Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 61

61:1 ר֛וּחַרוּחַרוח אֲדֹנָ֥יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֖היְהוִהיהוה עָלָ֑יעָלָיעלי יַ֡עַןיַעַןיען מָשַׁח֩מָשַׁחמשח יְהוָ֨היְהוָהיהוה אֹתִ֜יאֹתִיאתי לְבַשֵּׂ֣רלְבַשֵּׂרלבשר עֲנָוִ֗יםעֲנָוִיםענוים שְׁלָחַ֙נִי֙שְׁלָחַנִישלחני לַחֲבֹ֣שׁלַחֲבֹשׁלחבש לְנִשְׁבְּרֵילְנִשְׁבְּרֵילנשברי־־־לֵ֔בלֵבלב לִקְרֹ֤אלִקְרֹאלקרא לִשְׁבוּיִם֙לִשְׁבוּיִםלשבוים דְּר֔וֹרדְּרוֹרדרור וְלַאֲסוּרִ֖יםוְלַאֲסוּרִיםולאסורים פְּקַחפְּקַחפקח־־־קֽוֹחַקוֹחַקוח׃׃׃ 61:2 לִקְרֹ֤אלִקְרֹאלקרא שְׁנַתשְׁנַתשנת־־־רָצוֹן֙רָצוֹןרצון לַֽיהוָ֔הלַיהוָהליהוה וְי֥וֹםוְיוֹםויום נָקָ֖םנָקָםנקם לֵאלֹהֵ֑ינוּלֵאלֹהֵינוּלאלהינו לְנַחֵ֖םלְנַחֵםלנחם כָּלכָּלכל־־־אֲבֵלִֽיםאֲבֵלִיםאבלים׃׃׃ 61:3 לָשׂ֣וּםלָשׂוּםלשום ׀׀׀ לַאֲבֵלֵ֣ילַאֲבֵלֵילאבלי צִיּ֗וֹןצִיּוֹןציון לָתֵת֩לָתֵתלתת לָהֶ֨םלָהֶםלהם פְּאֵ֜רפְּאֵרפאר תַּ֣חַתתַּחַתתחת אֵ֗פֶראֵפֶראפר שֶׁ֤מֶןשֶׁמֶןשמן שָׂשׂוֹן֙שָׂשׂוֹןששון תַּ֣חַתתַּחַתתחת אֵ֔בֶלאֵבֶלאבל מַעֲטֵ֣המַעֲטֵהמעטה תְהִלָּ֔התְהִלָּהתהלה תַּ֖חַתתַּחַתתחת ר֣וּחַרוּחַרוח כֵּהָ֑הכֵּהָהכהה וְקֹרָ֤אוְקֹרָאוקרא לָהֶם֙לָהֶםלהם אֵילֵ֣יאֵילֵיאילי הַצֶּ֔דֶקהַצֶּדֶקהצדק מַטַּ֥עמַטַּעמטע יְהוָ֖היְהוָהיהוה לְהִתְפָּאֵֽרלְהִתְפָּאֵרלהתפאר׃׃׃ 61:4 וּבָנוּ֙וּבָנוּובנו חָרְב֣וֹתחָרְבוֹתחרבות עוֹלָ֔םעוֹלָםעולם שֹׁמְמ֥וֹתשֹׁמְמוֹתשממות רִֽאשֹׁנִ֖יםרִאשֹׁנִיםראשנים יְקוֹמֵ֑מוּיְקוֹמֵמוּיקוממו וְחִדְּשׁוּ֙וְחִדְּשׁוּוחדשו עָ֣רֵיעָרֵיערי חֹ֔רֶבחֹרֶבחרב שֹׁמְמ֖וֹתשֹׁמְמוֹתשממות דּ֥וֹרדּוֹרדור וָדֽוֹרוָדוֹרודור׃׃׃ 61:5 וְעָמְד֣וּוְעָמְדוּועמדו זָרִ֔יםזָרִיםזרים וְרָע֖וּוְרָעוּורעו צֹאנְכֶ֑םצֹאנְכֶםצאנכם וּבְנֵ֣יוּבְנֵיובני נֵכָ֔רנֵכָרנכר אִכָּרֵיכֶ֖םאִכָּרֵיכֶםאכריכם וְכֹרְמֵיכֶֽםוְכֹרְמֵיכֶםוכרמיכם׃׃׃ 61:6 וְאַתֶּ֗םוְאַתֶּםואתם כֹּהֲנֵ֤יכֹּהֲנֵיכהני יְהוָה֙יְהוָהיהוה תִּקָּרֵ֔אוּתִּקָּרֵאוּתקראו מְשָׁרְתֵ֣ימְשָׁרְתֵימשרתי אֱלֹהֵ֔ינוּאֱלֹהֵינוּאלהינו יֵאָמֵ֖ריֵאָמֵריאמר לָכֶ֑םלָכֶםלכם חֵ֤ילחֵילחיל גּוֹיִם֙גּוֹיִםגוים תֹּאכֵ֔לוּתֹּאכֵלוּתאכלו וּבִכְבוֹדָ֖םוּבִכְבוֹדָםובכבודם תִּתְיַמָּֽרוּתִּתְיַמָּרוּתתימרו׃׃׃ 61:7 תַּ֤חַתתַּחַתתחת בָּשְׁתְּכֶם֙בָּשְׁתְּכֶםבשתכם מִשְׁנֶ֔המִשְׁנֶהמשנה וּכְלִמָּ֖הוּכְלִמָּהוכלמה יָרֹ֣נּוּיָרֹנּוּירנו חֶלְקָ֑םחֶלְקָםחלקם לָכֵ֤ןלָכֵןלכן בְּאַרְצָם֙בְּאַרְצָםבארצם מִשְׁנֶ֣המִשְׁנֶהמשנה יִירָ֔שׁוּיִירָשׁוּיירשו שִׂמְחַ֥תשִׂמְחַתשמחת עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם תִּֽהְיֶ֥התִּהְיֶהתהיה לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 61:8 כִּ֣יכִּיכי אֲנִ֤יאֲנִיאני יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֹהֵ֣באֹהֵבאהב מִשְׁפָּ֔טמִשְׁפָּטמשפט שֹׂנֵ֥אשֹׂנֵאשנא גָזֵ֖לגָזֵלגזל בְּעוֹלָ֑הבְּעוֹלָהבעולה וְנָתַתִּ֤יוְנָתַתִּיונתתי פְעֻלָּתָם֙פְעֻלָּתָםפעלתם בֶּאֱמֶ֔תבֶּאֱמֶתבאמת וּבְרִ֥יתוּבְרִיתוברית עוֹלָ֖םעוֹלָםעולם אֶכְר֥וֹתאֶכְרוֹתאכרות לָהֶֽםלָהֶםלהם׃׃׃ 61:9 וְנוֹדַ֤עוְנוֹדַעונודע בַּגּוֹיִם֙בַּגּוֹיִםבגוים זַרְעָ֔םזַרְעָםזרעם וְצֶאֱצָאֵיהֶ֖םוְצֶאֱצָאֵיהֶםוצאצאיהם בְּת֣וֹךְבְּתוֹךְבתוך הָעַמִּ֑יםהָעַמִּיםהעמים כָּלכָּלכל־־־רֹֽאֵיהֶם֙רֹאֵיהֶםראיהם יַכִּיר֔וּםיַכִּירוּםיכירום כִּ֛יכִּיכי הֵ֥םהֵםהם זֶ֖רַעזֶרַעזרע בֵּרַ֥ךְבֵּרַךְברך יְהוָֽהיְהוָהיהוה׃׃׃ ססס 61:10 שׂ֧וֹשׂשׂוֹשׂשוש אָשִׂ֣ישׂאָשִׂישׂאשיש בַּֽיהוָ֗הבַּיהוָהביהוה תָּגֵ֤לתָּגֵלתגל נַפְשִׁי֙נַפְשִׁינפשי בֵּֽאלֹהַ֔יבֵּאלֹהַיבאלהי כִּ֤יכִּיכי הִלְבִּישַׁ֙נִי֙הִלְבִּישַׁנִיהלבישני בִּגְדֵיבִּגְדֵיבגדי־־־יֶ֔שַׁעיֶשַׁעישע מְעִ֥ילמְעִילמעיל צְדָקָ֖הצְדָקָהצדקה יְעָטָ֑נִייְעָטָנִייעטני כֶּֽחָתָן֙כֶּחָתָןכחתן יְכַהֵ֣ןיְכַהֵןיכהן פְּאֵ֔רפְּאֵרפאר וְכַכַּלָּ֖הוְכַכַּלָּהוככלה תַּעְדֶּ֥התַּעְדֶּהתעדה כֵלֶֽיהָכֵלֶיהָכליה׃׃׃ 61:11 כִּ֤יכִּיכי כָאָ֙רֶץ֙כָאָרֶץכארץ תּוֹצִ֣יאתּוֹצִיאתוציא צִמְחָ֔הּצִמְחָהּצמחה וּכְגַנָּ֖הוּכְגַנָּהוכגנה זֵרוּעֶ֣יהָזֵרוּעֶיהָזרועיה תַצְמִ֑יחַתַצְמִיחַתצמיח כֵּ֣ןכֵּןכן ׀׀׀ אֲדֹנָ֣יאֲדֹנָיאדני יְהוִ֗היְהוִהיהוה יַצְמִ֤יחַיַצְמִיחַיצמיח צְדָקָה֙צְדָקָהצדקה וּתְהִלָּ֔הוּתְהִלָּהותהלה נֶ֖גֶדנֶגֶדנגד כָּלכָּלכל־־־הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain