Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 62

62:1 לְמַ֤עַןלְמַעַןלמען צִיּוֹן֙צִיּוֹןציון לֹ֣אלֹאלא אֶחֱשֶׁ֔האֶחֱשֶׁהאחשה וּלְמַ֥עַןוּלְמַעַןולמען יְרוּשָׁלִַ֖םיְרוּשָׁלִַםירושלם לֹ֣אלֹאלא אֶשְׁק֑וֹטאֶשְׁקוֹטאשקוט עַדעַדעד־־־יֵצֵ֤איֵצֵאיצא כַנֹּ֙גַהּ֙כַנֹּגַהּכנגה צִדְקָ֔הּצִדְקָהּצדקה וִישׁוּעָתָ֖הּוִישׁוּעָתָהּוישועתה כְּלַפִּ֥ידכְּלַפִּידכלפיד יִבְעָֽריִבְעָריבער׃׃׃ 62:2 וְרָא֤וּוְרָאוּוראו גוֹיִם֙גוֹיִםגוים צִדְקֵ֔ךְצִדְקֵךְצדקך וְכָלוְכָלוכל־־־מְלָכִ֖יםמְלָכִיםמלכים כְּבוֹדֵ֑ךְכְּבוֹדֵךְכבודך וְקֹ֤רָאוְקֹרָאוקרא לָךְ֙לָךְלך שֵׁ֣םשֵׁםשם חָדָ֔שׁחָדָשׁחדש אֲשֶׁ֛ראֲשֶׁראשר פִּ֥יפִּיפי יְהוָ֖היְהוָהיהוה יִקֳּבֶֽנּוּיִקֳּבֶנּוּיקבנו׃׃׃ 62:3 וְהָיִ֛יתְוְהָיִיתְוהיית עֲטֶ֥רֶתעֲטֶרֶתעטרת תִּפְאֶ֖רֶתתִּפְאֶרֶתתפארת בְּיַדבְּיַדביד־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה [וּצְנֹוף כ][וּצְנֹוף כ][וצנוף כ] (וּצְנִ֥יף ק)(וּצְנִיף ק)(וצניף ק) מְלוּכָ֖המְלוּכָהמלוכה בְּכַףבְּכַףבכף־־־אֱלֹהָֽיִךְאֱלֹהָיִךְאלהיך׃׃׃ 62:4 לֹֽאלֹאלא־־־יֵאָמֵר֩יֵאָמֵריאמר לָ֨ךְלָךְלך ע֜וֹדעוֹדעוד עֲזוּבָ֗העֲזוּבָהעזובה וּלְאַרְצֵךְ֙וּלְאַרְצֵךְולארצך לֹאלֹאלא־־־יֵאָמֵ֥ריֵאָמֵריאמר עוֹד֙עוֹדעוד שְׁמָמָ֔השְׁמָמָהשממה כִּ֣יכִּיכי לָ֗ךְלָךְלך יִקָּרֵא֙יִקָּרֵאיקרא חֶפְצִיחֶפְצִיחפצי־־־בָ֔הּבָהּבה וּלְאַרְצֵ֖ךְוּלְאַרְצֵךְולארצך בְּעוּלָ֑הבְּעוּלָהבעולה כִּֽיכִּיכי־־־חָפֵ֤ץחָפֵץחפץ יְהוָה֙יְהוָהיהוה בָּ֔ךְבָּךְבך וְאַרְצֵ֖ךְוְאַרְצֵךְוארצך תִּבָּעֵֽלתִּבָּעֵלתבעל׃׃׃ 62:5 כִּֽיכִּיכי־־־יִבְעַ֤ליִבְעַליבעל בָּחוּר֙בָּחוּרבחור בְּתוּלָ֔הבְּתוּלָהבתולה יִבְעָל֖וּךְיִבְעָלוּךְיבעלוך בָּנָ֑יִךְבָּנָיִךְבניך וּמְשׂ֤וֹשׂוּמְשׂוֹשׂומשוש חָתָן֙חָתָןחתן עַלעַלעל־־־כַּלָּ֔הכַּלָּהכלה יָשִׂ֥ישׂיָשִׂישׂישיש עָלַ֖יִךְעָלַיִךְעליך אֱלֹהָֽיִךְאֱלֹהָיִךְאלהיך׃׃׃ 62:6 עַלעַלעל־־־חוֹמֹתַ֣יִךְחוֹמֹתַיִךְחומתיך יְרוּשָׁלִַ֗םיְרוּשָׁלִַםירושלם הִפְקַ֙דְתִּי֙הִפְקַדְתִּיהפקדתי שֹֽׁמְרִ֔יםשֹׁמְרִיםשמרים כָּלכָּלכל־־־הַיּ֧וֹםהַיּוֹםהיום וְכָלוְכָלוכל־־־הַלַּ֛יְלָההַלַּיְלָההלילה תָּמִ֖ידתָּמִידתמיד לֹ֣אלֹאלא יֶחֱשׁ֑וּיֶחֱשׁוּיחשו הַמַּזְכִּרִים֙הַמַּזְכִּרִיםהמזכרים אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֔היְהוָהיהוה אַלאַלאל־־־דֳּמִ֖ידֳּמִידמי לָכֶֽםלָכֶםלכם׃׃׃ 62:7 וְאַֽלוְאַלואל־־־תִּתְּנ֥וּתִּתְּנוּתתנו דֳמִ֖ידֳמִידמי ל֑וֹלוֹלו עַדעַדעד־־־יְכוֹנֵ֞ןיְכוֹנֵןיכונן וְעַדוְעַדועד־־־יָשִׂ֧יםיָשִׂיםישים אֶתאֶתאת־־־יְרֽוּשָׁלִַ֛םיְרוּשָׁלִַםירושלם תְּהִלָּ֖התְּהִלָּהתהלה בָּאָֽרֶץבָּאָרֶץבארץ׃׃׃ 62:8 נִשְׁבַּ֧ענִשְׁבַּענשבע יְהוָ֛היְהוָהיהוה בִּֽימִינ֖וֹבִּימִינוֹבימינו וּבִזְר֣וֹעַוּבִזְרוֹעַובזרוע עֻזּ֑וֹעֻזּוֹעזו אִםאִםאם־־־אֶתֵּן֩אֶתֵּןאתן אֶתאֶתאת־־־דְּגָנֵ֨ךְדְּגָנֵךְדגנך ע֤וֹדעוֹדעוד מַֽאֲכָל֙מַאֲכָלמאכל לְאֹ֣יְבַ֔יִךְלְאֹיְבַיִךְלאיביך וְאִםוְאִםואם־־־יִשְׁתּ֤וּיִשְׁתּוּישתו בְנֵֽיבְנֵיבני־־־נֵכָר֙נֵכָרנכר תִּֽירוֹשֵׁ֔ךְתִּירוֹשֵׁךְתירושך אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר יָגַ֖עַתְּיָגַעַתְּיגעת בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ 62:9 כִּ֤יכִּיכי מְאַסְפָיו֙מְאַסְפָיומאספיו יֹאכְלֻ֔הוּיֹאכְלֻהוּיאכלהו וְהִֽלְל֖וּוְהִלְלוּוהללו אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֑היְהוָהיהוה וּֽמְקַבְּצָ֥יווּמְקַבְּצָיוומקבציו יִשְׁתֻּ֖הוּיִשְׁתֻּהוּישתהו בְּחַצְר֥וֹתבְּחַצְרוֹתבחצרות קָדְשִֽׁיקָדְשִׁיקדשי׃׃׃ ססס 62:10 עִבְר֤וּעִבְרוּעברו עִבְרוּ֙עִבְרוּעברו בַּשְּׁעָרִ֔יםבַּשְּׁעָרִיםבשערים פַּנּ֖וּפַּנּוּפנו דֶּ֣רֶךְדֶּרֶךְדרך הָעָ֑םהָעָםהעם סֹ֣לּוּסֹלּוּסלו סֹ֤לּוּסֹלּוּסלו הַֽמְסִלָּה֙הַמְסִלָּההמסלה סַקְּל֣וּסַקְּלוּסקלו מֵאֶ֔בֶןמֵאֶבֶןמאבן הָרִ֥ימוּהָרִימוּהרימו נֵ֖סנֵסנס עַלעַלעל־־־הָעַמִּֽיםהָעַמִּיםהעמים׃׃׃ 62:11 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה יְהוָ֗היְהוָהיהוה הִשְׁמִ֙יעַ֙הִשְׁמִיעַהשמיע אֶלאֶלאל־־־קְצֵ֣הקְצֵהקצה הָאָ֔רֶץהָאָרֶץהארץ אִמְרוּ֙אִמְרוּאמרו לְבַתלְבַתלבת־־־צִיּ֔וֹןצִיּוֹןציון הִנֵּ֥ההִנֵּההנה יִשְׁעֵ֖ךְיִשְׁעֵךְישעך בָּ֑אבָּאבא הִנֵּ֤ההִנֵּההנה שְׂכָרוֹ֙שְׂכָרוֹשכרו אִתּ֔וֹאִתּוֹאתו וּפְעֻלָּת֖וֹוּפְעֻלָּתוֹופעלתו לְפָנָֽיולְפָנָיולפניו׃׃׃ 62:12 וְקָרְא֥וּוְקָרְאוּוקראו לָהֶ֛םלָהֶםלהם עַםעַםעם־־־הַקֹּ֖דֶשׁהַקֹּדֶשׁהקדש גְּאוּלֵ֣יגְּאוּלֵיגאולי יְהוָ֑היְהוָהיהוה וְלָךְ֙וְלָךְולך יִקָּרֵ֣איִקָּרֵאיקרא דְרוּשָׁ֔הדְרוּשָׁהדרושה עִ֖ירעִירעיר לֹ֥אלֹאלא נֶעֱזָֽבָהנֶעֱזָבָהנעזבה׃׃׃ ססס


Westminster Leningrad Codex - Public Domain