Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 56

56:1 כֹּ֚הכֹּהכה אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֔היְהוָהיהוה שִׁמְר֥וּשִׁמְרוּשמרו מִשְׁפָּ֖טמִשְׁפָּטמשפט וַעֲשׂ֣וּוַעֲשׂוּועשו צְדָקָ֑הצְדָקָהצדקה כִּֽיכִּיכי־־־קְרוֹבָ֤הקְרוֹבָהקרובה יְשֽׁוּעָתִי֙יְשׁוּעָתִיישועתי לָב֔וֹאלָבוֹאלבוא וְצִדְקָתִ֖יוְצִדְקָתִיוצדקתי לְהִגָּלֽוֹתלְהִגָּלוֹתלהגלות׃׃׃ 56:2 אַשְׁרֵ֤יאַשְׁרֵיאשרי אֱנוֹשׁ֙אֱנוֹשׁאנוש יַעֲשֶׂהיַעֲשֶׂהיעשה־־־זֹּ֔אתזֹּאתזאת וּבֶןוּבֶןובן־־־אָדָ֖םאָדָםאדם יַחֲזִ֣יקיַחֲזִיקיחזיק בָּ֑הּבָּהּבה שֹׁמֵ֤רשֹׁמֵרשמר שַׁבָּת֙שַׁבָּתשבת מֵֽחַלְּל֔וֹמֵחַלְּלוֹמחללו וְשֹׁמֵ֥רוְשֹׁמֵרושמר יָד֖וֹיָדוֹידו מֵעֲשׂ֥וֹתמֵעֲשׂוֹתמעשות כָּלכָּלכל־־־רָֽערָערע׃׃׃ ססס 56:3 וְאַלוְאַלואל־־־יֹאמַ֣ריֹאמַריאמר בֶּןבֶּןבן־־־הַנֵּכָ֗רהַנֵּכָרהנכר הַנִּלְוָ֤ההַנִּלְוָההנלוה אֶלאֶלאל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה לֵאמֹ֔רלֵאמֹרלאמר הַבְדֵּ֧להַבְדֵּלהבדל יַבְדִּילַ֛נִייַבְדִּילַנִייבדילני יְהוָ֖היְהוָהיהוה מֵעַ֣למֵעַלמעל עַמּ֑וֹעַמּוֹעמו וְאַלוְאַלואל־־־יֹאמַר֙יֹאמַריאמר הַסָּרִ֔יסהַסָּרִיסהסריס הֵ֥ןהֵןהן אֲנִ֖יאֲנִיאני עֵ֥ץעֵץעץ יָבֵֽשׁיָבֵשׁיבש׃׃׃ ססס 56:4 כִּיכִּיכי־־־כֹ֣הכֹהכה ׀׀׀ אָמַ֣ראָמַראמר יְהוָ֗היְהוָהיהוה לַסָּֽרִיסִים֙לַסָּרִיסִיםלסריסים אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר יִשְׁמְרוּ֙יִשְׁמְרוּישמרו אֶתאֶתאת־־־שַׁבְּתוֹתַ֔ישַׁבְּתוֹתַישבתותי וּבָֽחֲר֖וּוּבָחֲרוּובחרו בַּאֲשֶׁ֣רבַּאֲשֶׁרבאשר חָפָ֑צְתִּיחָפָצְתִּיחפצתי וּמַחֲזִיקִ֖יםוּמַחֲזִיקִיםומחזיקים בִּבְרִיתִֽיבִּבְרִיתִיבבריתי׃׃׃ 56:5 וְנָתַתִּ֨יוְנָתַתִּיונתתי לָהֶ֜םלָהֶםלהם בְּבֵיתִ֤יבְּבֵיתִיבביתי וּבְחֽוֹמֹתַי֙וּבְחוֹמֹתַיובחומתי יָ֣דיָדיד וָשֵׁ֔םוָשֵׁםושם ט֖וֹבטוֹבטוב מִבָּנִ֣יםמִבָּנִיםמבנים וּמִבָּנ֑וֹתוּמִבָּנוֹתומבנות שֵׁ֤םשֵׁםשם עוֹלָם֙עוֹלָםעולם אֶתֶּןאֶתֶּןאתן־־־ל֔וֹלוֹלו אֲשֶׁ֖ראֲשֶׁראשר לֹ֥אלֹאלא יִכָּרֵֽתיִכָּרֵתיכרת׃׃׃ ססס 56:6 וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני הַנֵּכָ֗רהַנֵּכָרהנכר הַנִּלְוִ֤יםהַנִּלְוִיםהנלוים עַלעַלעל־־־יְהוָה֙יְהוָהיהוה לְשָׁ֣רְת֔וֹלְשָׁרְתוֹלשרתו וּֽלְאַהֲבָה֙וּלְאַהֲבָהולאהבה אֶתאֶתאת־־־שֵׁ֣םשֵׁםשם יְהוָ֔היְהוָהיהוה לִהְי֥וֹתלִהְיוֹתלהיות ל֖וֹלוֹלו לַעֲבָדִ֑יםלַעֲבָדִיםלעבדים כָּלכָּלכל־־־שֹׁמֵ֤רשֹׁמֵרשמר שַׁבָּת֙שַׁבָּתשבת מֵֽחַלְּל֔וֹמֵחַלְּלוֹמחללו וּמַחֲזִיקִ֖יםוּמַחֲזִיקִיםומחזיקים בִּבְרִיתִֽיבִּבְרִיתִיבבריתי׃׃׃ 56:7 וַהֲבִיאוֹתִ֞יםוַהֲבִיאוֹתִיםוהביאותים אֶלאֶלאל־־־הַ֣רהַרהר קָדְשִׁ֗יקָדְשִׁיקדשי וְשִׂמַּחְתִּים֙וְשִׂמַּחְתִּיםושמחתים בְּבֵ֣יתבְּבֵיתבבית תְּפִלָּתִ֔יתְּפִלָּתִיתפלתי עוֹלֹתֵיהֶ֧םעוֹלֹתֵיהֶםעולתיהם וְזִבְחֵיהֶ֛םוְזִבְחֵיהֶםוזבחיהם לְרָצ֖וֹןלְרָצוֹןלרצון עַֽלעַלעל־־־מִזְבְּחִ֑ימִזְבְּחִימזבחי כִּ֣יכִּיכי בֵיתִ֔יבֵיתִיביתי בֵּיתבֵּיתבית־־־תְּפִלָּ֥התְּפִלָּהתפלה יִקָּרֵ֖איִקָּרֵאיקרא לְכָללְכָללכל־־־הָעַמִּֽיםהָעַמִּיםהעמים׃׃׃ 56:8 נְאֻם֙נְאֻםנאם אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֔היְהוִהיהוה מְקַבֵּ֖ץמְקַבֵּץמקבץ נִדְחֵ֣ינִדְחֵינדחי יִשְׂרָאֵ֑ליִשְׂרָאֵלישראל ע֛וֹדעוֹדעוד אֲקַבֵּ֥ץאֲקַבֵּץאקבץ עָלָ֖יועָלָיועליו לְנִקְבָּצָֽיולְנִקְבָּצָיולנקבציו׃׃׃ 56:9 כֹּ֖לכֹּלכל חַיְת֣וֹחַיְתוֹחיתו שָׂדָ֑ישָׂדָישדי אֵתָ֕יוּאֵתָיוּאתיו לֶאֱכֹ֥ללֶאֱכֹללאכל כָּלכָּלכל־־־חַיְת֖וֹחַיְתוֹחיתו בַּיָּֽעַרבַּיָּעַרביער׃׃׃ ססס 56:10 [צָפוּ כ][צָפוּ כ][צפו כ] (צֹפָ֞יו ק)(צֹפָיו ק)(צפיו ק) עִוְרִ֤יםעִוְרִיםעורים כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם לֹ֣אלֹאלא יָדָ֔עוּיָדָעוּידעו כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם כְּלָבִ֣יםכְּלָבִיםכלבים אִלְּמִ֔יםאִלְּמִיםאלמים לֹ֥אלֹאלא יוּכְל֖וּיוּכְלוּיוכלו לִנְבֹּ֑חַלִנְבֹּחַלנבח הֹזִים֙הֹזִיםהזים שֹֽׁכְבִ֔יםשֹׁכְבִיםשכבים אֹהֲבֵ֖יאֹהֲבֵיאהבי לָנֽוּםלָנוּםלנום׃׃׃ 56:11 וְהַכְּלָבִ֣יםוְהַכְּלָבִיםוהכלבים עַזֵּיעַזֵּיעזי־־־נֶ֗פֶשׁנֶפֶשׁנפש לֹ֤אלֹאלא יָֽדְעוּ֙יָדְעוּידעו שָׂבְעָ֔השָׂבְעָהשבעה וְהֵ֣מָּהוְהֵמָּהוהמה רֹעִ֔יםרֹעִיםרעים לֹ֥אלֹאלא יָדְע֖וּיָדְעוּידעו הָבִ֑יןהָבִיןהבין כֻּלָּם֙כֻּלָּםכלם לְדַרְכָּ֣םלְדַרְכָּםלדרכם פָּנ֔וּפָּנוּפנו אִ֥ישׁאִישׁאיש לְבִצְע֖וֹלְבִצְעוֹלבצעו מִקָּצֵֽהוּמִקָּצֵהוּמקצהו׃׃׃ 56:12 אֵתָ֥יוּאֵתָיוּאתיו אֶקְחָהאֶקְחָהאקחה־־־יַ֖יִןיַיִןיין וְנִסְבְּאָ֣הוְנִסְבְּאָהונסבאה שֵׁכָ֑רשֵׁכָרשכר וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה כָזֶה֙כָזֶהכזה י֣וֹםיוֹםיום מָחָ֔רמָחָרמחר גָּד֖וֹלגָּדוֹלגדול יֶ֥תֶריֶתֶריתר מְאֹֽדמְאֹדמאד׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain