Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 55

55:1 ה֤וֹיהוֹיהוי כָּלכָּלכל־־־צָמֵא֙צָמֵאצמא לְכ֣וּלְכוּלכו לַמַּ֔יִםלַמַּיִםלמים וַאֲשֶׁ֥רוַאֲשֶׁרואשר אֵֽיןאֵיןאין־־־ל֖וֹלוֹלו כָּ֑סֶףכָּסֶףכסף לְכ֤וּלְכוּלכו שִׁבְרוּ֙שִׁבְרוּשברו וֶֽאֱכֹ֔לוּוֶאֱכֹלוּואכלו וּלְכ֣וּוּלְכוּולכו שִׁבְר֗וּשִׁבְרוּשברו בְּלוֹאבְּלוֹאבלוא־־־כֶ֛סֶףכֶסֶףכסף וּבְל֥וֹאוּבְלוֹאובלוא מְחִ֖ירמְחִירמחיר יַ֥יִןיַיִןיין וְחָלָֽבוְחָלָבוחלב׃׃׃ 55:2 לָ֤מָּהלָמָּהלמה תִשְׁקְלוּתִשְׁקְלוּתשקלו־־־כֶ֙סֶף֙כֶסֶףכסף בְּֽלוֹאבְּלוֹאבלוא־־־לֶ֔חֶםלֶחֶםלחם וִיגִיעֲכֶ֖םוִיגִיעֲכֶםויגיעכם בְּל֣וֹאבְּלוֹאבלוא לְשָׂבְעָ֑הלְשָׂבְעָהלשבעה שִׁמְע֨וּשִׁמְעוּשמעו שָׁמ֤וֹעַשָׁמוֹעַשמוע אֵלַי֙אֵלַיאלי וְאִכְלוּוְאִכְלוּואכלו־־־ט֔וֹבטוֹבטוב וְתִתְעַנַּ֥גוְתִתְעַנַּגותתענג בַּדֶּ֖שֶׁןבַּדֶּשֶׁןבדשן נַפְשְׁכֶֽםנַפְשְׁכֶםנפשכם׃׃׃ 55:3 הַטּ֤וּהַטּוּהטו אָזְנְכֶם֙אָזְנְכֶםאזנכם וּלְכ֣וּוּלְכוּולכו אֵלַ֔יאֵלַיאלי שִׁמְע֖וּשִׁמְעוּשמעו וּתְחִ֣יוּתְחִיותחי נַפְשְׁכֶ֑םנַפְשְׁכֶםנפשכם וְאֶכְרְתָ֤הוְאֶכְרְתָהואכרתה לָכֶם֙לָכֶםלכם בְּרִ֣יתבְּרִיתברית עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם חַֽסְדֵ֥יחַסְדֵיחסדי דָוִ֖דדָוִדדוד הַנֶּאֱמָנִֽיםהַנֶּאֱמָנִיםהנאמנים׃׃׃ 55:4 הֵ֛ןהֵןהן עֵ֥דעֵדעד לְאוּמִּ֖יםלְאוּמִּיםלאומים נְתַתִּ֑יונְתַתִּיונתתיו נָגִ֥ידנָגִידנגיד וּמְצַוֵּ֖הוּמְצַוֵּהומצוה לְאֻמִּֽיםלְאֻמִּיםלאמים׃׃׃ 55:5 הֵ֣ןהֵןהן גּ֤וֹיגּוֹיגוי לֹֽאלֹאלא־־־תֵדַע֙תֵדַעתדע תִּקְרָ֔אתִּקְרָאתקרא וְג֥וֹיוְגוֹיוגוי לֹֽאלֹאלא־־־יְדָע֖וּךָיְדָעוּךָידעוך אֵלֶ֣יךָאֵלֶיךָאליך יָר֑וּצוּיָרוּצוּירוצו לְמַ֙עַן֙לְמַעַןלמען יְהוָ֣היְהוָהיהוה אֱלֹהֶ֔יךָאֱלֹהֶיךָאלהיך וְלִקְד֥וֹשׁוְלִקְדוֹשׁולקדוש יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֥יכִּיכי פֵאֲרָֽךְפֵאֲרָךְפארך׃׃׃ ססס 55:6 דִּרְשׁ֥וּדִּרְשׁוּדרשו יְהוָ֖היְהוָהיהוה בְּהִמָּצְא֑וֹבְּהִמָּצְאוֹבהמצאו קְרָאֻ֖הוּקְרָאֻהוּקראהו בִּֽהְיוֹת֥וֹבִּהְיוֹתוֹבהיותו קָרֽוֹבקָרוֹבקרוב׃׃׃ 55:7 יַעֲזֹ֤ביַעֲזֹביעזב רָשָׁע֙רָשָׁערשע דַּרְכּ֔וֹדַּרְכּוֹדרכו וְאִ֥ישׁוְאִישׁואיש אָ֖וֶןאָוֶןאון מַחְשְׁבֹתָ֑יומַחְשְׁבֹתָיומחשבתיו וְיָשֹׁ֤בוְיָשֹׁבוישב אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה וִֽירַחֲמֵ֔הוּוִירַחֲמֵהוּוירחמהו וְאֶלוְאֶלואל־־־אֱלֹהֵ֖ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו כִּֽיכִּיכי־־־יַרְבֶּ֥היַרְבֶּהירבה לִסְלֽוֹחַלִסְלוֹחַלסלוח׃׃׃ 55:8 כִּ֣יכִּיכי לֹ֤אלֹאלא מַחְשְׁבוֹתַי֙מַחְשְׁבוֹתַימחשבותי מַחְשְׁב֣וֹתֵיכֶ֔םמַחְשְׁבוֹתֵיכֶםמחשבותיכם וְלֹ֥אוְלֹאולא דַרְכֵיכֶ֖םדַרְכֵיכֶםדרכיכם דְּרָכָ֑ידְּרָכָידרכי נְאֻ֖םנְאֻםנאם יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ 55:9 כִּֽיכִּיכי־־־גָבְה֥וּגָבְהוּגבהו שָׁמַ֖יִםשָׁמַיִםשמים מֵאָ֑רֶץמֵאָרֶץמארץ כֵּ֣ןכֵּןכן גָּבְה֤וּגָּבְהוּגבהו דְרָכַי֙דְרָכַידרכי מִדַּרְכֵיכֶ֔םמִדַּרְכֵיכֶםמדרכיכם וּמַחְשְׁבֹתַ֖יוּמַחְשְׁבֹתַיומחשבתי מִמַּחְשְׁבֹתֵיכֶֽםמִמַּחְשְׁבֹתֵיכֶםממחשבתיכם׃׃׃ 55:10 כִּ֡יכִּיכי כַּאֲשֶׁ֣רכַּאֲשֶׁרכאשר יֵרֵד֩יֵרֵדירד הַגֶּ֨שֶׁםהַגֶּשֶׁםהגשם וְהַשֶּׁ֜לֶגוְהַשֶּׁלֶגוהשלג מִןמִןמן־־־הַשָּׁמַ֗יִםהַשָּׁמַיִםהשמים וְשָׁ֙מָּה֙וְשָׁמָּהושמה לֹ֣אלֹאלא יָשׁ֔וּביָשׁוּבישוב כִּ֚יכִּיכי אִםאִםאם־־־הִרְוָ֣ההִרְוָההרוה אֶתאֶתאת־־־הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ וְהוֹלִידָ֖הּוְהוֹלִידָהּוהולידה וְהִצְמִיחָ֑הּוְהִצְמִיחָהּוהצמיחה וְנָ֤תַןוְנָתַןונתן זֶ֙רַע֙זֶרַעזרע לַזֹּרֵ֔עַלַזֹּרֵעַלזרע וְלֶ֖חֶםוְלֶחֶםולחם לָאֹכֵֽללָאֹכֵללאכל׃׃׃ 55:11 כֵּ֣ןכֵּןכן יִֽהְיֶ֤היִהְיֶהיהיה דְבָרִי֙דְבָרִידברי אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר יֵצֵ֣איֵצֵאיצא מִפִּ֔ימִפִּימפי לֹֽאלֹאלא־־־יָשׁ֥וּביָשׁוּבישוב אֵלַ֖יאֵלַיאלי רֵיקָ֑םרֵיקָםריקם כִּ֤יכִּיכי אִםאִםאם־־־עָשָׂה֙עָשָׂהעשה אֶתאֶתאת־־־אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר חָפַ֔צְתִּיחָפַצְתִּיחפצתי וְהִצְלִ֖יחַוְהִצְלִיחַוהצליח אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר שְׁלַחְתִּֽיושְׁלַחְתִּיושלחתיו׃׃׃ 55:12 כִּֽיכִּיכי־־־בְשִׂמְחָ֣הבְשִׂמְחָהבשמחה תֵצֵ֔אוּתֵצֵאוּתצאו וּבְשָׁל֖וֹםוּבְשָׁלוֹםובשלום תּֽוּבָל֑וּןתּוּבָלוּןתובלון הֶהָרִ֣יםהֶהָרִיםההרים וְהַגְּבָע֗וֹתוְהַגְּבָעוֹתוהגבעות יִפְצְח֤וּיִפְצְחוּיפצחו לִפְנֵיכֶם֙לִפְנֵיכֶםלפניכם רִנָּ֔הרִנָּהרנה וְכָלוְכָלוכל־־־עֲצֵ֥יעֲצֵיעצי הַשָּׂדֶ֖ההַשָּׂדֶההשדה יִמְחֲאוּיִמְחֲאוּימחאו־־־כָֽףכָףכף׃׃׃ 55:13 תַּ֤חַתתַּחַתתחת הַֽנַּעֲצוּץ֙הַנַּעֲצוּץהנעצוץ יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה בְר֔וֹשׁבְרוֹשׁברוש [תַּחַת כ][תַּחַת כ][תחת כ] (וְתַ֥חַת ק)(וְתַחַת ק)(ותחת ק) הַסִּרְפַּ֖דהַסִּרְפַּדהסרפד יַעֲלֶ֣היַעֲלֶהיעלה הֲדַ֑סהֲדַסהדס וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה לַֽיהוָה֙לַיהוָהליהוה לְשֵׁ֔םלְשֵׁםלשם לְא֥וֹתלְאוֹתלאות עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם לֹ֥אלֹאלא יִכָּרֵֽתיִכָּרֵתיכרת׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain