Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 6

6:1 בִּשְׁנַתבִּשְׁנַתבשנת־־־מוֹת֙מוֹתמות הַמֶּ֣לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך עֻזִּיָּ֔הוּעֻזִּיָּהוּעזיהו וָאֶרְאֶ֧הוָאֶרְאֶהואראה אֶתאֶתאת־־־אֲדֹנָ֛יאֲדֹנָיאדני יֹשֵׁ֥ביֹשֵׁבישב עַלעַלעל־־־כִּסֵּ֖אכִּסֵּאכסא רָ֣םרָםרם וְנִשָּׂ֑אוְנִשָּׂאונשא וְשׁוּלָ֖יווְשׁוּלָיוושוליו מְלֵאִ֥יםמְלֵאִיםמלאים אֶתאֶתאת־־־הַהֵיכָֽלהַהֵיכָלההיכל׃׃׃ 6:2 שְׂרָפִ֨יםשְׂרָפִיםשרפים עֹמְדִ֤יםעֹמְדִיםעמדים ׀׀׀ מִמַּ֙עַל֙מִמַּעַלממעל ל֔וֹלוֹלו שֵׁ֧שׁשֵׁשׁשש כְּנָפַ֛יִםכְּנָפַיִםכנפים שֵׁ֥שׁשֵׁשׁשש כְּנָפַ֖יִםכְּנָפַיִםכנפים לְאֶחָ֑דלְאֶחָדלאחד בִּשְׁתַּ֣יִםבִּשְׁתַּיִםבשתים ׀׀׀ יְכַסֶּ֣היְכַסֶּהיכסה פָנָ֗יופָנָיופניו וּבִשְׁתַּ֛יִםוּבִשְׁתַּיִםובשתים יְכַסֶּ֥היְכַסֶּהיכסה רַגְלָ֖יורַגְלָיורגליו וּבִשְׁתַּ֥יִםוּבִשְׁתַּיִםובשתים יְעוֹפֵֽףיְעוֹפֵףיעופף׃׃׃ 6:3 וְקָרָ֨אוְקָרָאוקרא זֶ֤הזֶהזה אֶלאֶלאל־־־זֶה֙זֶהזה וְאָמַ֔רוְאָמַרואמר קָד֧וֹשׁקָדוֹשׁקדוש ׀׀׀ קָד֛וֹשׁקָדוֹשׁקדוש קָד֖וֹשׁקָדוֹשׁקדוש יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֑וֹתצְבָאוֹתצבאות מְלֹ֥אמְלֹאמלא כָלכָלכל־־־הָאָ֖רֶץהָאָרֶץהארץ כְּבוֹדֽוֹכְּבוֹדוֹכבודו׃׃׃ 6:4 וַיָּנֻ֙עוּ֙וַיָּנֻעוּוינעו אַמּ֣וֹתאַמּוֹתאמות הַסִּפִּ֔יםהַסִּפִּיםהספים מִקּ֖וֹלמִקּוֹלמקול הַקּוֹרֵ֑אהַקּוֹרֵאהקורא וְהַבַּ֖יִתוְהַבַּיִתוהבית יִמָּלֵ֥איִמָּלֵאימלא עָשָֽׁןעָשָׁןעשן׃׃׃ 6:5 וָאֹמַ֞רוָאֹמַרואמר אֽוֹיאוֹיאוי־־־לִ֣ילִילי כִֽיכִיכי־־־נִדְמֵ֗יתִינִדְמֵיתִינדמיתי כִּ֣יכִּיכי אִ֤ישׁאִישׁאיש טְמֵֽאטְמֵאטמא־־־שְׂפָתַ֙יִם֙שְׂפָתַיִםשפתים אָנֹ֔כִיאָנֹכִיאנכי וּבְתוֹךְ֙וּבְתוֹךְובתוך עַםעַםעם־־־טְמֵ֣אטְמֵאטמא שְׂפָתַ֔יִםשְׂפָתַיִםשפתים אָנֹכִ֖יאָנֹכִיאנכי יוֹשֵׁ֑ביוֹשֵׁביושב כִּ֗יכִּיכי אֶתאֶתאת־־־הַמֶּ֛לֶךְהַמֶּלֶךְהמלך יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות רָא֥וּרָאוּראו עֵינָֽיעֵינָיעיני׃׃׃ 6:6 וַיָּ֣עָףוַיָּעָףויעף אֵלַ֗יאֵלַיאלי אֶחָד֙אֶחָדאחד מִןמִןמן־־־הַשְּׂרָפִ֔יםהַשְּׂרָפִיםהשרפים וּבְיָד֖וֹוּבְיָדוֹובידו רִצְפָּ֑הרִצְפָּהרצפה בְּמֶ֨לְקַחַ֔יִםבְּמֶלְקַחַיִםבמלקחים לָקַ֖חלָקַחלקח מֵעַ֥למֵעַלמעל הַמִּזְבֵּֽחַהַמִּזְבֵּחַהמזבח׃׃׃ 6:7 וַיַּגַּ֣עוַיַּגַּעויגע עַלעַלעל־־־פִּ֔יפִּיפי וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּ֛ההִנֵּההנה נָגַ֥ענָגַענגע זֶ֖הזֶהזה עַלעַלעל־־־שְׂפָתֶ֑יךָשְׂפָתֶיךָשפתיך וְסָ֣רוְסָרוסר עֲוֺנֶ֔ךָעֲוֺנֶךָעונך וְחַטָּאתְךָ֖וְחַטָּאתְךָוחטאתך תְּכֻפָּֽרתְּכֻפָּרתכפר׃׃׃ 6:8 וָאֶשְׁמַ֞עוָאֶשְׁמַעואשמע אֶתאֶתאת־־־ק֤וֹלקוֹלקול אֲדֹנָי֙אֲדֹנָיאדני אֹמֵ֔ראֹמֵראמר אֶתאֶתאת־־־מִ֥ימִימי אֶשְׁלַ֖חאֶשְׁלַחאשלח וּמִ֣יוּמִיומי יֵֽלֶךְיֵלֶךְילך־־־לָ֑נוּלָנוּלנו וָאֹמַ֖רוָאֹמַרואמר הִנְנִ֥יהִנְנִיהנני שְׁלָחֵֽנִישְׁלָחֵנִישלחני׃׃׃ 6:9 וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לֵ֥ךְלֵךְלך וְאָמַרְתָּ֖וְאָמַרְתָּואמרת לָעָ֣םלָעָםלעם הַזֶּ֑ההַזֶּההזה שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו שָׁמ֙וֹעַ֙שָׁמוֹעַשמוע וְאַלוְאַלואל־־־תָּבִ֔ינוּתָּבִינוּתבינו וּרְא֥וּוּרְאוּוראו רָא֖וֹרָאוֹראו וְאַלוְאַלואל־־־תֵּדָֽעוּתֵּדָעוּתדעו׃׃׃ 6:10 הַשְׁמֵן֙הַשְׁמֵןהשמן לֵבלֵבלב־־־הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה וְאָזְנָ֥יווְאָזְנָיוואזניו הַכְבֵּ֖דהַכְבֵּדהכבד וְעֵינָ֣יווְעֵינָיוועיניו הָשַׁ֑עהָשַׁעהשע פֶּןפֶּןפן־־־יִרְאֶ֨היִרְאֶהיראה בְעֵינָ֜יובְעֵינָיובעיניו וּבְאָזְנָ֣יווּבְאָזְנָיוובאזניו יִשְׁמָ֗עיִשְׁמָעישמע וּלְבָב֥וֹוּלְבָבוֹולבבו יָבִ֛יןיָבִיןיבין וָשָׁ֖בוָשָׁבושב וְרָ֥פָאוְרָפָאורפא לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 6:11 וָאֹמַ֕רוָאֹמַרואמר עַדעַדעד־־־מָתַ֖ימָתַימתי אֲדֹנָ֑יאֲדֹנָיאדני וַיֹּ֡אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר עַ֣דעַדעד אֲשֶׁר֩אֲשֶׁראשר אִםאִםאם־־־שָׁא֨וּשָׁאוּשאו עָרִ֜יםעָרִיםערים מֵאֵ֣יןמֵאֵיןמאין יוֹשֵׁ֗ביוֹשֵׁביושב וּבָתִּים֙וּבָתִּיםובתים מֵאֵ֣יןמֵאֵיןמאין אָדָ֔םאָדָםאדם וְהָאֲדָמָ֖הוְהָאֲדָמָהוהאדמה תִּשָּׁאֶ֥התִּשָּׁאֶהתשאה שְׁמָמָֽהשְׁמָמָהשממה׃׃׃ 6:12 וְרִחַ֥קוְרִחַקורחק יְהוָ֖היְהוָהיהוה אֶתאֶתאת־־־הָאָדָ֑םהָאָדָםהאדם וְרַבָּ֥הוְרַבָּהורבה הָעֲזוּבָ֖ההָעֲזוּבָההעזובה בְּקֶ֥רֶבבְּקֶרֶבבקרב הָאָֽרֶץהָאָרֶץהארץ׃׃׃ 6:13 וְע֥וֹדוְעוֹדועוד בָּהּ֙בָּהּבה עֲשִׂ֣רִיָּ֔העֲשִׂרִיָּהעשריה וְשָׁ֖בָהוְשָׁבָהושבה וְהָיְתָ֣הוְהָיְתָהוהיתה לְבָעֵ֑רלְבָעֵרלבער כָּאֵלָ֣הכָּאֵלָהכאלה וְכָאַלּ֗וֹןוְכָאַלּוֹןוכאלון אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר בְּשַׁלֶּ֙כֶת֙בְּשַׁלֶּכֶתבשלכת מַצֶּ֣בֶתמַצֶּבֶתמצבת בָּ֔םבָּםבם זֶ֥רַעזֶרַעזרע קֹ֖דֶשׁקֹדֶשׁקדש מַצַּבְתָּֽהּמַצַּבְתָּהּמצבתה׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain