Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 52

52:1 עוּרִ֥יעוּרִיעורי עוּרִ֛יעוּרִיעורי לִבְשִׁ֥ילִבְשִׁילבשי עֻזֵּ֖ךְעֻזֵּךְעזך צִיּ֑וֹןצִיּוֹןציון לִבְשִׁ֣ילִבְשִׁילבשי ׀׀׀ בִּגְדֵ֣יבִּגְדֵיבגדי תִפְאַרְתֵּ֗ךְתִפְאַרְתֵּךְתפארתך יְרוּשָׁלִַ֙ם֙יְרוּשָׁלִַםירושלם עִ֣ירעִירעיר הַקֹּ֔דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש כִּ֣יכִּיכי לֹ֥אלֹאלא יוֹסִ֛יףיוֹסִיףיוסיף יָבֹאיָבֹאיבא־־־בָ֥ךְבָךְבך ע֖וֹדעוֹדעוד עָרֵ֥לעָרֵלערל וְטָמֵֽאוְטָמֵאוטמא׃׃׃ 52:2 הִתְנַעֲרִ֧יהִתְנַעֲרִיהתנערי מֵעָפָ֛רמֵעָפָרמעפר ק֥וּמִיקוּמִיקומי שְּׁבִ֖ישְּׁבִישבי יְרֽוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם [הִתְפַּתְּחוּ כ][הִתְפַּתְּחוּ כ][התפתחו כ] (הִֽתְפַּתְּחִי֙ ק)(הִתְפַּתְּחִי ק)(התפתחי ק) מוֹסְרֵ֣ימוֹסְרֵימוסרי צַוָּארֵ֔ךְצַוָּארֵךְצוארך שְׁבִיָּ֖השְׁבִיָּהשביה בַּתבַּתבת־־־צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ ססס 52:3 כִּֽיכִּיכי־־־כֹה֙כֹהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה חִנָּ֖םחִנָּםחנם נִמְכַּרְתֶּ֑םנִמְכַּרְתֶּםנמכרתם וְלֹ֥אוְלֹאולא בְכֶ֖סֶףבְכֶסֶףבכסף תִּגָּאֵֽלוּתִּגָּאֵלוּתגאלו׃׃׃ 52:4 כִּ֣יכִּיכי כֹ֤הכֹהכה אָמַר֙אָמַראמר אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה מִצְרַ֛יִםמִצְרַיִםמצרים יָֽרַדיָרַדירד־־־עַמִּ֥יעַמִּיעמי בָרִֽאשֹׁנָ֖הבָרִאשֹׁנָהבראשנה לָג֣וּרלָגוּרלגור שָׁ֑םשָׁםשם וְאַשּׁ֖וּרוְאַשּׁוּרואשור בְּאֶ֥פֶסבְּאֶפֶסבאפס עֲשָׁקֽוֹעֲשָׁקוֹעשקו׃׃׃ 52:5 וְעַתָּ֤הוְעַתָּהועתה[מי כ לי־ כ][מי כ לי־ כ][מי כ לי־ כ](מַה ק)(מַה ק)(מה ק) (לִּי ק)(לִּי ק)(לי ק) פֹה֙פֹהפה נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה כִּֽיכִּיכי־־־לֻקַּ֥חלֻקַּחלקח עַמִּ֖יעַמִּיעמי חִנָּ֑םחִנָּםחנם [מֹשְׁלֹו כ][מֹשְׁלֹו כ][משלו כ] (מֹשְׁלָ֤יו ק)(מֹשְׁלָיו ק)(משליו ק) יְהֵילִ֙ילוּ֙יְהֵילִילוּיהילילו נְאֻםנְאֻםנאם־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה וְתָמִ֥ידוְתָמִידותמיד כָּלכָּלכל־־־הַיּ֖וֹםהַיּוֹםהיום שְׁמִ֥ישְׁמִישמי מִנֹּאָֽץמִנֹּאָץמנאץ׃׃׃ 52:6 לָכֵ֛ןלָכֵןלכן יֵדַ֥עיֵדַעידע עַמִּ֖יעַמִּיעמי שְׁמִ֑ישְׁמִישמי לָכֵן֙לָכֵןלכן בַּיּ֣וֹםבַּיּוֹםביום הַה֔וּאהַהוּאההוא כִּֽיכִּיכי־־־אֲנִיאֲנִיאני־־־ה֥וּאהוּאהוא הַֽמְדַבֵּ֖רהַמְדַבֵּרהמדבר הִנֵּֽנִיהִנֵּנִיהנני׃׃׃ 52:7 מַהמַהמה־־־נָּאו֨וּנָּאווּנאוו עַלעַלעל־־־הֶהָרִ֜יםהֶהָרִיםההרים רַגְלֵ֣ירַגְלֵירגלי מְבַשֵּׂ֗רמְבַשֵּׂרמבשר מַשְׁמִ֧יעַמַשְׁמִיעַמשמיע שָׁל֛וֹםשָׁלוֹםשלום מְבַשֵּׂ֥רמְבַשֵּׂרמבשר ט֖וֹבטוֹבטוב מַשְׁמִ֣יעַמַשְׁמִיעַמשמיע יְשׁוּעָ֑היְשׁוּעָהישועה אֹמֵ֥ראֹמֵראמר לְצִיּ֖וֹןלְצִיּוֹןלציון מָלַ֥ךְמָלַךְמלך אֱלֹהָֽיִךְאֱלֹהָיִךְאלהיך׃׃׃ 52:8 ק֥וֹלקוֹלקול צֹפַ֛יִךְצֹפַיִךְצפיך נָ֥שְׂאוּנָשְׂאוּנשאו ק֖וֹלקוֹלקול יַחְדָּ֣ויַחְדָּויחדו יְרַנֵּ֑נוּיְרַנֵּנוּירננו כִּ֣יכִּיכי עַ֤יִןעַיִןעין בְּעַ֙יִן֙בְּעַיִןבעין יִרְא֔וּיִרְאוּיראו בְּשׁ֥וּבבְּשׁוּבבשוב יְהוָ֖היְהוָהיהוה צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ 52:9 פִּצְח֤וּפִּצְחוּפצחו רַנְּנוּ֙רַנְּנוּרננו יַחְדָּ֔ויַחְדָּויחדו חָרְב֖וֹתחָרְבוֹתחרבות יְרוּשָׁלִָ֑םיְרוּשָׁלִָםירושלם כִּֽיכִּיכי־־־נִחַ֤םנִחַםנחם יְהוָה֙יְהוָהיהוה עַמּ֔וֹעַמּוֹעמו גָּאַ֖לגָּאַלגאל יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 52:10 חָשַׂ֤ףחָשַׂףחשף יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־זְר֣וֹעַזְרוֹעַזרוע קָדְשׁ֔וֹקָדְשׁוֹקדשו לְעֵינֵ֖ילְעֵינֵילעיני כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִ֑םהַגּוֹיִםהגוים וְרָאוּ֙וְרָאוּוראו כָּלכָּלכל־־־אַפְסֵיאַפְסֵיאפסי־־־אָ֔רֶץאָרֶץארץ אֵ֖תאֵתאת יְשׁוּעַ֥תיְשׁוּעַתישועת אֱלֹהֵֽינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו׃׃׃ ססס 52:11 ס֤וּרוּסוּרוּסורו ס֙וּרוּ֙סוּרוּסורו צְא֣וּצְאוּצאו מִשָּׁ֔םמִשָּׁםמשם טָמֵ֖אטָמֵאטמא אַלאַלאל־־־תִּגָּ֑עוּתִּגָּעוּתגעו צְא֣וּצְאוּצאו מִתּוֹכָ֔הּמִתּוֹכָהּמתוכה הִבָּ֕רוּהִבָּרוּהברו נֹשְׂאֵ֖ינֹשְׂאֵינשאי כְּלֵ֥יכְּלֵיכלי יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 52:12 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא בְחִפָּזוֹן֙בְחִפָּזוֹןבחפזון תֵּצֵ֔אוּתֵּצֵאוּתצאו וּבִמְנוּסָ֖הוּבִמְנוּסָהובמנוסה לֹ֣אלֹאלא תֵלֵכ֑וּןתֵלֵכוּןתלכון כִּֽיכִּיכי־־־הֹלֵ֤ךְהֹלֵךְהלך לִפְנֵיכֶם֙לִפְנֵיכֶםלפניכם יְהוָ֔היְהוָהיהוה וּמְאַסִּפְכֶ֖םוּמְאַסִּפְכֶםומאספכם אֱלֹהֵ֥יאֱלֹהֵיאלהי יִשְׂרָאֵֽליִשְׂרָאֵלישראל׃׃׃ ססס 52:13 הִנֵּ֥ההִנֵּההנה יַשְׂכִּ֖יליַשְׂכִּילישכיל עַבְדִּ֑יעַבְדִּיעבדי יָר֧וּםיָרוּםירום וְנִשָּׂ֛אוְנִשָּׂאונשא וְגָבַ֖הּוְגָבַהּוגבה מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃ 52:14 כַּאֲשֶׁ֨רכַּאֲשֶׁרכאשר שָׁמְמ֤וּשָׁמְמוּשממו עָלֶ֙יךָ֙עָלֶיךָעליך רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים כֵּןכֵּןכן־־־מִשְׁחַ֥תמִשְׁחַתמשחת מֵאִ֖ישׁמֵאִישׁמאיש מַרְאֵ֑הוּמַרְאֵהוּמראהו וְתֹאֲר֖וֹוְתֹאֲרוֹותארו מִבְּנֵ֥ימִבְּנֵימבני אָדָֽםאָדָםאדם׃׃׃ 52:15 כֵּ֤ןכֵּןכן יַזֶּה֙יַזֶּהיזה גּוֹיִ֣םגּוֹיִםגוים רַבִּ֔יםרַבִּיםרבים עָלָ֛יועָלָיועליו יִקְפְּצ֥וּיִקְפְּצוּיקפצו מְלָכִ֖יםמְלָכִיםמלכים פִּיהֶ֑םפִּיהֶםפיהם כִּ֠יכִּיכי אֲשֶׁ֨ראֲשֶׁראשר לֹֽאלֹאלא־־־סֻפַּ֤רסֻפַּרספר לָהֶם֙לָהֶםלהם רָא֔וּרָאוּראו וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר לֹֽאלֹאלא־־־שָׁמְע֖וּשָׁמְעוּשמעו הִתְבּוֹנָֽנוּהִתְבּוֹנָנוּהתבוננו׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain