קְרָאָ֔נִיקְרָאָנִיקראני מִמְּעֵ֥ימִמְּעֵיממעי אִמִּ֖יאִמִּיאמי הִזְכִּ֥ירהִזְכִּירהזכיר שְׁמִֽישְׁמִישמי׃׃׃ 49:2 וַיָּ֤שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם פִּי֙פִּיפי כְּחֶ֣רֶבכְּחֶרֶבכחרב חַדָּ֔החַדָּהחדה בְּצֵ֥לבְּצֵלבצל יָד֖וֹיָדוֹידו הֶחְבִּיאָ֑נִיהֶחְבִּיאָנִיהחביאני וַיְשִׂימֵ֙נִי֙וַיְשִׂימֵנִיוישימני לְחֵ֣ץלְחֵץלחץ בָּר֔וּרבָּרוּרברור בְּאַשְׁפָּת֖וֹבְּאַשְׁפָּתוֹבאשפתו הִסְתִּירָֽנִיהִסְתִּירָנִיהסתירני׃׃׃ 49:3 וַיֹּ֥אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לִ֖ילִילי עַבְדִּיעַבְדִּיעבדי־־־אָ֑תָּהאָתָּהאתה יִשְׂרָאֵ֕ליִשְׂרָאֵלישראל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בְּךָ֖בְּךָבך אֶתְפָּאָֽראֶתְפָּאָראתפאר׃׃׃ 49:4 וַאֲנִ֤יוַאֲנִיואני אָמַ֙רְתִּי֙אָמַרְתִּיאמרתי לְרִ֣יקלְרִיקלריק יָגַ֔עְתִּייָגַעְתִּייגעתי לְתֹ֥הוּלְתֹהוּלתהו וְהֶ֖בֶלוְהֶבֶלוהבל כֹּחִ֣יכֹּחִיכחי כִלֵּ֑יתִיכִלֵּיתִיכליתי אָכֵן֙אָכֵןאכן מִשְׁפָּטִ֣ימִשְׁפָּטִימשפטי אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּפְעֻלָּתִ֖יוּפְעֻלָּתִיופעלתי אֶתאֶתאת־־־אֱלֹהָֽיאֱלֹהָיאלהי׃׃׃ 49:5 וְעַתָּ֣הוְעַתָּהועתה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה יֹצְרִ֤ייֹצְרִייצרי מִבֶּ֙טֶן֙מִבֶּטֶןמבטן לְעֶ֣בֶדלְעֶבֶדלעבד ל֔וֹלוֹלו לְשׁוֹבֵ֤בלְשׁוֹבֵבלשובב יַֽעֲקֹב֙יַעֲקֹביעקב אֵלָ֔יואֵלָיואליו וְיִשְׂרָאֵ֖לוְיִשְׂרָאֵלוישראל [לֹא כ][לֹא כ][לא כ] (ל֣וֹ ק)(לוֹ ק)(לו ק) יֵאָסֵ֑ףיֵאָסֵףיאסף וְאֶכָּבֵד֙וְאֶכָּבֵדואכבד בְּעֵינֵ֣יבְּעֵינֵיבעיני יְהוָ֔היְהוָהיהוה וֵאלֹהַ֖יוֵאלֹהַיואלהי הָיָ֥ההָיָההיה עֻזִּֽיעֻזִּיעזי׃׃׃ 49:6 וַיֹּ֗אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר נָקֵ֨לנָקֵלנקל מִֽהְיוֹתְךָ֥מִהְיוֹתְךָמהיותך לִי֙לִילי עֶ֔בֶדעֶבֶדעבד לְהָקִים֙לְהָקִיםלהקים אֶתאֶתאת־־־שִׁבְטֵ֣ישִׁבְטֵישבטי יַעֲקֹ֔ביַעֲקֹביעקב [וּנְצִירֵי כ][וּנְצִירֵי כ][ונצירי כ] (וּנְצוּרֵ֥י ק)(וּנְצוּרֵי ק)(ונצורי ק) יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל לְהָשִׁ֑יבלְהָשִׁיבלהשיב וּנְתַתִּ֙יךָ֙וּנְתַתִּיךָונתתיך לְא֣וֹרלְאוֹרלאור גּוֹיִ֔םגּוֹיִםגוים לִֽהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות יְשׁוּעָתִ֖ייְשׁוּעָתִיישועתי עַדעַדעד־־־קְצֵ֥הקְצֵהקצה הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ ססס 49:7 כֹּ֣הכֹּהכה אָֽמַראָמַראמר־־־יְהוָה֩יְהוָהיהוה גֹּאֵ֨לגֹּאֵלגאל יִשְׂרָאֵ֜ליִשְׂרָאֵלישראל קְדוֹשׁ֗וֹקְדוֹשׁוֹקדושו לִבְזֹהלִבְזֹהלבזה־־־נֶ֜פֶשׁנֶפֶשׁנפש לִמְתָ֤עֵֽבלִמְתָעֵבלמתעב גּוֹי֙גּוֹיגוי לְעֶ֣בֶדלְעֶבֶדלעבד מֹשְׁלִ֔יםמֹשְׁלִיםמשלים מְלָכִים֙מְלָכִיםמלכים יִרְא֣וּיִרְאוּיראו וָקָ֔מוּוָקָמוּוקמו שָׂרִ֖יםשָׂרִיםשרים וְיִֽשְׁתַּחֲוּ֑וּוְיִשְׁתַּחֲוּוּוישתחוו לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נֶאֱמָ֔ןנֶאֱמָןנאמן קְדֹ֥שׁקְדֹשׁקדש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל וַיִּבְחָרֶֽךָּוַיִּבְחָרֶךָּויבחרך׃׃׃ 49:8 כֹּ֣הכֹּהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה בְּעֵ֤תבְּעֵתבעת רָצוֹן֙רָצוֹןרצון עֲנִיתִ֔יךָעֲנִיתִיךָעניתיך וּבְי֥וֹםוּבְיוֹםוביום יְשׁוּעָ֖היְשׁוּעָהישועה עֲזַרְתִּ֑יךָעֲזַרְתִּיךָעזרתיך וְאֶצָּרְךָ֗וְאֶצָּרְךָואצרך וְאֶתֶּנְךָ֙וְאֶתֶּנְךָואתנך לִבְרִ֣יתלִבְרִיתלברית עָ֔םעָםעם לְהָקִ֣יםלְהָקִיםלהקים אֶ֔רֶץאֶרֶץארץ לְהַנְחִ֖יללְהַנְחִיללהנחיל נְחָל֥וֹתנְחָלוֹתנחלות שֹׁמֵמֽוֹתשֹׁמֵמוֹתשממות׃׃׃ 49:9 לֵאמֹ֤רלֵאמֹרלאמר לַֽאֲסוּרִים֙לַאֲסוּרִיםלאסורים צֵ֔אוּצֵאוּצאו לַאֲשֶׁ֥רלַאֲשֶׁרלאשר בַּחֹ֖שֶׁךְבַּחֹשֶׁךְבחשך הִגָּל֑וּהִגָּלוּהגלו עַלעַלעל־־־דְּרָכִ֣יםדְּרָכִיםדרכים יִרְע֔וּיִרְעוּירעו וּבְכָלוּבְכָלובכל־־־שְׁפָיִ֖יםשְׁפָיִיםשפיים מַרְעִיתָֽםמַרְעִיתָםמרעיתם׃׃׃ 49:10 לֹ֤אלֹאלא יִרְעָ֙בוּ֙יִרְעָבוּירעבו וְלֹ֣אוְלֹאולא יִצְמָ֔אוּיִצְמָאוּיצמאו וְלֹאוְלֹאולא־־־יַכֵּ֥םיַכֵּםיכם שָׁרָ֖בשָׁרָבשרב וָשָׁ֑מֶשׁוָשָׁמֶשׁושמש כִּיכִּיכי־־־מְרַחֲמָ֣םמְרַחֲמָםמרחמם יְנַהֲגֵ֔םיְנַהֲגֵםינהגם וְעַלוְעַלועל־־־מַבּ֥וּעֵימַבּוּעֵימבועי מַ֖יִםמַיִםמים יְנַהֲלֵֽםיְנַהֲלֵםינהלם׃׃׃ 49:11 וְשַׂמְתִּ֥יוְשַׂמְתִּיושמתי כָלכָלכל־־־הָרַ֖יהָרַיהרי לַדָּ֑רֶךְלַדָּרֶךְלדרך וּמְסִלֹּתַ֖יוּמְסִלֹּתַיומסלתי יְרֻמֽוּןיְרֻמוּןירמון׃׃׃ 49:12 הִנֵּההִנֵּההנה־־־אֵ֕לֶּהאֵלֶּהאלה מֵרָח֖וֹקמֵרָחוֹקמרחוק יָבֹ֑אוּיָבֹאוּיבאו וְהִֽנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־אֵ֙לֶּה֙אֵלֶּהאלה מִצָּפ֣וֹןמִצָּפוֹןמצפון וּמִיָּ֔םוּמִיָּםומים וְאֵ֖לֶּהוְאֵלֶּהואלה מֵאֶ֥רֶץמֵאֶרֶץמארץ סִינִֽיםסִינִיםסינים׃׃׃ 49:13 רָנּ֤וּרָנּוּרנו שָׁמַ֙יִם֙שָׁמַיִםשמים וְגִ֣ילִיוְגִילִיוגילי אָ֔רֶץאָרֶץארץ [יִפְצְחוּ כ][יִפְצְחוּ כ][יפצחו כ] (וּפִצְח֥וּ ק)(וּפִצְחוּ ק)(ופצחו ק) הָרִ֖יםהָרִיםהרים רִנָּ֑הרִנָּהרנה כִּֽיכִּיכי־־־נִחַ֤םנִחַםנחם יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו וַעֲנִיָּ֖ווַעֲנִיָּוועניו יְרַחֵֽםיְרַחֵםירחם׃׃׃ ססס 49:14 וַתֹּ֥אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר צִיּ֖וֹןצִיּוֹןציון עֲזָבַ֣נִיעֲזָבַנִיעזבני יְהוָ֑היְהוָהיהוה וַאדֹנָ֖יוַאדֹנָיואדני שְׁכֵחָֽנִישְׁכֵחָנִישכחני׃׃׃ 49:15 הֲתִשְׁכַּ֤חהֲתִשְׁכַּחהתשכח אִשָּׁה֙אִשָּׁהאשה עוּלָ֔הּעוּלָהּעולה מֵרַחֵ֖םמֵרַחֵםמרחם בֶּןבֶּןבן־־־בִּטְנָ֑הּבִּטְנָהּבטנה גַּםגַּםגם־־־אֵ֣לֶּהאֵלֶּהאלה תִשְׁכַּ֔חְנָהתִשְׁכַּחְנָהתשכחנה וְאָנֹכִ֖יוְאָנֹכִיואנכי לֹ֥אלֹאלא אֶשְׁכָּחֵֽךְאֶשְׁכָּחֵךְאשכחך׃׃׃ 49:16 הֵ֥ןהֵןהן עַלעַלעל־־־כַּפַּ֖יִםכַּפַּיִםכפים חַקֹּתִ֑יךְחַקֹּתִיךְחקתיך חוֹמֹתַ֥יִךְחוֹמֹתַיִךְחומתיך נֶגְדִּ֖ינֶגְדִּינגדי תָּמִֽידתָּמִידתמיד׃׃׃ 49:17 מִֽהֲר֖וּמִהֲרוּמהרו בָּנָ֑יִךְבָּנָיִךְבניך מְהָֽרְסַ֥יִךְמְהָרְסַיִךְמהרסיך וּמַחֲרִבַ֖יִךְוּמַחֲרִבַיִךְומחרביך מִמֵּ֥ךְמִמֵּךְממך יֵצֵֽאוּיֵצֵאוּיצאו׃׃׃ 49:18 שְׂאִֽישְׂאִישאי־־־סָבִ֤יבסָבִיבסביב עֵינַ֙יִךְ֙עֵינַיִךְעיניך וּרְאִ֔יוּרְאִיוראי כֻּלָּ֖םכֻּלָּםכלם נִקְבְּצ֣וּנִקְבְּצוּנקבצו בָֽאוּבָאוּבאו־־־לָ֑ךְלָךְלך חַיחַיחי־־־אָ֣נִיאָנִיאני נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֗היְהוָהיהוה כִּ֤יכִּיכי כֻלָּם֙כֻלָּםכלם כָּעֲדִ֣יכָּעֲדִיכעדי תִלְבָּ֔שִׁיתִלְבָּשִׁיתלבשי וּֽתְקַשְּׁרִ֖יםוּתְקַשְּׁרִיםותקשרים כַּכַּלָּֽהכַּכַּלָּהככלה׃׃׃ 49:19 כִּ֤יכִּיכי חָרְבֹתַ֙יִךְ֙חָרְבֹתַיִךְחרבתיך וְשֹׁ֣מְמֹתַ֔יִךְוְשֹׁמְמֹתַיִךְושממתיך וְאֶ֖רֶץוְאֶרֶץוארץ הֲרִֽסֻתֵ֑יךְהֲרִסֻתֵיךְהרסתיך כִּ֤יכִּיכי עַתָּה֙עַתָּהעתה תֵּצְרִ֣יתֵּצְרִיתצרי מִיּוֹשֵׁ֔במִיּוֹשֵׁבמיושב וְרָחֲק֖וּוְרָחֲקוּורחקו מְבַלְּעָֽיִךְמְבַלְּעָיִךְמבלעיך׃׃׃ 49:20 ע֚וֹדעוֹדעוד יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו בְאָזְנַ֔יִךְבְאָזְנַיִךְבאזניך בְּנֵ֖יבְּנֵיבני שִׁכֻּלָ֑יִךְשִׁכֻּלָיִךְשכליך צַרצַרצר־־־לִ֥ילִילי הַמָּק֖וֹםהַמָּקוֹםהמקום גְּשָׁהגְּשָׁהגשה־־־לִּ֥ילִּילי וְאֵשֵֽׁבָהוְאֵשֵׁבָהואשבה׃׃׃ 49:21 וְאָמַ֣רְתְּוְאָמַרְתְּואמרת בִּלְבָבֵ֗ךְבִּלְבָבֵךְבלבבך מִ֤ימִימי יָֽלַדיָלַדילד־־־לִי֙לִילי אֶתאֶתאת־־־אֵ֔לֶּהאֵלֶּהאלה וַאֲנִ֥יוַאֲנִיואני שְׁכוּלָ֖השְׁכוּלָהשכולה וְגַלְמוּדָ֑הוְגַלְמוּדָהוגלמודה גֹּלָ֣הגֹּלָהגלה ׀׀׀ וְסוּרָ֗הוְסוּרָהוסורה וְאֵ֙לֶּה֙וְאֵלֶּהואלה מִ֣ימִימי גִדֵּ֔לגִדֵּלגדל הֵ֤ןהֵןהן אֲנִי֙אֲנִיאני נִשְׁאַ֣רְתִּינִשְׁאַרְתִּינשארתי לְבַדִּ֔ילְבַדִּילבדי אֵ֖לֶּהאֵלֶּהאלה אֵיפֹ֥האֵיפֹהאיפה הֵֽםהֵםהם׃׃׃ פפפ
