Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Judges 9

9:1 וַיֵּ֨לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֲבִימֶ֤לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך בֶּןבֶּןבן־־־יְרֻבַּ֙עַל֙יְרֻבַּעַלירבעל שְׁכֶ֔מָהשְׁכֶמָהשכמה אֶלאֶלאל־־־אֲחֵ֖יאֲחֵיאחי אִמּ֑וֹאִמּוֹאמו וַיְדַבֵּ֣רוַיְדַבֵּרוידבר אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם וְאֶלוְאֶלואל־־־כָּלכָּלכל־־־מִשְׁפַּ֛חַתמִשְׁפַּחַתמשפחת בֵּיתבֵּיתבית־־־אֲבִ֥יאֲבִיאבי אִמּ֖וֹאִמּוֹאמו לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 9:2 דַּבְּרוּדַּבְּרוּדברו־־־נָ֞אנָאנא בְּאָזְנֵ֨יבְּאָזְנֵיבאזני כָלכָלכל־־־בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶם֮שְׁכֶםשכם מַהמַהמה־־־טּ֣וֹבטּוֹבטוב לָכֶם֒לָכֶםלכם הַמְשֹׁ֨להַמְשֹׁלהמשל בָּכֶ֜םבָּכֶםבכם שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים אִ֗ישׁאִישׁאיש כֹּ֚לכֹּלכל בְּנֵ֣יבְּנֵיבני יְרֻבַּ֔עַליְרֻבַּעַלירבעל אִםאִםאם־־־מְשֹׁ֥למְשֹׁלמשל בָּכֶ֖םבָּכֶםבכם אִ֣ישׁאִישׁאיש אֶחָ֑דאֶחָדאחד וּזְכַרְתֶּ֕םוּזְכַרְתֶּםוזכרתם כִּֽיכִּיכי־־־עַצְמֵכֶ֥םעַצְמֵכֶםעצמכם וּבְשַׂרְכֶ֖םוּבְשַׂרְכֶםובשרכם אָנִֽיאָנִיאני׃׃׃ 9:3 וַיְדַבְּר֨וּוַיְדַבְּרוּוידברו אֲחֵֽיאֲחֵיאחי־־־אִמּ֜וֹאִמּוֹאמו עָלָ֗יועָלָיועליו בְּאָזְנֵי֙בְּאָזְנֵיבאזני כָּלכָּלכל־־־בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם אֵ֥תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־הַדְּבָרִ֖יםהַדְּבָרִיםהדברים הָאֵ֑לֶּההָאֵלֶּההאלה וַיֵּ֤טוַיֵּטויט לִבָּם֙לִבָּםלבם אַחֲרֵ֣יאַחֲרֵיאחרי אֲבִימֶ֔לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך כִּ֥יכִּיכי אָמְר֖וּאָמְרוּאמרו אָחִ֥ינוּאָחִינוּאחינו הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 9:4 וַיִּתְּנוּוַיִּתְּנוּויתנו־־־לוֹ֙לוֹלו שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים כֶּ֔סֶףכֶּסֶףכסף מִבֵּ֖יתמִבֵּיתמבית בַּ֣עַלבַּעַלבעל בְּרִ֑יתבְּרִיתברית וַיִּשְׂכֹּ֨רוַיִּשְׂכֹּרוישכר בָּהֶ֜םבָּהֶםבהם אֲבִימֶ֗לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֲנָשִׁ֤יםאֲנָשִׁיםאנשים רֵיקִים֙רֵיקִיםריקים וּפֹ֣חֲזִ֔יםוּפֹחֲזִיםופחזים וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו אַחֲרָֽיואַחֲרָיואחריו׃׃׃ 9:5 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא בֵיתבֵיתבית־־־אָבִיו֙אָבִיואביו עָפְרָ֔תָהעָפְרָתָהעפרתה וַֽיַּהֲרֹ֞גוַיַּהֲרֹגויהרג אֶתאֶתאת־־־אֶחָ֧יואֶחָיואחיו בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יְרֻבַּ֛עַליְרֻבַּעַלירבעל שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אִ֖ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן אֶחָ֑תאֶחָתאחת וַיִּוָּתֵ֞רוַיִּוָּתֵרויותר יוֹתָ֧םיוֹתָםיותם בֶּןבֶּןבן־־־יְרֻבַּ֛עַליְרֻבַּעַלירבעל הַקָּטֹ֖ןהַקָּטֹןהקטן כִּ֥יכִּיכי נֶחְבָּֽאנֶחְבָּאנחבא׃׃׃ ססס 9:6 וַיֵּאָ֨סְפ֜וּוַיֵּאָסְפוּויאספו כָּלכָּלכל־־־בַּעֲלֵ֤יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶם֙שְׁכֶםשכם וְכָלוְכָלוכל־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מִלּ֔וֹאמִלּוֹאמלוא וַיֵּ֣לְכ֔וּוַיֵּלְכוּוילכו וַיַּמְלִ֥יכוּוַיַּמְלִיכוּוימליכו אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך לְמֶ֑לֶךְלְמֶלֶךְלמלך עִםעִםעם־־־אֵל֥וֹןאֵלוֹןאלון מֻצָּ֖במֻצָּבמצב אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בִּשְׁכֶֽםבִּשְׁכֶםבשכם׃׃׃ 9:7 וַיַּגִּ֣דוּוַיַּגִּדוּויגדו לְיוֹתָ֗םלְיוֹתָםליותם וַיֵּ֙לֶךְ֙וַיֵּלֶךְוילך וַֽיַּעֲמֹד֙וַיַּעֲמֹדויעמד בְּרֹ֣אשׁבְּרֹאשׁבראש הַרהַרהר־־־גְּרִזִ֔יםגְּרִזִיםגרזים וַיִּשָּׂ֥אוַיִּשָּׂאוישא קוֹל֖וֹקוֹלוֹקולו וַיִּקְרָ֑אוַיִּקְרָאויקרא וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶ֗םלָהֶםלהם שִׁמְע֤וּשִׁמְעוּשמעו אֵלַי֙אֵלַיאלי בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם וְיִשְׁמַ֥עוְיִשְׁמַעוישמע אֲלֵיכֶ֖םאֲלֵיכֶםאליכם אֱלֹהִֽיםאֱלֹהִיםאלהים׃׃׃ 9:8 הָל֤וֹךְהָלוֹךְהלוך הָֽלְכוּ֙הָלְכוּהלכו הָעֵצִ֔יםהָעֵצִיםהעצים לִמְשֹׁ֥חַלִמְשֹׁחַלמשח עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם מֶ֑לֶךְמֶלֶךְמלך וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו לַזַּ֖יִתלַזַּיִתלזית [מְלֹוכָה כ][מְלֹוכָה כ][מלוכה כ] (מָלְכָ֥ה ק)(מָלְכָה ק)(מלכה ק) עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 9:9 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם הַזַּ֔יִתהַזַּיִתהזית הֶחֳדַ֙לְתִּי֙הֶחֳדַלְתִּיהחדלתי אֶתאֶתאת־־־דִּשְׁנִ֔ידִּשְׁנִידשני אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בִּ֛יבִּיבי יְכַבְּד֥וּיְכַבְּדוּיכבדו אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וַאֲנָשִׁ֑יםוַאֲנָשִׁיםואנשים וְהָ֣לַכְתִּ֔יוְהָלַכְתִּיוהלכתי לָנ֖וּעַלָנוּעַלנוע עַלעַלעל־־־הָעֵצִֽיםהָעֵצִיםהעצים׃׃׃ 9:10 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הָעֵצִ֖יםהָעֵצִיםהעצים לַתְּאֵנָ֑הלַתְּאֵנָהלתאנה לְכִילְכִילכי־־־אַ֖תְּאַתְּאת מָלְכִ֥ימָלְכִימלכי עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 9:11 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם הַתְּאֵנָ֔ההַתְּאֵנָההתאנה הֶחֳדַ֙לְתִּי֙הֶחֳדַלְתִּיהחדלתי אֶתאֶתאת־־־מָתְקִ֔ימָתְקִימתקי וְאֶתוְאֶתואת־־־תְּנוּבָתִ֖יתְּנוּבָתִיתנובתי הַטּוֹבָ֑ההַטּוֹבָההטובה וְהָ֣לַכְתִּ֔יוְהָלַכְתִּיוהלכתי לָנ֖וּעַלָנוּעַלנוע עַלעַלעל־־־הָעֵצִֽיםהָעֵצִיםהעצים׃׃׃ 9:12 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו הָעֵצִ֖יםהָעֵצִיםהעצים לַגָּ֑פֶןלַגָּפֶןלגפן לְכִילְכִילכי־־־אַ֖תְּאַתְּאת [מָלֹוכִי כ][מָלֹוכִי כ][מלוכי כ] (מָלְכִ֥י ק)(מָלְכִי ק)(מלכי ק) עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 9:13 וַתֹּ֤אמֶרוַתֹּאמֶרותאמר לָהֶם֙לָהֶםלהם הַגֶּ֔פֶןהַגֶּפֶןהגפן הֶחֳדַ֙לְתִּי֙הֶחֳדַלְתִּיהחדלתי אֶתאֶתאת־־־תִּ֣ירוֹשִׁ֔יתִּירוֹשִׁיתירושי הַֽמְשַׂמֵּ֥חַהַמְשַׂמֵּחַהמשמח אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים וַאֲנָשִׁ֑יםוַאֲנָשִׁיםואנשים וְהָ֣לַכְתִּ֔יוְהָלַכְתִּיוהלכתי לָנ֖וּעַלָנוּעַלנוע עַלעַלעל־־־הָעֵצִֽיםהָעֵצִיםהעצים׃׃׃ 9:14 וַיֹּאמְר֥וּוַיֹּאמְרוּויאמרו כָלכָלכל־־־הָעֵצִ֖יםהָעֵצִיםהעצים אֶלאֶלאל־־־הָאָטָ֑דהָאָטָדהאטד לֵ֥ךְלֵךְלך אַתָּ֖האַתָּהאתה מְלָךְמְלָךְמלך־־־עָלֵֽינוּעָלֵינוּעלינו׃׃׃ 9:15 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הָאָטָד֮הָאָטָדהאטד אֶלאֶלאל־־־הָעֵצִים֒הָעֵצִיםהעצים אִ֡םאִםאם בֶּאֱמֶ֣תבֶּאֱמֶתבאמת אַתֶּם֩אַתֶּםאתם מֹשְׁחִ֨יםמֹשְׁחִיםמשחים אֹתִ֤יאֹתִיאתי לְמֶ֙לֶךְ֙לְמֶלֶךְלמלך עֲלֵיכֶ֔םעֲלֵיכֶםעליכם בֹּ֖אוּבֹּאוּבאו חֲס֣וּחֲסוּחסו בְצִלִּ֑יבְצִלִּיבצלי וְאִםוְאִםואם־־־אַ֕יִןאַיִןאין תֵּ֤צֵאתֵּצֵאתצא אֵשׁ֙אֵשׁאש מִןמִןמן־־־הָ֣אָטָ֔דהָאָטָדהאטד וְתֹאכַ֖לוְתֹאכַלותאכל אֶתאֶתאת־־־אַרְזֵ֥יאַרְזֵיארזי הַלְּבָנֽוֹןהַלְּבָנוֹןהלבנון׃׃׃ 9:16 וְעַתָּ֗הוְעַתָּהועתה אִםאִםאם־־־בֶּאֱמֶ֤תבֶּאֱמֶתבאמת וּבְתָמִים֙וּבְתָמִיםובתמים עֲשִׂיתֶ֔םעֲשִׂיתֶםעשיתם וַתַּמְלִ֖יכוּוַתַּמְלִיכוּותמליכו אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶ֑לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וְאִםוְאִםואם־־־טוֹבָ֤הטוֹבָהטובה עֲשִׂיתֶם֙עֲשִׂיתֶםעשיתם עִםעִםעם־־־יְרֻבַּ֣עַליְרֻבַּעַלירבעל וְעִםוְעִםועם־־־בֵּית֔וֹבֵּיתוֹביתו וְאִםוְאִםואם־־־כִּגְמ֥וּלכִּגְמוּלכגמול יָדָ֖יויָדָיוידיו עֲשִׂ֥יתֶםעֲשִׂיתֶםעשיתם לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 9:17 אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־נִלְחַ֥םנִלְחַםנלחם אָבִ֖יאָבִיאבי עֲלֵיכֶ֑םעֲלֵיכֶםעליכם וַיַּשְׁלֵ֤ךְוַיַּשְׁלֵךְוישלך אֶתאֶתאת־־־נַפְשׁוֹ֙נַפְשׁוֹנפשו מִנֶּ֔גֶדמִנֶּגֶדמנגד וַיַּצֵּ֥לוַיַּצֵּלויצל אֶתְכֶ֖םאֶתְכֶםאתכם מִיַּ֥דמִיַּדמיד מִדְיָֽןמִדְיָןמדין׃׃׃ 9:18 וְאַתֶּ֞םוְאַתֶּםואתם קַמְתֶּ֨םקַמְתֶּםקמתם עַלעַלעל־־־בֵּ֤יתבֵּיתבית אָבִי֙אָבִיאבי הַיּ֔וֹםהַיּוֹםהיום וַתַּהַרְג֧וּוַתַּהַרְגוּותהרגו אֶתאֶתאת־־־בָּנָ֛יובָּנָיובניו שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אִ֖ישׁאִישׁאיש עַלעַלעל־־־אֶ֣בֶןאֶבֶןאבן אֶחָ֑תאֶחָתאחת וַתַּמְלִ֜יכוּוַתַּמְלִיכוּותמליכו אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶ֤לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך בֶּןבֶּןבן־־־אֲמָתוֹ֙אֲמָתוֹאמתו עַלעַלעל־־־בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם כִּ֥יכִּיכי אֲחִיכֶ֖םאֲחִיכֶםאחיכם הֽוּאהוּאהוא׃׃׃ 9:19 וְאִםוְאִםואם־־־בֶּאֱמֶ֨תבֶּאֱמֶתבאמת וּבְתָמִ֧יםוּבְתָמִיםובתמים עֲשִׂיתֶ֛םעֲשִׂיתֶםעשיתם עִםעִםעם־־־יְרֻבַּ֥עַליְרֻבַּעַלירבעל וְעִםוְעִםועם־־־בֵּית֖וֹבֵּיתוֹביתו הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַזֶּ֑ההַזֶּההזה שִׂמְחוּ֙שִׂמְחוּשמחו בַּאֲבִימֶ֔לֶךְבַּאֲבִימֶלֶךְבאבימלך וְיִשְׂמַ֥חוְיִשְׂמַחוישמח גַּםגַּםגם־־־ה֖וּאהוּאהוא בָּכֶֽםבָּכֶםבכם׃׃׃ 9:20 וְאִםוְאִםואם־־־אַ֕יִןאַיִןאין תֵּ֤צֵאתֵּצֵאתצא אֵשׁ֙אֵשׁאש מֵאֲבִימֶ֔לֶךְמֵאֲבִימֶלֶךְמאבימלך וְתֹאכַ֛לוְתֹאכַלותאכל אֶתאֶתאת־־־בַּעֲלֵ֥יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶ֖םשְׁכֶםשכם וְאֶתוְאֶתואת־־־בֵּ֣יתבֵּיתבית מִלּ֑וֹאמִלּוֹאמלוא וְתֵצֵ֨אוְתֵצֵאותצא אֵ֜שׁאֵשׁאש מִבַּעֲלֵ֤ימִבַּעֲלֵימבעלי שְׁכֶם֙שְׁכֶםשכם וּמִבֵּ֣יתוּמִבֵּיתומבית מִלּ֔וֹאמִלּוֹאמלוא וְתֹאכַ֖לוְתֹאכַלותאכל אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶֽלֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך׃׃׃ 9:21 וַיָּ֣נָסוַיָּנָסוינס יוֹתָ֔םיוֹתָםיותם וַיִּבְרַ֖חוַיִּבְרַחויברח וַיֵּ֣לֶךְוַיֵּלֶךְוילך בְּאֵ֑רָהבְּאֵרָהבארה וַיֵּ֣שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב שָׁ֔םשָׁםשם מִפְּנֵ֖ימִפְּנֵימפני אֲבִימֶ֥לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אָחִֽיואָחִיואחיו׃׃׃ פפפ
9:22 וַיָּ֧שַׂרוַיָּשַׂרוישר אֲבִימֶ֛לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך עַלעַלעל־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל שָׁלֹ֥שׁשָׁלֹשׁשלש שָׁנִֽיםשָׁנִיםשנים׃׃׃ 9:23 וַיִּשְׁלַ֤חוַיִּשְׁלַחוישלח אֱלֹהִים֙אֱלֹהִיםאלהים ר֣וּחַרוּחַרוח רָעָ֔הרָעָהרעה בֵּ֣יןבֵּיןבין אֲבִימֶ֔לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וּבֵ֖יןוּבֵיןובין בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶ֑םשְׁכֶםשכם וַיִּבְגְּד֥וּוַיִּבְגְּדוּויבגדו בַעֲלֵיבַעֲלֵיבעלי־־־שְׁכֶ֖םשְׁכֶםשכם בַּאֲבִימֶֽלֶךְבַּאֲבִימֶלֶךְבאבימלך׃׃׃ 9:24 לָב֕וֹאלָבוֹאלבוא חֲמַ֖סחֲמַסחמס שִׁבְעִ֣יםשִׁבְעִיםשבעים בְּנֵֽיבְּנֵיבני־־־יְרֻבָּ֑עַליְרֻבָּעַלירבעל וְדָמָ֗םוְדָמָםודמם לָשׂ֞וּםלָשׂוּםלשום עַלעַלעל־־־אֲבִימֶ֤לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֲחִיהֶם֙אֲחִיהֶםאחיהם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר הָרַ֣גהָרַגהרג אוֹתָ֔םאוֹתָםאותם וְעַל֙וְעַלועל בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־חִזְּק֥וּחִזְּקוּחזקו אֶתאֶתאת־־־יָדָ֖יויָדָיוידיו לַהֲרֹ֥גלַהֲרֹגלהרג אֶתאֶתאת־־־אֶחָֽיואֶחָיואחיו׃׃׃ 9:25 וַיָּשִׂ֣ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו לוֹ֩לוֹלו בַעֲלֵ֨יבַעֲלֵיבעלי שְׁכֶ֜םשְׁכֶםשכם מְאָרְבִ֗יםמְאָרְבִיםמארבים עַ֚לעַלעל רָאשֵׁ֣ירָאשֵׁיראשי הֶהָרִ֔יםהֶהָרִיםההרים וַיִּגְזְל֗וּוַיִּגְזְלוּויגזלו אֵ֛תאֵתאת כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יַעֲבֹ֥ריַעֲבֹריעבר עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם בַּדָּ֑רֶךְבַּדָּרֶךְבדרך וַיֻּגַּ֖דוַיֻּגַּדויגד לַאֲבִימֶֽלֶךְלַאֲבִימֶלֶךְלאבימלך׃׃׃ פפפ
9:26 וַיָּבֹ֞אוַיָּבֹאויבא גַּ֤עַלגַּעַלגעל בֶּןבֶּןבן־־־עֶ֙בֶד֙עֶבֶדעבד וְאֶחָ֔יווְאֶחָיוואחיו וַיַּעַבְר֖וּוַיַּעַבְרוּויעברו בִּשְׁכֶ֑םבִּשְׁכֶםבשכם וַיִּבְטְחוּוַיִּבְטְחוּויבטחו־־־ב֖וֹבוֹבו בַּעֲלֵ֥יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶֽםשְׁכֶםשכם׃׃׃ 9:27 וַיֵּצְא֨וּוַיֵּצְאוּויצאו הַשָּׂדֶ֜ההַשָּׂדֶההשדה וַֽיִּבְצְר֤וּוַיִּבְצְרוּויבצרו אֶתאֶתאת־־־כַּרְמֵיהֶם֙כַּרְמֵיהֶםכרמיהם וַֽיִּדְרְכ֔וּוַיִּדְרְכוּוידרכו וַֽיַּעֲשׂ֖וּוַיַּעֲשׂוּויעשו הִלּוּלִ֑יםהִלּוּלִיםהלולים וַיָּבֹ֙אוּ֙וַיָּבֹאוּויבאו בֵּ֣יתבֵּיתבית אֱ‍ֽלֹֽהֵיהֶ֔םאֱ‍לֹהֵיהֶםא‍להיהם וַיֹּֽאכְלוּ֙וַיֹּאכְלוּויאכלו וַיִּשְׁתּ֔וּוַיִּשְׁתּוּוישתו וַֽיְקַלְל֖וּוַיְקַלְלוּויקללו אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶֽלֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך׃׃׃ 9:28 וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר ׀׀׀ גַּ֣עַלגַּעַלגעל בֶּןבֶּןבן־־־עֶ֗בֶדעֶבֶדעבד מִֽימִימי־־־אֲבִימֶ֤לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וּמִֽיוּמִיומי־־־שְׁכֶם֙שְׁכֶםשכם כִּ֣יכִּיכי נַעַבְדֶ֔נּוּנַעַבְדֶנּוּנעבדנו הֲלֹ֥אהֲלֹאהלא בֶןבֶןבן־־־יְרֻבַּ֖עַליְרֻבַּעַלירבעל וּזְבֻ֣לוּזְבֻלוזבל פְּקִיד֑וֹפְּקִידוֹפקידו עִבְד֗וּעִבְדוּעבדו אֶתאֶתאת־־־אַנְשֵׁ֤יאַנְשֵׁיאנשי חֲמוֹר֙חֲמוֹרחמור אֲבִ֣יאֲבִיאבי שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם וּמַדּ֖וּעַוּמַדּוּעַומדוע נַעַבְדֶ֥נּוּנַעַבְדֶנּוּנעבדנו אֲנָֽחְנוּאֲנָחְנוּאנחנו׃׃׃ 9:29 וּמִ֨יוּמִיומי יִתֵּ֜ןיִתֵּןיתן אֶתאֶתאת־־־הָעָ֤םהָעָםהעם הַזֶּה֙הַזֶּההזה בְּיָדִ֔יבְּיָדִיבידי וְאָסִ֖ירָהוְאָסִירָהואסירה אֶתאֶתאת־־־אֲבִימֶ֑לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וַיֹּ֙אמֶר֙וַיֹּאמֶרויאמר לַאֲבִימֶ֔לֶךְלַאֲבִימֶלֶךְלאבימלך רַבֶּ֥הרַבֶּהרבה צְבָאֲךָ֖צְבָאֲךָצבאך וָצֵֽאָהוָצֵאָהוצאה׃׃׃ 9:30 וַיִּשְׁמַ֗עוַיִּשְׁמַעוישמע זְבֻל֙זְבֻלזבל שַׂרשַׂרשר־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר אֶתאֶתאת־־־דִּבְרֵ֖ידִּבְרֵידברי גַּ֣עַלגַּעַלגעל בֶּןבֶּןבן־־־עָ֑בֶדעָבֶדעבד וַיִּ֖חַרוַיִּחַרויחר אַפּֽוֹאַפּוֹאפו׃׃׃ 9:31 וַיִּשְׁלַ֧חוַיִּשְׁלַחוישלח מַלְאָכִ֛יםמַלְאָכִיםמלאכים אֶלאֶלאל־־־אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך בְּתָרְמָ֣הבְּתָרְמָהבתרמה לֵאמֹ֑רלֵאמֹרלאמר הִנֵּה֩הִנֵּההנה גַ֨עַלגַעַלגעל בֶּןבֶּןבן־־־עֶ֤בֶדעֶבֶדעבד וְאֶחָיו֙וְאֶחָיוואחיו בָּאִ֣יםבָּאִיםבאים שְׁכֶ֔מָהשְׁכֶמָהשכמה וְהִנָּ֛םוְהִנָּםוהנם צָרִ֥יםצָרִיםצרים אֶתאֶתאת־־־הָעִ֖ירהָעִירהעיר עָלֶֽיךָעָלֶיךָעליך׃׃׃ 9:32 וְעַתָּה֙וְעַתָּהועתה ק֣וּםקוּםקום לַ֔יְלָהלַיְלָהלילה אַתָּ֖האַתָּהאתה וְהָעָ֣םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתָּ֑ךְאִתָּךְאתך וֶאֱרֹ֖בוֶאֱרֹבוארב בַּשָּׂדֶֽהבַּשָּׂדֶהבשדה׃׃׃ 9:33 וְהָיָ֤הוְהָיָהוהיה בַבֹּ֙קֶר֙בַבֹּקֶרבבקר כִּזְרֹ֣חַכִּזְרֹחַכזרח הַשֶּׁ֔מֶשׁהַשֶּׁמֶשׁהשמש תַּשְׁכִּ֖יםתַּשְׁכִּיםתשכים וּפָשַׁטְתָּ֣וּפָשַׁטְתָּופשטת עַלעַלעל־־־הָעִ֑ירהָעִירהעיר וְהִנֵּהוְהִנֵּהוהנה־־־ה֞וּאהוּאהוא וְהָעָ֤םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּוֹ֙אִתּוֹאתו יֹצְאִ֣יםיֹצְאִיםיצאים אֵלֶ֔יךָאֵלֶיךָאליך וְעָשִׂ֣יתָוְעָשִׂיתָועשית לּ֔וֹלּוֹלו כַּאֲשֶׁ֖רכַּאֲשֶׁרכאשר תִּמְצָ֥אתִּמְצָאתמצא יָדֶֽךָיָדֶךָידך׃׃׃ ססס 9:34 וַיָּ֧קָםוַיָּקָםויקם אֲבִימֶ֛לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֥םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּ֖וֹעִמּוֹעמו לָ֑יְלָהלָיְלָהלילה וַיֶּאֶרְב֣וּוַיֶּאֶרְבוּויארבו עַלעַלעל־־־שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם אַרְבָּעָ֖האַרְבָּעָהארבעה רָאשִֽׁיםרָאשִׁיםראשים׃׃׃ 9:35 וַיֵּצֵא֙וַיֵּצֵאויצא גַּ֣עַלגַּעַלגעל בֶּןבֶּןבן־־־עֶ֔בֶדעֶבֶדעבד וַיַּעֲמֹ֕דוַיַּעֲמֹדויעמד פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הָעִ֑ירהָעִירהעיר וַיָּ֧קָםוַיָּקָםויקם אֲבִימֶ֛לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וְהָעָ֥םוְהָעָםוהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּ֖וֹאִתּוֹאתו מִןמִןמן־־־הַמַּאְרָֽבהַמַּאְרָבהמארב׃׃׃ 9:36 וַיַּרְאוַיַּרְאוירא־־־גַּעַל֮גַּעַלגעל אֶתאֶתאת־־־הָעָם֒הָעָםהעם וַיֹּ֣אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־זְבֻ֔לזְבֻלזבל הִנֵּההִנֵּההנה־־־עָ֣םעָםעם יוֹרֵ֔דיוֹרֵדיורד מֵרָאשֵׁ֖ימֵרָאשֵׁימראשי הֶהָרִ֑יםהֶהָרִיםההרים וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָיו֙אֵלָיואליו זְבֻ֔לזְבֻלזבל אֵ֣תאֵתאת צֵ֧לצֵלצל הֶהָרִ֛יםהֶהָרִיםההרים אַתָּ֥האַתָּהאתה רֹאֶ֖הרֹאֶהראה כָּאֲנָשִֽׁיםכָּאֲנָשִׁיםכאנשים׃׃׃ ססס 9:37 וַיֹּ֨סֶףוַיֹּסֶףויסף ע֣וֹדעוֹדעוד גַּעַל֮גַּעַלגעל לְדַבֵּר֒לְדַבֵּרלדבר וַיֹּ֕אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר הִנֵּההִנֵּההנה־־־עָם֙עָםעם יֽוֹרְדִ֔יםיוֹרְדִיםיורדים מֵעִ֖םמֵעִםמעם טַבּ֣וּרטַבּוּרטבור הָאָ֑רֶץהָאָרֶץהארץ וְרֹאשׁוְרֹאשׁוראש־־־אֶחָ֣דאֶחָדאחד בָּ֔אבָּאבא מִדֶּ֖רֶךְמִדֶּרֶךְמדרך אֵל֥וֹןאֵלוֹןאלון מְעוֹנְנִֽיםמְעוֹנְנִיםמעוננים׃׃׃ 9:38 וַיֹּ֨אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֵלָ֜יואֵלָיואליו זְבֻ֗לזְבֻלזבל אַיֵּ֨האַיֵּהאיה אֵפ֥וֹאאֵפוֹאאפוא פִ֙יךָ֙פִיךָפיך אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר תֹּאמַ֔רתֹּאמַרתאמר מִ֥ימִימי אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך כִּ֣יכִּיכי נַעַבְדֶ֑נּוּנַעַבְדֶנּוּנעבדנו הֲלֹ֨אהֲלֹאהלא זֶ֤הזֶהזה הָעָם֙הָעָםהעם אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר מָאַ֣סְתָּהמָאַסְתָּהמאסתה בּ֔וֹבּוֹבו צֵאצֵאצא־־־נָ֥אנָאנא עַתָּ֖העַתָּהעתה וְהִלָּ֥חֶםוְהִלָּחֶםוהלחם בּֽוֹבּוֹבו׃׃׃ ססס 9:39 וַיֵּ֣צֵאוַיֵּצֵאויצא גַ֔עַלגַעַלגעל לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי שְׁכֶ֑םשְׁכֶםשכם וַיִּלָּ֖חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בַּאֲבִימֶֽלֶךְבַּאֲבִימֶלֶךְבאבימלך׃׃׃ 9:40 וַיִּרְדְּפֵ֣הוּוַיִּרְדְּפֵהוּוירדפהו אֲבִימֶ֔לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וַיָּ֖נָסוַיָּנָסוינס מִפָּנָ֑יומִפָּנָיומפניו וַֽיִּפְּל֛וּוַיִּפְּלוּויפלו חֲלָלִ֥יםחֲלָלִיםחללים רַבִּ֖יםרַבִּיםרבים עַדעַדעד־־־פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח הַשָּֽׁעַרהַשָּׁעַרהשער׃׃׃ 9:41 וַיֵּ֥שֶׁבוַיֵּשֶׁבוישב אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך בָּארוּמָ֑הבָּארוּמָהבארומה וַיְגָ֧רֶשׁוַיְגָרֶשׁויגרש זְבֻ֛לזְבֻלזבל אֶתאֶתאת־־־גַּ֥עַלגַּעַלגעל וְאֶתוְאֶתואת־־־אֶחָ֖יואֶחָיואחיו מִשֶּׁ֥בֶתמִשֶּׁבֶתמשבת בִּשְׁכֶֽםבִּשְׁכֶםבשכם׃׃׃ 9:42 וַֽיְהִי֙וַיְהִיויהי מִֽמָּחֳרָ֔תמִמָּחֳרָתממחרת וַיֵּצֵ֥אוַיֵּצֵאויצא הָעָ֖םהָעָםהעם הַשָּׂדֶ֑ההַשָּׂדֶההשדה וַיַּגִּ֖דוּוַיַּגִּדוּויגדו לַאֲבִימֶֽלֶךְלַאֲבִימֶלֶךְלאבימלך׃׃׃ 9:43 וַיִּקַּ֣חוַיִּקַּחויקח אֶתאֶתאת־־־הָעָ֗םהָעָםהעם וַֽיֶּחֱצֵם֙וַיֶּחֱצֵםויחצם לִשְׁלֹשָׁ֣הלִשְׁלֹשָׁהלשלשה רָאשִׁ֔יםרָאשִׁיםראשים וַיֶּאֱרֹ֖בוַיֶּאֱרֹבויארב בַּשָּׂדֶ֑הבַּשָּׂדֶהבשדה וַיַּ֗רְאוַיַּרְאוירא וְהִנֵּ֤הוְהִנֵּהוהנה הָעָם֙הָעָםהעם יֹצֵ֣איֹצֵאיצא מִןמִןמן־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַיָּ֥קָםוַיָּקָםויקם עֲלֵיהֶ֖םעֲלֵיהֶםעליהם וַיַּכֵּֽםוַיַּכֵּםויכם׃׃׃ 9:44 וַאֲבִימֶ֗לֶךְוַאֲבִימֶלֶךְואבימלך וְהָרָאשִׁים֙וְהָרָאשִׁיםוהראשים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר עִמּ֔וֹעִמּוֹעמו פָּשְׁט֕וּפָּשְׁטוּפשטו וַיַּ֣עַמְד֔וּוַיַּעַמְדוּויעמדו פֶּ֖תַחפֶּתַחפתח שַׁ֣עַרשַׁעַרשער הָעִ֑ירהָעִירהעיר וּשְׁנֵ֣יוּשְׁנֵיושני הָֽרָאשִׁ֗יםהָרָאשִׁיםהראשים פָּֽשְׁט֛וּפָּשְׁטוּפשטו עַֽלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר בַּשָּׂדֶ֖הבַּשָּׂדֶהבשדה וַיַּכּֽוּםוַיַּכּוּםויכום׃׃׃ 9:45 וַאֲבִימֶ֜לֶךְוַאֲבִימֶלֶךְואבימלך נִלְחָ֣םנִלְחָםנלחם בָּעִ֗ירבָּעִירבעיר כֹּ֚לכֹּלכל הַיּ֣וֹםהַיּוֹםהיום הַה֔וּאהַהוּאההוא וַיִּלְכֹּד֙וַיִּלְכֹּדוילכד אֶתאֶתאת־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וְאֶתוְאֶתואת־־־הָעָ֥םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־בָּ֖הּבָּהּבה הָרָ֑גהָרָגהרג וַיִּתֹּץ֙וַיִּתֹּץויתץ אֶתאֶתאת־־־הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַיִּזְרָעֶ֖הָוַיִּזְרָעֶהָויזרעה מֶֽלַחמֶלַחמלח׃׃׃ פפפ
9:46 וַֽיִּשְׁמְע֔וּוַיִּשְׁמְעוּוישמעו כָּֽלכָּלכל־־־בַּעֲלֵ֖יבַּעֲלֵיבעלי מִֽגְדַּלמִגְדַּלמגדל־־־שְׁכֶ֑םשְׁכֶםשכם וַיָּבֹ֣אוּוַיָּבֹאוּויבאו אֶלאֶלאל־־־צְרִ֔יחַצְרִיחַצריח בֵּ֖יתבֵּיתבית אֵ֥לאֵלאל בְּרִֽיתבְּרִיתברית׃׃׃ 9:47 וַיֻּגַּ֖דוַיֻּגַּדויגד לַאֲבִימֶ֑לֶךְלַאֲבִימֶלֶךְלאבימלך כִּ֣יכִּיכי הִֽתְקַבְּצ֔וּהִתְקַבְּצוּהתקבצו כָּֽלכָּלכל־־־בַּעֲלֵ֖יבַּעֲלֵיבעלי מִֽגְדַּלמִגְדַּלמגדל־־־שְׁכֶֽםשְׁכֶםשכם׃׃׃ 9:48 וַיַּ֨עַלוַיַּעַלויעל אֲבִימֶ֜לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך הַרהַרהר־־־צַלְמ֗וֹןצַלְמוֹןצלמון הוּא֮הוּאהוא וְכָלוְכָלוכל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־אִתּוֹ֒אִתּוֹאתו וַיִּקַּח֩וַיִּקַּחויקח אֲבִימֶ֨לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֶתאֶתאת־־־הַקַּרְדֻּמּ֜וֹתהַקַּרְדֻּמּוֹתהקרדמות בְּיָד֗וֹבְּיָדוֹבידו וַיִּכְרֹת֙וַיִּכְרֹתויכרת שׂוֹכַ֣תשׂוֹכַתשוכת עֵצִ֔יםעֵצִיםעצים וַיִּ֨שָּׂאֶ֔הָוַיִּשָּׂאֶהָוישאה וַיָּ֖שֶׂםוַיָּשֶׂםוישם עַלעַלעל־־־שִׁכְמ֑וֹשִׁכְמוֹשכמו וַיֹּ֜אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר אֶלאֶלאל־־־הָעָ֣םהָעָםהעם אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־עִמּ֗וֹעִמּוֹעמו מָ֤המָהמה רְאִיתֶם֙רְאִיתֶםראיתם עָשִׂ֔יתִיעָשִׂיתִיעשיתי מַהֲר֖וּמַהֲרוּמהרו עֲשׂ֥וּעֲשׂוּעשו כָמֽוֹנִיכָמוֹנִיכמוני׃׃׃ 9:49 וַיִּכְרְת֨וּוַיִּכְרְתוּויכרתו גַםגַםגם־־־כָּלכָּלכל־־־הָעָ֜םהָעָםהעם אִ֣ישׁאִישׁאיש שׂוֹכֹ֗השׂוֹכֹהשוכה וַיֵּ֨לְכ֜וּוַיֵּלְכוּוילכו אַחֲרֵ֤יאַחֲרֵיאחרי אֲבִימֶ֙לֶךְ֙אֲבִימֶלֶךְאבימלך וַיָּשִׂ֣ימוּוַיָּשִׂימוּוישימו עַֽלעַלעל־־־הַצְּרִ֔יחַהַצְּרִיחַהצריח וַיַּצִּ֧יתוּוַיַּצִּיתוּויציתו עֲלֵיהֶ֛םעֲלֵיהֶםעליהם אֶֽתאֶתאת־־־הַצְּרִ֖יחַהַצְּרִיחַהצריח בָּאֵ֑שׁבָּאֵשׁבאש וַיָּמֻ֜תוּוַיָּמֻתוּוימתו גַּ֣םגַּםגם כָּלכָּלכל־־־אַנְשֵׁ֧יאַנְשֵׁיאנשי מִֽגְדַּלמִגְדַּלמגדל־־־שְׁכֶ֛םשְׁכֶםשכם כְּאֶ֖לֶףכְּאֶלֶףכאלף אִ֥ישׁאִישׁאיש וְאִשָּֽׁהוְאִשָּׁהואשה׃׃׃ פפפ
9:50 וַיֵּ֥לֶךְוַיֵּלֶךְוילך אֲבִימֶ֖לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֶלאֶלאל־־־תֵּבֵ֑ץתֵּבֵץתבץ וַיִּ֥חַןוַיִּחַןויחן בְּתֵבֵ֖ץבְּתֵבֵץבתבץ וַֽיִּלְכְּדָֽהּוַיִּלְכְּדָהּוילכדה׃׃׃ 9:51 וּמִגְדַּלוּמִגְדַּלומגדל־־־עֹז֮עֹזעז הָיָ֣ההָיָההיה בְתוֹךְבְתוֹךְבתוך־־־הָעִיר֒הָעִירהעיר וַיָּנֻ֨סוּוַיָּנֻסוּוינסו שָׁ֜מָּהשָׁמָּהשמה כָּלכָּלכל־־־הָאֲנָשִׁ֣יםהָאֲנָשִׁיםהאנשים וְהַנָּשִׁ֗יםוְהַנָּשִׁיםוהנשים וְכֹל֙וְכֹלוכל בַּעֲלֵ֣יבַּעֲלֵיבעלי הָעִ֔ירהָעִירהעיר וַֽיִּסְגְּר֖וּוַיִּסְגְּרוּויסגרו בַּעֲדָ֑םבַּעֲדָםבעדם וַֽיַּעֲל֖וּוַיַּעֲלוּויעלו עַלעַלעל־־־גַּ֥גגַּגגג הַמִּגְדָּֽלהַמִּגְדָּלהמגדל׃׃׃ 9:52 וַיָּבֹ֤אוַיָּבֹאויבא אֲבִימֶ֙לֶךְ֙אֲבִימֶלֶךְאבימלך עַדעַדעד־־־הַמִּגְדָּ֔להַמִּגְדָּלהמגדל וַיִּלָּ֖חֶםוַיִּלָּחֶםוילחם בּ֑וֹבּוֹבו וַיִּגַּ֛שׁוַיִּגַּשׁויגש עַדעַדעד־־־פֶּ֥תַחפֶּתַחפתח הַמִּגְדָּ֖להַמִּגְדָּלהמגדל לְשָׂרְפ֥וֹלְשָׂרְפוֹלשרפו בָאֵֽשׁבָאֵשׁבאש׃׃׃ 9:53 וַתַּשְׁלֵ֞ךְוַתַּשְׁלֵךְותשלך אִשָּׁ֥האִשָּׁהאשה אַחַ֛תאַחַתאחת פֶּ֥לַחפֶּלַחפלח רֶ֖כֶברֶכֶברכב עַלעַלעל־־־רֹ֣אשׁרֹאשׁראש אֲבִימֶ֑לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וַתָּ֖רִץוַתָּרִץותרץ אֶתאֶתאת־־־גֻּלְגָּלְתּֽוֹגֻּלְגָּלְתּוֹגלגלתו׃׃׃ 9:54 וַיִּקְרָ֨אוַיִּקְרָאויקרא מְהֵרָ֜המְהֵרָהמהרה אֶלאֶלאל־־־הַנַּ֣עַרהַנַּעַרהנער ׀׀׀ נֹשֵׂ֣אנֹשֵׂאנשא כֵלָ֗יוכֵלָיוכליו וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר לוֹ֙לוֹלו שְׁלֹ֤ףשְׁלֹףשלף חַרְבְּךָ֙חַרְבְּךָחרבך וּמ֣וֹתְתֵ֔נִיוּמוֹתְתֵנִיומותתני פֶּןפֶּןפן־־־יֹ֥אמְרוּיֹאמְרוּיאמרו לִ֖ילִילי אִשָּׁ֣האִשָּׁהאשה הֲרָגָ֑תְהוּהֲרָגָתְהוּהרגתהו וַיִּדְקְרֵ֥הוּוַיִּדְקְרֵהוּוידקרהו נַעֲר֖וֹנַעֲרוֹנערו וַיָּמֹֽתוַיָּמֹתוימת׃׃׃ 9:55 וַיִּרְא֥וּוַיִּרְאוּויראו אִֽישׁאִישׁאיש־־־יִשְׂרָאֵ֖ליִשְׂרָאֵלישראל כִּ֣יכִּיכי מֵ֣תמֵתמת אֲבִימֶ֑לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך וַיֵּלְכ֖וּוַיֵּלְכוּוילכו אִ֥ישׁאִישׁאיש לִמְקֹמֽוֹלִמְקֹמוֹלמקמו׃׃׃ 9:56 וַיָּ֣שֶׁבוַיָּשֶׁבוישב אֱלֹהִ֔יםאֱלֹהִיםאלהים אֵ֖תאֵתאת רָעַ֣תרָעַתרעת אֲבִימֶ֑לֶךְאֲבִימֶלֶךְאבימלך אֲשֶׁ֤ראֲשֶׁראשר עָשָׂה֙עָשָׂהעשה לְאָבִ֔יולְאָבִיולאביו לַהֲרֹ֖גלַהֲרֹגלהרג אֶתאֶתאת־־־שִׁבְעִ֥יםשִׁבְעִיםשבעים אֶחָֽיואֶחָיואחיו׃׃׃ 9:57 וְאֵ֗תוְאֵתואת כָּלכָּלכל־־־רָעַת֙רָעַתרעת אַנְשֵׁ֣יאַנְשֵׁיאנשי שְׁכֶ֔םשְׁכֶםשכם הֵשִׁ֥יבהֵשִׁיבהשיב אֱלֹהִ֖יםאֱלֹהִיםאלהים בְּרֹאשָׁ֑םבְּרֹאשָׁםבראשם וַתָּבֹ֣אוַתָּבֹאותבא אֲלֵיהֶ֔םאֲלֵיהֶםאליהם קִֽלֲלַ֖תקִלֲלַתקללת יוֹתָ֥םיוֹתָםיותם בֶּןבֶּןבן־־־יְרֻבָּֽעַליְרֻבָּעַלירבעל׃׃׃ פפפ


Westminster Leningrad Codex - Public Domain