Close

Login

Close

Sign in

Sign in using your Scholars' Gateway account

Email: *
Password: *

Or sign in using another account

Scholars Gateway


Recently visited

Isaiah 8

8:1 וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי קַחקַחקח־־־לְךָ֖לְךָלך גִּלָּי֣וֹןגִּלָּיוֹןגליון גָּד֑וֹלגָּדוֹלגדול וּכְתֹ֤בוּכְתֹבוכתב עָלָיו֙עָלָיועליו בְּחֶ֣רֶטבְּחֶרֶטבחרט אֱנ֔וֹשׁאֱנוֹשׁאנוש לְמַהֵ֥רלְמַהֵרלמהר שָׁלָ֖לשָׁלָלשלל חָ֥שׁחָשׁחש בַּֽזבַּזבז׃׃׃ 8:2 וְאָעִ֣ידָהוְאָעִידָהואעידה לִּ֔ילִּילי עֵדִ֖יםעֵדִיםעדים נֶאֱמָנִ֑יםנֶאֱמָנִיםנאמנים אֵ֚תאֵתאת אוּרִיָּ֣האוּרִיָּהאוריה הַכֹּהֵ֔ןהַכֹּהֵןהכהן וְאֶתוְאֶתואת־־־זְכַרְיָ֖הוּזְכַרְיָהוּזכריהו בֶּ֥ןבֶּןבן יְבֶרֶכְיָֽהוּיְבֶרֶכְיָהוּיברכיהו׃׃׃ 8:3 וָאֶקְרַב֙וָאֶקְרַבואקרב אֶלאֶלאל־־־הַנְּבִיאָ֔ההַנְּבִיאָההנביאה וַתַּ֖הַרוַתַּהַרותהר וַתֵּ֣לֶדוַתֵּלֶדותלד בֵּ֑ןבֵּןבן וַיֹּ֤אמֶרוַיֹּאמֶרויאמר יְהוָה֙יְהוָהיהוה אֵלַ֔יאֵלַיאלי קְרָ֣אקְרָאקרא שְׁמ֔וֹשְׁמוֹשמו מַהֵ֥רמַהֵרמהר שָׁלָ֖לשָׁלָלשלל חָ֥שׁחָשׁחש בַּֽזבַּזבז׃׃׃ 8:4 כִּ֗יכִּיכי בְּטֶ֙רֶם֙בְּטֶרֶםבטרם יֵדַ֣עיֵדַעידע הַנַּ֔עַרהַנַּעַרהנער קְרֹ֖אקְרֹאקרא אָבִ֣יאָבִיאבי וְאִמִּ֑יוְאִמִּיואמי יִשָּׂ֣איִשָּׂאישא ׀׀׀ אֶתאֶתאת־־־חֵ֣ילחֵילחיל דַּמֶּ֗שֶׂקדַּמֶּשֶׂקדמשק וְאֵת֙וְאֵתואת שְׁלַ֣לשְׁלַלשלל שֹׁמְר֔וֹןשֹׁמְרוֹןשמרון לִפְנֵ֖ילִפְנֵילפני מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּֽׁוּראַשּׁוּראשור׃׃׃ ססס 8:5 וַיֹּ֣סֶףוַיֹּסֶףויסף יְהוָ֔היְהוָהיהוה דַּבֵּ֥רדַּבֵּרדבר אֵלַ֛יאֵלַיאלי ע֖וֹדעוֹדעוד לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 8:6 יַ֗עַןיַעַןיען כִּ֤יכִּיכי מָאַס֙מָאַסמאס הָעָ֣םהָעָםהעם הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֵ֚תאֵתאת מֵ֣ימֵימי הַשִּׁלֹ֔חַהַשִּׁלֹחַהשלח הַהֹלְכִ֖יםהַהֹלְכִיםההלכים לְאַ֑טלְאַטלאט וּמְשׂ֥וֹשׂוּמְשׂוֹשׂומשוש אֶתאֶתאת־־־רְצִ֖יןרְצִיןרצין וּבֶןוּבֶןובן־־־רְמַלְיָֽהוּרְמַלְיָהוּרמליהו׃׃׃ 8:7 וְלָכֵ֡ןוְלָכֵןולכן הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אֲדֹנָי֩אֲדֹנָיאדני מַעֲלֶ֨המַעֲלֶהמעלה עֲלֵיהֶ֜םעֲלֵיהֶםעליהם אֶתאֶתאת־־־מֵ֣ימֵימי הַנָּהָ֗רהַנָּהָרהנהר הָעֲצוּמִים֙הָעֲצוּמִיםהעצומים וְהָ֣רַבִּ֔יםוְהָרַבִּיםוהרבים אֶתאֶתאת־־־מֶ֥לֶךְמֶלֶךְמלך אַשּׁ֖וּראַשּׁוּראשור וְאֶתוְאֶתואת־־־כָּלכָּלכל־־־כְּבוֹד֑וֹכְּבוֹדוֹכבודו וְעָלָה֙וְעָלָהועלה עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־אֲפִיקָ֔יואֲפִיקָיואפיקיו וְהָלַ֖ךְוְהָלַךְוהלך עַלעַלעל־־־כָּלכָּלכל־־־גְּדוֹתָֽיוגְּדוֹתָיוגדותיו׃׃׃ 8:8 וְחָלַ֤ףוְחָלַףוחלף בִּֽיהוּדָה֙בִּיהוּדָהביהודה שָׁטַ֣ףשָׁטַףשטף וְעָבַ֔רוְעָבַרועבר עַדעַדעד־־־צַוָּ֖ארצַוָּארצואר יַגִּ֑יעַיַגִּיעַיגיע וְהָיָה֙וְהָיָהוהיה מֻטּ֣וֹתמֻטּוֹתמטות כְּנָפָ֔יוכְּנָפָיוכנפיו מְלֹ֥אמְלֹאמלא רֹֽחַברֹחַברחב־־־אַרְצְךָ֖אַרְצְךָארצך עִמָּ֥נוּעִמָּנוּעמנו אֵֽלאֵלאל׃׃׃ ססס 8:9 רֹ֤עוּרֹעוּרעו עַמִּים֙עַמִּיםעמים וָחֹ֔תּוּוָחֹתּוּוחתו וְהַֽאֲזִ֔ינוּוְהַאֲזִינוּוהאזינו כֹּ֖לכֹּלכל מֶרְחַקֵּימֶרְחַקֵּימרחקי־־־אָ֑רֶץאָרֶץארץ הִתְאַזְּר֣וּהִתְאַזְּרוּהתאזרו וָחֹ֔תּוּוָחֹתּוּוחתו הִֽתְאַזְּר֖וּהִתְאַזְּרוּהתאזרו וָחֹֽתּוּוָחֹתּוּוחתו׃׃׃ 8:10 עֻ֥צוּעֻצוּעצו עֵצָ֖העֵצָהעצה וְתֻפָ֑רוְתֻפָרותפר דַּבְּר֤וּדַּבְּרוּדברו דָבָר֙דָבָרדבר וְלֹ֣אוְלֹאולא יָק֔וּםיָקוּםיקום כִּ֥יכִּיכי עִמָּ֖נוּעִמָּנוּעמנו אֵֽלאֵלאל׃׃׃ ססס 8:11 כִּי֩כִּיכי כֹ֨הכֹהכה אָמַ֧ראָמַראמר יְהוָ֛היְהוָהיהוה אֵלַ֖יאֵלַיאלי כְּחֶזְקַ֣תכְּחֶזְקַתכחזקת הַיָּ֑דהַיָּדהיד וְיִסְּרֵ֕נִיוְיִסְּרֵנִיויסרני מִלֶּ֛כֶתמִלֶּכֶתמלכת בְּדֶ֥רֶךְבְּדֶרֶךְבדרך הָֽעָםהָעָםהעם־־־הַזֶּ֖ההַזֶּההזה לֵאמֹֽרלֵאמֹרלאמר׃׃׃ 8:12 לֹאלֹאלא־־־תֹאמְר֣וּןתֹאמְרוּןתאמרון קֶ֔שֶׁרקֶשֶׁרקשר לְכֹ֧ללְכֹללכל אֲשֶׁראֲשֶׁראשר־־־יֹאמַ֛ריֹאמַריאמר הָעָ֥םהָעָםהעם הַזֶּ֖ההַזֶּההזה קָ֑שֶׁרקָשֶׁרקשר וְאֶתוְאֶתואת־־־מוֹרָא֥וֹמוֹרָאוֹמוראו לֹֽאלֹאלא־־־תִֽירְא֖וּתִירְאוּתיראו וְלֹ֥אוְלֹאולא תַעֲרִֽיצוּתַעֲרִיצוּתעריצו׃׃׃ 8:13 אֶתאֶתאת־־־יְהוָ֥היְהוָהיהוה צְבָא֖וֹתצְבָאוֹתצבאות אֹת֣וֹאֹתוֹאתו תַקְדִּ֑ישׁוּתַקְדִּישׁוּתקדישו וְה֥וּאוְהוּאוהוא מוֹרַאֲכֶ֖םמוֹרַאֲכֶםמוראכם וְה֥וּאוְהוּאוהוא מַֽעֲרִֽצְכֶֽםמַעֲרִצְכֶםמערצכם׃׃׃ 8:14 וְהָיָ֖הוְהָיָהוהיה לְמִקְדָּ֑שׁלְמִקְדָּשׁלמקדש וּלְאֶ֣בֶןוּלְאֶבֶןולאבן נֶ֠גֶףנֶגֶףנגף וּלְצ֨וּרוּלְצוּרולצור מִכְשׁ֜וֹלמִכְשׁוֹלמכשול לִשְׁנֵ֨ילִשְׁנֵילשני בָתֵּ֤יבָתֵּיבתי יִשְׂרָאֵל֙יִשְׂרָאֵלישראל לְפַ֣חלְפַחלפח וּלְמוֹקֵ֔שׁוּלְמוֹקֵשׁולמוקש לְיוֹשֵׁ֖בלְיוֹשֵׁבליושב יְרוּשָׁלִָֽםיְרוּשָׁלִָםירושלם׃׃׃ 8:15 וְכָ֥שְׁלוּוְכָשְׁלוּוכשלו בָ֖םבָםבם רַבִּ֑יםרַבִּיםרבים וְנָפְל֣וּוְנָפְלוּונפלו וְנִשְׁבָּ֔רוּוְנִשְׁבָּרוּונשברו וְנוֹקְשׁ֖וּוְנוֹקְשׁוּונוקשו וְנִלְכָּֽדוּוְנִלְכָּדוּונלכדו׃׃׃ ססס 8:16 צ֖וֹרצוֹרצור תְּעוּדָ֑התְּעוּדָהתעודה חֲת֥וֹםחֲתוֹםחתום תּוֹרָ֖התּוֹרָהתורה בְּלִמֻּדָֽיבְּלִמֻּדָיבלמדי׃׃׃ 8:17 וְחִכִּ֙יתִי֙וְחִכִּיתִיוחכיתי לַיהוָ֔הלַיהוָהליהוה הַמַּסְתִּ֥ירהַמַּסְתִּירהמסתיר פָּנָ֖יופָּנָיופניו מִבֵּ֣יתמִבֵּיתמבית יַעֲקֹ֑ביַעֲקֹביעקב וְקִוֵּ֖יתִֽיוְקִוֵּיתִיוקויתי־־־לֽוֹלוֹלו׃׃׃ 8:18 הִנֵּ֣ההִנֵּההנה אָנֹכִ֗יאָנֹכִיאנכי וְהַיְלָדִים֙וְהַיְלָדִיםוהילדים אֲשֶׁ֣ראֲשֶׁראשר נָֽתַןנָתַןנתן־־־לִ֣ילִילי יְהוָ֔היְהוָהיהוה לְאֹת֥וֹתלְאֹתוֹתלאתות וּלְמוֹפְתִ֖יםוּלְמוֹפְתִיםולמופתים בְּיִשְׂרָאֵ֑לבְּיִשְׂרָאֵלבישראל מֵעִם֙מֵעִםמעם יְהוָ֣היְהוָהיהוה צְבָא֔וֹתצְבָאוֹתצבאות הַשֹּׁכֵ֖ןהַשֹּׁכֵןהשכן בְּהַ֥רבְּהַרבהר צִיּֽוֹןצִיּוֹןציון׃׃׃ ססס 8:19 וְכִֽיוְכִיוכי־־־יֹאמְר֣וּיֹאמְרוּיאמרו אֲלֵיכֶ֗םאֲלֵיכֶםאליכם דִּרְשׁ֤וּדִּרְשׁוּדרשו אֶלאֶלאל־־־הָאֹבוֹת֙הָאֹבוֹתהאבות וְאֶלוְאֶלואל־־־הַיִּדְּעֹנִ֔יםהַיִּדְּעֹנִיםהידענים הַֽמְצַפְצְפִ֖יםהַמְצַפְצְפִיםהמצפצפים וְהַמַּהְגִּ֑יםוְהַמַּהְגִּיםוהמהגים הֲלוֹאהֲלוֹאהלוא־־־עַם֙עַםעם אֶלאֶלאל־־־אֱלֹהָ֣יואֱלֹהָיואלהיו יִדְרֹ֔שׁיִדְרֹשׁידרש בְּעַ֥דבְּעַדבעד הַחַיִּ֖יםהַחַיִּיםהחיים אֶלאֶלאל־־־הַמֵּתִֽיםהַמֵּתִיםהמתים׃׃׃ 8:20 לְתוֹרָ֖הלְתוֹרָהלתורה וְלִתְעוּדָ֑הוְלִתְעוּדָהולתעודה אִםאִםאם־־־לֹ֤אלֹאלא יֹֽאמְרוּ֙יֹאמְרוּיאמרו כַּדָּבָ֣רכַּדָּבָרכדבר הַזֶּ֔ההַזֶּההזה אֲשֶׁ֥ראֲשֶׁראשר אֵֽיןאֵיןאין־־־ל֖וֹלוֹלו שָֽׁחַרשָׁחַרשחר׃׃׃ 8:21 וְעָ֥בַרוְעָבַרועבר בָּ֖הּבָּהּבה נִקְשֶׁ֣הנִקְשֶׁהנקשה וְרָעֵ֑בוְרָעֵבורעב וְהָיָ֨הוְהָיָהוהיה כִֽיכִיכי־־־יִרְעַ֜ביִרְעַבירעב וְהִתְקַצַּ֗ףוְהִתְקַצַּףוהתקצף וְקִלֵּ֧לוְקִלֵּלוקלל בְּמַלְכּ֛וֹבְּמַלְכּוֹבמלכו וּבֵאלֹהָ֖יווּבֵאלֹהָיוובאלהיו וּפָנָ֥הוּפָנָהופנה לְמָֽעְלָהלְמָעְלָהלמעלה׃׃׃ 8:22 וְאֶלוְאֶלואל־־־אֶ֖רֶץאֶרֶץארץ יַבִּ֑יטיַבִּיטיביט וְהִנֵּ֨הוְהִנֵּהוהנה צָרָ֤הצָרָהצרה וַחֲשֵׁכָה֙וַחֲשֵׁכָהוחשכה מְע֣וּףמְעוּףמעוף צוּקָ֔הצוּקָהצוקה וַאֲפֵלָ֖הוַאֲפֵלָהואפלה מְנֻדָּֽחמְנֻדָּחמנדח׃׃׃ 8:23 כִּ֣יכִּיכי לֹ֣אלֹאלא מוּעָף֮מוּעָףמועף לַאֲשֶׁ֣רלַאֲשֶׁרלאשר מוּצָ֣קמוּצָקמוצק לָהּ֒לָהּלה כָּעֵ֣תכָּעֵתכעת הָרִאשׁ֗וֹןהָרִאשׁוֹןהראשון הֵקַ֞להֵקַלהקל אַ֤רְצָהאַרְצָהארצה זְבֻלוּן֙זְבֻלוּןזבלון וְאַ֣רְצָהוְאַרְצָהוארצה נַפְתָּלִ֔ינַפְתָּלִינפתלי וְהָאַחֲר֖וֹןוְהָאַחֲרוֹןוהאחרון הִכְבִּ֑ידהִכְבִּידהכביד דֶּ֤רֶךְדֶּרֶךְדרך הַיָּם֙הַיָּםהים עֵ֣בֶרעֵבֶרעבר הַיַּרְדֵּ֔ןהַיַּרְדֵּןהירדן גְּלִ֖ילגְּלִילגליל הַגּוֹיִֽםהַגּוֹיִםהגוים׃׃׃


Westminster Leningrad Codex - Public Domain