49:22 כֹּֽהכֹּהכה־־־אָמַ֞ראָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה הִנֵּ֨ההִנֵּההנה אֶשָּׂ֤אאֶשָּׂאאשא אֶלאֶלאל־־־גּוֹיִם֙גּוֹיִםגוים יָדִ֔ייָדִיידי וְאֶלוְאֶלואל־־־עַמִּ֖יםעַמִּיםעמים אָרִ֣יםאָרִיםארים נִסִּ֑ינִסִּינסי וְהֵבִ֤יאוּוְהֵבִיאוּוהביאו בָנַ֙יִךְ֙בָנַיִךְבניך בְּחֹ֔צֶןבְּחֹצֶןבחצן וּבְנֹתַ֖יִךְוּבְנֹתַיִךְובנתיך עַלעַלעל־־־כָּתֵ֥ףכָּתֵףכתף תִּנָּשֶֽׂאנָהתִּנָּשֶׂאנָהתנשאנה׃׃׃ 49:23 וְהָי֨וּוְהָיוּוהיו מְלָכִ֜יםמְלָכִיםמלכים אֹֽמְנַ֗יִךְאֹמְנַיִךְאמניך וְשָׂרֽוֹתֵיהֶם֙וְשָׂרוֹתֵיהֶםושרותיהם מֵינִ֣יקֹתַ֔יִךְמֵינִיקֹתַיִךְמיניקתיך אַפַּ֗יִםאַפַּיִםאפים אֶ֚רֶץאֶרֶץארץ יִשְׁתַּ֣חֲווּיִשְׁתַּחֲווּישתחוו לָ֔ךְלָךְלך וַעֲפַ֥רוַעֲפַרועפר רַגְלַ֖יִךְרַגְלַיִךְרגליך יְלַחֵ֑כוּיְלַחֵכוּילחכו וְיָדַ֙עַתְּ֙וְיָדַעַתְּוידעת כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִ֣יאֲנִיאני יְהוָ֔היְהוָהיהוה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־יֵבֹ֖שׁוּיֵבֹשׁוּיבשו קוָֹֽיקוָֹיקוי׃׃׃ ססס 49:24 הֲיֻקַּ֥חהֲיֻקַּחהיקח מִגִּבּ֖וֹרמִגִּבּוֹרמגבור מַלְק֑וֹחַמַלְקוֹחַמלקוח וְאִםוְאִםואם־־־שְׁבִ֥ישְׁבִישבי צַדִּ֖יקצַדִּיקצדיק יִמָּלֵֽטיִמָּלֵטימלט׃׃׃ 49:25 כִּיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה גַּםגַּםגם־־־שְׁבִ֤ישְׁבִישבי גִבּוֹר֙גִבּוֹרגבור יֻקָּ֔חיֻקָּחיקח וּמַלְק֥וֹחַוּמַלְקוֹחַומלקוח עָרִ֖יץעָרִיץעריץ יִמָּלֵ֑טיִמָּלֵטימלט וְאֶתוְאֶתואת־־־יְרִיבֵךְ֙יְרִיבֵךְיריבך אָנֹכִ֣יאָנֹכִיאנכי אָרִ֔יבאָרִיבאריב וְאֶתוְאֶתואת־־־בָּנַ֖יִךְבָּנַיִךְבניך אָנֹכִ֥יאָנֹכִיאנכי אוֹשִֽׁיעַאוֹשִׁיעַאושיע׃׃׃ 49:26 וְהַאֲכַלְתִּ֤יוְהַאֲכַלְתִּיוהאכלתי אֶתאֶתאת־־־מוֹנַ֙יִךְ֙מוֹנַיִךְמוניך אֶתאֶתאת־־־בְּשָׂרָ֔םבְּשָׂרָםבשרם וְכֶעָסִ֖יסוְכֶעָסִיסוכעסיס דָּמָ֣םדָּמָםדמם יִשְׁכָּר֑וּןיִשְׁכָּרוּןישכרון וְיָדְע֣וּוְיָדְעוּוידעו כָלכָלכל־־־בָּשָׂ֗רבָּשָׂרבשר כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה מֽוֹשִׁיעֵ֔ךְמוֹשִׁיעֵךְמושיעך וְגֹאֲלֵ֖ךְוְגֹאֲלֵךְוגאלך אֲבִ֥יראֲבִיראביר יַעֲקֹֽביַעֲקֹביעקב׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain